M 469. Vijfde Jaargang. <§eföer, Jïtcuroeöiep, IMfemsoorÖ, eiift. ZATURDAG 25 NOVEMBER. NIEUWE COURANF VA1V DEN Verscüijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden 6tukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Volgens de Fransche Monileur, heeft de koning van Griekenland nu weder den heer Coumoundouros belast met de vorming van een nieuw kabinet. Die staatsman stond aan het hoofd der regering, vóór dat aan den leider der op positie, den heer Bulgaris, voor de eerste maal was opge dragen zich met de zamenstelling van een nieuw kabinet te heiasten. Men noemt de tegenwoordige handelwijze vooral daarom niet rationeel, omdat werkelijk de oppositie-partij zich destijds wilde meester maken van het gezag, op het oogenblik datnaar men meentde meerderheid der volks vertegenwoordiging haar steun aan het ministerie niet had ontzegd. Uit eene nieuwe nota in den Monileurblijkt het dat het totaal der vermindering bij de Fransche landmagt, niet meer dan tienduizend en eenige honderden manschap pen bedraagt. Eu wanneer men nu in aanmerking neemt, dat uit Rome weldra 14,000 man naar Frankrijk terugkee- ren, en dat ook een weinig later het leger uit Mexico zal terugkeerendan ziet men dat de eigenlijke sterkte der troepen waarover Frankrijk binnen 's lands te beschikken zal hebbenvolstrekt geene vermindering ondergaat. Volgens correspondentiën uit Berlijn, zou ook het Prui sische gouvernement voornemens zijn vermindering in het leger te brengen. Daarmede zou evenwel wordeu gewacht tol meh de zekerheid haddat het Frankrijk met de re ductie van zijn leger ernst is. De Frausche bladen hebben reeds verspreid, dat het tus- schen Spanje en Chili tot eene schikking is gekomen. Die bewering is waarschijnlijk voorbarig, maar dat eene schikking te wachten is, mag men met grond onderstellen. ITXETTWSTIÏDIITÖEU. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz.24 November 1865. Dagelijks ziet men hier de Direc e van den Spoorweg met locomotiven en treinen manceuvrert en worden er togtjes naar Alkmaar en tusschen gelegen stations gemaaktaan gaande de datum der opening is echter nog niets met ze kerheid bekenden het is te vermoedendat de feestelijk heden bij die gelegenheid van weinig beteekenis zullen zijn. Woensdag jl. des avonds omstreeks 6 ure, is een der passagiersbooten van de heeren Gebr. Zur Mühlen, ko mende van Amsterdambij de Anna Paulowna Polder tegen de over het kanaal liggende spoorwegbrug gevarendie op dat oogenblik digt was. Men ontdekte het gevaar eerst toen de boot reeds te ver binnen het remmingwerk was en het stoppen of achter- uitwerken niet meer kou baten; de boot liep met den steven onder de brug, en alies wat op dek zich bevond stroopte tegen het bruggedek opmaststuurrad pijpenz. alles werd onderst bóven geworpen. De schok was zeer hevig en bragt onder de passagiers groote verwarring te weeg. Men is echter met de schrik vrij gekomenniemand heeft eenig beletsel bekomen. Maar de boot was de dupe van de historiezij kon de reis niet vervolgen en is naar Am sterdam terug gehragt om te worden gerepareerd. De passagiers hebben enkele te voet, andere per as en weder eenige met de een uur later daar passerende stoomboot Slail Alkmaar de reis voortgezet. De min. van Marine heeft voorloopig ter kennis van belanghebbenden gebragt, dat er in den loop van het jaar 1866, een vergelijkend examen zal plaats gebben voor twee plaatsen van adspirant-iDgenieur bij de Marine, aan welke betrekking verbonden is eene jaarwedde van f1000. De vereischte kundigheden ter mededinging bij dat examen zijn opgegeven in het programma, voorkomende in de Staats courant van gisteren. Wekken de criminele teregtzittingen in het algemeen belangstelling en medelijden en leveren zij niet zelden waar schuwende lessen op, de zitting van het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland van gisteren toonde in het bijzonder aan wat de gevolgen kunnen zijn van een onzedelijk levensgedrag, en tot welk eene laagte hij, die zijne pligten als man e" vader verwaarloostkan zinken. De 46 jarige krachtige man, die op de bank der beschuldigden gezeten was, heeft nu ruim 9 jaren geleden zijne wettige vrouwen vijf kinde ren moedwillig verlaten, om zich als timmerman naar Indië op een constructie-winkel te begevenvan waar hij in 1863 terugkeerde en alstoen werk bekwam op een timmerwerf te Charlois. Kort hierop kwam hij aldaar in kennis met ze kere Johanna Helena Hendriks, die insgelijks van haren wettigen man gescheiden was en op wier gedrag evenmin te roemeu vielzij beiden verlieten Charlois en begaven zich te zamen met der woon naar Rotterdam. Daar leefden zij voortin den loop van dit jaar echter scheen zij door haar onzedelijk gedrag in de hevigste mate zijne jaloersheid op te wekken, waarop hij ten laatste baloorig was geworden. Den 6n Julij jl. kwam hij t' huis, kreeg toen dadelijk met haar hooge woorden doordien zij hem vloekende had ge vraagd waar hjj zoo laat van daan kwam. Zij hield hem volgens zijne opgave althans, een mes voor het gezigt en dreigde hem daarmee overhoop te steken. Zij werden hand gemeen, waarop hij een nieuw gekocht mes uit den zak haalde, en haar daarmede de keel afsneed. Het is dientengevolge dat Pietcr Bolzoo is de naam van den beschuldigde die gisteren teregt stond, beschuldigd wordt van doodslag met voorbedachten rade en alzoo van moord. Niet minder dan 36 getuigen waren gedagvaardwaaronder de heeren chir. Polano en dr. van Vollenhoven, uit Rotterdam. Nadat al deze getuigen waren gehoord werd de zitting geschorst tot heden ochtend, ten 10J- ure. Men schrijft uit Venlo, 19 Nov. Door den minister van oorlog is onlangs opgegeven, hoeveel de door verschei dene leden der Staten-Geueraal als noodeloos geoordeeld wor dende vestingenaan jaarlijksch ouderhond kostendit voor zeker is niet te veel, maar laten wij eens nagaan hoeveel Venlo in de laatste jaren aan buitengewone uitgaven aan de schatkist heeft gekost, hier zijn twee groote maneges voor de cavallerie, in de begrooting //loodsen" genoemd, gebouwd die. ieder f 12,000 a f 15,000 hebben gekost, aanstaande jaar wordt er een derde manege voor hetzelfde regement te Roer mond gebouwddie ook die som zal kostenvoor het bou wen van de nieuwe stallen en kazernen voor de cavallerie, heeft men hier een gedeelte van den hoofdwal geslecht en de hoofdgracht gedempt, om die verder weder op nieuw, op te bouwen en te graven, ten einde plaats te winnen); en nog voldoet dat werk niet. Tengevolge van den aanleg van den staats-spoorweg, zijn er in de laatste£3 h 4 jaren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1