BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. ADVERTENTIES. Voor een HEER, Uoc blindelings men de landniagt heeft nagevolgd, blijkt onder anderen uit de burnou; men heeft namelijk bij het veranderen van dat klcediugstuk verzuimd te bepalen dat de distinctivcn even als bij den jas op de mouwen zullen gedragen worden, zoodat een kapitein, 1c of 2e luitenant en adjudant- onderofficier niet uit elkander te herkennen zijn wanneer zij de burnou aan hebben, daarentegen bij de landmagt wel, door dien de officieren hunne distineti- ven voor op de kraag van den jas hebben; hadden wij nu maar bij de mariniers alleen grijze kapiteins, dan zonden ten minste die hierdoor van de anderen te onderscheiden zijn, maar helaas wij hebben ook grijze luitenants. Het eenige doelmatige van dc thans ingevoerde nieuwe uniform in navol ging van de landmagt is, dat de sous-pieds, behalve bij de bereden wapens, totaal vervallen zijn verklaard van den militairen stand. Heeft men bij geval een en ander ingevoerd en bepaald, alleen met het denkbeeld, dat al wat van dc landmagt uitgaat onverbeterlijk is, dau heeft men, dunkt ons, de plank glad mis, aangezien ook daarbij onnoemelijke zaken nog te verbeteren en naar den geest des tijds te wijzigen zijn. Bovendien is het mocijelijk en daarbij ongerijmd om alles van den landsoldaat op den zeesoldaat to willen toepassen onder anderen, om maar bij de uni form te blijven, heeft men bij den laatsten te letten op verschillende toestan den, als zijn verblijf aan boord, in de koloniën, in koude luchtstreken, het debarkeren met gewapende sloepen enz., bij den eersten daarentegen niet. Het is daarom zeer wenschclijk, wanneer het een of ander bij de mariniers moet worden ingevoerd of veranderd, vooraf daartoe eenc commissie van officieren uit het eigenlijke korps te benoemen. En als men alles van de landmagt op de mariniers wil toepassen, waarom dan ook het goede daarvan niet bij hen ingevoerd maar neen daar is men, zoo als het spreekwoord zegt, niet van thuis. Het grootste nadeel van dc mariniers bestaat ook iu hunne tweeslachtigheid, omdat men daarvau gebruik, zoo niet misbruik maakt, om hen dan met zee- dan weder met landmagt gelijk te stellen en altoos zoo, dat zij van beiden alleen in het onvoordeeligc deeleo. Een tegenstander van al wat doelloosnutteloos, stelselloos, smakeloos en kostbaar is. 3jii0C5onbrii. A UT WOORD, betrekkelijk het werkje, getiteld: mAj m. rmc "oh?. jscb. es aas: - i uit een Advergarinni bestaande uitmeer dan 1000 meest korte Merkwaardigheden, op het gebied van Kunsten, Wetenschappen, Handwerken, Landbouw, Industrie, "Uitvindingen, Statistieke Opgaven eu zeldzame Voorvallen uit het dagelijksch leven. Alphabethiseh 'gerangschikt. In een deel compleet, door I. p. 'MEIJER, Ond-Onderwjzer te Terschelling. Prijs 1.50. i A Gedrukt voor rekening van den Schrijver, erf waarvan -in Julij.11. in dit blad vermelding is gedaan zij berigtdat ofschoon ik ruim 50 inteekenaren op dit werk heb, door mij echter nog geeue lijstennaar den vasten wal of de eilanden zijn verzonden. Omstan digheden van mijnen wil onafhankelijk, hebben daartoe, tot mijn leedwezen bijgedragen. Daar ik zelf bij deze expeditie het grootste belang heb zoo zal men mij wel willen gelooven wanneer ik de verzekering doe niet voornemens te zijn om de zaak op de lange baan te schuiven. Thans ben ik met dc verzending der lijsten bezig en bij genoegzame deelneming komt het werk stellig in April 1866 ter perse. Wanneer ik nu zoo gelukkig ben om dezelfde belangstelling en hulp te mogen ondervinden als bij de uitgave van het Reisverhaal van mijne zoons in 1S62, dat maar een klein en eenvoudig werkje was dau zal ik mij, voor het schier eindeloos geschrijf, gedurende eene halve eeuw, en het za- menstellen van dit werk, dat wel 200 bladzijden zal beslaan, wèl beloond mogen rekenen. Ten slotte behoef ik het volgende ook niet te verzwijgen. Dat ik om verschillende redenen huiverig wras om deze expeditie, wegens haren omvang en prijs, met hoop op eenig goed gevolg te doen, is ligt te begrijpen. Ik heb daarom mijn plan en wensch hooger bekend gemaakt, en niet zon der gunstig gevolg want aan de menschlievendhcid van den Grootmeester Nationaal van de Orde der Vrijmetselaar s, Prins Frederik der Ne derlanden en Hoogstdeszelfs G-emalin Prinses Frederik, heb ik het to danken, dat ik, door eene kouinklijke gift, van ieder, in staat ben gesteld om de voorloopige expeditie van dit werk te kunnen wagen. De volledige uitslag hangt echter van verdere deelneming en medewerking af. De Lijsten die ik thans verzend, gaan meest naar vrienden, bekenden en ambtgenootcn in Nederland. Mogten er particulieren zijn, die eene Lijst verlangen, dan wil ik dezelve op franco aanvrage, onder kruisband dadelijk verzenden. Dit bovenstaande strekke tot antwoord op schriftelijke aanvragen uit Alkmaar, Amsterdam en Rotterdam, die ik reeds over dit werk heb ontvangen. Terschelling, I. C. MEIJER, 22 November 1865. Oud-Onderwijzer. Van 16 23 November IS65. ONDERTROUWDBernardus Halsema25 jaren en Hendrica van Kooten, 23 jaren. GEHUWD Gccnc. GEBORENTrijntjed. van Cornelis Selscr en Geertje Duinker. Anna Cornelia d. van Jau Bruin en Guurtjc Kramer. Arentje d. vau Lccndert Witte en Grietje Sperling. Pietcr Coenraad z. van Pietcr de Ruijtcr en Sophia Johanna Peters. Maria d. van Jau Buis en Tiesje Blom. OVERLEDEN Jannetje Dijker 59 jarenweduwe van Jacob Dijt. Neelije Klaassen 23 jarend. van IJsbrand Klaasscn en Martje Sluisinan. Petronella van der Meide gehuwd met Antouic van Prooijeuoverleden te Z\jpc. MARKTBEIUGTEN. PURMERENDE 21 November. Kleine Kaas f35.Middelbare fSlepende, doch aan den prijs verkocht. Aangevoerd 116 stapels Kleine Kaas, 17 Middelbare. Boter. Van f 1.30 tot 1.35 per Ned. ffi. Gemiddeld fl.32^ per Ncd. ff?. Aangeroerd 515 Runderen. Vette Koeijen Tijd- en Kalf Kocijen handel flaauwer en tot lager prijs. .16 Paarden. 61 Vette Kalveren. Handel leven dig, de prijs was van 65 tot 85 ct. per Ncd. f§. 44 Nuchtere Kal veren. Prijs: van f10 tot 20 per stuk. Handel stug. 85 Vette Varkens De prijs was van 48 tot 55 ct. per Ned. ffi. Handel ving. 17 Magere Varkens, van f 15 tot 23, eu 192 Biggen, van f5.50 tot 9. Handel matig vlug. 1088 Schapen en Lammeren. Vette Schapen tot ver minderde prijs. Overhouders nog sreeds lusteloos. Kip Eijcrcn f4.50, Ecnd-Eijeren i'3.10 per 100 stuks. 352 Ganzen f3 tot 3.50 en 140 Zwanen f7.50 tot 8 per stuk. 8 mud Appelen f 5.50 en 22 mud Peren f 5 per mud. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 117 stapels Kaas, wegende 31549 Ned. ffi. Dc hoogste markt was voor Kleine Kaas f 35. 1 stapel f35.25 Middelbare f38.1 stapel f38.25 Aangevoerd: 802 Ned. Boter. SCHAGEN 22 November. 6 Paarden f20 a 50. 150 Magere Gelde Koeijen f60 a 130. 70 Vette Gelde Kocijen f170 5 230. 24 Vaarsen f40 a 80. 20 Gras Kalveren f20 a 40. 15 Nuchtere Kalveren f 5 a 10. 150 Magere Schapen f 16 a 20. 300 Vette Schapen f25 a 36. 180 Lammeren (Overhouders) f16 ii 24. 6 Bokken en Geiten f 2 a 3.50. 14 Magere Varkens f 15 a IS. 53 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 45 a 100 ct. Een den 45 a 80 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 90 ct. per kop of f 1.20 per Ncd. ffi. Kaas 30 a 50 ct. per Ncd. ffi. Kip-Eijercn f 4 a 4.50. Eeud- Eijeren f 2.50 per 100 stuks. 358ste STAATS-LOTERIJ. 5de Klasse. negende trekking. No. 40, 147, 7229, 11111, ieder f 1000uo. 4720' 5298 en 5722, ieder f400; no. 374,3442,8051,12503. 14357, 17027 en 17425, ieder f200; no. 250, 2029, 2750, 7062, 10006, 15190, 15673, 16407 en 16759, ieder f 100. tiende trekking. No. 13499 f2000; no. 1078, 1650, 5853 en 13727 ieder f1000; no. 2859 7399, 8204 en 16509 ieder f400; no. 1626, 14474, 16621, 17644 en 18840, ieder f200, no. 1569, 2188, 2508, 5662, 74S211469, 11602, 15859 en 16024, ieder f100. ei,ede trekking. No. 3132 en 3579, ieder f 1000; no. 567 en 10725, ieder f400; no. 134, 5139, 8697, 9506, 9672, 10025, 11451 14714 en 16S45, ieder f200; 110. 1465, 1758, 1987, 2940, 3923, 3949, 5745, 6287, 6478, 7733, 9464, 12819, 13880,14041,16162, 16743, 17159, 17212, 19339 en 19652, ieder f100. Heden Vrijdag24 November 1865. EFFECTEN Beurs van Londen v Parijs I Weenen j Vast. Berlijn 1 Frankfort s, AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)56 J a °/0 6% VereenigdeStaten v. Noord-Amerika 1882 6SJ 3°/0 Mexico (oude)24| Bewijzen Mexico13£ 3°/0 Binnl. Spanje361 Illinois Certificaat90 H°/o Uitgest. afgest. Grenada's 7} Confedéres19 Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER, Vrouwe C. S. H. BOUR1CIUS, echtgenoote van Mr. D. P. H. ABERSON. Helder, 24 November 1865. Eenige kennisgeving Bevallen van eene DOCHTER, D. BLOK RULJTER. Den Helder, 24 November 1865. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden ontsliep zacht en kalm, na een geduldig lijden, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer JACOB de WIT, in den ouderdom van ruim 36 jaren, mij nala tende twee kinderen te jong om hun verlies te kunnen beselfen. Helder, 20 November 1865. Wed. Jb. de WIT, geb. BLOM. verlangt men te Nieuwediep te huren: eenc fatsoenlijk gemeubeleerde VOOKKAJIER, met of zonder den MIDDAGKOST en eenige bediening, benevens STOOK PLAATS liefst aan de Koopvaarders-BinnenhavenWest straat of Hoofdgracht. Opgave van huurprijs per maand, onder Lett. W., bij den Boekhandelaar L. A. LAURE1J, Hoofdgracht alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3