BOEKBINDER, MUZIEK voor den DANS PI BAZAR. best vet koevleescii. WINKEL C°., Een vlugge LOOPJONGEN j. ZITS. W. CORPORA AL P. KOOMEIV, Slagter en Vleeschhouwer in de Langestraat, en vervolgens ALLE ZONDAGEN, Entree en Dans vrij. Aanvang 's avonds 8 ure. NIEUWE WASSCRERIJ, voor TAPELKLEEDEN, SCHAWLS, OM SLAGDOEKEN en OVERGORDIJNEN, aan; MEUBELOHITSE GORDIJNEN worden ook weder geglanst. P. A. HELLEGERS, MAGAZIJN VAN MANIfAUTUHEN EN MODE-ARTIKELEN, Tapijt-Goederen, Pelterijen en Bedden. êonfertte mx m émêtt MMnpléim. u. Ez. kan tegen kost en inwoning en ƒ1.50 per week direct geplaatst worden. beveelt zicli bij zijne geachte plaatsgenooten aan tot het ISBIXOElV va\ alle soorten van boeken, belovende een uefie en spoedige bediening. Adres W e s t g r a o h t bij de IC oogerstee g. berigt, dat bij hem te bekomen is: RA A R B O IH A D E a 37} Cents de 5 Ons. LAPJES a 32| 15 I E F S T II li a 40 En bij groote partijen tot nog mindere prijzen. OP ZOXDKG 20 NOVEMBER 1865, in het nieuw vergroot Lokaal van den Kastelein CBËfflï nm en WOLLEN STOEPEN ÏEBWERS. te Amsterdam. Recommanderen zich bij voortduringtot het verwen van Dames-MantelsJaponnen, Rokken, Zijden Hoeden-Linten Dasjes, Heeren-JassenPantalons, Vesten en meer voor komende groote en kleine Artikelen tevens van STAATSIE, en LEDIKAXTGOKDIJiIEW, in de origineelste kleuren, en Ilalf-Wol-Damast in twee kleuren, hetzij in de oorspronkelijke of twee andere kleuren, met witten of gekleurdeu grond. TKIJPE BEKLEEDSELS van Canapeën, Stoelen, Rijtuigen, Banken, etc. verwen zij in de fijnste kleuren en drukken dezelve weder in de nieuwste dessins. Ook bevelen zij hunne Van Stukgoederen, Staatsie- en Ledikant Gordijnen, zoo mede van Zijden Dames Japonnen verwen zij ook stalen ter beoordeeling. De bewerking geschiedt naar de nieuwste Chemische Methode, met de meeste zorg en billijk gestelde prijzen. Hunnen respectieve Begunstigers te Nieuwediep Helder en omstreken berigten zijdat zich de Heer belast met de aanneming en weder aflevering der goederen, bij wien alle verlangde informatien aangaande kleuren en prijzen te bekomen zijn. BINNENHAVE. NIEUWEBRUG. Nieuwe Mantels, Challongs, Omslagdoeken, Pellerines. Nieuwe Stoffen voor Kleedjes, Fransche Flanellen, Zwarte- en Gekleurde Zijden Stoffen. Nieuwe Capuchons, Mutsen, Netten, Fichus, Kragen, Cliatelaines. Nieuwe Handschoenen, Voiles, Mouwen, Mitaines en Polsjes. Nieuwe Pelterijen in de grootste keuze, 20% lager dan gepasseerde jaar. Nieuwe Dames Rokken, Parapluies, Garnituren voor Kleedjes en Mantels. Nieuwe Mantelstoffen en Noveauté's in Kinderen Tenue's. Nieuwe Stoffen voor Heeren Ivleedingstukken. Nieuwe Overhemden, Boorden, Slips, Cravattes, Foulards en Cachenez. Nieuwe Reiskoffers, Voetzakken, Kamerkleedjes in de fijnste dessins. TAPIJTEN en KARPETTEN, niettegenstaande de hooge markt, tot den ouden prijs. BEDDEN worden tegen eene geringe winst, direct uit de Koninklijk gepatenteerde fabriek van den Heer H. F. G. Rratzenstein onder guarantie geleverd. Wollen- cn Katoenen DEKENS, uit de gerenommeerdste Fabrieken hier te lande, tegen lage prijzen. HEEREN ONDERGOEDEREN zijn steeds voorradig en worden ook op bestelling geleverd. KLEEDING- STUKKEN worden solicde en volgens eene goede Coupure, in den kortst mogelijken tijd afgeleverd. Van en met den 2*1 Oct. tot en met den 10 Nov. 1S65, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT N A A M .G G g J Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom streeks den tijd dat hét sfebip den drempel passeerde. VAN SCHEPEN. van het Schip. van den Gezagvoerder. toe 5 .2 "5 Datum. nur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van dc Zee. Rigting van den wind Regtw. AVindd op de vierk.el kilo's Noords. Brik. Alert. ii Bark.'Alercuur. Engclsche i Anglia. Oostenr. Brik. Catina. Noords. Bark. Prins Hendrik. w li Activ. Ncderl. Louis Christina. F. Abrahamsen. Ch. Zernichow. NV. AVilson. R. Morffa. L. Sverdsen. H. Uilenberg. J. Bolvig. 51 51 53 52 50 54 56 Schulpeug. Westgat. Schulpeug. w n n 24 Oct. 26 26 27 29 3 Nov. 10 11 vm. 10 vm. 1 nm. 12 m. 9 vm. S vm. 11 nm. Digbctr.cn bew.goedw. Losbew.en held. Digtbctrokk.wind. Zwaarbew. buijig. betr. wind. Bew. dampig koelw. Digtbew.wind. regenb. 0.59 el ond. volz. 0.02 u bov. n 0.82 ond. p 0.09 ff bov. 0.49 ond. 0.28 0.20 n n H Gewoon. Golvend. Hol in zee. Kalm. Hol in zee. ztó. wzw. z. zw. z. z. Nt\V. 4.6 0.1 8.0 10.0 12.0 1.4 19.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4