fjetöer, RieumeDiep, WiffemsoorÖ, eiift. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 29 NOVEMBER. J\o 470. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post B 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Dc Commissie, die ten behoeve der verarmde vis- schers te Texel eenc verloting heeft doen plaats hebben op 23 Oct. jl., berigtons, dat de prijzen die op de navolgende nommers zijn getrokken, nog niet zijn afgehaald, als: 14, 15, 18, 26, 150, 190, 194, 202 en 281. Voor zooverre die nommers zich in deze gemeente bevindenworden de houders verzocht ter bekoming van de op hnnno nommers getrokken prijzen, zich aan te melden bij den uitgever van dit blad. POLITIEK OVEU/JOT. De Wiener Presse meldt, dat in de diplomatieke kringen te Weenen wordt beweerd, dat Frankrijk, Engeland en Rusland onderhandelen over het doen van een gemeenschap- pelijken stap bij Pruisen en Oostenrijk om de teruggave te bewerken van Noord-Sleeswijk aan Denemarken. Men schrijft den keizer van Frankrijk het voornemen toe, om bij gelegenheid der wereldtentoonstelling in 1867 al de vorsten van Europa uit te noodigen naar Parijs te komen, hetzij bij de opening, of bij de sluiting der ten toonstelling. Men ziet dat het congres-idée nog steeds levendig blijft. Hoewel men aan dit gerucht nu niet te veel waarde moethechten, zoo is het toch van belang op deze teekeuen te letten De regering van Ierland is, zooals men weet, deze week plotselijk begonnen de vestingwerken van Dublin in staat van tegenweer te stellen. De reden daarvan wasvolgens nadere berigten, de vrees dat er door de Fenians schepen uit Amerika met vijandige bedoelingen naar de Iersche knst zouden worden gezonden. Intusschen kruist het mee- reiuleel van het Britsche Kanaal-eskader steeds op de west kust van Ierland. Een telegram uit Londen zegt, dat op de grenzen van Canada moeijelijkheden zijn ontstaan; een klein detachement troepen is als maatregel van voorzorg daarheen gezonden. Talrijke gepantserde schepen hebben bevel ontvangen zee te kiezenhet doel is onbekend Men verhaalt omtrent Victor Emanuels bezoek te Napels, nog het volgende. Toen hij het op zijne kosten opgerigte ziekenhuis in het gewezen klooster van Gesu en Maria be zocht, werd hij, terwijl hij uit het rijtuig stapte, door de menigte met rekesten bestormdhij bleef staan om die aan te neinen en had weldra de handen vol met groote pakken er vaneen oud garibaldist, die bij Volturno een been ver loren hadverloor in het gedrang zijn kruk en stond op het punt van te vallen, toen de koning zelf hem met zijn arm weerhield, waardoor al de rekesten op den grond vielen. Zijne majesteit bukte zich toen, raapte ze op en ging, als een kruijer beladenhet ziekenhuis binnen om den cholera zieken troost en hulp te bieden. In 1854 en 1S56, toen de cholera te Napels heerschte, sloot Fcrdinand II zich voorzigtig op Tschia op. Men verhaalt, dat de koning, tijdens zijn bezoek te Na pels tot de deputatie der werklieden, betreflende Venetië, gezegd heeft, dat dit een kwestie is van kanonschoten. //Ik zal," sprak hij, //de eerste zijn, om met mijne kinde ren het Oostenrijksch geschut te geinoet te treden. En gij allen zult met mij zijn, daar ben ik zeker van." De brief aan het eerste kiescollegie te Napelswaarin Garibaldi voor zijne kandidatuur bedankt, is van den vol genden inhoud //Caprera, 14 November. Waarde vrienden Uwe genegenheid voor mij beschouw ik als de liefde eens broeders. Ik dank u van harte. Nim mer zal ik het edele volk van Napels en mijne kiezers van het eerste district vergeten. Voor mij en u bestaat er eene roemvolle bladzijde in de geschiedenis, welke de tijd niet kan uitwisschen. Veroorlooft mij derhalve in vertrouwen tot u te spreken. Ditmaal kan ik uw mandaat niet aan vaarden, omdat de omstandigheden mij beletten geregeld in de Kamer tegenwoordig te zijn. Wilt gij mij een blijk van vertrouwen schenken? kies dan in mijne plaats den kolonel Missori, een standvastig, scherpzinnig en onverschrok ken burger en tevens een trouw en dapper soldaat voor de vrijheid. Hij nam met mij en onze dapperen roemvol deel aan het schitterend tijdvak onzer bevrijding. Hij zal er trotsch op zijn en waardig u te vertegenwoordigenterwijl gij een bewijs zult geven van uwe liefde jegens mij en het hoopje dapperen, die edele harten als de uwen niet vergeten. Steeds de uwe G. Garibaldi." Volgens berigten uit Griekenlandis er een conflikt tusschen de gouvernementen van Athene en van Florence ontstaan. Een Italiaan, Malavasieis bij een volksoploop mishandeld door een Grieksch politie-agentBragano. De Grieksche regering heeft dien agent ontslagen doch door den Italiaanschen gezant te Athene, graaf Della Minerva, is de voldoening voor ontoereikend verklaard. Nadat Grieken land geweigerd had meer te doen, gaf de regering van Italië aan den bevelhebber van het te Corfu gestationeer de fregat Prins van Carignan lastnaar den Pirocus te stevenen. Een verzoek om tusschenkomst, door het Griek sche gouvernement aan de gezanten der drie beschermende mogendheden gerigt, heeft tot niets geleid. Frankrijk Engeland en Rusland hebben verklaard, zich in deze zaak niet te kunnen mengen. Te Athene is een ministerie Deligeoris tot stand geko men; hij zelf is president en minister van buitenlandsche zaken en justitie. De Spaauche admiraal Pareja is reeds in conflict gekomen met Engelands vertegenwoordiger in Chili. Een schip onder Engelsehe vlag is namelijk door het Spaansche eskader ge nomen, op grond dat bedoeld vaartuig de eigendom zou zijn van een Chilisch handelshuis en slechts de Engelsehe vlag moet hebben geheschen om de blokkade te ontkomen. De Engelsehe gezant heeft hier tegen geprotesteerd en eene on- middelijke vergoeding geëischt, daarin bestaande dat het Spaansche geschut de Engelsehe vlag met 21 schoten zou salueren en dat 80,000 piasters als schadeloostelling uitgekeerd zouden «orden. De admiraal heeft slecht3 de eerste voor waarde fot zekere hoogte aangenomen doch de gezant bleef op de inwilliging van zijn eiseh in zijn geheel aandringen. Welke wending deze zaak verder genomen heeft, weet men niet, daar de mail middelerwijl vertrokken is. Niet enkel de buitenlandsche mogendheden, maar ook de Spanjaarden zelve keuren het gedrag van den admiraal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1