Jti 471. Vijfde Jaargang. 1865. IjefÖer, JlteuroeÖiep, Wiffemsoorö, euj. ZATURDAG 2 DECEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post v v u «1.50 Men abonneert zich bij allo Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden 6tukken minstens éón dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Januarij a. s. op dit blad willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommer gratis bekomen. POLITIEK OVERZIGT. In Griekenland blijft groote gisting heerschen, vooral veroorzaakt door de gedurige ministerie-veranderingen. Ook den laatst bekend geworden toestand beschouwt men niet anders dan als een overgangstoestand. Nieuwe en grootere eischen worden telkens gedaan, en men zal daaraan niet altijd kunnen, noch willen voldoen. In 't verschiet van* dat alles ziet men dus onlusten of een nieuwe omwente ling. De conclusie, die men in de regeringskringen uit dien staat van zaken trekt is, dat de bestaande regering zonder kracht en zonder toekomst isen dat Grieken land in meerdere of mindere mate een land is, dat niet is te regeren. Omtrent de deimmstratiën van den 13 en 14 November verneemt men, dat de onruststokers, voornamelijk voor bet paleis des konings zamengeschooldbesloten haddenbij monde van eene deputatie de verwijdering van graaf Spon- neck te vragen. De troepen en de policie kwamen tus- schen beiden, waarbij sommigen gekwetst werden. De koning beeft aan den lieer Bulgaris de verzekering gegeven dat de graaf eerlang zou vertrekken. Volgens latere berigten zou graaf Sponneck reeds zijn vertrokken Niet enkel in de hoogere politieke kringen in Grieken land heerscht er onrust, ten gevolge der onophoudelijke wisselingen van regering, ook de maatschappelijke toestand is hoogst betreurenswaardig. De rooverbendeu maken het land in alle deeleu onveilig en de roovers kamperen in of zeer nabij de gemeenten zonder dat iets tegen hen onder nomen wordt. De troepen die tegen hen gezonden worden vuren in de lucht en alleen zij die hunne schuilplaats ver raden hebben, bekoopen dit met den dood. Uit Home wordt gemeld, dat de (regering weldra eene ordonnantie zal uitvaardigen, waarin de voorwaarden be kend gemaakt zullen worden, waarop de roovers zich vrij willig kunnen overgeven, als ook de straffen, welke hen zullen treffen, die met de wapens in de hand gevangen worden genomen. Dat de Komeiusche regering, sedert de optreding van generaal Kanzier als minister van oorlog, veel doet tot onderdrukking der rooverijenwordt in alle berigten erkend. De benoeming van generaal Logan, als vertegenwoor diger der Vereenigde Staten bij het gouvernement van Juarez, verwekt niet weinig sensatie. Vooreerst blijkt daar uit, dat Juarez er verre, af is van nabij zijn val te zijn, wat de Fransche bladen dagelijks verkondigen, en wat te Mexico mede bevestigd wordt, en vervolgens, dat het kabinet van Washington onverzoenlijk blijft, wat het regeringstelsel be treft dat Frankrijk te Mexico denkt in te voeren. ITI B TJ TT S IJ D 11T 3- E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 1 December 1865. Zr. Ms. transportschip Heldinkommandant de kapt.- luit. t/z. G. Lambert, is gister middag ten 1 ure van bier naar Oost-Indie vertrokken. Door den heer Pels Rijcken is gisteren avond in do tuin van Tivoli alhier, een faisant geschoten. Door de Directie der Marine alhier hebben Woensdag jl. de navolgende herbestedingen plaats gehad, als: 1. de levering van verscli rundvlecsch ten behoeve van Z. M. zeemagt; ingekomen G biljetten, als van de heeren W. C. Thijssen f 75 M. A. Grunwald f69.85, G. J. Feucht f69, A. L. v. Gelder f66.75, M. Schrijver f66.15, L. Kroon f5S.94. Versch vleesch, ten behoeve van 's rijks marine hospitaal 4 inschrijvers, als de heeren: G. J. Feucht f68, W. C. Thijssen f67, A. L. v. Gelder f66, P. Boll f62.75; alles per 100 Ned. pond. Door bovengenoemde Directie werd gisteren aanbesteed het maken van een gegalvaniseerde ijzeren overdekkingskap Vp Zr. Ms. stoombatterij de Rmjler; 7 biljetten, als van de heeren: Ch. Bosch Reitz 6999, M. J. Manheim f6999, H. Figée te Haarlem f 6949, Paul van Vlissiugen en Dudok van Heel te Amsterdam f6751, A. Bas en W. van der Wooning f 5900W. Hoven te 's Gravenhage f 5460, II. W. Sehneider f5200. Bij een arrest, waarvan de voorlezing anderhalf uur duurdeheeft het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland Woensdag namiddag Pieter Bol schuldig verklaard aan rnoed- willigen doodslag; doch niet genoegzaam regtens bewezen geachtdat zulks heeft plaats gehad met voorbedachten rade. Het Hof heeft hem veroordeeld tot een tuchthuisstraf voor den tijd van vijftien jaren en wijders gelast, dat het mes, waarmede de misdaad is gepleegdzal worden vernietigd en onbruikbaar gemaakt. Men leest het volgende in de Nieuwe Rott. Cl.: Het berigt door de Amstelstem het eerst medegedeeld omtrent het door mr. J. Messchert van Vollenhoven aan Z. M. den Koning, als burgemeester, aangevraagde ontslag schijnt zich te bevestigen; verder vernemen wij dat ook de wethouder mr. J. J. Teding van Berkhout zijne betrekking zal nederleggen. Het schijnt, dat de houding van den ge meenteraad jegens onderscheidene voorstelling van burge meester en wethoudersalsmede jegens sommige gemeente ambtenaren in den laasteu tijd aangenomen, van invloed is op deze aanvrage tot ontslag, die van de zijde des burge meesters mede wegens gezondheidsredenen gemotiveerd wordt. Van Samarang schrijft men Heden ten circa 1 ure des namiddags hoorde men plot seling het rumoer dat hier gewoonlijk het uitbreken van een brand kenmerkt en zag men dan ook zware wolken van rook in de nabijheid der stad, boven de Moorsche kamp opstijgenwaarheen zich spoedig eene groote menigte begaf. Toen echter kort daarop het geroep van amok, zich liet hooren, en honderden Inlanders en Europeanen op devlugt gingen, de Toko's de deuren toededen en alles voortstoof en drong om zijn ligchaam te bergen, vermeerderde de ontsteltenis niet weinig en nam nog toe toen een getroffen inlander voorbij gedragen werd, met afgehouwen wang en oor en met steken in den buik zoodat de ingewanden te voorschijn kwamen. Het terugloopen der menschcn naar de plaats van waar het gerucht was uitgegaan deed vermoeden men den Amokmak mogt gevat hebbendat ook spoedig bleek waarheid wezenwant kort nadat zijne vrouw werd weggedra

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1