IHIJktt STAND DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. ADVERTENTIES. volgde de ongelukkigedien men zwaar gewond was meester geworden. Wat de brand zelve belangt, hieromtrent verneemt men dat die door bovengenoemde amokmaker zoude gesticht zijn en begonnen is in de kampong Petehan. Beu ooggetuige deelt mede. Ruim 250 huizen in verschillende kampongs zijn afgebrand. Toen de waterschout den amokmaker ongewapend wilde vattenis hij door een amboneesch soldaat ontzet, die hem een snede over het aangezigt gaf; daarna gevlugt in eene woning, schoot den gep. kapt. Behouden met een revolver op hem en raakte met het eerste schot een zijner armen, maar de getroffene riep hem toe //Pelor blanda tida tedas (de Hollaudsche kogels gaan niet door). De schout naar binnen dringende en den amokmaker op den zolder denkende ontving onverwachts onder het opklimmen een steek in het reg- terbeen. Honderden van menschen zijn zonder huisvesting. Later verneemt men De vrouw van den amokmaker is slechts ligt verwond, en in het stadsverband opgenomen. Door den amokmaker zijn nog verwond: een man, die kort na de opname in het stadsverband is overleden; een jav. vrouw zijnde de zuster van den vrouw van den amok maker ligt ook vermoord, en een jav. vrouw, die naar be komen verwondigen, dood in het stadsverband is gebragt. De amokmaker zelf ligt ook gewond in het stadsverband dit zijn dus te zamen vijf personen. Dan zijn nog in het stadsverband gebragt een vrouw en een meisje (naar gissing is het meisje 5 jaren oud)die bij den brand zijn omgekomen, het meisje is het kind van den amokmaker Aan het Handelsblad schrijft men uit New-York: Professor Lowe houdt hier met zijn groote ballon allerlei tentoonstellingen, zoo als Lassaigne voor eenige jaren in Amsterdamen daaronder is voornamelijk het oplaten van zijn ballon tot eene hoogte van duizend of twee duizend vt., waarna die weder met een touw naar beneden getrokken wordt en dus dertig of veertig maal daags opgaat. Hij heeft nu in Philadelphia eene prachtig gedecoreerde trouwboot doen makendie onder de ballon wordt bevestigd en waarin men getrouwd wordt en dan oumiddelijk den bruiloftsreis aan vangt met den losgelaten luchtbal. Het eerste paar op die wijze gehuwd, was dr. Boynton van Syracusc met miss West Jenkins van St. Louis. HAAGSOHE CORRESPONDENTIE. 's Iiage, 30 November. Mijnheer de Hcdacleur f Aan liet slot van mijn vorig schrijven maakte ik reeds gewag van liet' voorstel van den hr. v. Zuilen uit Arnhem tot het houden eener enquête over den invloed door een of meer ministers uitgeoefend op de verkiezingen in Limburg, in Junij 1864, enz. Het zal wel onnoodig zijn u te melden, dat dit onderwerp nog steeds alle gesprekken inneemt. Reeds dadelijk werd liet in de afdeelingeu der Kamer onderzocht, doch 'tinoct daar een zeer on gunstig onthaal hebben gevonden. Deze kwestie schijnt ook de Kamer bezig te houdenvan daar eene zekere lusteloosheid in de debatten. Nadat de begrooting van Biuncnl. Zaken met de overgroote meerderheid van 50 tegen 18 stemmen was aangenomen was die van Marine aan de orde. Algemeenc beraadslagingen werden daarover in het geheel niet gevoerd. Het voornaamste punt was de kosten voor het ramtorcuschipde heeren v. Losse en Blussé beweerden dat de Kamer de groote som van 18 ton niet zou hebben toegestaan, ingeval ze dadelijk ware aangevraagd. Ook was de bedoeling vroeger geweest het schip alleen te be stemmen voor binncnlaudschc verdediging, terwijl thans de Minister het voor nemen scheen te hel.'ben daarmede reizen over den Oceaan te laten doen. De hr. Fokker verklaarde zichtegen de opheffing van het Maritimc etablissement te Vlissingen, terwijl de hr. van Muiken aandrong op eene uitbreiding van het corps mariniers. Ziedaar alles wat mij der vermelding waardig toeschijnt, want na dit kort debat werd het hoofdstuk aangenomen met 40 tegen 25 stemmen. Oumiddelijk daarna vingen de discussiën aan over het departement van Oorlog, daar die over het VIIe hoofdstuk (Finanticn) op verzoek vau dcu tijdelijkcn minister, den hr. Olivier, waren uitgesteld. In de zitting van gisteren bespraken de hh. Storm, de Poorter, van Muiken en Jonckbloct verschillende punten, terwijl de hr. van Nicrop de aandacht vestigde op het verschil vau opinie, tusschen de ministers van Binucul. Zaken en van Oorlog, over de vraag of de oukostcn voor militaire werken, door de uitvoeriug van eoncessicti noodzakelijk, moesten worden gedragen door den staat of door dcu concessionaris. Waarschijnlijk zal dit onderwerp niet zonder invloed zijn op den uitslag der discussiën. Bij de opening der zitting van lieden wordt door den heer W. van Goltstcin verlof gevraagd, den minister vau Binnenlaudsche Zaken te in terpelleren of de regering het ontwerp tot verhooging der grondbelasting in Limburg in de kamer zal verdedigen of het zal intrekken. Op voorstel des voorzitters, wordt besloten den dag tot het houden dier interpellatie nader te bepalen. Nadat de algemeenc beraadslagingen over Hoofdstuk VIII gcslotcu wer den, worden de art. 139 aangeuomen en besloten de verdere behandeling morgen voort te zetten. Zoo als ik u reeds schreef, het gebeurde met deu hr. 13otz heeft hier een zeker malaise te weeg gebragt dat nog niet is weggenomen, zoowel omdat men -thans begint den Koning in de quacstie te betrekken, als omdat allerlei onaangename beschouwingen daarover, door Hollaudsche correspondenten aan de vreemde dagbladen worden geleverd. Het is duidelijk dat de zaak in geen geval van zoodanig gewigt is, dat de Engelsche, Pruisische en Belgi sche pers zieh daarmede zoude bezig houden, ware het niet dat die artikelen haar werden toegezonden door tegenstanders der Regering, die, om haar des te dieper te treffen het doen voorkomen als of geheel Europa, door den brief van deu heer Betz verontwaardigd, met minachting op het ministerie neerzag. Het is echter te hopen dat er op de eene of andere wijze aan dezen onaangenamen toestand een einde komc, want, al verwerpt de Kamer het voorstel van den heer van Zuijlen, toch is het niet te denken dat de Limburgsche bladen daarmede de zaak als afgedaan zullen beschouwen, te meer wanneer er vau dien kant teleurgestelde verwachtingen in het spel zijn, zooals de Courrier beweert. Dat blad zegt, na de woorden van den heer van Wintcrshoven te hebben weergegeven, dat niemand met Thorbeckc zit ting wilde hebben in het Ministerie", niemand, behalve dc heer van Win- tershoven zeiven, die, na de aftreding van den heer van der Maesen als mi_ nister van Buitenlandsche Zaken, verwachtte belast te worden met de porte. feuille van R. K. Ecredienst of van Buitenlandsche Zaken. Ook jhr. M. Salvador, die zich geruimen tijd heeft stil gehouden, heeft zich in deze zaak partij gesteld en ecu schrijven gerigt tot den koning nopeus deze aaugelcgenheid, met overlcggiiig vau eene particuliere correspondentie, tijdens dc Limburgsche verkiezingen gevoerd. Het Dagblad zwaait dien heer daarover grooten lof toe en verklaart hem deswegcus een onafhaukclijk staatsburger. Maar waar moet het hecu als alle onafhankelijke burgers zich in dergelijke zaken wenden tot den koning? Ik meen dat de heer S. deze aangelegenheid gerust had kunnen overlaten aau de Staten-Generaal, maar dat hij liever verkoos de rol te spelen van Alcibiades met zijn houd. Adieu. Vau 23 30 November 1865. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD Bernardus Halsema en Hendrika van Kootcn. GEBOltEN Naantje d. van Willem Knol en Nceltje Klok. OVERLEDENKlaas Bruin 20 jarenz. vau Albcrt Bruin en wijle Leouora Elisabeth Kaspers. U AKKTBERIGTEN. PURMERENDE 28 November. Kleine Kaas f35.Middelbare 1'38.Vlugge handel, stijf aau den prijs. Aangevoerd 83 stapels Kleine Kaas, 12 Middel bare. Boter. Van f 1.25 tot 1.35 per Ned. tg. Gemiddeld f 1.30 per Ned. fg. Aangevoerd 267 Runderen. Vette Koeijen iets beter te verkoopen, Gelde Koeijen ook redelijk wel, Tijd Kalf Koeijen niet veel vraag. 12 Paarden. 42 Vette Kalveren. Handel vlug, dc prijs was van 70 tot 90 et. per Ned. fp. 41 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot 20 per stuk. Handel stug. 85 Vette Varkens De prijs was van 48 tot 55 et. per Ned. Handel vlug. 5 Magere Varkens, van f 16 tot 24, en 156 Biggen van f 6.50 tot 10. Handel als de vorige week. 1392 Scha pen en Lammeren Vette Schapen over het geheel vlugger. Overhouders weinig handel. KipEijercn f4.50, Eend-Eijeren f3.10 per 100 stuks. 377 Ganzen f3.50 tot 3.75 en 70 Zwaneu f8 tot 8.50 per stuk. 6 mud Appelen f 8 en 8 mud Peren f 8 per mud. Verledeu Dingsdag zijn ter waag gewogen 124 stapels Kaas, wegende 35472 Ned. ffi. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f 35. Middelbare f38.25 1 stapel f 38.50 Aangevoerd: 1136 Ned. fg Botor. SCHAGEN 30 November. 234 Paarden flu a 265. 50 Veulens f30 h 70. 14 Mqgere Gelde Koeijen f70 a 130. 25 Vette Gelde Koeijen f160 a 210. 8 Vaarsen f50 a 70. 18 Nuchtere Kalveren f8 ii 12. 156 Magere Schapen f 14 h 20. 520 Vette Schapen f 26 a 38. 185 Overhouders f 18 a 27. 16 Magere Varkens f12 a 30. 57 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 b. 60 et. Kip pen 50 a 130 et. Eenden 40 a 70 et. Duiven 10 a 20 ct. Boter 90 et. per kop of f 1.20 per Ned. fg. Kaas 25 o 45 ct. per Ned. fg. Kip Eijercn f 3.50 a 4 en Eend-Eijeren f 3 per 100 stuks weinig aangevoerd. LONDEN 30 November." Ter veemarkt waren aangevoerd: 1260 Runderen, 4830 Schapen en Lammeren, 347 Kalveren, 310 Varkens. Prijzen: Kalveren 5/4, en Varkens 5/ Heden Vrijdag1 December 1865. EFFECTEN Beurs van Londen o Parijs I o u Weenen l Beter. f n Berlijn l Frankfort - AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)58^ °jo 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 69 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Binnl. Spanje 6°/0 Turken IUiuois Shares89 Coupon-Bewijzen Mexico11} ii 208ste STAATS-LOTERIJ. 5<le Klasse. DERTIENDE TREKKING. No. 10119 f 100,000; no. 16601 en 18785ieder 1000; no. 1181, 2915 9231, 9547 en 15384, ieder f 400 no. 1669 en 4764, ieder f200; no. 819, 1853, 2923, 6819, 6911, 11599, 13043 en 13091, ieder f 100. VEERTIENDE TREKKING. No. 1790, 53S5, 14590 en 16118, ieder f1000; no. 707, 4992, 11)38, 13252, ieder f400; no. 298, 1340, 8725 en 17938, ieder 200; no. 115, 5581, 6024, 6524, 739S9120, 11876, 17619, 1S369 en 18636iederflOO. VIJFTIENDE TREKKING. No. 8020, f 1500; no. 3152, 4841, 59S3 en 15873, ieder f 1000; no. 151, 4372, 10380, 17822 en 19651, ieder f400; no. 2632, 7706, 13153, 13530 en 16114, ieder f200; no. 1043, 1057, 5663, 9016, 14513, 16005, 16999 en 17S27, ieder f100. Dingsdag 5 December vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triest. Heden ontving ik de noodlottige tijding van het af sterven van mijn Zoon JOILANNES, in den ouderdom van circa 29 jaren Timmerman aan boord van het Koop vaardijschip Isisliggende op de reede van Samarang Helder29 November 1865. D. DE BEFK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2