W.J.ÏS1ITS, JJufififfic berfioopüig OPRUIMING W. VAN OENEN A. liOOMSllA. CHIRURGIEN-DENTISTE EN MECANICIEN, TWEE BAKKERSKNECHTS, loon ƒ3 00 en 3-5© per week, met KOST en INWONING. De Makelaar S. Th. BEETS, J O Hs. LU Dl KIKKERT, De Makelaar S. Th. BEETS, De Makelaar S. Th. B E E T S te NIEUWEDIEP. SCHEEPSGEREEDSCIIAPPEN NOORDSCIJE DEELEN, p. ni. 6000 stuks BATTINGS, Bij S. J. BAKKER, -1,11 III til IA tot buitengewone lage prijzen bij l. j. t. sci1ill1m6. Na ruim vijftig jaren de GENEES- en HEELKUNDE in deze Gemeente te ®SW hebben uitgeoefendlegt de ondergeteekende met het einde van dit jaar, die praktijk neèr, met dankbaar aandenken aan het vertrouwendat hij in die betrekking en in meer anderen mogt ondervinden. Helder1 December 1865. zal van Heden af tot nadere bepa ling te consulteren zijn bij H. J. van LEEK, aan het Hoofdte NiemoediepDingsdag den 5 December a.s. bij G. W. SLÏJBOOM, aan den Burg op Texel, over alle operatien den mond betreffende. vraagt als daartoe laslhebbende van zijne principalen, is voornemens op Donderdag- 28 December 1805, des avonds ten 7 urein het Logement "HET SCHIP PERS HUIS," te Hijpolitushoef op het Eiland Wieringenten overstaan van den te Texel stand plaats hebbende Notaris in het openbaar te verkoopen N°. 1. Eene bijna nieuw gebouwde W1NDK00RN- en PELMOLEN, staande in de onmiddelijke na- r*0f bijheid van het dorp Ihjpolituslioef op Wieringen AggyL aan den Grindweg, met al hetgeen daartoe door .■KI!» betimmering en Wetsduiding behoort, kadastraal bekend in sectie C, No. 2359, groot 2 Roeden 10 Ellen. 2. Een HUIS en ERE met al hetgeen daaraan en bijbehoord, staande en gelegen als voren, (bij den Molen en zijnde Molenaarswoniug)kad. sectie C, No. 2360groot 2 Roeden 40 Ellen. 3. Een perceel WEILAND, gelegen annex het voorgaande perceelkad. sectie C No. 2361 groot 25 Roeden 70 Ellen, (thans echter groot 24 Roeden 39 Ellen). e 4. Een perceel BOUWLAND, genaamd "Op Boon", gelegen als voren kadastraal bekend in sectie C No. 1361, groot 46 Roeden 70 Ellen. 5. Een perceel BOUWLAND, genaamd Kromme- laan", gelegen als voren kad. sectie C, No. 2123, groot 8 Roeden 80 Ellen. 6. Een perceel HOOILANDgenaamd nhet IIop gelegen als voren, kad. sectie C. No. 2188 groot 58 Roeden 20 Ellen. 7. Een perceel WEILAND, gelegen als voren, aan het strand, genaamd uBe Hofstedekad. sectie C, No. 1857, groot 40 Roeden 70 Ellen, ïnformatiën zijn op franco aanvragen te bekomen ten kantoren van voornoemden Notaris KIKKERT aan den Burg op Texel en bij den Makelaar S. Tn. BEETS, te Nieuwediep. als daartoe lasthebbende van zijne Principalen is voorne mens op Donderdag 28 December 1865, des avonds ten 7 urein het Logement HET SCHIPPERS HUISte Hypolitushoef op het Eiland Wieringenten overstaan van den Notaris JOH. LUD. KIKKERT, standplaats hebbende te Texel, in iiet openbaar te verkoopen: N°. 1. Het van ouds bekende zeer beklante LOGE MENT, genaamd //iiet Schippershuis," benevens SCHUUR, BOET en ERE, met al hetgeen daar aan aard en nagelvast isen door bestemming of bebouwing daaraan en bijbehoorl, staande en gelegen te Ilgpolilushoef op het Eiland Wieringenkad. sectie CNo. 2236 groot 1 Roede 63 Ellen en 1676 groot 1 Roede 80 Ellen. 2. Den OPSTAL van een Schuurtje, staande achter het voorgaande Perceel en uitmakende eeu gedeelte van bovengenoemde Nummers. Nadere informatiën zijn te bekomen op franco aanvrage zoo bij opgenoemden Notaris J01IS. LUDS. KIKKERT aan den Burg op Texelals bij voornoemden Makelaar S. Th. BEETS te Nieuwediep. is voornemens, op Maandag 4 Dseember 1865, des avonds ten 7 ure, in het lokaal TIVOLI te Helderten overstaan van den Notaris B. 7TEB.E1TDLXJ1T SMIT, in het openbaar te verkoopen Een WINKELHUIS en ERF, staande (en gelegen in de Nieuwstad onder de gemeente Helder, kad. sectie C, No. 2571, groot 2 Roeden 16 Ellen. Eigendom van P. L. Gude. 2. Twee WONINGEN ondereen dak met ERVE, staande aan den Kanaalweg, op den Oostelijken hoek van de Kolensteeg, te Nieutcediep)kada strale sectie A, Nos. 2300 en 2307te zamen groot 88 Ellen. Deze Woningen behoorende tot de nalaten schap van wijle Mejv. J. C. van Vleuten, zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van No taris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat II. No. 384 alhier. Op DONDERDAG den 11 DECEMJ3ER 1865, 's avonds ZEVEN ure, in het lokaal TIVOLIte Helder, ten overstaan van den te Nieuwediep, gemeente Helder standplaats hebbende Notaris publiek worden verkocht: ZEILEN, ANKERS, KETTINGEN, staand- en loopend- TOUWWERK, RONDHOUTEN en verdere benevens de in hebbende LADING BESTAANDE UIT: van 2J- bij 6J- duim, Amsterdamsche Maat en verschillende Lengten alles gekaveldliggende aan de Koopvaarders Binnenhaven te Nieuwediep. Nadere informatiën ep franco aanvrage, ten kantore van de Heeren AMONS HAAGSMA, Cargadoors te Nieuwe diep en den Notaris W. J. IIIDDE BOK voornoemd. Banketbakker en ConfiturierDijkstraat H. No. 385, zal van af 3 December, in eene daartoe ingerigte Kamer, eene Keur van Cadeaux en wat tot liet vak behoort worden tentoongesteld. Op 5 December zal hij voorzien zijn van IJS en andere Ververscllingen. Belovende eene nette en civiele bediening. van alle soorten van geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux Molenplein. liet onder Noordschevlag varende Brikschip genaamdEMANUEL^ gevoerd geweest door Kapitein BERKJOEbestemd geweest van Sannusund naari Antwerpen en met zeeschade in de haven bet Nieuwediep binnengebragt benevens de daartoe behoorende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3