JS$ 472. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 6 DECEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN fjcföer, Jïieuiucöiep, IMfemsoorÖ, cnj. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAQ. Abonnementsprijs voor 8 maanden ƒ1.80 Franco per post u v «1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad vesten tien van 1—4 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentie» intezendon. Ingezonden stukken minstens écu dag vroeger. Die zich, ingaande inet 1 Januarij a. s. op dit blad willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. TELEGRAM van 's IIAGE. Op de interpellatie van den heer W. van Goltsteinheeft de minister Thorbecke heden geantwoord, dat het van de zienswijze van den opvolger van den heer Betz zal afhangen of die het ontwerp tot verhooging der grondbelasting in Limburg zal willen intrekken of verdedigen. Door den heer van Zuylen is het voorstel tot het houden eener enquête, niettegenstaande de ongunstige ontvangst in de afdeelingenniet ingetrokken. Sn 13 tr 7f S T LT DÏW'&E IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 5 December 1865. Zijne Excellentie de Minister van Marine, heeft zich van Zaturdag avond jl. tot heden morgen 8 ure in deze gemeente opgehouden. Z. Exc. heeft gisteren een bezoek gebragt aan boord der schepen Adolf Hertog van Nassau en de Watergeusver volgens 's llijks werf, de leerzalen der adelborsten en het nieuwe drooge dok in oogenschouw genomen. Z. M. heeft met Jan. a. s. bevorderd tot kapt.-Iuit. t/z.de luit. t/z. 1° kl. H. 1). Slegttot luits. t/z lckl.de luits. t/z. 2e kl. J. J. llabets en P. J. Rosenweldtot offic. van admin. lc kl. de offic. van adm. 2° kl. H. S. Bosschart en P. A. Ie Mahicu, en tot olfic. van admin. 2e kl. den offic. van adm. 3e kl. W. J. Medenbach. Zr. Ms. transportschip de Heldinis den 2" dezer, des avonds ten 5 ure Dover gepasseerd. Alles wel aan boord. Zr. Ms. schroefstoomschepen 4° kl. Aart van Nes kommandant de luit. t/z. le kl. jhr. H. O. Wichers; Bali, kommandant de luit. t/z. 1° kl. jhr. A. It. A. M. Clifford Kocq van Breugel en den Briel, kommandant de luit. t/z. 1° kl. A. J. van Mansveltzijn den 7S en 9 Nov. jl. te Bahia aangekomen en zouden den 15 daaraanvolgende de reis naar Batavia voortzetten. Met het koopvaardijschip Australië, Zondag middag alhier binnengekomen, is een matroos der marine gevankelijk overgebragt, die tijdens het verblijf van de. Adolf van Nassau aan de Kaap de Goede IIoopaldaar gedeserteerd was later gearresteerd en naar St. Helena getransporteerd, om aldaar scheepsgelegenheid af te wachten. Bedoelde matroos heeft van de confusie bij het aan wal schieten alhier gebruik gemaakt, om' oumiddelijk weder liet hazenpad te kiezen. Gedane nasporingen zijn tot nog toe vruchteloos. Op Donderdag H December a. s.des namiddags ten half drie ure, zal aan het prov. bestuur te Haarlem, voor- rekening van het gemeentebestuur te Texel worden aanbe steed bet bouwen van eene school en onderwijzerswoning te Waal op Texel. Men leest in de Arnhemsche CourantWij vernemen dat eerlang de schouderbedekking, pas bij de infanterie in gevoerd, weder zal worden afgeschaft en door eenc andere zal worden vervangen. De lieer van der Maesen de Sombrefl' heeft zich bij een brief aan de kiezers weder kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Genernal. Men meldt dat de rijksveldwachter van W. te Vuglit door den heer procureur-generaal in Noord-Brabant voor eene maand in zijne betrekking is geschorstdewijl hij zijn ambt genoot te Geilen niet heeft bijgestaan om den beruchtcn van der Lee aan te houden. Menigeen die den anders zoo wakkeren en gespierden van W. kent zal verwonderd vragen wat hein bewogen heeft aan de uitnoodiging van zijn ambtgenoot niet te voldoen. Ziellier de redenvan W. was dien dag als getuige verschenen voor het kanlongeregt te Oss en had bij die gelegenheid zijn nieuwen jas aangetrokken; de vrees dien bij de te verwach ten worsteling te zullen scheuren heeft Jiem, die ook als een zuinig huisvader bekend staat, alleen weerhouden de arrestatie mede te helpen ondernemen. De Belgische Moniteur berigt in dato 4 dezer liet volgendeDe nieuwe phasedie de ziekte des konings den 2den is ingetredenheeft voortgeduurd tot den avond van den 3dendaarna heeft de beterschap geene vorderingen gemaakt. Ook de heer Chazal, minister van oorlog, is stervende Het fregat Galatea heeft voor Jamaica het anker geworpenen de kommandant heeft geëischt dat Salnave en de andere leden van liet bewind der rebellen zicli on voorwaardelijk aan boord van dat vaartuig zouden begeven Ingeval van weigering zouden na den termijn van 12 uren de Galatea en de Lily de forten der kaap bombarderen. Sanave en de andere officieren hadden zich toen aan boord van het Amerikaansche schip Solo begeven en aangeboden de kaap onder bescherming der Verecnigde Staten te stellen, indien deze hen tegen Engeland wilden beschermen. Eene jonge kwakerin doet in Engeland, vergezeld van drie liarer geloofgenooten, eene reis door liet land, met liet doel om door openbare vermaningen de ondeugd en onze delijkheid vau den tegenwoordigen tijd te verbeteren. Zij is zeer rijk, en heeft deze mocijclijke taak alleen ondernomen uit de vurige begeerten om het algemeen welzijn te bevorderen Engeland kan nu niet alleen boksers, maar ook bok- sters naar alle regelen dezer edele kunst aanwijzen. Te Wed- nesbury in Stafl'ordshire kregen vier vrouwen geschil en men besloot het door een bokspartii te beslechten. Zij verdeel den zich in twee paren, ontblootten, zooals boksers naai de regelen der kunst doenhaar bovenligchaamen het ge vecht had plaats in een kring van zich stipt aan de regelen der kunst houdende toeschouwers! Een politieagent, die aan het schandaal een einde wilde makenmoest met een ont wrichten schouder afdruipen. De regtbank veroordeelde ecli - ter onze haneveeren wegens het verstoren der openbare rust "door boksen" tot 21 dagen dwangarbeid ieder, en een be hulpzaam geweest zijnde mannelijke bokser tot drie maanden dergelijke straf. De Elberfeldseke Zeit. meldt het volgende uit Homburg Er is hier thans een zeldzame gasten wel de zoon van van den beruchten vórst Dahomeyeen schoonbruin jon man, in een zwarten kaftan, witten boumons en gclSm- tulband. De wilden vorstenzoon ziet er in het geheel iji^ 'XJz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1