bloeddorstig uit, spreekt Fransch en Engelsch en is van een tolk vergezeld. Onlangs i3 brand ontstaan in eene apotheek te Lau- sauna (Zwitserland) en wel door de onvoorzigtigheid van den preparator, die, in weerwil van het ernstig verbod van zijn patroon, met eene kaars in den kelder was afgedaald, om petroleum te halen. Den trap weêr beklimmende, deed hij een misstap. De kruikwelke hij in de hand hield braken met snelheid deelde de vlam zich mede aan de petroleum. In weinige oogenblikken breidde de brand zich uit en de jongman, die getracht had dien te blusschen, werd ernstig gewond. Inde woedende pijn, welke hij gevoelde, snelde hij het huis uit, zonder zijn meester te waarschuwen en liep naar de nabu rige putten. Toen men den brand bespeurde was reeds een groot gedeelte van het huis vernield. De ongelukkige jon geling is den volgenden dag aan zijne vreeselijke wonden bezweken. De politie te Antwerpen heeft onlangs een jongentje van 14 jaren gearresteerd, welke aan 't hoofd van een bende dieven stond. Niettegenstaande zijn jeugdige jaren is hij tot 8 gevangenisstraffen veroordeeld. Juist toen men hem aan hield was hij bezig met een baal koffij open te snijden die aan de voordeur van een winkel stond. Een kruidmagazijn te Toumissan is in de lucht ge sprongen waarbij vier arbeiders het leven verloren hebben. Men deelt daaromtrent de volgende bijzonderheden mede. De plaats der ramp leverde een hartverscheurend schouw spel op. De naaste huizen in dc nabijheid der kruidfabriek hadden schrikkelijk geleden, en ecnigen dreigden in puin te storten. Hier en daar vond men stukken van kleederen en ijselijk verminkte menschelijke ledematen; hier een voet in een schoen daar een hand giudsch een armiets verder been deren en hersens. En wat't ontzettendst was de vrouw van een der slagtoffers raapte bij de herberg, waar de ongeluk kige gewoon was te eten, eene hand op, welke zij als die haars echtgenobts herkende. Op de plaats waar 't gebouw gestaan heeft, ontwaart men thans geen spoor meer daarvan. Niets is overgebleven dan eene kale vlakte, zwart gebrand door 't buskruid. De portier der kruidfabriek was afwezig tijdeus de ont ploffing. Meer dan 30 personen zijn getroffen en meer of minder zwaar gekwetst door brokken steen of glasscherven. Men begroot dc schade op 100,000 fr. Zekere Leonide Blanc, eene actrice bij het Thédtre des Vaudevilles te Parijs en schrijfster, is dezer dagen plot-» seling van het tooneel verdwenen. Als reden daarvan noemde men een schandaalwaarin zij na de laatste opvoering te Compiègne met twee heeren van liet hof betrokken was. Dit is echter het geval niet. Mejufvrouw Blanc heeft een contract gemaakt met een oostersch vorst, om gedurende vijf jaren in zijn harem te vertoevenzich in alles te on derwerpen aan de oostersche wetten en zeden en geen aan spraak te maken op hare regten als fransche vrouw. Na verloop van dien tijd ontvangt zij van den vorst 500,000 francs en een hotel op den boulevard Bourbon. Het geld is gedeponeerd bij een Notaris en het contract in forma opgemaakt. Men heeft den mcnschenhandel in het oosten verbodende markt schijnt zich nu naar het westen verplaatst te hebben. //Dc Anmy and Navy Gazelle bevatte dezer dagen het volgende artikel: //Wat gekke rol mijnheer Louis Noir, in zijne aanteekeningen uit den Krimoorlog" een armen Engelschen tourist laat spelenOnze Brit w as smoor lijk op een Schotsche marketentster verliefd geraakt, en hield niet op haar met zijne liefdesverklaringen te vervolgen. De jonge vrouw, die dat gezanik danig begon te vervelen verbood hern de deur. Na vele en vergeefsche pogingen om haar tot andere gedachten te brengen besloot onze tou rist een zelfmoord te begaan, maar, tegenover het groote drama dat hier opgevoerd werd, op geen armzalige manier. Na eerst zijn geheele vermogen aan de marketentster ver maakt te hebben, liet hij een diep gat graven, waarin hij een vaatje met twintig pond buskruid plaatste, daarboven weer een steen, en op dien steen, ging de ongelukkige versmade minnaar met een geurige havanna-sigaar in den mond heel gelaten zitten. Hij rookte heel bedaard zijn si gaartje (dat hem tusschen twee bijzonder lekker moet gesmaakt hebben)tot het laatste stompje af, en stak toen het loopvuur naar het magazijn beneden aan. VExplosion eul lievV en twee minuten later zag men een vreemdsoor tige. massa uit den hemel inde haven vallen, eene massa, die de Britsche zeelieden voor een menschelijk ügchaam erkenden en dadelijk uitliet water vischten. Men schreeuwde daar valt een man uit den hemelEenigen beweerden dat men hem uit de zon geschopt had, en een ander dat hij een verongelukte luchtreiziger was. Dc man kwam er echter heelhuids af en de marketentster, door dit bewijs van liefde getroffen kapituleerde. Deze luchtreis is niet zooveel bijzonders als menig een wel meent, zegt mijnheer Louis Noir, want kapitein Pernicr vloog met eene batterij in de lucht, en ziedaar, men vond hem op 500 ellen af stand zittende, roepende wat drommel wat is er gebeurd? De man was niet in het minst bezeerd. HAAGSCHE CORRESPONDENTIE. '8 Hage, 3 December. Mijnheer de Redacteur! Hoewel wij nog eerst in het begin van December zijn, is de begrooting over het volgend jaar reeds in haar geheel aangenomen, iets dat sedert ver scheidene jaren geen plaats heeft gehad verleden jaar kon zelfs de Eerste Kamer hare discussien niet voor Januarij ten einde brengen. De redenen van dit verschijnsel liggen voor dc hand vooreerst zijn de beraadslagingen vroeger aangevangen, ten tweede zijn de discussien over onze koloniale aan gelegenheden grootendeels verdaagd tot de behandeling der cultuurwet, maar voornamelijk, en ik schreef u dit reeds vroeger, heerscht er sedert de Lim- burgsche quaestic eene spanning die zich ook in de Tweede Kamer heeft geopenbaard, en die van invloed is geweest op de behandeling der begrootings- wetten. Bij mijn laatste schrijven, was de begrooting voor het Departement van Oorlog aan de orde, welke, zoo als u bekend is, met 40 tegen 21 stemmen is aangenomen. Dit is een vreemd verschijnsel voor lieu die het voorloopig verslag der Kamer gelezen hebben en meenden dat dit verslag de uitdrukking was van het gevoelen der Kamer. Wanneer men daarnaar oordeelde, was eene verwerping der begrooting niet te betwijfelen, en toch, voorspelde ik u reeds vroeger, dat zc zou worden aangenomen. Wij zien hier het ongewone verschijnsel, dat een minister gesteund wordt door de oppositie tegen het ministerie. De hr. Blanken wordt gesteund door de tegenstanders van den hr. Thorbecke, en door sommige liberalen, die zich hebben laten overtuigen dat een hoog budget van Oorlog noodzakelijk is voor 's lands verdediging. Daarenboven was de hr. Blanken vóór zijne optreding in het Kabinet vol komen onbekend zonder politieke anticcdenten, en dus door deze niet ge bonden, zoodat hij zich in alle omstandigheden zóó gedragen kon, als hij voor het behoud zijner ministriële portefeuille noodig oordeelde. Van daar is hij een conservatief minister in een liberaal ministerie, die dus stemmen krijgt van beide partijen. In dezelfde zitting waarin de begrooting van Oorlog werd aangenomen, werd ook die van Koloniën afgehandeld. Het is daaruit duidelijk, dat dc dis cussien daarover slechts zeer kort waren; zelfs de jaarlijksche speech, van den hr. van Foreest, bleef achterwege. Ze werd aangenomen met 47 tegen 20 stemmen, daarna werd het koloniaal batig slot over 1803, in behandeling gebragt au aangenomen. Wanneer ik u boven schreef, dat al dc begrootingswetten reeds aangenomen zijn, moet ik daarvan die van Einantien uitzonderen. De minister van Ei- nantien ad interim, heeft voorgesteld, deze bij wijze van crediet wetten te beschouwen. Waarom die wetten zijn ingediend bij ministriele missive en niet bij Koninklijke boodschap, is mij niet duidelijk. Dingdag a. s. zal de interpellatie plaats hebben van den hr. van Goltstein, over de vraag of de Regering het wetsontwerp nopens de grondbelasting in Limburg zal verdedigen dan wel intrekken, daarna zal de Kamer onmiddc- lijk in de afdeeliugen een aanvaug maken met het onderzoek der cultuurwet. Ik zal u niet behoeven te schrijven, M. d. R., dat het voorstel van den hr. vau Zuijlen tot het houden eener enquête, nog aller aandacht tot zich trekt. De strijd daarover tusschen het Dagblad en de Nieuwe Rott. Cour. gevoerd, is dan ook buitengemeen hevig de andere dagbladen bezien de vraag uit een verschillend oogpunten inderdaad, zc kan van twee zeer onder scheidene standpunten worden hcschonwd. De N. R. Cl. is van oordeel, dat na de verklaring van dc hr. T., dat er zijneutwege geen inmenging in do verkieziugeu heeft plaats gegrepeu en geeue brieven geschreven zijn, do aanneming vau 't voorstel tot 't houden eener enquêtte, reeds dadelijk een votum van wantrouwen tegen dien minister zou daarstellen. De Kamer zou daardoor verklaren in de woorden des ministers geen vertrouwen te stellen, iets dat hij zich niet zou kuuuen lateu welgevallen en hem in elk geval tot aftreding zou noodzaken. De andere partij meent daarentegen, dat de minister, thans beschuldigd, zelf op het houden eener enquête moest aandringen, om zijne onschuld aan het licht te brengen en het lasterlijke van het beweren zijner beschuldigers te staven. Beide gevoelens kuunen w orden verdedigd. Daar ik ondertusschen volstrekt niet geloof dat de Kamer het voorstel zal aannemen, acht ik 't onnoodig hier in gissingen te treden over de waarschijnlijke gevolgen eener enquête. 's llage, 4 December. Het voorloopig verslag op 't voorstel tot liet houden eeuer enquêtte, be trekkelijk de verkiezingen in Limburg, heeft thaus het licht gezien. Hoewel er bij mij geen oogeublik gedachte bestoud dat het zou worden aangenomen, ben ik toch verrast door den uiterst heftigen en scherpen toon, die in dat staatsstuk doorstraalt, die onmogelijk in weinige woorden is teruggegeven. Dc groote spoed waarmede het in de afdcclingen is behandeldwordt ver klaart door de opmerking, dat een voorstel, dat tot strekking heeft verden king te doen rusten op een' minister des Konings, niet te spoedig kan worden behandeld, terwijl het ongepast en onkiesch isom een afgetreden minister nog lastig te vallen over eene mogelijke onvoorzigtigheid. In elk geval behoorde het tweede gedeelte der enquête (de aanschrijving van den hr. Betz, om kleine overtredingen door de vingers te zien) niet tot de competentie der Kamer, maar moest, in geval men daarin eene wets-over- treding zag, eene aanklagt geschieden voor den bevoegden regter. Het is niet doenlijk u in weinige woorden een overzigt te geven van 't verslag. De groote meerderheid vond reden tot bevreemding, dat een staats man, als de voorsteller, zoo ligtvaardig daartoe is overgegaan, daar in elk r/eval, het voorstel een insidieus karakter heeft, omdat men de verwerping aan politieke redenen zou kunnen toeschrijven, de Kamer bejammerde het zoowel voor hare waardigheid als voor die der Regering, dat voor zoodanig voorstel niet is teruggedeinsd. Ten slotte zegt het verslag Dat het ge dane voorstel, naar het gevoelen der groote meerderheid, ligtvaardig is ge daan, een hoogstvcrfclijke strekking verraadt, en nog daarenboven, wat vorm en inhoud betreft, ten eeue male verwerpelijk is. In mijnvolgend schrijven kom ik op dit onderwerp terug. Adieu. De Parifzeiiaars voor de Heg-mank. Bigorrot zou zeker dc gelukkigste van alle kamerbehangers wezen als het geluk bestond in ceu lief wijfjeeen net huishoudentjealtijd proper en schoon linnengoed, en het eten precies op zijn tijd op tafel. Hij is echter niet gelukkig; streng van zeden, heeft hij zijne vrouw nooit de minste aan leiding tot jalouzic gegevenhij heeft zelfs op dat punt den naam van een echten Joseph te zijn maar dat is nog lang niet genoeg voor dc gerustheid van zijne vrouw. Wat of hij ook doet, wat hij ook zegt, zijne vrouw houdt hem voor een heertje, voor een looper, voor iemand die gemakkelijk te ver leiden is, en zij heeft hem haar willetje goed doen kennen. Hier heb je de condities: Als hij van zijn werk komt dadelijk naar huis, alleen met ongetrouwde kameraden omgaan, nooit in dc kroeg of het koffijhuis komen en nog miuder naar banketwinkels gaannooit een kameraad tehuis bren gen, nooit eene uitnoodiging voor een doop- of danspartijtje aannemennooit bij een ander gaan ontbijten eten noch 's avonds op een familiaar boter hammetje blijven zonder dat zijn vrouw er bij is en dan nog alleen op die conditie, dat cr geen getrouwde vrouw of meisje boven de acht jaar bij wezen mag. Behalve dat was Bigorrot meester van zijn tijd en vau zijne daden en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2