W.J.illITS, BURGERLIJKE STAND DEIt GEMEENTE IIFI.DI li, BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE ZIJPE. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE MARKEN. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TERSCHELLING. TELEGRAM. Heden Dingsdag, 5 December 1865. EFFECTEN ADVERTENTIES. CHIRURGIE N-DENTISTE EN MECANICIEN, uit hetgeen ik u vertellen zal, kunt gij opmaken hoe hij dien tijd besteedde. Hij had na lang nadenken gevonden, dat zijn vrouw in de artikelen van het contract de begrafenis-feestjes vergeten had. Dat artikel was gelukkig aan hare slimme jalouzie ontsnapt. Zoodra hij er zeker van was dat hij zich dat mogt veroorlovendacht hij niet anders dan aan begrafenissen, de lijk wagen was voor hem de triomfwagen der vrijheid, en hij was niet gelukkig, hij ademde niet vrij, voor dat hij zijn zwarten rok had aangetrokken om achter het lijk van een vriend te gaan. Of anderen voor typhus cholera of dergelijke ziekten bang waren, hij nietYoor hem zijn dat altemaal ge legenheden tot afleiding, tot een wandelingetje naar Père Lachaise, naar Montmartre, naar Montparnasscwandelingetjes die uitloop en op wat men zien zal. Een agent van politie vertelt. Drie dagen geleden kwam men mij waar schuwen, dat iemand den boel stuk sloeg bij een tapper in de straat la Ro quettc. Ik ben er dadelijk naar toe gegaan, en ik vond er den beschuldigde, woedend en zich verzettende tegen den tapper, die hem vriendelijk verzocht om heen te gaan, en die hem niet meer tappen wilde. Hij sloeg met zijn vuist op de toonbank en dreigde alles stuk te zullen slaan. Ik ben er tus- schenbeiden moeten komen, maar hij heeft niets gedaan dan mij uitschelden. Ik heb hem bij deu arm genomen, doch hij heeft hevigen weerstand geboden, mijn rok gescheurd en mij zelfs in de hand gebeten. Ik heb toen twee van mijne kameraden moeten laten komen, om mij te helpen om hem mee te pakken, en met ons drieën hebben we heel wat moeite gehad om hem naar het bureau van politie te brengen, waar hij ons nog steeds is blijven uit schelden. Dat is al een hcele vreemde manier van doen voor een ambachtsmandie vroeger altijd ordentelijk en oppassend is geweestzegt de president tegen Bigorrot. Bigorrot. 's Ochtends hadden we een vriend begravenbijgevolg waren we 's avonds een beetje vrolijk. President. Alweer een vreemde manier om pret te maken als je een vriend hebt helpen begraven. Bigorrot. Het is, ziet u, omdat ik geen andere gelegenheid tot uitspan ning heb, wegens mijn vrouwals ik daarvan geen gebruik maakte, zou ik nooit een enkel oogenblikje pleizier kunnen hebben. President. Ik begrijp het pleizier maken niet onder zulke omstandighe den maar wat ik nog minder begrijp is, dat iemand zich dan zoo dronken kan drinken dat hij al zijn verstand er bij verliest en als een wild beest aangaat. Bigorrot. Dat wil ik niet tegenspreken. Ik heb ongelijk gehadmaar ik zal het wel duur moeten betalen mijn vrouw zal me nu ook wel de begrafenissen verbieden. Veel meer in den angst over deze gevolgen die de zaak voor hem hebben kon, dan over het andere, hoorde Bigorrotzonder een woord te spreken zijn veroordeeling tot eene maand zitten aan. Van 24 November 1 December 1865. ONDERTROUWD J. Visserzeeman 23 jaren en M. C. Klein 23 ja ren. J. M. van den Bosschilder 24 jaren en J. Visser22 jaren. GEHUWD J. Grnnwald en L. Schrijver. BEVALLEN: C. S. H. Aberson geb. Bouricius D. T. Stuiver geb. Meijer Z. J. Jongkees geb. de Booijs D. J. D. Helleman geb. Vlas kamp D. M. Filarski geb. Kuit Z. C. Deïst geb. Backers Z. D. Blok geb. Ruijter D. A. Metselaar geb. Bohlen Z. E. Vergragt geb. Maas Z. J. Vos geb. Abbencs Z. J. G. Pander Maat geb. Smit D. A. de Ruijter geb. Bood Z. OVERLEDENH. van Haaien 37 jaren. K. J. Smit 20 jaren. P. Jongkees 48 jaren. P. Kraan 54 jaren. E. BomhofF 3 jaren en 10 maanden J. Rinkier 30 jaren. Levenloos aangegeven 1. Van 16 30 November 1866. ONDERTROUWD Hendrik Koger 24 jaren en Jannetje Mctzelaar 24 jaren. GEHUWD: Jan Kreijger en Corneliske de Vries. Jacob Borgman, weduwnaar van Grietje Verdwaald en Gerritje Louwris. GEBORENAudries Maurits z. van J. H. de Wit en A. de Kams. Immetjc d. van J. Brak en A. de Baard. Willem z. van W. Cornelissen en C. Cornelissen. Maartjcd. van P. Slijkcrman en A. Kooijman. Hendrikz. van K. Hopman en J. de Jong. Maria d. van J. Kooij man en M. Klaver. Johannesz. van A. Leeuw en G. Moens. Grietje d. van A. Vries en J. Slikker. Arie, z. van K. Maat en A. Groenveld. Fredrik, z. van J. Wcssel en G. Otto. Cornelisz. van H. Schrieken en K. Leeuwen. OVERLEDEN Petronella van der Meide 62 jaren wonende te Texel tijdelijk in de Zijpe gehuwd met Anthonie van Prooijen. Jantje Kei zer 14 weken, d. van C. Keizer en M. Gorter. Antje Heeres 76 jaren weduwe vau F. Bink. Karei Bos eigcntlijk genaamd Johann Carel Bussc 69 jaren gehuwd met J. Hooft. Cornelis Hout 40 jaren laatstelijk gehuwd met C. Tromp. Anna Kooijman 26 jaren gehuwd met P. Slijkerman. Simon Mars 5 maanden z. van P. Mars en A. M. C Muller. Jacob Jongerling 2 maandenz. van A. Jongcrling en F. Kneijnsberg. I Levenloos aaugegeven kindz. van J. Sluis en P. van Nassau. Van 21 September 1 December 1865. ONDERTROUWDGcene. GETROUWD Cornelis de Waart 29 jaren en Neeltje zeeman 27 jaren. BEVALLEN Geertje Taanman geb. de Groot D. Trijntje van Dijk geb. Kes D. Lijsbet Zeeman geb. Visser Z. Neeltje Visser geb. Borst D. Marie de Jong geb. Erf D. Neeltje Teerhuis geb. de Waart D. Trijntje Schouten geb. Visser D. Trijntje Zondervan geb. Dorlaud D. Marie Boes geb. de Jong Z. OVERLEDEN Marie Margot Hargcr 15 weken. Pieter de Waart 50 jaren echtgenoot van Lobbetje de Wit. Jan Appel 25 jaren. Klaas Appel 62 jaren, echtgenoot van Trijntje de Haas. Pieter van Altena 21 weken. Trijntje Visser 56 jareu, weduwe van Cornelis Appel. Jan Kes 4 maanden. Dirk de Jong 22 jaren. Wolmet de Jong 7 weken. Cornelis Boneveld 12 jaren (op de Noordzee verdronken.) Yan 12 30 November 1865. ONDERTROUWD Pieter Cupido zeeman 24 jaren en Neeltje Stada 25 jareu. Willem Cupido landbouwer 21 jaren cu Japkc Droeviger 23 jaren. Jan de Vries landbouwer 24 jaren en Geertje Groendijk 24 jaren. Sipke Cupido schipper 23 jaren en Trijntje Lieuwcn 22 jaren. GEHUWDPieter Cupido en Neeltje Stada. Willem Cupido en Japke Droeviger. GEBOREN Emmad. van Jan Koen en Gettje Jans Groendijk. Gerrit z. van Tettje Rogge. Rijnderz. van Dirk Cornelis Swart en Antje Cornelis Doeksen. Cornelisz. van Jan Douwes de Jong en Bar- ber Cornelis Scbroo. Adriaan Cato Willem z. vau Pieter Altena en Klaaske Rcedcker. Teunis en Maria z. en d. van Rein Harmens Bak ker en Martjc Pronker. Minad. van Jolian Eclljes Kuijpcr en Geertje Roelofs Philippus. OVERLEDEN Trijntje Cornelis Bos geb. met Audries Gerrits Stada 27 jaren. Douwe Kramer, 19 jaren, in N.-Indiö. MARKTBERIGTEN. ALKMAAR 2 December. Aangevoerd 8 Paarden f 17 a 3011 Koeijen f 40 a 105, 261 Schapen f10 a 24, 50 Magere Varkens f 14 a 21 124 Biggen f8 12. Boter per kop 80 a 87£ ets. HOORN 2 December. Aangevoerd 10 mud Tarwe f9.25 76 mud Gerst f6.75, 166 mud Haver f4.75, 26 mud Boonen Bruine f 13.75 22 mud Erwten, Graauwo f 14.25 Groene fll, op monster verkocht: Mosterdzaad f22, Karweizaad f20. 43 Paarden f29 a 270 7 Kalveren f9 a 26 165 Schapen f 18 a 29, 130 Varkens f 14 ii 26.50, 9 Zeugen f28 a 47, 250 Biggen f5.50 a 11 790 Kippen f0.30 a 2.25 120 Eenden f 0.65 a 1.— 2600 Kip-Eijeren f 4.a 4.25 750 Eciul-Eijeren f 3.75 a 4 per 100 2300 koppen Boter 65 a 69 ct, per kop, 620 mud Aardappelen f2.50 a 4.50 per mud, 90 manden Appelen f3.50 a 4, 50 manden Peercn f2.50 a 3 per mand. variatie. Beurs van Londen tr V Parijs 1 o ft JPeenen Wein ff Berlijn 1 tt tf Frankfort rt ff AMSTERDAM 5°/o 6% 3°/o 3% 3°/o Metalliek (oude)55J Vereenigde Staten v. Noord-Amcrika 1882 68) Mexico (oude) Binnl. Spanje36 J "I 11> Turken Illinois Sliares Coupon-Bewijzen Mexico 411 10' 25Sste STAATS-LOTERIJ. 5de Klasse. Prijzen van f 100 en daar boven. zestiende trekking. No. 9367 en 13653, ieder 1000; 110. 7722 f400; no. 281 en 18375, ieder f200; no. 769, 1175, 2264, 3656, 4469, 5982,6949, 6817, 11232, 11659,11897, 12266, 14205, 17181, 17311 en 19460, ieder f100. AFLOOP DER VE1LIAIG, op Maandag 3 December, in het lokaal Tivoli, ten overstaan van den Notaris B. WERENDL1JN SMIT. Een Winkelhuis en Erfin de Nicuwstad, f 2750. B. Lap Az. Twee Woningen onder één dak en Erveaan den Kauaalweg, f 1080. V. Hippens. POLITIE. Ten burele van politie te Helderzijn de navolgde gevonden goederen gedeponeerd, als: Twee Vrouwenzakken, een Kerkboek, een Nijptang en twee Lombard Briefjes. 1leider, 5 Deo. 1865. T)e Commies, van Politie, A. C. BOONZAJER. Vrijdag 8 December vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot GEERTJE DE BOER, in den ouderdom van 76 jaren. lFieringen, 3 December 1865. R. DE LIEFDE. Algemeene kennisgeving, blijft tot en met Donderdag a. s. tc consulteren over alle operatien den mond betreffende, bij II. J. van LEEK, aan het Hoofdte Nieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3