UITRIERIN6 Bil 0VERIIJO1N, BOUW- EN MlEMERHliTEltliLEÜ, WINKEL C0., Onderlinge Vereeniging oS* Maatschappij van De Makelaar S. Th. B E E T S De Makelaar S. Th. BEETS ♦J. O. P. te S. Hoop doet leven CHEMISCHE ZIJDES en WILLES STOFFES VERWEES, te Amsterdam. NIEUWE WASSCHERIJ, P. A. HELLEGERS, W. CORPORAAL, genaamd DE BOER. Agent. ia voornemens, op Woensdag 13 December 1865, voormiddags ten TIEN ure en zoo noodig den vol genden dag, bij de Pakhuizen van de Erven den heer M. SCHOUTEN aan de Achterbinuenhaven en in de Nieuwstad te Nieuwediep, ten overstaan van den Notaris B. TTEBElTDIalJlT SMIT, IN HET OPENBAA.lt TE VEHK00PEN Eene zeer aanzienlijke partij "WAARONDER AFBRAAK, BLOKKEN, TOUW- en IJZER WERK, STEEN, HOUTWAREN, ver schillende RIJTUIGEN1 Noordsche YLET met Zeil en verdere Toebehoorenenz. enz. Alles daags vóór den Verkoop op voorschreven plaatsen behoorlijk gekaveld voor ieder te zien. zal, op Vrijdag 29 December 1865, des avonds ten 7 ure, in het lokaal TIVOLIte Helderten overstaan van den Notaris B. W E R E N D L IJ N SMIT, in liet openbaar verkoopen 1. Een nieuw gebouwd PAKHUIS, met afzonderlijke BOVENWONINGEN, staande op een' zeer gunstigen stand aan de Koopvaarders Binnenhaven te Nieuwediep, nabij het Bassin- en Goederen Station van den Staats spoorweg, gemerkt N, No. 106. 2. Een PAKHUIS, staande als voren, aan de Achter Binnenhaven, annex het voorgaande Perceel, gemerkt N, No. 155. 3. Een PAKHUIS en ERE, staande en gelegen te Nieuwediepin de Nieuwstad aan de Bassingracht, O, No. 160. 4. Twee WONINGEN onder een dak met ERVEN, staande en gelegen aan de Molengracht te Nieuwediep L, Nos. 252 en 253. 5. Twee WONINGEN onder een dak, met ERVEN, staande en gelegen als voren, achter de perceelen sub. 4, gemerkt Ij, Nos. 379 en 3S0. 6. Zes WONINGEN met ERVENstaande engelegen op het Stort, langs het Groot-Noordhollandsch Kanaal, nabij de Kooi, onder de gemeente 1leider, ongeveer groot 4 Roeden. Allee in combinatiën en in massa's als bij liilletten breeder omschreven. Nadere informatien op franco aanvragen te bekomen ten kantore van Notaris en Makelaar voornoemd, Dijkstraat, II, No. 384, in de gemeente Helder. Zijn er, wanneer ik volkomen in den geest van uwen waardigen Herder en Leeraar blijf handelen en wandelen den wil uwer geëerde familie tot eenig rigtsnoer mijner daden neemen u daarvan gedurende de drio eerstvol gende maanden de zekerste onwedersprekelijkste bewijzen in de fatsoenlijkste kringen kunt ontvangenredenen om op hernieuwde bewijzen uwer liefde en vriendschap te mogen hopen Zoo ja 1 schrijf mij zulksdiscretie wordt verzekerd. En zoo neen! dan zal mijne gelukzon ter plaatse uwer inwoning een standpunt hebben bereikttot welke laagte zij in andere gewesten des rijks nog nimmer is gezonken terwijl een spoedig vertrek en een treurig uiteinde het be wijs zal opleveren, dat de begane erreurs om uwentwille hebben plaats gehad. Adieu Deo. 1865. FRISIUS. Recommanderen zich bij voortduringtot het verwen van Dames-Mantels, Japonnen, Rokken, Zijden Hoeden-Linten Dasjes, Heeren-JassenPantalons, Vesten en meer voor komende groote en kleine Artikelen; tevens van: STAATSIE» cil LEDIKAATGtORDSJllEiV, in de origineelste kleuren, en Half-Wol-Damast in twee kleuren, hetzij in de oorspronkelijke of twee andere kleuren, met witten of^ekleurden grond. TRIJTE HEIAEEE55SELS van CanapeënStoelen, Rijtuigen Banken, etc. verwen zij in de fijnste kleuren en drukken dezelve weder in de nieuwste dessins. Ook bevelen zij hunne voor TAFELKLEEDEN, SCHAWLS', OM SLAGDOEKEN en OVERGORDIJNEN, aan; MEUBELCHITSE GORDIJNEN worden ook weder geglanst. Vau Stukgoederen, Staatsie- en Ledikant Gordijnenzoo mede van Zijden Dames Japonnen verwen zij ook stalen ter beoordeeling. De bewerking geschiedt naar de nieuwste Chemische Methode, met de meeste zorg en billijk gestelde prijzen. Hunnen respectieve Begunstigers te Nieuwediep Helder en omstreken berigten zijdat zich de Heer belast met de aanneming en weder aflevering der goederen bij wien alle verlangde informatien aangaande kleuren cn prijzen te bekomen zijn. onder Directie van den Heer HL VAN OS, te Amsterdam opgerigt in den jare 1852. Dezo Maatschappij, welke thans bijna 1300 Leden telt, bestaat uit Twee Klassen; tot de Eerste Klasse, in welke thans 738 leden zijn, behooren zij die tusscheu de 20 en 40 jaren oud, en tot de Tweede Klasse, welke thans 540 leden telt, zij die tussclien de 40 cu 60 jaren oud zijn. Aan een ieder wordt de gelegenheid aangeboden om door onder linge bijdragen, bij overlijden aan zijn overblijvende eene vaste Uitkeering te verzekeren. De uitkeeringen aan We duwen der 1° Klasse bedraagt thans bijna vier honderd gulden en aan Weduwnaren ruim een en negentig guldenaan Weduwen der 2° Klasse ruim twee lionderd zeventig gulden en aan Weduwnaren ruim twee en zeventig gulden. Volgens de laatste rekening en verantwoording, zijnde van Mei 1S64 tot Mei 1S65 hebben de bijdragen voor de 1B Klasse" 14 cents en voor de 2e Klasse nog geen 25 cents per week geweestbehalve 5 cents Administratiekosten. De bijdragon geschieden op de volgende wijze: bij 't overlijden van een man betalen alle leden 50 Cents en bij 't overlijden ccner vrouw 12'. Cent, behalve eene wekelijksche contributie van slechts 5 Cent. He uitkeeringen geschieden onverminderden terstond na het overlijden. Deze inrigtiug vereischt geen Eonds of Kas en kan derhalve nooit failliet gaandaar bovengenoemde gelden door onder linge bijdragen worden bijeengebragtlevert dit voor deelnemers den zekersten waarborg op. De oudergeteekendeAgent der vereeniging, twijfelt dan ook geenszins of ieder huisvader zal met hem de nuttige strekking dezer vereeniging, waardoor men weldoet zoo lang men leeft, inzien en tot hare instandhouding eti uitbreiding medewerken. Zij doet aan de Echtgenoot weer met groote rente terugkeeren wat men ooit aan deze vereeniging betaald heeft. Zij die zich tot leden dezer Maatschappij wenschen aan te sluiten, kunnen zieh vervoegen bij Weststraat, No. 47. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij vail S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4