«QefÖer, JlieumeÖiep, IMfemsoorÖ, en^. Vijfde Jaargang. ZATERDAG 9 DECEMBER. Zitting van den Gemeenteraad J\p 473. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG on ZATUltDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post H 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regul meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags eu Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Adverteuticn intozenden. Ingezonden 6tukken minstens één dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Jannarij a. s., op dit blad willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. op Dingsdag 5 December 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stak mak Bosse. "Secretaris do heer L. Verhey. Afwezig de heeren PapineauIlaremakerSlebode Breuk en Zur Mulilen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Benoeming van leden voor de Onder kouds-Commissie. De aftredende ledeu, de heeren JanzenStrootman Graat cn de Lange worden herbeuoemdallen met groote meerderheid vau stemmen; zij verkla ren de herbenoeming aau te nemen. 2). Benoeming van leden voor het Burgerlijk Armbestuur Volgens ingekomen missive vau bet Burgerlijk Armbestuur moeten, vol gens de rooster, met 1 Jan. a.s. aftreden do heeren J. Borst, J. E. Janzeu en A. J. van Kelckhoven, en worden, volgens art. 5 der instructie, de na volgende dubbeltallen voorgedragenals voor den beer Borstdie verzocht heeft, wegens zijne gevorderde jaren, niet meer in aanmerking te komen, de heeren W. J. Maalsteed en P. Kindtvoorts de heeren J. E. Janzen en J. A. Meijer en de heeren A. J. vau Kelckhoven en Jb. Jongkees. Het Burg. Armbestuur legt tevens iu gemelde missive de betuiging af dat èn armen èn administratie door dc aftreding van den heer Borst groot verlies zullen lijden; dat de heer Borst zich gedurende 17 jaren dat hij in deze betrekking is werkzaam geweest, de laatste zes jaren als voorzitter, zich in ruime mate den dank van het gemeente-bestuur heeft waardig gemaakt. Bij stemming worden de aftredcude lezen herkozen de heeren Borst cn Janzcn ieder met 12 eu de heer v. Kelckhoven met 11 stemmen. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. zich ten vollen hebben vereenigd met het schrijven van het Burg. Armbestuur ten opzigte van den heer Borst. Spreker zegt, de heer Borst is een zuinig en een ijverig manwelke eigen schappen in de betrekking van Armbestuurder op hoogeu prijs wordeu ge steldzijne aftreding zou een groot verlies zijn dat mocijclijk zou zijn te remplacerendaarom hoopt sprekerdat de nu plaats gehad hebbende herbenoeming met algemeene stemmen, welke een sprekend bewijs is dat ook de Raad zijne verdiensten naar waarde weet te schattendit voor den heer Borst een prikkel moge zijn, om zich de herbenoeming op nieuw te laten welgevallen. 3). Eindverslag onderzoek der begrooting voor 1866. In de commissie van rapporteurs der drie afdeelingen van den Raad, de heeren Boomsma, Maalsteed en Graat is laatst genoemde tot algemeene rap porteur bcuoemd en doet mededeeling van liet eindverslagwaaruit blijkt. 1. Dat aan het onderzoek niet hebben deelgenomen de heeren Braaksma, Slebe, Papineau en do Breuk. 2. Dat tegen de raming der ontvangsten in geen der afdeelingen ernstige bewaren zijn gemaakt. 3. Dat in de le en 3c afdeeling dc vraag was gesteld of dc uitgetrok ken post vau 12600 voor nieuwe bestrating ook bestemd was voor bestra ting iu het zoogenaamde land. Dat door B. en W. was geantwoord, dat die som bestemd was voor den polderweg, leidende naar het stations-terrein van den spoorweg en dat zoo spoedig er gelden beschikbaar zijnook het land zal worden bestraat. 4. Dat in dc 2e afdeeling de vraag is gerezen of de brugwachter Ril ling van de hem toegestane vrije woning, wel een gebruik maakt over eenkomstig hare bestemming. Dat B. en W. zullen letten op de zindelijke bewoning en, dat geen gedeelte der woning door den brugwachter, noch van andere gehouwen der gemeente die kosteloos worden bewoond zonder hunne toestemming worde verhuurd. 5. Dat in de 2e afdeeling dc som van ƒ200, die in ontvang was ge- bragt voor huur van het postkantoor, te gering werd geoordeeld. Dc commissie acht het, iu het belaug der gemeenteweuschtlijker, bedoeld ge bouw aau den Minister van Finanticn te koop aan te bieden. v 6). Dat in de 2e afdeeling het wenschelijke ter sprake was gebragt, om de subsidie van den onderwijzer der zeevaartkundige school met 50 te ver- hoogen. De commissie stelt het voor. 7. Dat in de 3e afdeeling was voorgesteld, het salaris van den Secreta ris te Verhoogen. De commissie stelt voordie verhooging aan Ged. Staten voor te dragen op 200 en acht, van wege de algemeen bekende goede en accurate behandeling der zaken eene verdere aanprijzing van dit voorstel overbodig. 8. Dat dc conclusie der commissie isaau de vergadering voor te stellen de begrooting, behoudens de voorgestelde wijzigingen, in ontvang en uitgaaf goed te keuren. Vervolgens werd door hetzelfde lid rapport uitgebragfc betreffende de be grootingen vau het Algemeen Weeshuis en het Burg. Arrabostuur waaruit blijkt, dat na outvaugen inlichtingen gecue bezw aren meer bestaan cn alzoo de goedkeuring wordt voorgesteld. Daarna wordt door den Secretaris de bcgrooting artikelsgewijzc gelezen en nadat de in bovengenoemd rapport voorkomende wijzigingen daariu ziju opgnomen ter plaatse alw aar ze behooren, wordt do geinecnte-bcgrooting met algemeene stemmen vastgesteld in ontvang cn uitgaaf op een bedrag van 184,746.76^ de bcgrooting van het Weeshuis op ƒ9,770.61 eu die vau het Armbestuur op 9,200. 4.) Voorstel tot teruggave van de belasting op den wijn. De Voorzitter zegt, dat daar met 1 Jan. de belasting op do wijnen zal worden opgeheven, hij het billijk acht dat aan wijnhandelaren cn de daar mede gelijkgestelde personen, ook restitutie worde verleend der betaalde be lasting, vau hetgeen men op dat tijdstip van dat artikel nog voorhanden mogt hebbeu, mits die voorraad meer dan 40 kannen bedrage cn dat meu van iedere grootere partij 40 kannen aftrekke. Op de vraag van den heer Strootman of er ook eene raming is gemaakt van dc som daarvoor benoodigd, antwoordt dc Voorzitter van ongeveer 20 00. en vraagt de heer Reeringh het woord, om te verklaren, dat hij, iu zijne betrekking van w aarnemend Controleur der gemeentc-belastiugeneene pei ling heeft laten doen, waaruit is gebleken, dat nog in voorraad is, ruim 12000 kan cn dat dc restitutie ongeveer 1960 zou bedragen dat echter door de consumtie in de nog loopende drie weken dezer maand, men kan nannemeu dat deze cijfers nog eenigzins zullen verminderen. Wordt met algemeene stemmen aangenomenexcept die van den heer Maalsteed, die, uithoofde van belanghebbende in deze, zich buiten stemming houdt. 5). Vaststelling van het maximum van den onderstand voor 1866. Het voorstel daartoe wordt met algemeene stemmen aaugenomcu. 6). Mededeeling van ingekomen stukken. a. De Voorzitter wijst op den slechten toestand van de wegen in het laud. Dat in het verslag door B. en W. is gezegd, dat zoo veel mogelijk verbetering zal w ordeu aangebragtdoet daarom in overleg met de ouder- liouds-commissic het voorstel aau deu Raadom in afwachting vau ccno radicale verbetering, waartoe de finantien nog niet in staat zijnthans eene som van ƒ800 toe te staan tot het begaanbaar maken der wegen, enz. De heer Strootman als lid der oudcrhouds-commissielicht het voorstel nader toeen zegt, dat die gelden ook dienstbaar moeten zijn tot het zui veren der slooteu cn tot het bevorderen der afwateringin het belang van den gezondheidstoestand van de aldaar wouenden. De lieer Bakker zegtlk geloof dat liet heel weinig helpen zal in den winter daar dc slooten vol water staan liet zou beter zijn een besluit te nemen de slooten «ligt te gooijen. De Voorzitter meent, dat daardoor de uitwatering geheel belemmerd zou worden. De heer Strootman zegtcr komt nog bij dat om het idee van den heer Bakker ten uitvoer te brengen het nog wel drie maal 800 zou kosten, dat de voorgestelde werkzaamheden niet als een afdoende maatregel moet worden beschouwdmaar als een hulpmiddel van tijdelijkcn aard waartoe eene betere aftapping van het w aterdaar te stellen door eene zuivering der slooten veel kan bijdragen. De magtiging tot liet doen vau die uitgaven wordt met olgemeene stemmen verleend. b. Mededeeling van de goedkeuring der gcmecntc-rckcniug over 1864 door Ged. Staten. c. Wordt gelezen een adres van S. Giltjes van dtin navolgenden inhoud Aan den Baad der gemeente Hkldeu. Geeft met verschuldigden eerbied te kenncu S. Giltjes uitgever van de "Nieuwe Courant van den llehlerNieuioediepWillemsoord enz. Dat hij zich veroorlooft in herinnering te brengen van den ltaad, dat in de zitting van deu 17 Octobcr jl. is besloten het verzoek toe te staan vau den heer A. A. Bakker Cz., om gedurende de volgende drie jaren met de plaatsing der gemeente-advertentien te worden belast. Dat adressant dit besluit, waardoor men weder tot den ouden tijd terugkeert, in strijd acht met het door den Raad in zijne zitting van den 8 April 1862 geno men besluitwaarbij bepaald is de plaatsing der advertenticu voortaan pu bliek aau te besteden. Dat adressant het nemen van eerstgenoemd tegenstrijdig besluit, grooten- deels toeschrijft aan de onbekendheid met het besluit van 8 April 1862, bij velo leden van den Raad, vooral bij de sedert dien tijd nieuw benoemde leden. Dat adressant zich door het nemen vau het besluit vau 17 Octob^ jl. in zijne regten acht tekort gedaan. j'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1