TELIJGHAM. komst gewacht te hebben vervolgden zij hunne reis zeer bedaard naar Makasser en vertelden daar aan den eigenaar der paarden hun droevig avontuur. Wij vernemen dat bereids bij de politie aangifte van het gebeurde gedaan isen twijfelen nietof deze zal wel al het mogelijke beproeven, de brutale paardendieven meester lewordeu. In de Samarangscle Crt. leest men Men schrijft ons van Sumanap den 8° Oct. 1865, het volgende: Heden had alhier eene echt Sumanapische wijze van schuld invorderen plaats. Een mantrie stak in koelen bloede een zijner collega's doodwijl deze hem wat lang op zijn geld liet wachten. De vrouw van den verslagene greep hierop zelve eene kris, viel op den moordenaar aan, en bragt dezen, hoewel niet zonder daarbij zelve deerlijk gewond te wordenzulke welgerigte steken toe dat hij dood ter aarde viel. Later hopen wij breedvoerig het vraagstuk op te lossen, waarom moorden hier nog immer aan de orde van den dag zijn, en waarom schuldigen (niet in 't minst gedeerd of verontrust), meestal op het kerkhof liggen. Het wrak der Willem Hendrikis dezer dagen op Ven dutie verkocht voor f 5680. Te Weenen heeft den 3 December op een bal een officier beide beenen gebroken, doordien hij, dansende, in de crinoline van zijne dame verward raakte. Het eene been brak door den val, het andere doordien de dame er op viel. Uit Athene schrijft men van 23 November In twintig dagen hebben hier vier ministeriën elkander opgevolgd en is een 5e in wording. Het kabinet Bulgaris leefde geen drie dagendat van Comoundoros geen 24 uren langer. Het viel bij zijn eerste verschijnen in de kamer, voor de coalitie der fractiën Bulgaris, Deligeoris en der otthonisten, die dadelijk een votum van wantrouwen voor stelden, dat met 81 tegen 68 stemmen werd uitgebragt. De koning liet Bulgaris roepen, die bedankte voor het pre sidentschap en ook geen ander wilde aanwijzen. Daarop werd Diomedes Kyriacovi geroepen, met wien men eveneens niet verder kwam. HAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 's Hage, 6 December. Mijnheer de Redacteur! Den hoofdzakelijken uitslag der interpellatie van den heer W. van Goltstein deed ik u reeds op den dag der zitting per telegraaf toekomen. Slechts kortelijk wenscli ik de discussiën daarover gevoerd te bespreken. In langen tijd waren de tri bunes der Kamer niet zoo bezet als op dien dag, een na tuurlijk gevolg van de spanning die zoo lang ten gevolge van dit ontwerp geheerscht heeft. Nadat de heer van Goltstein zijn interpellatie had toegelicht en gevraagd had welke de bedoeling was der Regering nopens de grondbelasting in Lim burg, antwoordde de heer Thorbecke, zeer teregt, dat het eindverslag daarover reeds was nitgebragt en dat dus de Kamer het aan de orde kon stellen wanneer ze verkoos, dat echter de tijdelijke minister van Finantiën alsdan uitstel kon vragen wanneer hij daartoe aanleiding vond. Daarop stelde de heer van Goltstein voor, het ontwerp te behandelen na het winter-recesdoch de heer van Bosse wenschte het on- middelijk na de wet op de middelen, in discussie te brengen. Dat uitstel is zeer kort, want daar vermelde wet reeds in behandeling komt dadelijk nadat het onderzoek over de kul- tuurwet in de afdeelingen is afgeloopenwelk onderzoek reeds is aangevangen, zal waarschijnlijk de Limburgsche questie reeds aanstaande week aan de orde kunnen gesteld worden. De minister van Justitie, tijdelijk minister van Finantiën, zal dus weinig tijds hebben zich op de verdediging voor te bereiden. De Limburgsche leden begrepen dit ook, de heer Lom de Berg stelde voor het ontwerp onbepaald te verdagen, terwijl de minister van Finantiën ad interim verklaardehet niet bestudeerd te hebben en er op weesdat het geen spoed vereischte, zoodat het onbillijk was hem met de verdediging te belasten, daar een tijdelijk minister in den regel slechts belast is met het afdoen der loopende zaken. Hiertegen merkte de heer Godefroi op, dat het ontwerp wel spoed ver eischte, daar, werd het vóór lo. Januarij geen wet, het als dan een jaar moest blijven liggen. De Regering liet dus in hoofdzaak de beslissing over aan de Kamer, stelde zij het ontwerp aan de orde, welnu, de minister zou 't verdedigen. De heer van Zuijlen (uit's Hage) vond echter wederom aanleiding om de bedoeling der Rege ring verdacht te makenwant, zeide hijde slotsom zou we zen, dat als de Kamer in Februarij weder bijeenkomt zo hooren zal, dat de minister van Finantiën het ontwerp terug neemt. Zeer teregt merkte de heer Dullert op, dat dit be weren op niets steunde, dat het was eene insinuatie, dat de Regering bepaaldelijk verklaard had, dat de minister in de Kamer zou verschijnen als deze het aan de orde stelde, en dat dus de heer v. Z. de Regering bedoelingen toeschreef, die ze niet had. Nadat de minister van Finantiën op de vraag van den heer Rochussen of hij het ontwerp zou ver dedigen als de Kamer het aan de orde steldebevestigend had geantwoordwerden de beraadslagingen gesloten en het voorstel van den heer van Bosse aangenomen. Hoewel ik voor mij geloof, M. d. R.dat het tegenover den minister van Finantiën billijker geweest ware, het ont werp eenigen tijd uit te stellen, moet ik toch toegeven, dat door het besluit der Kamer, eindelijk een einde zal gemaakt worden aan eene questie, die al te lang door allo partijen tot een wapen gemaakt is, om haar doel te bereiken. Vandaar ook dat zoovele liberale leden voor het voorstel van den hr. van Bosse stemden. Onder de voorstemmers toch vinden wij de heeren WesterhofF, Zijlker, Wijbenga, Godefroi, Heijden- rijck, Fokker, v. Limburg Brouwer, Kappeijne, v. Heuke- lom, Jonckbloet enz. De aanneming van het voorstel kan dus geenszins worden beschouwd als eene nederlaag voor de Regering. In den loop dier zitting heeft graaf van Zuijlen, op ecno vraag van den heer van der Linden geantwoorddat men zijn antwoord, op het voorloopig verslag der Kamer op zijn enquête-voorstel, binnen een paar dagen kon te gemoetzien. Gaarne erken ikdat ik hoogst nieuwsgierig ben het te lezen voornamelijk na het oordeel door het Dagblad over dit ver slag uitgesproken. Het Dagblad meent »dat er verrotting ligt in den Staat" omdat de overgroote meerderheid het voor stel van den heer v. Zuylen insidieus en een staatsman on waardig heeft verklaart. Mogt het antwoord des heeren v. Z. spoedig het licht zien, ik zal niet nalaten u darrvan een getrouw overzigt toe te zenden. Residentie-nieuws is hier weinig of niets. Deze week is mevrouw Ristori voor de tweede maal opgetreden en wel in de rol van Maria Stuart. Haar spel gaat alle beschrijving to boven. Zóó natuurlijk weet zij de ongelukkige Schotsche koningin voor te stellen dat men zich verbeelden zou, Maria Stuart zelve voor zich te /ien in de verschillende toestanden waarin Schillers talent haar heeft weten tevoorschijn te brengen. Ik zou u nog wel mededeeling kunnen doen van eenigc ongeregeldheden die hier deze weeknaar ik verneemzouden zijn voorgevallen (even als zulks voor twee jaren het geval was,) doch daar ik hoop, dat zij zich niet herhalen zullen, zal ik zulks thans achterwege laten, even als de geruchten die daaromtrent in omloop zijn. Onder de vele personen die men hoort noemen als opvolger van den heer Betz, als minister van Finantiën, behoort ook de hoogleeraar Mr. S. Vissering te Leiden. Hij was het die den heer Thorbecke als zoodanig verving toen deze het hoogleeraarsambt neerlag om de ministeriële portefeuille te aanvaarden. Adieu! RFRGERLIJKE mi DER GEMEENTE VIIKLVM). Van 1 October 4 December 1865. ONDERTROUWD: CoertSinit, stuurmau 24 jaren en Geertje Huis man 25 jaren. GEHUWD Teunis Bakker en Elisabcth Visser. GEBORENWillemz. van A. Zalm en Johanna Cathariua Raspoort. OVERLEDEN Jaapje Jacobs de Jong weduwe C. V. Koudcuburg 94 jaren en 11 maanden. MAKKTREIUGTE IV. PURMKRENDE 5 December. Kleine Kaas f35.Middelbare fSlepende en duur verkocht slechte sortering. Aangevoerd SI stapels Kleine Kaas, 10 Middelbare. Boter. Van fl.15 tot 1.25 per Ned. p?. Gemiddeld 11.20 per Ncd. Aangevoerd 254 Rundereu. Vette Koeijen iets vluggerde handel zelfs levendig. Gelde Koeijen en Tijd Kalf Koeijen met fermen handel. 30 Paarden. 52 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 75 tot 95 et. per Ned. 50 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot 20 per stuk. Handel stug. 101 Vette Varkens De prijs was van 49 tot 5G et. per Ned. f§. Handel matig vlug. 5 Magere Varkens, van flG tot 24, en 180 Biggen, van f6.50 tot 10. Handel minder vlug. 1705 Scha pen eu Lammeren. Vette Schapen redelijk vlug. Overhoudcrs mede iets beter. Kip Eijeren f4.50, Eend-Eijcrcn f3.20 per 100 stuks. 429 Ganzen f3.75 tot 4 en 62 Zwanen f8 tot 8.50 per stuk. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 92 stapels Kaaswegende 26997 Ncd. fg. De hoogste markt was voor Kleine Kaas f 35. Middelbare f38.Aangevoerd: 1122 Ncd. fg Boter. SCHAGEN 7 December. 4 Paarden f20 a 40. 12 Magere Gelde Koeijen f70 a 140. 36 Vette Gelde Koeijen 1160 u 210. 8 Vaarseu f50 ii 80. 9 Nuchtere Kalveren f 5 a 8. 240 Magere Schapen 1'14 a 21. 735 Vette Schapen f 25 a 38. 224 Lammeren (Overhoudcrs) f 18 a 26. 8 Magere Varkens f 12 a 16. 52 Biggen f8 a 10. Konijnen 10 tl 60 et. Kippen 50 a 140 et. Een den 40 a S0 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter 90 ct. per kop of f 1.20 per Ned. f§. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. CR. Kip-Eijeren f 3.75 a 4 per L00 stuks. Ecnd-Eijercn weinig aangevoerd. Heden Vrijdag8 Decemfyer 1885. EFFECTEN Beurs van Londen tt a Parijs^ I tr tr Weenèn l Weinig variatie. n Berlijn 1 u Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)55{ °/tf 6°/0 Vereenigde Staten v. Noord-Amerika 1882 67,®, 3°/0 Mexico (oude)2.3; 3°/0 Mexico (nieuwe)21J 6°/0 Turken40) Illinois Sliares Coupon-Bewijzen Mexico POLI E. Ten burcle van den ondergeteekende zijn de navolgende i gevonden voorwerpen gedeponeerd, als: Een paar Schoenen een lederen Riem en twee Broeken gewikkeld in een Zakdoek. 7leider, 8 Dcc. 1865. J)e Commiss. van Politie, A. G. BOONZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3