WmSW INVENTARIS, IJZPREl\ BALUSTIlfiTEB, BOUW- EN M1EÜBH1ATEBH, EEN BEKWAME MEESTE WIT V ADVERTENTIES. L KOEKENHEIM TANDMEESTER, JJuölMe ïïrrfuni)iiiifl te NIE UWE DIEP. SCHEEPSGEREEDSCHAPPEN NOORDSCI1E DEELEN, p. m. 6000 stuks BATTINGS, De Makelaar S. Tïi. BEETS B. VfEBBlTDIaUlT SMIT, Eene zeer aanzienlijke partij AFBRAAK, BLOKKEN, TOUW- en IJZER WERK, STEEN, HOUTWAREN, ver schillende RIJTUIGEN1 Noordsche VLET met Zeil en verdere Toebehoorenenz. enz. J. W. KAMPER, Broodhakker, MARINE. Een LOODS VAARTUIG, drie ligte VAARTUIGEN, EIKEN- en DENNEN SCHALENBRANDHOUTdiverse SCHEEPS- en ARTILLERIE BEHOEF TEN en meer andere Artikelen. OUD CARHTAGENA'S BERGPLANTEN-OLIE Woendag 13 December vertrekt van hier de West-Indische mail. Ondertrouwd PETRUS ERANCISCUS MANIKUS en CORNELIA MARIA TE WINKEL. Arnhem6 December 1865. Benige en algemeene kennisgeving. Be onclergeteekende verklaart lij deze, den heer L. KOEKENIIEIM te Amsterdam als een zeer be kwaam. Tandmeester. Professor TI li A M U S. Be ondergeteekende vereenigt zich met bovenstaande verklaring. Professor LA VALJE. Kapt* RJERKOE, presentoert op DONDERDAG den 14 DECEMBER 1865, 's avonds ZEVEN ure, in liet lokaal TIVOLIte llelderten overstaan van den te Nieuwcdiepgemeente Helder standplaats hebbende Notaris O ET- HH SfJSE." IM ED 33 35» BB 380B&3&35U4SL 9 publiek te verkoopcni Het onder Noor dsche vlag ,JL varende BRIKSCHIP, genaamd 7W%/ EMANUEL bestemd geweest van Sannesund naar Antwerpen jW en me^ zeeschade in de haven ket Nieuwediep binnengebragt benevens de daartoe behoorende als: ZEILEN, ANKERS, KETTINGEN, staaDd- en loopend- TOUWWERK, RONDHOUTEN en verdere benevens do in hebbende LADING bestaande uit: van 2.V bij 6.J- duim, Amsterdamsche Maat in verschillende Lengtenalles gekaveldliggende aan de Koopvaarders Binnenhaven te Nieuwcdiep. benevens een groot 30 Last, liggende aan de Scheepstimmerwerf DE EIKENBOOM aldaar. Nadere informatiën op jranco aanvrage, ten kantoro van de Heeren AMONS HAAGSMA, Cargadoors te Nieuwe diep, en den Notaris W. J. IIIDDK BOK voornoemd. is voornemens, op Woensdag 13 December 1865, voormiddags ten TIEN ure en zoo noodig den vol genden dag, bij de Rakhuizen van de Erven den heer M. SCHOUTEN aan de Achterbinnenhaven en in de Nieuwstad te Nieuwediep, ten overstaan van den Notaris IN HET OPENBAAR TE VERKOOPEN waaronder Alles daags vóór den Verkoop op voorschreven plaatsen behoorlijk gekaveld voor ieder te zien. verlangt ten spoedigste tegen goed loon. Nieuioediep8 December 1865. OPENBARE VERKOOPING bij 's Rijks werf te Wil lemsoord, op Woensdag den 13 December 1865, des voormiddags ten tien urevan de navolgende voor 's Rijks dienst afgekeurde voorwerpen als Al hetwelk de twéé de verkooping voorafgaande dagen kan worden bezigtigdzullende vau heden tot eu met den 12 dezer, gedurende de werkdagen, gelegenheid zijn om de voorwaarden te lezen. Willemsoord, den 7 December 1865. Be Schout-bij-nacht, Adjudant des Konings in buitengeioone dienst Bireclenr en Kommandant der Marine, PELS K1JCKEA. Van al de middelen die bereid zijn om den groei van het hoofdhaar te bevorderlijk te zijn, staat de wat haar deugdelijkheid betreft boven aan. Door het ge bruik dezer Olie is ineu stellig onfeilbaar verzekerddat het uitvallen van het haar ophoudt en dit zijne natuurlijke kleur behoudt. De ontdekker van dit krachtig werkend middel, heeft lang en met de meeste naauwkeurigheidde geneeskracht en de heilzame eigenschappen der planten van Oud-Carthagena, in Spanjeonderzocht en door eene allergelukkigste ver- eenigiug van hare hoofdbestanddelenverkreeg hij een zamenstelling die zijne verwachting verwezentlijkt en die der gebruikers overtroffen heeft. Daarbij heeft men zorg gedragen de metaalzouten die zoo vaak schadelijke uitwerkselen hebben er uit te houden en zoodoende een Haarmiddel verkregenhet welk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal en grijs worden. Hetzelve is it 60 Cts. per Eleschje verkrijgbaar aan het Iloofd-Depöt te Belft bij A. BREETV E L T Az. DelftMarktnevens de Waag. En verder uitsluitend en alleen in onderstaande Depots: II. D. Schlüter, NieuwediepAV. B. AVicbols, PurmereuieA. Schra- veudijkHilversum -, J. B. Upman Barsingerhorn.S. Keet, Behagen, G. J. Teuuissc Haarlem-, D. BootsAlkmaar-, M. Vliend, Zaandam', Geb. Ercsc Venhuieen Gcbr. Reekers IVeespG. A. Kohnc Eilam H. IV. Buttger ZuidscharwoudeAVed. R. JongelingEijerlaniB. I)! vau AVeedede Rijp-, AV. C. A'elthuizen Laren; AYcd. AV. Hars, TVierin- gerwaard. En meer Dépots iu andere plaatsen. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij vart S. GILTJES. zal den 11 en 13 dezer, te spreken en te ontbieden zijn, van 8 tot 9 uur bij B. BOLL, B i n n e n h a- te Nieuwediepvan 11 tot 12 uur bij D. de VAAN, hoek Bier- steeg; den 12 dezer, van 8 tot 10 uur bij de Wed. GROU, aan den Hoorn op Texel-, van 12 tot 4 uur bij BROEKKAMP, aan den Burg-, den 14 dezer, bij VISSER, den Burg, te Schagen, over alle operatiën den mond betref fende bet inzetten van Kunsttanden en Gebitten onder guarantie van gebruik en duurzaamheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4