NIEUWE COURANT Vijfde Jaargang. 1865. <§efÖer, JïieuroeDiep, WiffemsoorÖ, enfi. WOENSDAG 15 DECEMBER. J\p 474.' VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.80 Franco per post 1.80 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien iutezendeu. Ingezonden stukken minstens óc'n dag vroeger. Die zich,- ingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad willen abonnerenkunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. POLITIEK OVEIIZIGT. Eindelijk verneemt men eenige nadere bijzonderheden over de veelbesproken ongunstige tijdingen uit Mexicodie als een dreigend spook hun donkere schaduwen in alle kringen schijnen te hebben geworpen. De volgende schels inoge iets bevatten dat niet van overdrijving is vrij te pleiten over het geheel is zij toch iu staat de stemming, die in de laatste dagen heerschte, eenigzins verklaarbaar te maken. De jeugdige monarchie schijnt met reuzenschreden eene krisis te gemoet te gaanwaarvan niemand den uitslag weet te voorspellen. De generaal Mejia heeft, naar men zegt, aan keizer Maximiliaan getelegrafeerd, dat de helft der troepen, die Matamoros belegerden, waren zamengesteld uit soldaten uit de Vereenigde Staten afkomstig. Toen de keizer die tijding ontving, zag hij terstond van zijn plan om naar Yukatan te reizen af en keizerin Charlottc zou alleen die provincie bezoeken vóór zij naar Europa terugkeerde. Haar vertrek naar Brussel kan namelijk als zeker beschouwd worden niettegenstaande de officieuse dagbladen dat gerucht van den beginne af tegenspraken. Keizer Maximiliaan had zijnerzijds aan alle troependie over het uigestrekte grondgebied van Mexiko verspreid waren bevel gezonden in de rigting van Mexico, Vera-Cruz en San Luis de Potosi terug te trekken, om daar veilig de aankomst van versterkingen af te wachten. Deze laatste tijding werd reeds door den aftogt der keizerlijken uit Sanaloa be vestigd. In deze provincie is Matzatlan de eenige stad, welke nog eene bezetting van S00 man behield. Volgens de in omloop zijnde geruchten verklaarden de bewoners dier stre ken zich terstond, nadat de keizerlijken hun den rug toegekeerd haddenvoor de republieken Matzatlan zelf zou reeds op eene onrustbarende wijze zijn ingesloten. Reeds zijn 500 keizerlijken uit Matzatlan in Acapulco aangekomen, en men leidt daaruit af, dat het plan bestaat die stad geheel te ontruimen. In Matamoros moet eene zamenzwering ontdekt zijndoor voormalige soldaten en officieren van liet Zuidelijk leger gesmeeden ten doel hebbende de stad aan de Juaristen over te leveren. Alle personen die als in de zamenzwering betrokken gearresteerd waren, zijn terstond gefusilleerd. Alvarez, de Juaristische generaal, heeft zoodra hij de executie van ArtangaParapocheGomez en Salazari vernam bevel ge geven elk Mexicaan of vreemdeling, die met de wapenen in de hand gevangen genomen wordt, zonder vorm van pro ces dood te schieten. Middelerwijl wordt door de Juaristen te New-York eene groote massa munitie, wapeneDlevens middelen en uniformen opgekocht, die naar Bronsville ge zonden wordenkortom de stand van zaken is lang zoo bemoedigend niet als de half officiële Parijsche dagbladen het doen voorkomenen de magt der feiten is oinveder- staanbaarder dan de verdichtselen waarmede zij zoo behendig verborgen worden gehouden. Een telegram uit Parijs zegt nu, dat Mexico met Oosten rijk onderhandelt over het aanwerven van troepen. Blijkbaar wordt een middel gezocht voor Frankrijk, om zich van de Mexicaansche zaak los te kunnen makenen toch keizer Maximiliaan niet in de noodzakelijkheid te brengen, tevens dadelijk zijne matten op te rollen. Koningin Victoria zal persoonlijk het parlement openen maar de troonrede niet uitsprekenzegt mendit zou iets geheel nieuws wezen. Men leest in een Weener dagbladdat Frankrijk en En geland voornemens zijningeval in Griekenland gelijk niet onwaarschijnlijk iseene nieuwe omwenteling mogt uitbre ken zich ten eenenmale onzijdig te houden en de Griekschc natie nogmaals in de gelegenheid te stellen zelve over haren toekomstigen regeringsvorm te beslissen. Het laat zich meer en meer aanziendat de zaken tus- schen Spanje en Chili geschikt zullen worden. Volgens be- rigten* uit Londen, is het zeer waarschijnlijk, dat den Brit- schen gezant te Santiago is opgedragen, de Chiliaansche re gering te bewegen aan Spanje's eischen halverwege te gemoet te komenvóór een grootere Spaansche vloot uitlooptwier uitrustingkoslen Chili later te betalen zou hebben. Pij de gezindheidin den laatste» tijd van de zijde van Chili gebleken, is het wel te denken dat dit ingang zal vinden. Ook te Madrid begint men de zaak bedaarder te bezien dan vroeger. 1TIEUWSTIJDHT3E1T. Helder, NieuwediepWillemsoord, enz. 12 December 1865. Eindelijk 13 dan vastgesteld en wij hopen dëfinitief, dat de opening van liet gedeelte spoorweg, Helder Alkmaar, Maandag a. s. feestelijk zal geopend worden. Door don raad van administratie der Hollandsche ijzeren spoorweg-maat schappij zijn te dezer plaatse uitnoodigingen gezonden aan den burgemeester en verdere leden van den raadden secretaris en meerdere burgerlijke en militaire autoriteiten, om zicli Maandag voormiddag ten 11 ure naar het station van den spoorweg alhier te begeven teneinde met den fccsttreiu naar Alkmaar te rijden, alwaar ten 2 ure door genoemde maat schappij aan de genoodigden een déjeuner zal worden aan geboden in de zaal achter het Stadhuisdoor het gemeente bestuur daartoe afgestaan en voor die gelegenheid gedecoreerd. Ook vernemen wij dat te Alkmaar nog meerdere feestelijk heden zullen plaats hebbendie des avonds met een bal zul len worden besloten. Van verschillende zijden vraagt men ons, op welke feeste lijke wijze men hier dien heugelijken dag zal vieren, zelfs leden van do bij vroegere gelegenheden zoo verdienstelijke feestcommissie, van wie wij- dachten eenige inlichtingen to kunnen vernemen, deden ons diezelfde vraag; ons antwoord iswanneer niemand zich a Ia tête stelt bij deze gelegenheid, het te voorzien is, dat de feestviering hier zich zal bepalen alleen bij het uitsteken van vlaggendat blijk van sympathie zullen de ingezetenen toch wel willen toonenen wij hopen dat ecDe algemeene uitnoodiging daartoe, nog van we»e het gemeentebestuur moge plaats hebbeneven als dit reeds Zaturdag jl. te Alkmaar is geschied. Dat de minister van Binnenlandsche Zaken de openin" zal bijwonenbevestigd zich. Wij vernemen voorts, dat de we" reeds den 20 dezer ten dienste van het publiek in gebruik zal worden gesteld. Op Donderdag 1-i December a. s., des namiddagsten half drie ure, zal aan bet Provinciaal Bestuur te Haarletu worden aanbesteedHet bouwen van een rijks-telegraafka/U toor in deze gemeenteop het terrein tegenover liet anktj- parknabij liet loodskantoor. y[j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1