I Op Maandag 18 December a. s., des voormiddags ten 10 ure, zal door de Ecrstaanwezenden Ingenieur alhier, in het lokaal Tivoli, in het openbaar worden aanbesteed: Het maken van een Wachthuis, achter den Zeedijk, bewesten de batterij Prinses Louise, in 't verlengde van de Toren straat alhier. Heden morgen is Zr. Ms. korvet 1° kl. van SpeijJc, onder het lossen van saluutschoten uit het Nieuwediep tot buitengaats gesleept, door de sleepboot Archimedes. De be stemming van dit schip is het doen van een kruistogt in de Atlantische en Middellandsche zeeën, hoofdzakelijk ter oefening van de aan boord geplaatste adelborsten le kl. Eu wel in vereer.iging met Zr. Ms. korvetten Prins Maurits en Palias, die te Vlissingen uitzeilen. Tndien de schepen elkander op de reis niet mogten ontmoeten, is naar wij vernemen als vereenigingspunt aangewezen de haven van. Lissabon. De luit. t/z. le kl. jhr. T. L. Brantsen laatst behoord hebbende tot Zr. Ms. zeemagt in Japan en onlangs van daar teruggekeerd, is, te rekenen met den 28 Nov. jl. op non-, activiteit gebragt. Wij ontvangen een particulier berigt, inhoudende dat de spoorweg van den Helder naar Alkmaar is overgegeven en in de beste orde bevonden is, zoodat alle geruchten, dezer dagen in de dagbladen verspreid, omtrent verzakking, enz., ten eenemale ongegrond zijn en ten stelligsten kunnen worden tegengesproken. Stoompost. In een particulier schrijven uit "s Ilage wordt melding gemaakt dat het geruchtdezer dagen door het Dagblad vermeldals zoude er sedert de aftreding van den hr. Betz eene toenemende verdeeldheid en spanning in het ministerie bestaan, die eene spoedige ontknooping ten gevolge zou hebben, geheel en al uit de lucht gegrepen genoemd mag worden. Zondag jl. is de nestor der Europeesche vorsten over leden George Christiaan Frederik Leopold 1, koning der Belgen. Hij was de zoon van hertog Frans van Saxen-Coburg aanschouwde den 16 Dec. 1790 het eerste licht en genoot eene uitmuntende opvoeding. Den 3 Febr. 1830 werd hem de kroon van Griekenland aangeboden, die hij den 11 Febr. onder reserve aannam, doch den 11 Mei weder opgaf, om de ontevredenheid van het Grieksche volk met de door de mo- geudhedcn getroffen schikkingen. Den 4 Junij 1831 werd hij door liet Belgisch nationaal congres tot koning der Bel gen gekozen; hij nam den 26 Junij voorwaardelijk de kroon aau; den 12 Julij volgde de onvoorwaardelijke aanneming en den 21 Julij 1831 werd hij, na den eed op de grond wet te hebben afgelegdals koning ingehuldigd. Den 2 Mei 1816 was hij in het huwelijk getreden met de erfgename van den Britschen troon, Augusta Charlotte, die evenwel reeds den 5 Nov. 1817 overleed. In 1S32 was hij op nieuw in het huwelijk getreden met prinses Louise, dochter van J,odewijk Philips. Hij laat drie kinderen na, twee zonen en eene dochterde laatste gehuwd met den keizer van Mexico. De begrafenis zalnaar men zegtop den J 6 dezerden dag waarop de Koning zijn 76 jaar zou zijn ingetreden, plaats hebben. Uit een uitvoerig verslag over den veetyphus van de te dier zake benoemde commissie van veeartsenopgenomen in de Staats-Crl.blijkt o. a. dat tot de meest besmette gemeenten belmoren Schiedam, Kelhelen SpalandOud- en Nieuw-Mathenesse Delfshaven, Vlaardingcr-Ambacht, Maas land, Overschie, Schiebrock, llillegersberg, Kralingen, Berg- schcnhoek, Nieuwerkcrk a/d [JsselZevenhuizen, Berkel, Pijnacker, Vrijenban Hol'van Delft, Delft en Schipluiden. In al deze gemeenten heerscht dc typlius met de meeste hevigheid. Als oorzaak van het bestendig ontstaan van nieuwe ziekte gevallen in de meest besmette streken wijst de commissie op den telkens nieuwen aankoop van gezonde dieren, en op de achteloosheid waarmede men soms dc overblijfselen van in stervensnood geslagte dieren naar alle gemeente binnen de lijn vervoert. Omtrent den toestand buiten den tegenwoordige afslui- tingslijn is weinig te zeggen alleen dat op enkele plaatsen de ziekte over de lijn gaat of dreigt te gaanzooals in den omtrek van Woerden. Zoo ergens, moet op zulke plaatsen streng gewaakt worden en de onteigening in toe passing gebragt; maar men heeft daarbij ondervonden, dat velen tegen dezen maatregel zijn ingenomen. Een Belgisch blad bevat het volgende Een twintigtal leerlingen van de industrie- en mijnenschool in België, hadden zich onlangs met een leeraar naar Saint Trond begeven, om eene suikerraffinaderij bij die stad te be zoeken. Rustig hadden zij het stadje doorgewandeld, maar dweepers hadden naar het schijnt uitgestrooid, dat zij vrij metselaren, afgevaardigden van het studenten-congres, iko- noklasten, agenten van satan en suppoosten van de hel waren. Ellendigendoor dc dweepzieke predikatiën te Saint-Troud tegen de liberalen en het onderwijs van den staat gehouden, op eeu dwaalspoor gebragten dagelijks door een schaamte- looze pers aangehitst, kwamen in den waan, dat de jonge lieden zich op het kerkhof en elders aan profanatiën en daden van onverdraagzaamheid schuldig maaktenwaaraan dezen geen oogenblik dachten. Na hunne terugkomst vonden zij dan ookjuist toen zij het hotel verlieten waar zij het middagmaal hadden gebruikt, een troep van 300 mannen, vrouwen en kinderen uit de heffe des volks, die hen uit scholden, met slijk en steenen wierpen en met knuppels dreigden. De studenten gingen koelbloedig en bedaard gezamenlijk naar het station en maakten daar een protest op, dat zij aan het dagelijksch bestuur der gemeente Saint Trond rigt- ten. Het gemeentebestuur heeft, na een onderzoek, dat de schuldigen niet heeft doen ontdekken, den studenten zijn leedwezen over het gebeurde betuigd en hun gematigd ge drag naar verdienste geprezen. Te Berlijn is een nieuwe sekte opgestaanwier leden zich //Cogitanten" noemen. Dr. Eduard Löwenthal, de stichter, heeft een boek van zijne leerstellingen uitgegeven, die hij een //Godsdienst zonder belijdenis noemt" De Co gitanten hebben ook hun tijdschriftten titel voerende onze kennis is ons geloof, onze waardigheid is onze zede lijkheid, onze eeredienst is het leven, en onze godsdienst is ons geheim". Eeuige hunner leerstellingen en praktijken zijn als volgt: Noch diefstal, noch bedrog kunnen met gevangenzetting gestraft worden. De vrouwen moeten haar aandeel in het kerkelijk beheer hebben. Slechts het lagere gedeelte van een doodkist mag in de aarde begraven worden Alle goede Cogitanten zullen een goed middagmaal voor niets hebben en op Kersdag, Paaschzondag en Pinksterzondag een publiek diner hebben dat de rijke leden zullen betalen. Het hoofd der Cogitanten zal een zwart grijnen toga met staanden kraag dragen, versierd met drie 'zilveren sterren. Kapitein Hagström een Zweed heeft een nieuw Zund- nadel-geweer uitgevondendat het Pruisische geweer geheel in de schaduw stelt. Het vuurt tien schoten in de mi nuut en wordt nadat er honderd schoten mede zijn gedaan nog niet vuil. De Zweedsche regering heeft dat geweer aangenomen, het zal bij het leger ingevoerd worden. Ten gevolge van het handelsverdrag met Pruisenis van regeringswege aan handeldrijvenden daar te lande kond gedaan, dat het ten strengste verboden is Engelsche etiquet- tenof namen van Engelsche fabriekanten en firmas aan te nemen of te voeren, zullende, de overtreders geregtelijk vervolgd worden. De Courrier des Etats Unis schrijft, dat de dameswe reld in Californie van meening zijnde, dat het niet genoeg is dat generaal Grant alleen op zijne lauwren rust, hem uit- dienhoofden ook nog een allerprachtigst ledikant, dat uit bijdragen bij inschrijving werd daargesteld, vereerd hebben, liet garnituur is van zijde. Het hoofdeneinde is rood en wit, het voeteneinde hemelblaauw, beide zijn rijk met goud en zilver versierd. Het ledikant zelve is met zesendertig vlaggen gedrapeerd die in de. nationale kleuren prachtvol zijn bewerkt. De he mel van dit bed prijkt met een wapentrofée met het op schrift: "Ex pluribus unum." De uCourier'' maakt de aanmerking: //Dit bed is een meubelstuk van den nienwsten vorm, zooals het naauwelijks genialer kan bedacht-worden. Tot nog toe wist men wel van eeresebels, eeredegens, ecrekruizen, maar een eerebed was nog geheel onbekend. De koninklijke Iersche akaaemie schijnt niet alleen weinig om beroemde of beruchte mannen te geven, maar zelfs zoo klein behuisd te zijn, dat zij, de aan haar door zulke personaadjes vermaakte erfenissen niet kan bergen. Zoo werd in de vorige week, bij de opening dier hooge- school haar door de boedelredders van wijlen den bekenden W. Srnith O'Brienovereenkomstig zijn laatsten wil een gouden beker ter waarde van 800 p. st. (9600 gulden) be nevens een groote verzameling handschriften en gedrukte boeken aangeboden. De akademie weigerde met eenparige stemmen den beker aan te nemenom de eenige reden «dat zij geene enkele kast bezat, waarin zij dit kostbare stuk veilig bewaard kon achten De sloten- en braudkastmakerskunst moet in de hoofd stad van Ierland wel op een laag standpunt staan. Volgens den Chicago Heraldwerd den 1 Augustus te Chicago in Amerika de nieuweprachtigegeheel van marmer gebouwde schouwburg, welke 5000 toeschouwers kan bevatten ingewijd. Een jong menschHusdon genaamd, die aldaar eenige jaren geleden arm aankwam, maar zich door gelukkige speculatien een groot vermogen verschafte heeft al de kosten van bouw, versiering enz., te zamen vijf millioen dollars beloopendealleen gedragen. Bij de inwijding werd Verdi's Trovatore opgevoerdwaarbij het koor uit vijf honderd personen bestoud en de stadsklokken en het geschut zich lieten hooren. De in de zaal rondgedeelde affiches waren op wit satijn gedrukt, aan elke dame werd bij het binnen treden een bloemenruiker ter hand gesteld en het feest werd door een groot bal en souper besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2