IMGEKL1JKE STAM) I)Ell GEMEEÏÏE IlELDEli. TELEGRAM. Heden Dingsdag12 December 1865. EFFECTEN Te Amieiis ontstond dezer dagen twist tusschen man en vrouw over huishoudelijke aangelegenheden. Een hunner kinderen was daarbij tegenwoordig en nam de partij op voor zijne moeder. De vader geraakte hierop zoodanig in woede dat hij, niet alleen zijn kind mishandelde, maar wat nog veel erger was hij nam een pistool hetwelk hij op zijne vrouw loste, met het ongelukkig gevolgdat zij onmidde- lijk dood nederzeeg. Hij wilde toen ontvlugten maar werd spoedig achtervolgd door maréchaussees die zich weldra van hem meester maakten en hem naar de gevangenis overbragten. Tot staving der bewering dat de leeftijd des menschen langer wordt, maakt de Times zijne lezers opmerkzaam dat vier dames en drie heerenwier overlijden in de adverten- tiën van dat blad voorkomen gezamenlijk 602 jaren telden, nadat in genoemd blad vijf dames en een heer als overle den werden aangekondigd, die gezamenlijk 505 jaren hadden bewerkt. Den 8sten had in het Théatro du Cliatelets eene eerste opvoering van de Lanterne Macjique plaats, Het is eene soort van revue, met een prachtig decoratief. Daarin worden vrouwen uit alle tijden en alle costumes voorgesteldvan Eva af tot de toiletten, die lang na onzen tijd gedragen zullen worden en bijna de eenvoudige dragt of liever niet- dragt van de eerste vrouw der wereld evenaren. Er worden dansen uit alle eeuwen uitgevoerd. Het stuk zelf is er barmelijk slecht; toch zal geheel Parijs naar den schouwburg stroomen, want in het stuk spelen meer dan 300 jonge en schoone meisjes, die er niet tegen opzien zooveel bekoorlijk heden ten toon te spreiden als de politie haar slechts wil vergunnen. Voor het hof van assises te Finistère is thans eene ver schrikkelijke zaak aanhangig. Fran^oise Bourgaran, het 15- jarige kindermeisje van den heer R., onderwijzer te Lesneven, werd in hechtenis genomen, onder beschuldiging van de drie kinderen van dien heer door vergiftiging om het leven te hebben gebragt. Na aanvankelijk alles ontkend te hebben, is Frani^oise eindelijk tot bekentenis gekomen. Zij heeft de kinderen niet vergiftigd, maar op andere wijze hun dood ver oorzaakt. Hare verklaring behelst bijzonderheden te gruwe lijk om ze mede te deelen. Genoeg zij het, dat zij door ver wringing met de handen de ledematen der kinderen knakte; als de dood dan niet spoedig volgdevulde zij hun den mond met excremententen einde hevige brakingen te veroorzaken en als ook dit niet hielpstak zij hen met een mes door den mond inwendig in de keel, hetgeen natuurlijk den dood ten gevolge hebben moest. Op die wijze heeft de heer R. twee dochtertjes en een zoontje verloren. De moordenares verklaart dat zij evenzoo het voornemen had gekoesterd om de kinde van hare vorige meesters, de eclitgenooten M.om het leven te brengen. Aangeboren wreedheid en boosaardigheid, ge voegd bij afgunst en naijver, schijnen het vijftienjarig meisje tot de ongehoorde gruweldaden gebragt te hebben. Maestro Rossi, een der voornaamste violisten van Rome, is dezer dagen de moordenaar van een zijner scholie ren geworden. Bij beminde het schoone meisje des temeer, dewijl hij nooit kon hopen haar te bezitten, want hij was gehuwd. Op een avond in de vorige week vernam hij bij de familie zijner leerling, die hij in het zingen onderrigt gaf, dat zij en liare zuster alleen te huis waren. Hij vroeg nu de zuster om een glas koud wateren terwijl zij het haalde, schoot hij de geliefde in het hoofd en bragt zich zeiven vijf dolksteken in de borst toe, waarop hij nederzeeg. Hoewel beiden nog niet dood zijn, twijfelt men nogthans aan hun behoud. HAAGSCHE CORRESPONDENTIE. 's Hage, 10 December. Mijnheer de Redacteur t Het Dagblad van den 7dcu dezer bevat een uiterst merkwaardig hoofdar tikel waaruit wij enkele opmerkingen zuIIcd overnemenomdat wij die volkomen beamen. „De drukpers of liever de koningin der aarde, zoo als ze iu hoogdravende woorden daar gcuoemd wordtwordt ontdaan, zegt het blad van kroon en hermelijn eu gestoken in het pak van den con- dotièrridoor menschensans foi ui loibij wie ieder gevoel voor alles wat wel en goed is, uitgedoofd is, of nimmer heeft bestaan.Het doel wettigt de middelen; ziedaar de leus, de banier waaronder gestreden wordt." Die w oorden van het Dagblad kwamen mij gisteren onwillekeurig voor den geesttoen ik daarin zijn beoordecling las vau het antwoord van den heer v. Zuylen op het verslag der Kamer nopens het bekende enquête-voorstel. „Noblesse oblige," ziedaar het motto waaronder het Dagblad zijn oordeel uitspreekt. Ik had gedacht dat het blad zou aautoonen dat de adeldom deu heer v. Zuylen noodzaakte om te trachten zijn doelden val van den minis ter Thorbeckc, dat hij langs openc en loijalc wegen niet bereiken kou te verkrijgen langs slinkschc paden en door iusidïeuse voorstellen. Dat is het eeuige gevolg dat ik uit het noblesse obligede vermelde zinsneden uit 't hoofdartikel en het antwoord van deu heer v. Z. trekken kon. Het doel wettigt de middelen. Dat was de indruk dien het antwoord vau den heer v. Z. op mij teweeg bragt. Op alle mogelijke wijzenop alle ma nieren moet de aftreding van den heer Thorbecke worden beproefden kan dit nietdan teu minste eeue beschuldiging tegen hem ingebragtdie wij altijd later tot het bereiken van ons doel zullen weten aan te wenden. Zeer teregt noemt de Tijd het voorstel dan ook een tweesnijdeud w apen, want vau welke zijde men het ook aanvat, er wordt altijd mede gewond. Ik zal, M. d. Ru het antwoord van den heer v. Zuylen niet medcdeelen, omdat, wanneer dit schrijven het licht ziet, het voorstel hoogstwaarschijnlijk reeds zal verworpen zijn. Allccu doe ik u opmerken dat de heer v. Z. wil uitgemaakt zien wat de bedoeling was der Regering met het niet in behan deling brengen der bewuste wetsontwerpen. Is er nu grooter onzin mogelijk Hoe kan eene enqête staven wat do bedoeling der Regering geweest is In dat geval zullen de ministers wel moeten gehoord worden om zich daarom trent tc verklaren want het is toch moeijelijk denkbaar, dat die bedoeling zal kunnen blijken uit het getuigenverhoor van anderen. Dat verder de heer v. Z. zeer goed het insidieuse van zijn voorstel inziet, blijkt uit de volgende zinsneden van zijn antwoord. „Wat het ondoordachte en ligtvaardige van het voorstel betreft, moet ik nu reeds opmciken dat mijn doel ook bij verwerping niet geheel wordt ver ijdeld en „Dat bij verwerping van mijn voorstel ligt ccuc verdeukiug op den in de zaak betrokken minister kan blijven kleven, zal ik geenszins ontkennen." De gewigtige opmerking vau liet verslag der kamer, dat reeds de enkele aanneming van het voorstel tot het houden eeuer enquête een votum vau wantrouwen zou wezen tegen deu minister en hem zou noodzaken onmidde- lijk de portefeuille neder te leggen wordt den heer v. Z. geheel eu al met stilzwijgen voorbij gegaan. Over het algemeen is dan ook het antwoord op liet zoo heftig en afkeu rend verslag der Kamer zóó onbeduidend, dat de commissie vau rappor teurs, na daarvan te hebben kennis genomen geen nader onderzoek te dezer zake in de afdeelingcn der Kamer hebben noodig geoordeeld. De aard van het voorstel, waarbij een blaam zou bunnen geworpen wor den op een minister des Kouings, maakte natuurlijk eene spoedige behan deling noodzakelijk van daar dan ook dat de Kamer, met achterstelling van alle andere ontwerpen, het reeds morgen aan de orde heelt gesteld. Of de heer v. Z.wanneer zijn voorstel door eene overgroote meerderheid wordt verworpen cu deze dus verklaard, dat door dien afgevaardigde een on gepast, oukiesch, insidieus, ondoordacht, ligtvaardig, hoogst verderfelijk en ten eenenmale verwerpelijk voorstel is gedaan met eerc lid der Kamer kan blijven, dat is eene quaestie die uwe lezers zelve zullen kunnen beslissen. 11 December. Gelijk u bekend is was heden de dag der beraadslaging over het voor stel tot het houden eeuer enquête vau den heer van Zuylen uit Arhem. Zelden waren de tribunes zoo bezet als thans het geval was. Verschillende leden der Eerste Kamer hoofdolliciercu eu leden van het corps diploma tieke hadden de gereserveerde tribunes ingenomen op de beide overigen (die trouwens veel te klein zijn) was geene plaats meer tc krijgen. In 't begin der zitting legde de lieer Andreac afgevaardigde van Leeuwarden de bij de wet voorgeschreven ecden af en nam als lid plaats. De heer van Zuylen (uit 's Hage) opende het debat door al de grieven aan te voe ren, die met mogelijkheid waren te berde te brengen. Hij citeerde de woorden vau de heeren Tliorbccke DullcrtStorm en anderen tijdeus do quaestie over het instellen eener cnqncle in 't jaar 1856 eeue enquête die niet met deze te vergelijken isals loopende over eene geheel andere vraag. De heer Jonckbloet beantwoordde den hr. v.Zuylen en wees in eene uitgebreide rede op het insidieuse van 't voorstel, dat slechts tot verbittering en ergeuis zou aanleiding geven. Na het lezen van een adres van Jhr. Salvador betoogde de lieer iicijma thoc Kingma dat hier geene enquête tc pas kwam maar dat men zoo men daartoe redeuen vond moest handelen naar de Grondwet en de Wet op de Ministeriele verantwoordelijkheid. Eene groote stilte heerschte in de zaal toeu de heer Cornelis afgevaar digde uit Roermoud, het woord nam. Hij gaf toe met den afgetreden Minister van Einantiëu gecorrespondeerd te hebben over de wet oji de bieren doch niet over de grondbelasting. Wat het tweede puut betrof (de bekende aan schrijving aan deu inspecteur) om den afgetreden Minister daarover lastig te vallenwcnschte spreker geene executie te houden op ecu lijk. Ook de heer de Laat de Kanter bestreed liet voorstelterwijl de heer vau Bosse wees op het groote verschil tusschen de enquête iu 56 en die welke men thans verlangde. De heer van Asch van Wijck verdedigde het voorstel althans hij voud aanleiding genoeg om op een nader onderzoek aan te dringen. De heer vau Nierop acht het voorstel verwerpelijk, omdat het niet uitgemaakt is, dat onze wetgeving in deze eene politieke enquêto toelaat. Hij noemt ook het voorstel niet zeer diplomatisch. Zijne rede, uitgesproken op de hem eigenaardige wijze, gaf dikwijls aanleiding, dat van de tribune blijken van goedkeuring zich deden hooreu en wel in zoo hooge mate dat de Voorzitter tot stilte inoest aanmanen. Eindelijk hebben de heeren van Nispen van Sevenaer en Hcijdenrijck zich mede tegen het voorstel verklaard eu het uitbrengen hunner stemmen gemotiveerd. Daarna wordt de voortzetting der beraadslaging bepaald op morgen ten 11 ure. Van 1 8 December 1865. ONDERTROUWD G. J. van Ncdc kuiper bij de Marine27 jaren weduwnaar van J. W. Bregmau en E. Voet 28 jaren. L. Eormer voerman 21 jareu en E. de Visser 20 jaren. J. de Moei landman 32 jaren en J. Sennekcs, 29 jaren. R. Huijsman takclaar 25 jaren en E. Kramer 29 jaren. GEHUWD E. Geldhof en W. C. Starrenburg. C. J. Brandt en N. Buijs. A. H. Hartog en E. van der Star. BEVALLENE. Sperliug geb. van Straateu Z. K. Jongkees geb. de Moes D. T. Mooijinan geb. Trap D. G. Mangel geb. de Wit D. J. van Amstel geb. Jansen D. Eennik geb. Koning Z. T. van Rijn geb. Eormer D. T. Bakker geb. Smit Z. C. Meijer geb. Bakker Z. OVEltLEDEN M. W. Bierenbroodspot 23 jaren. J. A. Jongman 7 maanden. C. Boeudermaker 18 maanden. J. Coruelissen 3 jaren. M U. Marinkelle 2 jaren. G. vau Ilaaren 25 dagen. J. R. Ebbink- hoff 3 jaren eu 7 maanden. D. Kuijpcr 4 jaren. G. Strikker 16 maanden. Levenloos aangegeven 2. Beurs van Londen f Parijs I n Weenen l Onveranderd. Vast. Berlijn V a n Pr ankfort J AMSTERDAM 5 °/0 Metalliek (oude)55 J °/0 6°/0 VereenigdeStaten v. Noord-Amerika 1882 66 J 3°/0 Mexico (oude)23J- 3°/0 Mexico (nieuwe)21£ 3°/0 Binnenl. Spanje36£ Illinois Certific86 J. Coupon-Bewijzen Mexico10 J Boot aan van New-York: Goud J beter. Wissel J-, Fonds slechter. M A K K TItEKIG T li ALKMAAR 9 December. Aangevoerd 6 Paarden flSa 40, 6 Ivocijen f40 a 80, 154 Schapen f 13 a 32, 32 Magere Varkens f 10 18, 120 Biggen f7 a 10. 3 Geiten f 3 a 5. Boter per kop 85 a 78£ ets.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3