M A E 5 51 E. VEREN. SCHMIDrailI! WMWOIrMtTiKÜLIIi ADVERTENTIES. De Makelaar S. Th. BEETS Donderdag 14 December 1865 VERPACHTING GE NE ES-A TT EST NieuwediepW. N. de ROOS, IIOORN 9 December. Aangevoerd 9 mud Tarwe f9.25, 17 mud Rogge f 6.75 203 mud Gerst f6.75, 228 mud Haver f4.50, 56 mudBoonenBruine fl3.S0, 28 mud Erwten, Graauwe f17, Groene f 14.50 Witte groote f 12.50, op monster verkocht: Mosterdzaad f22, Karweizaad f20. 43 Paarden f30 a 215, 6 Kalveren f9 a 19.50, 320 Schapen f 18 a 26, 115 Var kens f 13 tl 21, 7 Zeugen f 19 a 28.50 365 Biggen f5.50 i\ 12, 365 Kippen f0.30 a 1.90, 4500 Kip-Eijeren f4.a 4.50 600 Eend- Eijeren f4 per 100, 2100 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop, 600 mud Aardappelen f2.50 a 3.50 per mud, 45 manden Appelen f4 4.50, 15 manden Peercn f2.50 a 3 per mand. POLITIE. Ten burele van politie te Helder, ia gedeponeerd een op do straat gevonden HALSKETTING. Ileider, 12 Dec. 1865. De Commiss. van Politie, A. C. BOONZAJER. Vrijdag 15 December vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille en Zatur- dag 16 dezer via Southampton. De aangekondigde openbare ver« fe-jgSjgS lioopïiig- op Wieritig-en van bet Logement //HET SCEJBPPERSHPBSValdaar, ff.AE GEüiï VOOKTGrAK'G HEBBEK. is voornemens, op voormiddags ten Tien ure, en zoo noodig den volgenden dag, (in plaats van op Woensdag 13 December), bij de Pakhuizen van de. Erven den heer M. SCHOUTEN aan de Aciiter-Binnenhaven en in de Niéuw- stad te Nieuwediep ten overstaan van den Notaris B. WEBBIT DL IJ IT SMIT, in het openbaar te verkoopen Ecne zeer aanzienlijke partij waaronder AFBRAAK, BLOKKENTOUW- en IJZER WERK, STEEN, HOUTWAREN, ver schillende RIJTUIGEN1 Noordsche VLET met Zeil en verdere Toebehoorenenz. enz. Alles daags vóór den verkoop op voorschreven plaatsen behoorlijk gekaveld voor ieder to zien. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoordop Donderdag den 21 Decem ber 1865des voormiddags ten Elf urevan ISet maken van een lAETïSILGIE- BOUW bij <1e Smederij op 's Rijks werf te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De Bestekken liggen ter lezing bij het Departement vau Marine te 's Gravenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam, Tlellevoetsluis en Flissingen; alsmede in de lokalen der Provinciale besturen vau Noord- Holland Noord-BrabantGelderlandOverijssel, Friesland en ter Secretarie van de Gemeentebesturen te Rotterdam en Dordrechtkunnende bij eerstgenoemde Directie ook inzage van de teekening worden genomen. De noodige aanwijzing zal worden gedaan op den 19" dezer, des voormiddags ten tien ure, en op den 20" daar aanvolgende des namiddags ten óón ure. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssem in cijfers en letterschrift en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijcon- ditiën en door den inschrijver onderteekendmoeten vóór of op den dag der Aanbestedingdes voormiddags vóór Elf ure, vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoordden 11 December 1865. De Sehout-hij-nacht, Adjudant des Konings in buitengewone dienst Directeur en Kommandant der Marine, PEES ss ij C 14. E k. YAN De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DO MEINEN te HELDER zal, ten overstaan van den Notaris w9m.k1k jam r1dde buk te Helder, op Vrijdag den 22 December 1865, in de Herberg "DE BLAAUWE KEET," bij JAN VADER, in het Koegraste Helder, aan den meestbiedende, bij opbod en afslagin het openbaar verpachten 1. Het Rijks PONTYEER over het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, bij den Mid denweg van den Anna Paulowna Polder bij Westeinde. 2. Het REGT, om tegen genot van veer geld met eene boot personen en goe deren te zetten over het Groot Noord- Hollandsch Kanaalbij de Kooitegen over den Noorder dijk van den Anna Paulowna Polder te Helder. De voorwaarden van verpachting liggen ter lezing aan het Provinciaal Gouvernements-gebouw to Haarlem ten kantore van de Directie der Registratie en Domeinen in het Oost- Indisch Huis in de Hoogstraat te Amsterdamvan den In genieur van den Waterstaat te Alkmaarvau den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Schapen van den Notaris W. J. Hidde Bok te Helder in liet Veerhuis van perceel 1, in de Herberg //de Blaauwe Keet" in het Koegras te Helder, en ten kantore, van den Ontvanger der Registratie en Do meinen te Helderbij wien de noodige inlichtingen zijn te bekomen. De Ontvanger voornoemd Br. 1L. 3. BOPRBCBiJS.* des* aioin beroemde Mijnheer Met genoegen geef ik u de opregte goede uitkomst te ken nen van de door mij gebruikte Sclnnidtsche Woldwol-Watten en Dennennaalden-Oliegehaald bij den Heer Sonnemans alhier, welke ik heb aangewend tegen lievige Rhcumatische pijn in de linker heup, die mij belette mijne gewone bezig heden te verrigten en na deze artikelen 14 dagen gebruikt te hebben, was ik volmaakt genezen. Om des lijders wille kan u hieraan publiciteit geven. PIii.i.egom, (get.) BAST. WAMMERDAM. 20 Junij 1864. Tuinier. Jicht- en Rhumaiiehhjders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht- en Rhumatisehe aandoeningen, zijn de zoo zeer beroemde SCHMIDT'SCPIE ANÏT-RHUMATISCHE WALDWOLWAÏTEN 5 25 en 50 Cts. 't pakje DENNENNAALDEN it 35 en 70 Cts. 't Heschje en verdere WALDWOL GEZONDHEIDS- KLEEDINSTUKKEN, volgens de brochure. De Schmidtsche Waldwol-Artikelen worden door PI. H. Ge neeskundigen zeer geroemd en aanbevolen. Kunnen behalve bovenstaand eene menigte Genees-Attesten overleggen. Men gelieve attent te zijn, dat genoemde Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige Artikelen bereid uit de Vezelen der Pijn- en Dennenboomeu. Tot waarborg der echtheid is alles voorzien met het fa- brielcs-etiquet en dat van het Centraal-Hoofd-Depöt M. J.C. PIAM, te Utrecht. Verder verkrijgbaar alleenlijk te Alkmaar, SCHREUDER en Co., Apoth. EdamWed. KLINKENBERG. Haarlem, W. ENGELGEER. Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. Hoorn, II. K. LAMPE. Purmerende C. MOHRMAN. Rijp, J. VER DONK. Schagen, G. W. STöVE. Texel, J. SIPKES. Wormerveer, G. GROOT, Zaandam, Gez. MEIJER en Co. Eu verdere Depóts, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4