•geföer, Jtteu roet) iep, WtffemsoorÖ, eiift. Vijfde Jaargang. ZATÜRDAG 16 DECEMBER. J6 475. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden/i-80 Franco per post w «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes» De prijs der Ad vesten tien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Jannarij a. s., op dit blad willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. Tengevolge van de gunstige resulta ten voor de armendie de hier gebrui kelijke wijze van Nieuwjaarwenschen in de laatste jaren heeft opgeleverd, zal het No. van 1 Januarij a.s., weder beschikbaar gesteld worden tot het opnemen eener Vaainli.f stvan al diegenen die hunnen 1'lErWJAARSCROET opentlijk wensclien uit te brengen aan FamilieVrienden Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iedcren naam wordt ge vraagd 50 Ct'Bitenten voordeele der armen van de verschillende gezindten in deze gemeente, na aftrek van onkosten, ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording der gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courantwaarin de Naamlijst voorkomt, zullen te hekomen zijn tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het drukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den uitgever De opening- van de spoorlijn den HïeJcïer-AlKmaar. Maandag aanstaande, onze lezers weten het, is de voor onze gemeente zoo belangrijke dag aangebroken, waarop, in te genwoordigheid van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zakende plegtige opening zal plaats hebben van dat gedeelte der lijn van den Staatsspoorweg, die onze gemeente met Alkmaar verbindt. Die dag zal in eeno niet ver verwijderde toekomst als een der gewigtigste en merkwaardigste datums in de ontwikkelings geschiedenis onzer plaats worden aange- teekendzij zal als bet ware bet overgangspunt uitmaken tusschen den Helder van vroeger en den Helder van de toe komst. Wij voor ons kunnen ons deze gemeente zoo als ze ruim eene halve eeuw vroeger wasniet voor den geest brengen maar onze bejaardere plaatsgenooten en wij hebben het voorregt er nog velen in ons midden te zien, die ze vnn af bare wordings-periode tot op beden hebben aanschouwd herinneren zich zeer goed den tijd dat zich alles bepaalde tot dat gedeelte van den Helder dat bewesten bet westplein is gelegen en slechts enkele keeten op de plaats waar thans onge veer het Directiehuis van de Marine staat. Daar waar zich thans gebeele straten groote en aanzienlijke gebouwen aan ons oog voordoenzag men nog slechts eene halve eeuw geleden niets dan weiland, onbebouwden grond of modderpoelen. Voor hen die zich dien tijd berinnerenis reeds de vooruitgang zeer colossaal. En toch, reeds toen den Helder grootendeels als eene plek onbebouwde grond bestondwas ze eene plaats van gewigt. Dat uithoekje aan het noordelijkste punt van Noordholland, door lange wegen van naburige plaatsen verwijderdwas niet ontsnapt aan bet scherpziend oog van het groote genie onzer eeuw. De eerste Franscbe keizer besefte al het nut dat eene maritieme plaats als deze voor de verdediging moest opleve ren; van daar zijne groote plannen om baar tot een dei- sterkste punten van zijn uitgebreid rijk te maken plannen, die slechts de loop der gebeurtenissen hem verhinderd bobben te verwezenlijken. Het is hier noch de plaats, noch de tijd, om de trapsge wijze ontwikkeling onzer gemeente in bet bijzonder to be schrijven, maar toch meenen wij bij deze gelegenheid te mo gen wijzen op de uitbreiding die ze in de laatste jaren heeft ondergaan. Terwijl, zoo als uit den aard der zaak duidelijk is, het westelijk gedeelte bij het oude bleefbreidde zich het oostelijk deel als het ware dag aan dag uitgeheele buurten nieuwe straten, nieuwe woningen verrezen, daar waar weinige jaren geleden de grond nog woest en onbebouwd was. Het is van zelf klaardat de aanleg van een' spoorweg die ons in comminucatie brengt, zoowel met bet gebeele bin- .nenland als met bet buitenland, van overwegenden invloed moet zijn op de welvaart en den vooruitgang eener gemeente die zich ook zonder dat zoo snel ontwikkelde, daarom zeiden wij boven, dat de dag van Maandag eeno gewigtige rol zal spelen in de toekomst van deze plaats. Scheppen wij ons intusschen geene illusiënwij willen niet zeggen, dat alleen de opening der lijn van hier op Alkmaar, van zulk een overwegenden invloed zijn zalmaar die opening is een begin van de aansluiting van onze plaats aan het ge heele spoorwegneten wanneer deze aansluiting over cenigo jaren voltooid zal zijn, wanneer de Hollandsche spoorweg maatschappij de haar verleende concessie tot het aanleggen eener lijn van Haarlem naar Uitgeest, tot aansluiting aldaar aan de staatslijn (waarmede men reeds in bet aanstaande voorjaar een aanvang zal maken) zal hebben ten uitvoer ge- bragtdan zal eene nieuwe periode van bloei en welvaart voor onze gemeente zijn geopend. Immers dan zullen zich van zelf bier bandelshuizeu vestigen wier belang bet zal we zen op de plaats zelve vertegenwoordigd te zijn; dan zal waarschijnlijk een deel der transito-handel op Duitschland, op onze gemeente overgaan dan zal de uitvoer van land verhuizers naar Amerika van bier kunnen geschiedenen meerdere andere voordedenwaarvan wij thans gedeeltelijk verstoken zijn, zullen bet gevolg zijn van het groote werk, waarvan bet eerste gedeelte Maandag a.s. wordt ingewijd. De dag van Maandag is voor onze plaats een gewigtige dag. Verdwenen is de dwaze vrees die sommigen koester den over het toekomstig lot onzer gemeente, nadat' het be kend werd dat de beide takken der Wetgevende Magt do concessie nopens de doorgraving van Holland op zijn smalst hadden goedgekeurdverdwenen is dat spookbeeldwelks aanneming slechts een uitvloeisel was van politieke partijen, niet van nationaal belang. Die doorgravingdie naar wij meenen, wel tot de pia vota zal blijven behooren, en nooit ten uitvoer komenbehoort thans voor Amsterdam tot die droombeelden, die men zich gaarne schept als bekoorlijk voor den geest, doch die nooit worden verwezenlijkt. En de practiscbe geest der onbevooroordeelde Amsterdammers heeft zulks zeer goed begrepen. De laatste veiling der effectentoen de aandeelen op nihil stondenbeeft zulks voldingend bewezen. Neen, den Helder met zijn ruime zee- en binnenhavens, met zijn diepe zeegaten, met zijn veilige reede, die eeno tcboone toekomst te gemoet gaatbehoeft voor de quasi doorgraving niet beducht te zijn. Onwedersprekelijk zijn de argumenten onzer tegenstanders, nopens de verzanding der zee gaten, wederlegd, en dagelijks zien wij de overtuigendste blijken, datwat ook enkele Amsterdammers daartegen mogen inbrengenhet Nieuwediep onder de eerste en veiligste havens ran Europa mag gerekend worden. Wij mogen niet nalaten hier een woord van hulde te bren- gen tot Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zakeu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1