^cföer, JlieuroeÖiep, WtffemsoorÖ, eiift. Jko 476. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 20 DECEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden1-SO Franco per post u u 1.50 Men abonneert zich_ bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aag den Uitgever S. GilTjes. Do prijs der ADVEiiTENTiEif van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens óón dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Januarij a. s., op blad willen abonneren, kunnen de nog in maand verschijnende nommers gratis bekomen. Tengevolge van de gunstige resulta ten voor de armendie de hier gebrui kelijke wijze van Nieuwjaarwenschen in de laatste jaren heeft opgeleverd, zal het No. van 1 Januarij a.s., weder beschikbaar gesteld worden tot liet opnemen eener Raamlijst, van al diegenen die hunnen NIEUWJAARSGROET opentlijk wenschcn uit te brengen aan FamilieVrienden Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 5© Cententen voordeele der armen van de verschillende gezindten in deze gemeente, na aftrek van onkosten, ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording der gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courantwaarin de Naamlijst voorkomt, zullen te bekomen zijn tegen betaling van 10 Centen, mits vóór liet drukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den uitgever HIEUW5TUDI1T3S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 19 December 1S65. Gisteren is de Noordhollaudsche Staatsspoorweggedeelte HelderAlkmaar geopend gewordenonder zeer gunstige voorteekenen; het weder was schoon, overal wapperden de vlaggen en waren de stations-terreinen met belangstellenden bezet. Eene groote teleurstelling echter voor velen was, dat de Minister van Binuenlandsche Zaken was verhinderd gewor den dit feest bij te woneu. Te 9 ure 35 min. kwam hier een trein aanmet een deel der commissiedie namens den Staat de exploitatie van den weg zou overdragen aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij; voorts bevond zich op dien trein de Commissaris des Konings dezer provincie, deputatiën uit de gemeenteraden van de ver schillende aan deze lijn gelegen gemeenten en verdere genoo- digdende raad van administratie van genoemde spoorweg maatschappij was reeds den vorigen dag alhier aangekomen en aan het hotel den Burg afgestapt; ook bevond de heer Uhlenbeck, president van de commissie van toezigt op de Staats-spoorwegenzich reeds binnen deze gemeenteallen werden door den Burgemeester en de gemeenteraad van den Helder aan het station ontvangen, met het Volkslied door het stafmuziekcorps der Marine begroet en vervolgens naar het lokaal Tivoli geleidwelke zaal zeer net gedecoreerd was. Na dat de overige genoodigde autoriteiten, waaronder vele hoofdofficieren van de land- en zeemagt te dezer plaatse, aldaar waren aaugekomen en eenige muziekstukken waren uit gevoerd door genoemd muziekcorps begaf men zich naar het stations-gebouwalwaar bij monde van den heer Uhlenbeck de formele overdragt plaats had, die aanvaard werd, namens de maatschappij, door den heer Borski. Vervolgens werd door den Burgemeester dezer gemeente eene aanspraak gehouden. Tot ons leedwezen moeten wij vermelden, datdoor te grooten afstand, voor ons van die rede voeringen te weinig verstaanbaar was, om ze getrouw te kunnen wedergevenalleen nog mogt ons oor bereikendat door den Burgemeester ook werd gewezen op do belangrijke toekomst, die deze gemeente hij hare gunstige antecidenten als zeehaven, hij eene spoorverbinding te gemoet gaat, ZEdA. sloot zijne rede met een driewerf leve de Koningdat daar in door de omstanders werd ingestemd zal wel geene ver melding behoeven. Bij afwisseling deed het muziekcorps zich hooren. 11 ure. De geuoodigden namen in de feesttreïn plaats. Ook hét muziekcorps werd eene plaats aangewezen. Eenige nog open gebleven plaatsen werden, met vergunning, ingenomen door andere aanwezigen die van een bewijs van toegang waren voorzien. 11 u. 15 min. vertrek der trein. 11 u. 30 min. aankomst aan het station Anna Paulowna Polder, alwaar nog eenige genoodigden zich bij de feestvie renden aansloten en de muziek feestvierenden en omstan ders in eene aangename stemming bragt. Naar men ons mededeelt werd door den Burgemeestervan de Zijpe en den Commissaris des Konings een toepasselijk woord gesproken. 11 u. 40 min. vertrek onder het gejuich der menigte. 11 u. 50.min. aankomst teSchagen, hier werden de feest vierenden eene regt aangename verrassing bereid. De muziektoonen van het harmonie-gezelschap van Hoorn heette de aangekomenen welkom terwijl de liedertafel Kutcrpe onder directie van den heerJb. Denijs, met vaandel en banier voor het station geschaard stond en kort daarop een, expres- selijk voor deze gelegendheid, door genoemden directeur ver vaardigd lied aanhief, waarvan wij hier een paar coupletten laten volgen Schagenook U grijze veste Ligt dra aan een wercldbaan Gord ten wedstrijd dan U aan Dwing de toekomst U ten beste Bij dc leuze «Voorwaarts gaan I" Sla de vleugels moedig uit Geest des Handels bij 't geluid Van liet schelle stoomgcfluit, Zij U goud en magt ten buit! En U Edle feestgenooten Biedt de Zanger't zij U goed Schagens huldeSchagens groet Koud zij 't w oord den mond outvloten Onze harten staan in gloed Juichen nu dit stoomgeüuit Beter toekomsthier ontsluit En 't weerklinkt in clks gemoed „Edle gasten wccst gegroet." Die woorden zijn de sprekenste tolken van de geestdrift die in Schagen heerscht en die zich op ieders gelaat zoo duidelijk afteekende. De uitvoering der zang was flink. Daarna liet de schooljeugd, onder directie van den verdienstelijken onderwijzer Slange, zeer liefelijk zich hooren. Ten slotte hield genoemde onderwijzer eene zeer gepaste toespraak, niet wei nig opgeluisterd door liefelijke beelden in schoone bewoordingen. Nadat ook het stafmuziekcorps zich liet hoorenblies de Harmonie de feesttrein het afscheid toe. 12 u. 15 min. vertrek van Schagen, en 12 u. 25 min. aankomst te Noord-Scharwoude alwaar de heer Weckesser en de zijnen zich weder dapper van hunne taak kweten, tot niet weinig genoegen van de landelijke om standers. C-A Naar wij vernemen bevond zich daaronder ook eene deputatié/jb uit den raad van Wictevaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1