-ÖefÖer, JïieumeÖiep, WiffemsoorÖ, cn,v ZATURDAG 1TI B TT W S T IJ D 11T 3- B 1T. J® 477. Vijfde ^argang. 1863! NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.80 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveiitentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroegèr. 23 DECEMBER. Uithoofde van liet Kersfeest zal liet volgend IVominer WOE1SDAG AVOND in plaats van Dingsdag avond ivorden ult« gegeven, Tengevolge van de gunstige resulta ten voor de armendie de hier gebrui kelijke wijze van Nieuwjaarvensclien in de laatste jaren heeft opgeleverd, zal het No. van 1 Januarij a.s., weder beschikbaar gesteld worden tot het opnemen eener Naamlijstvan al diegenen die hunnen NIEUWJAARSGROET opentlijk shen uit te brengen aan FamilieVrienden Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 50 Cententen voordeele der armen van de verschillende gezindten in deze gemeente, na aftrek van onkosten, ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording der gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courantwaarin de Naamlijst voorkomt, zullen te bekomen zijn tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het drukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den uitgever Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 22 December 1865. Gisteren is bij de Directie der Marine alhier aanbesteed, het maken van een ketelgebouwbij de smederij op 's Rijks werf alhier. Er zijn ingekomen 10 inschrijvingsbilletten, als van de heerenGebr. Korfl' f8130, Gebr. Moorman f 8111D. Tool, te Wognum f7999, J. E. Janzen f7260, Gebr. Janzen f6998, P. Dekker f6962, S. Gooien en R. Vos f6900, W. van der Wooning f6666, P. Spruit f 6444, A. Ras f6398. Volgens bij het departement van Marine ingekomen berigt, zijn Zr. Ms. stoomschepen Cycloop en Maas Sf Waal, onder bevel van de luits. t/z 1" kl. C. A. L. H. Baron van Heeckcren en C. A. B. D. Rijkde eerste 15 en de andere 17 Nov. jl. te Bahia aangekomen. Beide stoomschepen hebben den 22 daaropvolgende de reis naar Oost-Indie voortgezet. Z. M. heeft den kapt. 1° kl. van het corps mariniers II. de liaan Hugcnholtz, met ingang van 1 Jan. a.s., op pensioen gesteld, ten bedrage van flOSO 'sjaars. Wijders bij dat corps bevorderd: tot kapt. le kl. de kapt. 2° kl. W. G. Tuuing; tot kapt. 2e kl. de le luit. G. J. Steyn 1'arvé, en tot le luit. de 2e luits. P. Dibbetz en J. A. Zaal. Op non-activiteit gebragt ingaande den 17 dezer, de kapt.-luit. ter zee J. P. G. Muller en de kapt.-luit ter zee F. R. Toe Water. Naar wij vernemen zal, op Dingsdag 2 Jan. a.s., hel Tooneelgezelschap van de heeren Boas en Judels, iu het lokaal Tivoli alhier, eene voorstelling geven. Tot doctor in de verloskunde is te Utrecht bevorderd de heer J. J. Maats, ined. dr.geb. te Schagerbrugna het verdedigen van stellingen. Z. M. heeft ingaande 1 Januarij a.s. op verzoek eer vol ontslag verleent aan den heer mr. H. R. van Heesals regter in de arroudiss. regtbank te Alkmaar. Wij hebben in ons verslag van de feestelijke opening van den spoorweg alhier, voorkomende in ons vorig nom- mer, melding gemaakt, dat aan het station te Anna I'au- lowna Polder door don Burgemeester van de Zijpe en den [Commissaris des Konings aanspraken zouden zijn gehouden. Bij nader onderzoek "blijkt ons, dat wij daaromtrent verkeerd zijn ingelicht. Te Anna Paulowna Polder is door niemand eene publieke aanspraak gehouden. - Men schrijft ons van Terschelling, 20 December. In den laten avond van den 18" dezer ontstond er brand in het dorp Midsland, op dit eiland, in een door twee huisgezinnen bewoonde boerenhuiziuge, met dat ongelukkig gevolg dat het grootste gedeelte daarvan eene prooi der vlammen werd waarbij tevens een schaap, eenige kippen en al de boerengereedschappen van een der bewoners verlo ren gingen. Gelukkig dat het stil van wind was en do brand tijdig ontdekt werd, waardoor men, hoewel met groote inspanning spoedig deu brand kon meester worden anders waren de gevolgen allernoodlottigst geworden, daar dit digt in-een gebouwde dorp bijna uitsluitend boederijen bevat. Noch het verbrande perceel, noch de daarin aanwe zige goederen waren voor brandschade verzekerd, zoodat beide bewoners door eene groote ramp zijn getroffen, welke men hoopt, dat door algemeeue liefdadigheid eenigzints moge gelenigd worden. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam stellen den raad voor, tot verbreeding van de Halsteeg en Oude Doelenstraat, eene onteigeningswet aan te vragen. De Runderpestwelk blad nog altijd op strengere maat regelen tot beteugeling der heerschende en zoo vreeselijke ziekte onder het rundvee aandringt, geeft in zijn laatste nommer de volgende statistiek der runderpest Tn Engeland waar niets gedaan wordt, sterven wekelijks duizendtallen. In Nederland, waar weinig gedaan wordtsterven wekelijks honderdtallen. InBelgie, waar neef gedaan wordt, sterven wekelijks een heden. Op last van het departement van oorlog zullen de thans bij het leger gedragen wordende schouder-bedekkingen door een stevigerdoch gelijk model vervangen worden. De heer H. J. Doorman, te's Gravenhageheeft ons den afdruk van een door hem bij den gemeenteraad aldaar ingediend adres toegezonden waarin hij de aandacht dier vergadering vestigt, op hetgeen hem meermalen is opgevallen in de handelingen van den Ilaarlemschcn ge meenteraad dat de voorzitter aan de vergadering mededeeliug doet, dat uit de stedelijke kas eenige duizeude guldens op prolongatie zijn uitgezet. Nog in de laatste dagen van November was dit het geval met f 10.000 tegen een rente van 7 procent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1