heer D. is van r:eening dat aangezien liet hem gebleken, er in de gemeentekas van 's Gravenhage voortdurend ge duizenden aanwezig zijn zonder dat de gemeente er enig voordeel uit trekthij gaarne zou zien dat een ge deelte van die som vruchtgevend werk gemaakt. De Haarlemsehe gemeente geniet jaarlijks aanzienlijke voordeelen van de bij de Nederlandsche Bank uitgezette en tijdelijk niet beuoodigde sommen en verdient uit dien hoofde volgens den heer D. niet alleen loffelijke vermelding maar ook //navolging". In 's lands en anderen kassen liggenzegt de heer D. vele millioenen renteloos, die zonder bezwaar vruchten voor de administratien moesten afwerpenen de groote na- deelen konden verminderen van de geldduurtedie den handel belemmert. De heer D. hoopt, dat zijne denkbeelden door de 's Gra- venhaagsche en andere gemeente-besturen mogen gedeeld worden. Hij wijst er op dat indien slechts één enkel van de zoovele millioenen vruchtbaar gemaakt werd, de voor deelen daarvan 40,000 gulden 'sjaars zouden bedragen en het algemeen welzijn wezentlijk bevorderd zou worden. Maandag jl. hebben er te Meppel eenige ongeregeld heden plaats gehad, bij de werkzaamheden aan den spoorweg daar eenige arbeiders niet voor den bepaalden prijs wilden werken, en anderen die het doen wilden, zulks bcletteden, zoodat dien dag het werk gedeeltelijk moest worden gestaakt. Den volgenden dag zijn echter de belhamers voor goed ont slagen. Dingsdag avond half tien ure is zeker persoondie van het postkantoor kwam, op den straatweg, voor dat kantoor, door een arbeider aangerand, die hem zijn horologie afvorderde toen daarop geen antwoord word gegeveugreep de onverlaat den persoon van achteren in den kraagdaar de laatste zich goed verdedigde, maakte de aanrander zich uit de voeten. De politie doet onderzoek. Als een voorbeeld van verregaande wreedheid en on- menschelijkheid wordt het volgend geval medegedeeld: Zekere boer te Haarlemmermeer had een paard dat weer barstig wasen hij wreekte zich op het dierdoor het met een mes in den buik te snijden; waardoor de ingewanden te voor schijn kwamen en het beest na een smartelijk lijden stierf. Jam mer dat voor zulk eene wreedheid geene straf is bedreigd. Te Londen is eene maatschappij opgerigt, om naar de lading te visschen vau een schip, dat in 1795 op de kust van Cornwallis vergaan is en onder anderen 27 millioen dollars bevatte. "Van tijd tot tijd zijn er van die munten op het strand geworpen en men heeft dus eeuigen grond om te vermoeden dat de onderneming haar doel zal bereiken. Eerlang zal te Londen een dagblagd in de Chine- sclie taal verschijnen, onder den titel van «De Vliegende Draak" De daartoe benoodigde typen zijn uit China inge voerd. Men heeft zich ten doel gesteld dit blad in de kei zerrijken China en Japan te doen circuleeren. De heer Summers, hoogleeraar in de Chinesche taal bij King's Collegie, zal er redacteur van zijn. Het blad zal in een kort bestek het voornaamste Europeesch nieuws bevatten, en beschrijvingen, zoo noodig met illustratiën van Europe- sclie uitvindingen en fabriekgoederenvoor wier verkoop vooral Japan, zonder twijfel een ruim veld verschaft. Deze nDraak" zal eens in de maand verschijnen, en tijdig ge noeg om met de ovcrlandmail verzonden te kunnen worden waardoor onze ondernemende handelaren in de gelegenheid zullen gesteld worden, om hunne waren in Oostelijk Azic aan te prijzen. Van vele zijden wordt tegengesproken dat Prins Na poleon, bij zijn jongst verblijf te Parijs, op de Tuileriën is ontvangen geworden. Men meent zelfs te weten dat het uitzigt op zijne verzoening met den Keizer verder dan ooit verwijderd is. De Voixeen dagblad van St. Petersburgdeelt een verschrikkelijk voorbeeld mede, den 13 November jl. tij dens de voorstelling eener Hoogduitsche operettein den Alexander-schouwburg voorgevallen. Mej. Louise Elders, een der schoonste vrouwen van het gezelschap, die in dit stuk de rol van Mexicaansche speelde, danste de cachueha, en de voetlichten genaderd zijnde, wierp zij zich op de knieën en begon de castanjetten te spelen. Op dezen oogenblik geraakten hare gazen kleederenmet rijk gekleurde veeren versierd, in brand, en dadelijk was de speelster door de vlammen omringd. Een kreet van angst ontsnapte aan aller borst. De jonge vrouw radeloos van schrik, liep op het tooneel heen en weder en wakkerde daar door 't vuur, dat hare kleedcren verteerde, te meer aan. Zij schreeuwde, schreide en riep om hulp. De heeren Lobc en Zimmerman, op 't tooneel aanwezig, wierpen zich op haar en slaagden er in haar achter de cou lissen te brengen. De andere tooneelspeelsters die eveneens in gaas gehuld waren, waren ontsnapt, om niet het slagtoffer te worden van dezelfde ramp. De gordijn viel, doch het publiek wilde zich niet verwijderen, alvorens gerust te zijn gesteld omtrent het lot der dame. Na eenige oogeublikken wachtens, verscheen de regisseur, de heer Tolberteu deelde op bewogen toon mededat mej. Elders, door hevige brand wonden getroffen, aan het regterbeen en den linkerarm in zeer gevaarlijken toestand verkeerdedoch dat men haar met Gods hulp hoopte te redden. Het publiek, diep ge troffen, verliet onmiddelijk de zaal. Den 13 December heeft in het Engelsch Kanaal een vreeselijk ongeluk plaats gehad. De Samphire, eene der postbooten, dienstdoende tusschen Dover en Calais, vertrok dien dag uit eerstgenoemde plaats met 70 passagiers naar Calais. De zee was betrekkelijk zeer kalm, maar de lucht was betrokken en mistig. Twaalf minuten na de afvaart, in welk tijdsverloop vier en een halve mijl werden afgelegd, liep een Amerikaansche bark haar in de bakboordsboeg, zoodat de boot onmiddelijk begon te zinken. Deze bark was de Fanny Buck genaamd, bestemd van Botterdam naar Cardiff. De schok was zoo hevig, dat men onmiddelijk de booten uitzette, uit vrees dat het stoomschip met man en muis zou zinken, terwijl de bark haren weg vervolgde, als ware er niets gebeurd. Een Russische graaf viel, in zijne poging om in eene der booten te komen, over boord en verdronkin spijt van de pogingen om hem te reddende kapitein sprong nog over boord en trachtte hem eene lijn om het lijf te binden, doch die poging leverde ook niet den gewenschten uitslag op. De schok voelendeijlden de pas sagiers uit de kajuiten naar het dek. De voorkajuit liep onmiddelijk vol water. Gelukkigerwijze kon door eene bijzondere constructie het achterste gedeelte van af de machinekamer worden afgeslo ten anders zou de stoomboot gezonken zijn. Daardoor kon men het schip boven water houdenofschoon het voor ste er geheel onder lag. Het onheil werd aan den wal ontdekt, waarop de Belgische postboot, die juist van Ostende was aangekomen, uitgezonden werd om de Samphire naar Dover te slepen. 1 De passagiers werden met kleine booten aan wal gezet. De lichten van het stoomschip waren in goede orde, terwijl die van de bark niet werden gezien, ofschoon twee man der equipage van de Samphire verklaren, dat de lichten op de bark insgelijks in orde waren. Van de passagiers der postboot werden twee dames vermist "die benevens een heer, later in de voorkajuit gevonden zijn. De drie lijken zullen na een geregtelijk onderzoek te Dover worden ter aarde besteld. Het barkschip is den vol genden ochtend met schade te Dover aangekomen. 1IAAGSCHE CORRESPONDENTE"*- "s Hage, 20 December. Mijnheer de Jledacteur! Even als jaarlijks omstreeks Kersmis liet geval is is het politiek nieuws uiterst schaarsch. De Tweede Kamer toch is Maandag tot nadere bijeenroe ping (waarschijnlijk voor gemiracu tijd) gescheiden door welke zitting de Minister van Binneul. Zaken verhinderd was de opening van uwen spoorweg- lijn bij te w onen en hoewel de Eerste Kamer hare zittingen hervat heeft zijn de onderwerpen door haar tot op heden behandeld, zóó onbelangrijk, dat ik elke vermelding, hoe kort ze ook wezen moge, overbodig oordeel. Wanneer wc ondertusscheu ecu blik werpen op de afgeloopen zitting der Tweede Kamerdan komen wij tot gewigtige gevolgtrekkingen. De oppositie tegen het Kabinetbeeft gedurende deze zitting geene pogingen onbeproefd gelaten, geene middelen versmaadja zelfs geene listen en lagen gespaard om de Regering te doen vallen of, kou dit niet, haar ten minste in de oogeu der natie te verlagen en te declineren. Die middelen zijn te bekend, ze liggen uwe lezers nog te versch in bet geheugen om ze hier weder op te sommen. Wat is echter liet gevolg geweest van dat streven liet antwoord ligt voorhandennl. dat het ministerie vaster staat dan te voren en dat de w apenen door de oppositie gesmeedjuist het tegendeel heb ben bewerkt van hetgeen men er van verwachtte. Al de begrootingen zijn met overgroote meerderheid aangenomen die van koloniën zelfs na eene dis cussie vau slechts een paar uren en onbeduidende beraadslagingen de insidieuse enquête van Zuylen met verpletterende meerderheid verworpenen, dank zij de interpellatie van den heer W. van Goltstein is de Limburgsche quaestie (iiocwel waarschijnlijk tegen zijne bedoeling), die zoolang een steen des aau- stoots geweest isthans opgelost. Ook liet onderzoek omtrent de cultuurwet is reeds sedert lang afgeloopenniettegenstaande de onvermoeide pogingen der oppositie, om haar op de lange baan te schuiven. Gij ziet dus M. d. It.dat de afgeloopen zitting eene volkomene-zegcpraal voor de ltegering isen dat welondanks de onedele bestrijding haar te beurt gevallen van den kant der oppositiebladendiegeene positieve feiten kunnende aanvoerenhunne tocvlngt namen tot het stelsel van verdachtma king hoewel telkens later het onware en lasterlijke van hunne beweringen aan 't licht kwam. Één voorbeeld slechts. Bij de interpellatie van den heer van Goltstein nam de Kamer eene motie aan van den lieer v. Bossc, om bet ontwerp tot verhooging der grondbelasting in Limburg te behandelen, na de wet op de middelen zoo als dan ook in de afgeloopen week is geschied. Wat doet nu het Dagblad Na vroeger zonder ophouden beweerd te hebben, dat de Regering het ontwerp niet zou verdedigen, betgeen dadelijk bleek onwaar te zijn, komt het voor eenige dagen met een artikel, om te hetoogen dat het ontwerp door de liberale partij sou worden verworpen om de Limburgers genoegen te geven en alsoo te verhinderendat de brief van den heer Thorbeche te voorschijn sou komen" Alzoo voorspelde 't Dagblad niet alleen dat de liberale partij hare overtuiging zou prijs geven maar ze insinueerde weer het bestaan van dien brief, door den heer Thorbccko met zooveel kracht geloochend. Wat was echter de uitslag der discussien Dat het ontwerp werd aangenomen met vier en vijftig tegen achttien stemmen, onder welke achttien stemmen zich natuurlijk al do afgevaardigden uit Limburg bevonden die van den be ginne af aan, het ontwerp hadden bestreden. Derhalve werd in plaats van de voorspelde verwerping 't voorstel met bijna algemeene stemmen unnge- nomeu. Aan dit enkele voorbeeld kan men zien, hoeveel waarde een on partijdig lezer kan hechten aan de profetien en voorstellingen van ons Dag bladen ook tot nog toe w achten wij den voorspelden brief van den heer Thorbeche te vergeefs, niettegenstaande de aanneming van het ontwerp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2