1175.00 MUZIEK BE SCHROEFSTOOMBOOT Alkmaar Packef' STOOK BOOTDIE VST. HOLLANBSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Noordhollandsche 8TAAT8-8POOBWEG. VERLOREN, 'r Bierhuis de Mromver. MUZIEK IN TIV0L1. AMSTERDAM-NIEUWED1EP. De Erven Möïler. Entrée en Dans vrij. Aanvang 's avonds 8 ure, „DE VEREENIGING" op DINGSDAG 26 DECEMBER, ('2c KERSDAG) en op MAANDAG I JANUARIJ aanstaande. Van ALKMAAR 'sMorgens ten 7 ure. A MS TE R DA M 's Namiddags 5 VERTREK VAN HELDER: 7 uur 50 min. - 1 uur 50 min. - en 5 uur 50 min. VERTREK VAN ALKMAAR: II uur. - 4 uur 10 min. - en 9 uur 20 min. vermoedelijk aan de Buitenhaven, alhier: de waarde van aan Stank- en Hlnnfbiljetten. De eerlijke vinder die het terug bezorgd bij den Com missaris vau Politie alhier, zal rijkelijk beloond worden. Wij berigten door deze aan onzen geëerde begunstigers datten gevolge der aanstaande Feestdagen de gewone Ü1EB.-15ALS op Zondag den 24sten en 31sten December a.s., bij ons NIET zullen gehouden worden, maar, in plaats daarvoor, WEL op DINGSDAG 26 DECEMBER CS" Kersdag-) en MAANDAG 1 JANUARIJ (Nieuwjaarsdag) en vervolgens weer naar gewoonte. Op ZONDAG 24 en DINGSDAG 26 December 1865. IN HET NIEUW VERGROOT LOKAAL van den Kastelein J. Z I T S Entree vrij. Aanvang des avonds 8 ure. In directe verbinding met den trein die ten 9 uur en 20 minuten van Alkmaar naar den Helder vertrekt. Ligplaats te ALKJIAAR aan dei» Vnormerr ï»ij de Bierkade» AMSTERDAM aan de TexeEscIiekade. einde Damrak, ZONDER OVERLADEN. Van AMSTERDAM (Rijn- en IJsselsteiger) 's Avonds 10 ure. het NIEUWEDIEP'sMiddags 12 ure. Blirect cors'esjionderende oj» den Spoortrein die'sNamiddags ten 1 ure 30 min. van het Nieuivediep vertrekt en ten 2 ure 40 min. te Alkmaar aankomt. Bij aankomst van den trein zal eene OMNIBUS gereed staanom Passagiers over te brengen naar de Stoombootdie circa ten 3 ure van Alkmaar naar Amsterdam vertrekt. DIENST-BILLETTEN zijn verkrijgbaar op alle Stations; groote a 10 Cents, kleine h2 Cents. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4