Ijeföer, Jïieumeötep, TMfemsoorÖ, en^. BERIGT. JV 478. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 27 DECEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden Franco per post v 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag» middag 12 uur gelieve mende Advortentiënintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Het Nommer van Zaturdag a.s. zal niet op Vrijdag-avond maar op Maandag-morgen lJa- nuarij a.s. worden uitgegeven, om de hieronder bedoelde Naamlijst te kunnen opnemen. Dit uitstel geschiedt ter besparing van kosten, in het belang der behoeftigen. Tengevolge van de gunstige resulta ten voor de armendie de hier gebrui kelijke wijze van Nieuwjaarwensclien in de laatste jaren heeft opgeleverd, zal liet 'No. puarij a.s., weder beschikbaar gesteld worden opnemen eener Haamli jstvan al diegenen die hunnen NIEUWJAARSGROET opentlijk wenschen uit te brengen aan FamilieVrienden blekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 50 Cententen voordcele der armen van de verschillende gezindten in deze gemeente, na aftrek van onkosten, ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording der gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courant, waarin de Naamlijst voorkomt, zullen te bekomen zijn tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het drukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den uitgever ^riBTTTTSTIJDiara-BlT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 27 December 1865. Maandag avond omstreeks 5 ure is bij zware mist en donkere lucht de schoonerbrik Marina Adriana, kapt. L. van 't Hoff, komende van Suriname, alhier op de haaks ge raakt. Door de hevige branding aldaarwerkte het schip geweldig; zoodat men bevreesd was, dat het elk oogenblik uit elkander zou slaan. Alleen op lijfsbehoud bedacht, wer den terstond de sloepen buiten boord gezet en in overhaas ting het vaartuig verlaten. Er bevond zich, behalve de lading, die bestond uit sui ker, cacao-boonen en katoen, een vrij aanzienlijk kapitaal aan boord in stof- bewerkt- en gemunt goud, en gelds waardig papier. Drie passagiers, waarvan één eerste-en twee tweede klasse, die met dit schip te huis voeren hadden mede hunne be zittingen aan boord. Na vijf uren in de dikke mist te hebben voortgeroeid zonder te weten waar men zich bevond, ontdekte men ein delijk land, op de hoogte van het Landshok, waarna men koers zette naar het Nieuwediepaldaar aangekomen wer den de schipbreukelingen opgenomeu in het logement van van Leek. Nog dienzelfden avond spoedden zich cenige vaartuigen naar buiten om zoo mogelijk iets te redden van het gestrande schip. In den nacht was het echter niet mogelijk het schip te vinden. Den volgenden morgen werden de pogingen met be ter succes herhaald, zoodat men thans reeds een groot deel der waarde heeft geborgen en er veel kans bestaat, indien het gunstige weder stand blijft houden, men nog een aanzienlijk deel der lading en tuigage zal bergeu; het schip zal naar alle waarschijnlijkheid niet weder vlot geraken daar hij op slechts 2 voet water zit. Door onzen ijvervollen Commissaris van politieworden zeer doeltreffende maatregelen genomen ter voorkoming van ontvreemding. De vischsloep Niemoediep is hier gisteren binnnenge- loopen en heeft aaugebragt 900 schelvisschen en 30 kabel- jaauwen voor de schelvisch is de buitengewone hooge prijs gemaakt van f 34 per groot honderd (120). Door den raad der stad Dordrecht is benoemd tot hoofd-opzigter over de gemeentewerken aldaar, de lieer van Etteger, Eerstaanwezend opzigter hij het maken der spoor- wegwerken alhier. 96 sollicitanten hadden zich voor deze betrekking aangemeld. 'Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Adolf Hertog van Nassau zal, naar wij vernemen, Vrijdag a.s. eene proeftogt doen op de Roede en in liet Marsdiep, ter beproeving van de machine, die aan rijks werf alhier eene belangrijke re paratie heeft ondergaan. Bij in orde bevinding zal dit schip spoedig daarna de reis aanvaarden naar de Middel- landsche zee. Op den Rijnspoorweg bij Maarsbergen heeft Maandag jl.des morgens 7 ure, eene ontzettende botsing plaats gehad tussciien twee goederentreinen. De locomotief van den treindie op den voorafgaanden liepverbrijzelde alles in hare vaart, zoodat de waggons tegen en op elkander werden gesmeten en drie vernield werden. Gelukkig dat niemand van het dienstpersoneel eenig letsel bekwam. De trein die te 8) ure te Utrecht moest aankomen is dientengevolge eerst ten 10) ure gearriveerd. De reizigers, die aldaar ten 12 u. 10 m. van Arnhem kwamen, hebben hunne reis naar Amsterdam en Rotterdam eerst per sneltrein, teil 1 u. 30 m. voortgezet. Kapitein J. B. Perry, gezagvoerder van het Ameri- kaansch schip Helle Morrisonvan Liverpool naar Pliila- delphia, heeft in zijn naam en in dien zijner geheel ekwi- paadje, bestaande uit 8 personen, zijn inningsten dank doen betuigen aan kapt. K. Wijtsma en ekwipaadje van het Ne- derlandsche schip Cornelia Susanna, te Veendam te huis behoorende, voor het loffelijk en edelmoedig gedrag en den moed welke zij aan den dag hebben gelegddoor hen allen van een wissen dood te redden. Op 21 Nov. bevond kapt. Perry zich op 45° 30' NB. en 20° \VL.; zijn schip was en verkeerde in zinkenden staat; liet dek was geheel weggeslagen en de reeling afgerukt; in dezen gevaarlijken toestand waren zij gedwongen onafgebroken aan de pompen te blijven, de zee dreigde hen elk oogenblik weg te rukkendaar zij geen t enkel steunpunt meer hadden tenzij aan de pompenwaatéan zij als vastgeklampt bleven, liet water drong meer in/tTTÏk ruim dan zij konden uitwerpen en het gevaar groeide iy&èr-b.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1