COURANT; Ao. 1796- No. NOORDHOLLANDSCHE GELTKHEID, VRThElDBROEDERSCHAP. Van Dingsdag. den 6. December. het'tweede jaar der bataafsche vryheid. Dit Blaadjèn zal tweeiiiaal 's weeksDingsdag en Vrydagworden uitgegeeven. GROOT - B. RIT TA -N JE. Londen den sa November. Gisteren werd hier een Staatsraad ge houden, waarby alle de Kabinets-Ministers tegenwoordig waren,- ongetwyffeld is het "onderwerp dier raaüspleging geweest het bericht, door den heer Ellis, van wegen lord Malmesbury, ingekomen; hetwelk men wil van dien aart te zyn dat zyn lordfehap hetzelve niet aan het papier heeft willen betrouwen, en daarom door den heer Ellis mondeling heeft laten overbrengen; althans gemelde heer heeft die raadsvergadering bwewoond. en ;l lcu fpo .te naar Parys rerug re keerenhy was den 'd dezer van daar vertrokken, wanneer lord Malmesbury nog geen antwoord had op zyne depêches, welke hy naar het "VVeener-hof gezon den had. Plymouth den 16 November. Heden morgen arriveerde alhier het fchip dt Vriendjchapkapt. Blak, met een lading tarw, van kaap de Goe de Hoopvan waar het tevens pasfagiers "en brieven overbragt. Dit fchip was, den 25 Octobergenomen door de franfche kaper la Vnture voerende 14 Rukken en 100 mannen, doch den 4 dezer weder hernomen door het fregat de Cerberusbehoorende tot het esquader van den admi raal Kingsmill. De Vriendjchap was den 1 Augustus van de kaap vertrok ken, doch had, gedurende het gevegt met den franfehen kaper, de brie ven over boord, ge worpen. FRA'NSCHE REPUBLIC Q. Parys den 5 Frimaire. (25 Novemb.) Zie hier het verhaal, 't wolk de minister der Marine aan 'het Directoire gezonden heeft, omtrent de 'gedaane expeditie van den fchout-by-nacht Richery, op Terre Neuve.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1796 | | pagina 1