COURANT; Ao. 1796. NTo. 2* NOORDHOLLANDSGHE GELTKHEIDVETHEIDBROEDERSCHAP Van Vrydag den 9. December. Dit Blaadjen zal in 't vervolg éénmaal 'r weeks, en wel op Maandag worden nitgegeeven. S P A N J E N. Madrid den 12 November. Toen de officiers der fpaanfchevloot, waar van 4 linie-fchepen en 3 fregatten in de haven van Toulon liggen aldaar in den fchouwburg verfchenen, wierden zy met grote toe- juiciiing ontvangen, en men zong een lied, door den burger Poupinet, op de verééniging der Spanjaarden met de Franfchen, vervaardigd, waai* in op het einde gezegd word: Spanjaards en Franfchen! thans zyn on- ze vlaggen veréénigdlaten wy vrede onder onsen oorlog tegen on? ze vyandende Engelfchcnzwccren" By deeze laatfte woorden Rond een fpaanfche generaal en allo de fpaanfche officiers, die in den fqhouwburg waren, overeind, en riepen:ja, dat zweercn wy.' Een gedeelte der engelfche vloot, van den admiraal Jervis, zou zig ce Cagliari, in Sardiniën, bevinden. GROOT - BRITTANJE. Londen den 24 November. De kooplieden te Exeter hebben aan 's konings geheimen raad eene memorie overgegeevenen dezelve aan alle manufactuur fteden in Engeland gezonden, waarin zy zig over het ver val van hunnen handel en manufacturen beklagen, naardien de uitvoer en het vertier in Holland, Italiën, en zo veele andere landen geltremtr is. Zy fmeeken de regeering, om den gehelen ondergang van hunner: handel voortekomen en te verhoeden. Uit Havre en Calais verneemt men, dat veele eigenaars van franfche kapers, voornemens zyn om dezelve te onttakelen, zo er niet eenige ver andering word gemaakt in het decreet, wegens het weder uitvoeren vaa engelfche goederen, die als pryzea door de kapers worden opgebragt. HET TWEEDE JAAR DER eATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1796 | | pagina 1