COURANT; D noordhqllandsche AO. 1796. NO- J': GELTKHEIDVRYHEIDBROEDERSCHAP. Van Maandag den is December. Dit Blaadjea zal in 't vervolg éénmaal 's weeksen wel op Maandag worden uitgegeeven. I E R L A N- D. ublin 17 November. Gisteren hield zyne excellentie, delord w fledehouder, een geheimen raad in dezelve wierd eene proclama- tievascgefteldwaarin verklaard word: dat de parochiën van iullylish, Aghaderp, Donaghelony, MoiraMatalin en Seapatnck, in het graat- fchap Down, in Haat van beroerte zyn, en b^en dm vrede worden gefield. Dit befluic wierd genomen op eene beedigde memorie aan zvn exellentie gezonden, en getekend door 24 magiflraatsleden van gemelde Graaffchap. (Het is niet denkelyk dat alle onze lezers de uit- drukking buiten den vrede des koningsgefield te n-orde») begrypen; zie hier cr de korte verklaring van Wanneer een grondgebied wordt gefield buiten den vrede des konmgs alsdan worden aldaar ter uitvoer gebragt, de dispofitiën van de bill, ge naamd de bill van infurrectie; de bepalingen daarvan zyn: De in gezetenen mogen buiten hunne woningen niet komen, na den ondergang der zon, noch- voor derzelver opgang; zo iemand ,l een uur na zonnen- onder»ang buiten zvn huis gevonden word, of één uur vooud en opgang dan word hy voor de regeering getrokken en ondervraagd. Zo nu de ant woorden onvoldoende worden geoordeeld, dan zend men hem aan boord van een fchip; agt-en-veertig uuren heeft men tydom van dit von- n's te appelleeren by het hof van justitie onder het Hellen van borgtogc. De bedienden der justitie kunnen met geweld, of anders, m de wonin een dringen en zo iemand der bewoners daarin, op de bepaalde uuren» niet word gevonden, dezelve op bovengemelde wyze vonnisfen. De vrouwen ze'lvs zyn onder die fchikking begrepen, en worden voor drie ©aanden in de gevangenis geworpen. HET TWEEDE JAAR DER bATAAFSCHE VRYHEXD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1796 | | pagina 1