C O U R A N Tj Ao. 1796. h'o. 4- NOORDHOLLANDSCHR CELTKHEIDFRTHE1DBROEDERSCHAP. Van Maandag den 19 December. t Dit Blaadjen zal telkens op Maandagvoor een Italven (iuiverworden uitgegeeven. PORTUGAL. Ljssabon den 8 November. De kooplieden Bento Jofeph Pacheco en Zoon, alhier, een edelmoedig aanbod aan haare Majesteit gedaan.* hebbende, van twee hunner fchepen, benevens het onderhoud van eene> compagnie foldaaten, in geval van oorlog voor al den tyd van deszelv»- voortduring, en een gift voor eens, aan de koninglyke fchatkist, vanvyf- duizend cruzados, om aangelegd te worden voor het geen haare Majesteit •het nodigfte in haren dienst"zoude goedvinden; zo heeft haare Majesteit, door den minister en ftaats-fecretarisgedachte kooplieden laten bedan ken voor een zo uitmuntend bewys van getrouwheidals met welk zy, afs brave onderdanen, getoond hebben zich te houden aan die onbetwist- baare waarheid, dat de vastheid van den koninglyken throonde eenige zekere waarborg is van de' algemeene welvaard ên veiligheid van de le vens en bezittingen des portugefchen volks. FRANSCHE REPUBLICQ. Keulen den 2 December. In onze nabuurfchap, en in de bosfchen van Gulikerlandheeft, zich eene bende ftruikrovers geopenbaarddie men. federt cenigen tyd vervolgt. Laatsleden dingsdag heeft men er tien bin nen gebragt, des anderendaags 15, en gisteren 18; volgens ingekomene berichten, moet die bende wel uit 1200 koppen beilaan. Decze dieven zyn meest allen gewapend; men heeft onder dezelve veele lieden van ♦■keulcn ontdekten anderen, van de oude bende van Rolduk, waai van do hoofden, voor twintig jaaren, geradbraakt zyn. Zulke en dergelyke eu veldaden worden hier cn elders in menigte gepleegd. Van Marieille ver- neemd men het volgend ontzettend gevalin dien omtrek gebeurd. HET TWEEDE JAAR DER BATAAFSCHE VRVHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1796 | | pagina 1