C O U R A N T; Ao.. 1796. No. 5, NO'ORD'HOLLANDS CHE GELTKHEID, VR THE ID, BROEDERSCHAP. Van Maandag den 2 6 December. Dit Blaadjen zal telkens op Maandag, voor een halven fluivervoorden uitgegeeven. DUITS. CHLAND. Rastadt den 16 December. De ftrenge koude op den 9. enio.had, by de keizerlyke armee by Kehleene zeer onaangename uitwer king; het volk was zeer misnoegd, en men vreesde.dat, zo devestingzig in agt dagen niet overgaf, prins Karei genoodzaakt zal zyn om het beleg op te breken. De menigte der zieken en I alf-vervrorenendie naar de hospitalen gebracht worden, is onbefchryfyk groot. In Offenburg ver zekerde men, dat wegens een w pcnftilftand, tusfchen de franfche en kei zerlyke armeen aan dèn Boven-Rhyn, onderhandelingen plaats hadden. FRANSCHE IIEPUBLICQ. Parys den 15 December. Het vuur der Oostenrykers op de vestin^ Kehl is met een nieuwe hitte ontbrandt en wordt door de onzen drievouw- dig beantwoord. Het fchynt den aarts hertog ernst te zyn om niet afte- laaten voor en aleer hy zig meester van die plaats gemaakt heefthetgeen, men gelooft dat niet onmogelyk is maar intusfchen niet zo fchielvk zal gebeuren, of het zal eerst nog eenige duizend koppen kosten. Brieven uit Italiën zeggen: dat het garmfoen van Mantua verzogt heefc om te capituleerenondtrtusfchen had het Directoire deezen morgen nog geene tyding daarvan. BATAAFSCHE REPUBLIC Q. Den Haag den 22 December. In de zitting der Nationaale Vergadering van heden, is door den burger Bosveld geproponeerdom, ter voorko ming van de verdere gevolgen der vee-ziekte, eene fcheidslinie te trek ken., van Vlisfmgen langs de Ooster Scheldede Willemflad, Werken dam, Schans Sc. Andries, Zhiel, Arnhem en zoo laDgs de rivier den Ys- r HET TWEEDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1796 | | pagina 1