COURANT; fransche republic q. Ao. 1797- NOORDHOLLANDSCHE GELTKHEID, VRTHEIDBROEDERSCHAP. Van Maandag den 2 January. Dit Blaadjen zal ..telkens op Maandagvoor een halven ftuiverworden uitgegeeven. duitschland. WE enen den 14 December. De franfche generaal Clarke, welke van Parys als onderhandelaar naar deze ftad gezonden is, is reeds alhier aangekomen. De keizer en keizerin zyn eergisteren van den ge- eindigden landdag in Hongaryenuit Presburg, weder in deze hooldttau aangekomen. De keizer heeft voor de deferteurs der armee, weke niets anders als defertie kan te laste gelegd worden, een algemeen pardon afge kondigd, mits zy zich van den eerften January tot den laatften uctooer vrywillig bv hunne regimenten plaatfen. Straatsburg den 14 December. De aanvalwelke de Oostenrykers den 12 op Kebl dcedenwas niet zo hevig dan die van den vorigen dag-, in welken zy veel verloren hebben. Van de Oostenrykerswelke tot ia de kerk voor het dorp waren doorgedrongen, lagen de lyken in dezelve op één geftapeld; ook zyn er verfcheiden bataillons naar Pbilipsburg gezon den ,bom dat de Aartshertog over hun gedrag niet voldaan was. Parys den 23 December. Alle hoop op een aanltaanden vrede is nu geheel verdwenen, en het bloed zal mooglyk meer dan ooit ftromen want de onderhandelingen met lord Malmsbury zyn niet alleen afgebroken maar hem is zelvs aangezegd om Parys binnen 48 u'urenen de Republicq zo fpoedig mooglyk te verlaten, zynde hy eergister morgen, den 21 de zer, ten elf uuren vertrokken. De reden waarom het Directoire tot de zen maatregel is overgegaan, beftaat in de onmatige eisfchen van Enge land, het welk, onder"anderen, wilde, datFrankryk aldeszelfs overwin ningen afftond, ia ruiling van de door Engeland vermeesterde franfche HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1