C O U R A N Ti Ao. 1797. No. 2» NOORDHOLLANDSCHE GELYKHEIDVRYHEIDBROEDERSCHAP. Van Maandag den 9 January. Dit Blaadjen zal telkens op Maandagvoor een halven ftttiver worden uitgegeeven. DUITS'CH. LAND. Weenen den 18 December. De hofryding van heden behelst het volgende: Van het leger in Itahën kan nog niets met zeker heid gezegd worden, deels door de zoo vroeg ingevallen ongewoone kou de en den diep gevallen fneeuw, op de gebergtens in dat land, en deels door de magtige verwerkingen die de vyand van alle kanten tot zich ge trokken heefc, waardoor hy in ftaat gefield is dè twee voortdringende corpfen van de generaals Quosdanovich en Davidovich het hoofd te bie den, en hunne verééniging te beletten. Onze troupes zullen zig nog voor eerst op bet defenfive houden, en de groote verfterkingenwelke der waarts gezonden worden afwachten. Thans verfpreidt zich alhier 'c gerucht, dat de generaal Clarke, welkezynen weg over Italiënherwaards genomen had, nu in 't geheel niet hier zal komen; men zegt dat hy ziclï te Infpruk zal blyven ophoudenalwaar de graaf van Lehrbach zyne voor- Tellingen zal overnerpen. Volgens officieele berichten van Petersburg, door den rusfifchen ambasfadeur aan dit hof, den 14 dezer in een gewoon gehoor, plechtig bevestigd, zou de keizer alle de tractaten met ons hof, en dat van Londen, door zyne moeder gefloten, voornemens zyn ftipte- lyk naar te komen, en zelvs het nieuw beraamde tot ftand te brengen. Frankfort den 20 DecemberOp den 13 is by Kehlwedereenezwa re actie voorgevallen; de oostenrykers wilden de franfcheverfchanfingen, op den rechtervleugel, overweldigen; van weerskanten wierd hevig ge- ftreden, doch het oogmerk der eerden niet bereikt. De franfehen, die teffens eeu uitval deden wierden met de bajonet terug gedreven; aan bei de kanten was het verliés gantsch niet gering.Het'voornemen van deij- sartshertog fchynt te zyn om nog eenen Itorra op de bruggenfehans va» 1 HET DERDE JAAR DER liATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1