C O U R A N T; Ao. 1797. No. i. NOORDHOLLANDSCHE CELYKHEIDVR THE ID, BROEDERSCHAP. Van Maandag den 16 January. Dit Elaadjen zal telkens op Maandagvoor een halven jluiverworden uitgegeten- D U ITS CH L AND, B" rlyn den 31 December. Op den aSfte overleed alhier zyne ko- ninglyke hoogheid, prins FredrJk Lodewyk Karei, tweede zoon des komngs-, coadjutor van den grootmeester der orde van St. Jan, en chef van een regiment dragonders, in den ouderdom van 24 jaartn, aan de ge volgen eener heete koorts. Met de traanen vyelke dit verlies aan de ou ders van den overlee lenenbenevens die van zvne echtgenote, welke hem teder beminde, veroorzaakt heeft, mengt zich htr leedwezen der inwoners van deeze Itad en het ganrfche land Deeze prins, te vroeg weg gemaaid, verdiende linger te leven, uit hoof ie \an zyne zucht toten bekwaamheid in de nutiige wetenfehappen. Het hof heeft den rouw voor drie maanden aangenomen. Uit den omtrek van Ka hl. den 25 December. De werkzaamheid van den aaidshertog Karei gia' alle befchryving te boven, zo voo-zichzelve, als in het voortzetten der werken van belegering. Men is noch ge (la dig in onderhandelingen, hebbende de franfche generaal Deveaux tweemaal in het hoofdquartier van prins Karei geweest; nochtans is men in de voor waarden nog ver van malkander. De franfehen willen de bruggenfehans- fen van Kehl en Hunningen wel ruimen, maar onder beding dat alles, by de opening van den veldtochtin den tegenswoordigen-ftand moet te rug gegeven worden Zodra Kehl op de cene of andere wyze is over gegaan, komt het hoofdquartier te Manheim, gaande de a irdsnertog dan zelve naar Weenen Frankfok 1 den 1 January. Volgens brievin van Manheim fchynt het zich te bevestigen, dat de aardshertog te Off nburg gevaarlyk krank is. Het is thans zeker genoeg, dat alle hoop van vrede tea eenenmap HET DE8DE J A A It DER BATAAFSGHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1