COURANT* Ao. 1797. No. 6 NOORDHOLLANDSCHE GELYKHEIDVR YHEIDt BROEDERSCHAP. Van Maandag den <5 February. HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID. BATAAFSCHE REPUBLIC Q. Alkmaar den 4 FebruaryIn de zitting van den Raad der Ge- j/ më e nt e dezer Stad, van laacstl.'Dmgsdag, is onder anderen gere- (olveerd tot het veranderen, verbeteren en repareeren der goederenen ver trekken &c. in gebruik der gewapende Burgermacht tot 't houden der wacht zynde de Commisfie van Algemeen Welzyn, benevens die der Fabricage, geauthorifeerd, om te zorgen dat het een en ander, tegen den 12 Febru ary eerstkomende, in behooriyke orde worde gebracht; als wanneer de «vacht dóór een derde gedeelte van ieder Compagnie, by beurten, zal ge houden worden. Nog zyn in dezelvdc zitting de posten van Kaas- en Turvdrager, door het overlyden van Pieter Kromopengevallen vacant verklaard, en befloren dit ter kennisfe der Burgery te brengen. Tot Turvtonfter is aangefteld Tryntje Jonkerhuisvrouw van Hendriecus Scbolte. In de extraordinaire zitting van eergister, is gelezen een raport van de Commisfie van Algemeen Welzyn, concerneerende het houden van grond vergaderingen op den ia February, als mede een voordracht van leden uit het'Stadsbeltuur, tot het in werking brengen der grondvergaderingen, op» den 16 dito. conform gedecreteerd. Heden is alhier gedaan de volgende Advertentie: De Raad der Ge meente der Stad Alkmaar in aanmerking genoomen.hebbende, dat, niet- tegenftaande er van tyd tot tyd, tot voorkooming van ongelukken, by zwaare Duisternis, veroorzaakt door een fterke Mist, en wanneer deStraa- ten, Wallen of Steegen door Yfel, Vorst, of Sneeuw zyn glad en on bruikbaar geworden, verfchillende maatregulen zyn genoomcn, en ter uitvoer gebragt geworden dezelve, hoe heilzaam ook, echter nietgeheeï en al aan voorfz: oogmerk voldoende bevonden zyn. Dat den Raad voornt: uit dien hoofde bedacht geweest zynde op alls mooglyke middelen, ter bereiking van voorfz: doeleinde, en, ten alge. jneenen nutte van de goede Burgery, daarin willende voorzien, heefc goedgevonden het navolgende te arresteeren en te keuren, gelykdezelve 4an ook arresteerd en keurd by deezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1