t. Dat in beide die voorfchreeve gevallen, op order van den Voorzit ter van den Raad, dewelke over de noojzaaklykheid daarvan fteeds zal 'n,/e d(jSWk-gcns de nodige orders geevenhet Bkk'ok- je van de Liooie of it. Laurens Kerk, beneevens hec Klokie van ue Ca- pel dadelyk en te gdyker tyd, moeten geluid worden gedurende tea minsten een quaruer uurs. ^aC,' °P het van gem: Klokjes, elk en een ieder Burgeren In- vvooner van deeze Stad zal verplicht en gehouden z\n, om, ten minsten yw^-frP nn tyÜ Va" CCn haif uur' zorS te draagen, dat hy, mgevalle van ïnorlvir' ii!lhrerni15' r00r Ct,n der dcneuen-raamen van zvne Wooning be- JiV plaatfe, en hetzelve daar brandende houde tot des avond# ™JÏwüAreD vr'i dat hy' '"gevalle van gladheid der Wegen, ver oorzaakt door Yfel&c.s ue Straat, voor ofttrzydevanzym Wooning, A* V^r/e Z)n gendom is ftrekkende, mee zaagzelzantturfmolm, aar- o of iets dergelyks, ter breedte van viervoeten, beftrooije en gang baar maake, en daar mede zo lang condnueere, tot dat de gladheid we erom 1S opgehoudenzullende hy, die hierin nalaatig blyft^in beide de oor z. geva lenverbeuren eene boete van drie Guldens ten behoeve van tie aigemeene Armen deezer Stad, en worden de Dienaars der Justitie uit o en hoofdeten allerernstigften gelast en geordonneerd, om een halfuur, na dat gem: islokjes hebben begonnen te luiden de geheele Stad door te gaan naauwkeurig toe te zien, of een ieder Burger des we gens zyne plicht ?nlr a ragt' df na'aatigen te bekeuren, en van het e£n en ander ten jpoediglten aan den Hoofd-acbóut kennis te geevcn. {ft Virvolg en Slot in ons eerstvolgend No.) Fryzeti der Goederen welke op Vrydag en Zaturdag den 3 en 4 Februari 1797dc Nieuwe Doelen te Alkmaar, geveild en verkogt zyn. len Huis en Erve zynde het eertyds genoemde Zaandammer Veerhuis ltaande en gekgen op de Bierkade, beiend Pieter Aldert Douwis ten noorden en Jan de Geus terzuiden;Jtrykgeld, Wouter Aartzen soa gl. opgehouden op 500 gi. er boven. 5 Een Huis en Erve, met (tailing voor 5 koeijenop het Zeglis, belenti Pie er de Wit ten oosten, en Tornar Klein ten westen: Ünkeeld Dirk Schouten 200 gl. verhoogd door Tomas Klein met 5 al Een Huis en Erve, meteen grote Tuin daar agter. op het Zeglis, belend het volgende Perceel ten oosten en L. T. de Kempenaar ten westen;- jtrykgeld, Dirk Lydmg 3+0 gl verhoog 1 door Struo mee 7< gl Een Huis en Erve, met de daarnaast zynde Stalling voor 8 koeijen, 00 het Zeglts belend Jan Jantjes ten oost-en en net vorige Perceel ten westenJtrykgeld i'vl. Zonderhuis 150 gl. niet verhoogd.' Een Srukje Weid-Land, aan het z.eglis, groot een half morgenflnkgeld'. Dirk Schouten65 gl verhoogd doo- da Tour met 40 gl Een Stuk Weid-Land, genaamr het lange land, inde Polder Overdie, groot 1471 roedenJtrykgeld, van Haffen 900 gl. met verhoogd. Een btuk Weid Land, genaamd de Gaige-Weid, in de folder Overdie,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 2