COUR A "N T; A°- 1797- No. 7. NOORD HOLLANDSC HE GELYKHEID, FRYHEIDBROEDERSCHAP. Van Maandag den 13 February. RUSLAND. Petersburg den 11 January Onze Monarch tracht zich (leed* meer en meer de liefde zyner onderdanen te verwerven. Hyfchynt toe een grondregel aangenomen te hebben, om voor eerst, ten minsten zo veel mogelyk, allé buitenlandfche zaaken te vermyden, en zich met de verbetering van het binnenlandfche beltuur en met de vestiging van 'c geluk zynes volks bezig te houden. Voor zyn paleis is thans een kist geplaatst, waarin iedereen het fmeekfehrift't welk men hem mogt willen aanbieden, .werpen kan; wanneer men na verloop van drie da°-en op het zelve geen antwoord ontvangt, werpt men er een tweede in, en na drid dagen wederom een derde; indien dezen ook onbeantwoord blyven, kan men den keizer op de parade fpreken; de kist word door den groot vorst geopend, en als de brieven te lang of te liegt gefchreven zyn, dan word van dezelven een uitrrekzel gemaakt door eene daartoe aangefteld'* commisfie, welke in allen opzichte met de ürenglte onpartydigheid moet werkzaam zyn. duitschland. Weeken den 25 January De berichten uit Italië luiden niet gunstig het verlies dat onze troupen in onderfcheidene gevechten, geleden heb ben word door fommigen zeer hoog opgegevenen men fcfiryft htton der anderen daar aan toe, dat een zeker corps, by de algemeem attacque net ter rechter tyd is aangekomen; ook wil men dat de vyand kennis van onze te voren beraamde fchikkingen gehad heeft. Gisteren zyn hier particuliere brieven uit Italië aangekomen, waarin^e- meld word dat Mantua, na eene hardnekkige en moedige verdediging door de Franfchen is ingenomen Andere berichten daarentegen verze keren dat die vesting zich by capitulatie heeft overgegeven, met byvoe- ging, dat derzelver bezetting in de twee laatlie uitvallen een ine duizend man verloren heeften dat de Franfchen met 8000 man binnen dezelve getrokken zynen terftond aüe inwoorders ontwapend hebben. Van die ades echter heeft ons hof nog niets officieels bekend gemaakt. HET DERDE JAAR DER B A T A A F S C H E VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1