C O U R A N T> Ao. 1797. No. 8. NOORD HOLLANDSC HE GPLYKHEID, VR THE ID, BROEDERSCHAP. Van Maandag den 20 February. HET DERDE JAAR DER HATAAFSCHE VRYKEÏD» D U I T S C H L A N D. Weenen den 1 February. De Generaal Veldmarfchalk Luitenant Mack is hier weder terug gekomen, en, zo men verneemt, ia hem door den hofkrygsraad voorgelteld om by de armee in Italiën te die nenhebbende de keizer zelf hem, in de verpligtendfte uitdrukkingen daartoe aangezogt; bet zal er nu maar op aankomen, of men het hofvarj Portugal zal kunnen bewegen om van het deswegens gemaakte verdrag af te zien. De aardshertog Karei word hier binnen kortverwagt, endanzaï het fpoedig beflist wezen, of de Generaal Mack aan de zyde van den Aards hertog Karei, of van den een-en-twinthjarigen Aardshertog en Palaiytï Jofeph in Icahën dienen zal. Ook heeft de Republicq Venetiën verzogc om eenen oostenrykfchen Generaal tot bevelhebber over hare land-armee te mogen ontfangen. De Generaal Proveravan wien onze vyanden zel ve getuigen dat hy zich by Mantua dapper verdedigd heeftis thans op zyne reize herwaards. Alle weerbare manfchappen in de landen onder het gebied van Oosten» tyk, die geen vast beflaan of genoegzame bezigheden hebben zullen nu, Sjonder verdere omftandigheden tot militairen gemaakt worden, FRANSCHE REPUBLICQ. Parys den 7 February. Men houd zich thans te Brest weder yverigbe* zig met het uitrusten van 20 fchepen van linie. De Admiraal'Richery die naar alle waarfchynl^kheid, in plaats van den Generaal Hoche, als chef de nieuwe expeditie cornmandeeren zalis door her Uitvoerend Be- ftuur ontboden, en word binnen kort bier verwachrzyne reis naar deze ftad heeft ongetw\ff.ld ten oogmerk, om met het Uitvoerend Beltuu-do nodige middelen te beramen, ten einde eene twedeexp.-ditieop Ierland, of zelvs op Schotland wel te doen gelukken De elf vaandels, welke de burger Besfiere. uit naam van den Generaal Buonaparte het Directoire heeft aangeboden, zyn die, welke door onze ttoupen in de gevechtec van Rivoü en la Favorite veroverd zyn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1