COURANT; Ao. J 797. No. 9. NOORDHOLLANDSCHE GE'LTKHEID, VRTUE1DBROEDERSCHAP. Van Maandag den 27 February. FRANSCHE REPUBLIC.Q, PARYSiden 18 February. De zelfmoorden vermenigvuldigen hier asn- merkelyk, zynde er zederc weinige dagen verfcheideo ffachtoffers daarvan geweest: in de vorige week Hortte zich een man, 's middags ten 3 uuren, van de revolutiebr'ug in het water en verdronk hebbende men net lyk nog niet wedergevonden. Eene zwangere vrouw, in de (traac Fa vare, is uit de vyfde verdieping de raam uirgdprongen. In de HraaE van St. Medard heefc zich eene vrouw van4ojaaren in een put verfmoord- Eene jonge vrouw van Cbelles, naby Corbeil heefc zich door twee mesfteken van het leven beroofd, en eindelyk heeft de zeer beroemde Ge- ncesheer Cabams zich door een pistoolfchoot gedood, na vooraf de re denen, die hem hiertoe hadden bewogen, in een brief te hebben gefchre- ven beftaande hierin dat hy volflrekt arm was; en indedaad moest hem dit lot op zyn 681te jaar hard vallen, dewyl hy weléérvyf-en twinti" dui zend livres jaarlyks van den Staat aan renten ontving, en" dit nu Hi! hond - eok bezac hy, voor dat het fchrikbewind was ingevoerdtachtw-duizend ïi.vres in baar geld doch hetzelve toen van yder, die wat had "offerhan den voor het vaderland eisfehende, had hv, uit vrees van vervolging dit geld regen asfignaten verwisfelden was dus nu alles kwyt. Het bericht uit ons overwinnend Italiaansch Leger, is van de/en inhoud In het hoofdkwartier te Bologne den 31 January. 12 Pluviofe De Generaal en Chef der Italiaanfche Armee. De frajifché Armee Haat op het grondgebied van den Paus te trekken* zy zal getrouw zyn aan de grondbeginfels die zy belydt; zy zal den gods dienst en het volk befchermen. De franfche foldaat draagt in de eene hand de bajonet, de zekere waarborg der overwinning, met de andere bied hy aan de verfchillende fteden en dorpen vrede, befebermingenvei- ligheid aan; wee hen, die dezelve verachten, en die, uit verdorvenheid des harte, of verleid door huichelaars en fchelmen, in hunne huizen den oorlog en zyne rampen zouden overbfengen te gelyk met de wraak van eene arme die ia zes maanden honderd-duizend man van de beste kei- HET DERDE JAAR DER ISATAAFSCHE VRYHEID;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1