COURANT; noordhollandsche Ao- '797* No. io. GELYKHEJD, FR THE ID," BROEDEliSC H A P. Van Maandag den 6 Maart LI T A L I E N. Ivor no den io February. Van Florence fchryft men, dat de Fran- lellen brieven ondtrfchept hebben, en daardoor een complot ont- oeivi is van eenige particulieren, meestal gewezene Raadsheeren, om de r.iuslyke troupes 111 Bologne te brengen, en hunne veréénigim met de Oostenrykers gemakkelyk te maken - Het zelve ftrekte zig u.t°tm FeV rare. Veifchuden medephgtigen zyn gevat, en anderen onzichtbaar tre- worden. Brieven uit Romagne zeggen: dat zo dra men de komst der Iran enen te Bologne vernomen hadfde femü algemeen waf? enhet pauslyk leger weinig lust betoonde om er tegen te vechten; de'dcfeitie 1^®?' °ndankS aI,C daafSgen D. ;R„iNSCHE REPUBLIC O. s February. Volgens eene depêche uit onze Armé In Tti. lien, van den 18 dezer, was dezelve toen meester van Umbrien hetlanrf van Perugia, als mede van de provincie van Canorino. Ook wordt melding gemaakt van een brief, door den generaal Buonaparte aan den kardinaal Mittey gezonden, waar in rem- L.,»,.,..! an den om de verfchillen met den Paus nog in der'minne te beüdTefndSte dezelve in dezer voege: Er blyft echter aan zyne Heiligheid i?oSï hoop over, om zyne Staaten te redden, door meer vertrouwen SS op de edelmoedigheid der franfche Republicq, en door zSVehee fpoedig over te geven aan vreedzame onderhandelingen. lk weet dac zyne Heiligheid bedrogen is; ik wil nogmaals aan geheel Eu>-om toren» de gematigdheid yan het franfche Directoire, door hem vyf K2 £cte to" 'alwaar "ik iomtn ill"5 S'dMlitcn dat de franfche legermacht niet in Rome HET DERDE JAAR DER IIATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1