C O U R A N Ts Ao. 1797. N O O ORDHOLLANDSCHE GBLTKHEID, FRYHEIDBROEDERSCHAP. No. 11. Van Maandag den 13 Maart HET DEEDS JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID. FRANSCHE REPUBLIC Q. Parys'den 3 Maart. Men verneemt dat te Avignon weder nieuws moorden worden gepleegt. Men verzekert dat de'Anarchisten zich meester hebben gemaakt van het tuighuis en van 500 fnaphanendie er gevonden werden; men voegt er by", dat de generaal Tisfon tegen hen opgetrokken isdat een gevegt heeft plaats gehad en dat er van weerzy- de doden en gekwetften zyn geweest. Een groot getal vreedzame inwo ners van Avignon zyn door de Anarchisten omgebragt. De generaal Haquin, commandant van Nismes, berigt van deze onlusten bekomen hebbende begaf zich aanftonds naSr Avignon op marsch met eenige trou- pen, een Huk kanon en een haubitzer; zyne komst in de Had verfpreide fchrik onder de moorderbende; er werden bevelen gegeven tot het ar resteeren der hoofden van het oproer; omtrent vyftig werden in hegte- nis gezet, maar de voornaamftc roervinken hebben zich met de vlugt geborgen. Men verwagt de militaire commisfie, welke de fchuldigen moet ftraffen. De rust begint weder plaats.te grypen. Een particulieren brief van den generaal Masfena meld dat hy in het gezicht was van het keizerlyk leger, onder bevel van prins Karei; dat een nieuwen veldflag onvermydelyk fclieenen dat hy den Aartshertog even zo hoopte te behandelen, als hy Wurmlcr, Alvinzy en Proverahad behandeld. Dat de vyand hem de 'overtogt van de Piave wilde betwis ten. Ook voegt hy er by dat hy eene goede verfterking van manfehap en gefchut had ontvangen. Brussel den 6 Maart. Alles maakt zich op de beide oevers van den Thyn gereed tot de opening van den aanftaanden veldtogt. De Oosten- rykers doen veele troupen naar den bcnedenrhyn trekken alwaar het ie- vendigst toneel van krygsoperatiën zal plaats hebben. Van den anderen kant zyn de Franfchen ook niet werkeloos; dc legers van de Sambre en Maas en van het Noordente zamen vereenigdzullen op de nadrukke- lykite wyze, onder het beleid van dein denkryg ervarene en onverfchrok» ken generaals, Moreau en Hoche, ageeren,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1