COURANT; Ao. 1797. 1797. No. 12. NOORDHOLLANDSCHE GELTKHEID, VRYHEIDBROEDERSCHAP. kenen den 1 Maart. Eergisteren is de Aardshertog Karei van hier weder naar de iraliaanfche armee in Frioul vertrokken. Hy wordt door den generaal Bellegarde en twee adjudanten vergezeld. Hy zal nu werkelyk het bevel over het leger van Icaliën op zichneemen, waartoe, behalven de voorftellen van den keizer, de overreeding van de aardshertojjnne Christina, zeer veel heeft toegebragt; terwyl de aards hertog zich in het eerst zeer ongaarne van zyn dapper leger aan den rhyn wilde verwyderen. Intusfchen heeft hy de toezegging gekregenoac het leger van Italiën wiens verzamelplaats aan de Piave is, tot op tach tig-duizend man zal vermeerderd worden, waar onder zestig duizend man gereguleerde troupen. De eigenlyke operatiën zulhn eerst in de helfc der maand April aanvang nemen, terwyl de overftromingen der rivieren thans daar aan zeer hinderlyk zyn. Door eene circulairedie thans on der de pers is, worden alle eigenaars van paarden opgeroepen, om hunne onöntbeerlyke paarden tot den krygsdienst te leverentegen 5 per cents lands-Obligatiënzynde dezelven beftemd tot het overvoeren van levens middelen naar Italiën. Een keizerlyk-koninglyk Officier en chef van eene compagniefchryfe uit Mantua, onder den 3 February, het volgende: De këizerlyke be zetting dezer ftad beftond uit 34000 man; van mvne nog onlangs vol tallige compagnie, van <220 tot 230 man, zyn nog 18 man gezond en 20 liggen in het hospitaalde overigen zyn dood. In de hospitaalen liggen meer dan 8000 man, 6000 zien er ziekelyk uit, en 20000 man liggen in Mantua begraven. Vier maanden lang zyn wy genoodzaakt geweest om paardenvleesch te eeten; op den 3 February hadden foldaacen noch bur gers iets te eeten, zelvs geen beete broods." Onder alle de krygstoerustingen fpreekt men hier weder van vrede. De franfche generaal Clarke, die men zegt dat van Milaan naar Romen is vertrokken, zonde depêches uit Parys hebben ontvangen, die op eene bevrediging met Oostenryk betrekking zouden hebben. Van Maandag den 20 Maart DUITS CHLAND. HET DERDE JAAR DER KATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1