C O U R A N Ts Ao. 1797. No. 13. NOORDHOLLANDSCHE CELYKHEIDVRYHE1DBROEDERSCHAP. Van Maandag den 27 Maart BATAAFSCHE REPUBLIC Q. A lkmaar fa 23 Maan. Het Provinciaal Beftuur heeft, den 20de» uPjL zer, tot Ontfanger van de Gemeenelands Middelen alhier, aange» itela den Burger Jan Hendrik Ruys Het heeft zig met die aanftelling aldus toegedragen. Door 22 Leden moest eene keuze gedaan worden uit een drietal, waarop, behalve genoemden Burger, geplaatst waren de Bur gers van Pruifen Morisfe, thans hier zig onthoudende, en Ris, woonen- de te Hoorn_ By de eerfte ftemming had Ris 8, Ruys 7, en van Pruifen insgelyks 7 ftemmen. Geen van hun de volftrekte meerderheid hebben de, wierdt over Ruys en van Pruifen herftemd, wie hunner, nevens Ris, het tweetal zoude uitrnaaken. By deeze ftemming hadt Ruys 16 en van rruijen 6 ftemmen. Het tweetal was nu Ris en Ruys. Daarop geftemd zynde, hadden deeze Burgers ieder n ftemmen. Het lot beflistedat Ruys tot dat Ambt was verkoozen. ket den Leden van onzen Raad der Gemeente niet zal onaangenaam zyndat hun genoemde Medebroeder tot dien post is aangefteldkan men daar uit afneemendat de Raad den 8 dcezer aan het Provinciaal Beftuur heeft afgezonden eene Misfive, van den volgenden inhoud: - De Raad der Gemeente van Alkmaaraan het Provinciaal Befluur van Holland. MEDEBURGERS] Wy zyn geïnformeerd, dat de procedures, welke door den Advocaat fiscaal van de Gemeenelands Middelen voorliet Provinciaal Commictézvn gfoerdtegen Mr Adriaan Klaver, als Ontfanger van de Gemeenelands Middelen over deeze Stad en derzelver Resfort, wegens malverfatie van denzelven m zyn voorfchreeven Ambt, dien uitflag hebben gehad, dac worden begeevenIS sewordeü> en dienvoJSeBs aan eeu ander gal moete* HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID. VRYHEJD, GELYKHEJD, BROEDERSCHAP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1