C O U 11 A N Ti Ao. 1797. No. 14. NOORD HOLLANDSC HE Doordienvolgens 's Lands wettenook van uit Blaadjen impost moei betaald noordenis de uitgever in de verplichting om de prys daarvan te verhogen zullende hetzelve in 't vervolg voor\yf duiten worden uitgegeven. GELYKHEIDt VETHEIDBROEDERSCHAP. Van Maandag den 3 April. GROOT- BR ITTANJE. Londen den 17 Maart. Het Publiek bcfchouwt, zedert eenige da gen, de ontzetting van den minister Pit als een onvermyJelyken maatregel. De vrienden van het Ministerie zyn zeer bekommerd wegens de ophelderingen, uit een rapport van een geheim Committé, door het Lagerhuis benoemd. Men weet reeds dat de Gouverneur van de Bank verklaard heeft, dat hy en de Directeurs langer dan een jaar vertogen hadden gedaan, tegen het zenden van fpecien aan den keizer, zo wel als tegen andere maatregels van het Ministerie, waardoor de tegenswoordige tosftand veroorzaakt is. FRANSCHE REPUBLIC Q. Parys den 25 Maart. Een courier, gisteren by het Directoire aan gekomen, heeft de typing overgebragt van eenegrote overwinning, door Buonaparte, aan de boorden van de Piave, bevochten De Oostenry- kers, onder den Aardshertog Karei, hebben tien duizend man verloren Uit Italien fchryft men dat er eene volksbeweging te Macerata en in eenige naby geleegene Steden tegen de Franfchen heeft plaatsgehad, by- zonder door de geescelykheid aangezet, en waardoor verfcheidene fran- fche officieren gedood en de overigen tot de vlugtgenoodzaakt zyn; dan de Generaal Rusca eene kolom Franfchen tegen Macerata gezonden heb? bende, vlugtteu de meeste inwoners op hunne beurten eenige fchuldi- gen, die men nog vond, werden gefufi'leerJwaarna Macerata, bene vens de Steden Recanate Fermo, Porti di Fer no, Grona di Vla^e en Jefi, w Iken allen zich tegen de Franlchen hadden vergrepen, aan do plundering werden overgegeeven. HET DERDE JAAR DER BATAAF SC HE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1