gelykheid, vr the id, broederschap. COURANT; Ao. 1797. No. 15. NOORDHOLLANDSCHE Van Maandag den 10 April. Doordien, volgens 's Lands wetten, ook van dit Blaadjen impost meel betaald wordenis de uitgever in de verplichting om de prys daarvan te verbogen zullende hetzelve in 't vervolg voor vyf duiten worden uitgegeven. FRANSCHE REPUBLIC Q. Parys den 1 April. Onder de lopende geruchten is er een, welke, ia» dien hetzelve bewaarheid wierd, geene geringe vreugde onuer wel- nieDende menfeheovrienden zoude te wege brengen; hetzelve behelsd dat tusfehen de Franfche Republicq en den Keizer van het Duitlche Kyk de preliminairen van een vredenstractaatte lurin geteckend waren. Als de voornaamfte hoofdpunten van deeze overeenkomst, worden op gegeven de ontruiming van Italiën door de Franfchen, en de afftand vaa Eelgiën door Oostenryk. De tyd zal leeren wat van dit alles waarheid zy, BATAAFSCHE REPUBLICQ. Alkmaar den 8 April. In de zitting van den Raad der Gemeen» te dezer Stad, van den 4 dezer, wierd door den Voorzitter kennis gege ven, dat door den prefident van de Stemopnemers ter zyner kennisfe was gebragt, dat door den burger Oostveen (welke uit hoofde van capaslyk-- heid de vorige zitting niet had kunnen by wonen) de belofte was afgelegd 9 Rellende derhalven voor om gem: burger Rem en fesfie ter dezer verga dering te verleenenconform gedecreteerd. Daar er onder de nieuwaangekomene leeden zig eenige bevonden door welken den ambts eed nog niet was gedaan, zo wierd, op voorftel van den Voorzitter» door de burgers HarencarfpelKlaverwyde, de Moor en Gramfer, de zelve afgelegd. Aan de orde van den dag zyndede benoeming van een tweden Voorzitterals mede de leden der onderfcheidene Commisfiën benevens den Hoofdfchout, zo wierd door de Vergadering daartoe over gegaan, en 't bleek, na opneming der (temmen dat tot aden Voorzitter be noemd was de burger Verhoeve. Tot leden der Corfimisfie van Algemeen Welzyn, meten benevens den eerflen en tweden Voorzitter (volgens Aru 101 vaa 'c Reglement) de burgers Eolce en Dyl. --"Toe leden yan heü HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1