COURANT: noordhollandsche Ao. 1797. No. 16. GELYKHEID, VRYIIEIDBROEDERSCHAP, Van Maandag den 17 April. POOLEN. M itt au den 18 Maart. Den 11 dezer is de koning van Polen te Pe tersburg aangekomen. De keizerlyke koets, geiyk ook de grote paradekoets waren hem tot op de eerfte postplaats van hier te getnoèt ge zonden; zyne keizerlyke Majesteit heeft hem zelf in het marmeren pa leis ontvangen. Den volgenden dag vertrok zyne keizerlyke Majesteit naar Moskau. De Keizer heeft eenm Popsdie in het Polozkifche de boeren tot rust en gehoorzaamheid terug gebragt hadmet eenen eigen- handigen brief vereerd, en met de St. Anna-Orden begiftigd, waarby hy een jaarwedde gedurende zyn leven bekomt. D U I T S C H L A N D. Insp ruck den 26 Maart. De bekommering over het doordringen der Franfchen is hier zeer groot, en vele heden vlugten. Zedert den°2ode zer hebben onze troupen zich tot het uiterfte verdedigd, maar ook geen gering verlies geleden, want van de linietroepen zyn omtrent vierdui zend en van de fcherpfchuttérs duizend mannen gedood, gekwetst, of gevangen genomen. Onze Armee zou eene volkomen overwinning be~ vogten hebben, indien niet eene divifie Croaten haren post verlaten, en daardoor voor den vyand een weg geopend had; zynde er bv Laghetto. boven Salurn, meer dan duizend Franfchen op het flagveld blyven lig gen. In alle de plaatfen van Tyrol, die door den vyand nog niet bezec zyn, is gisteren eene generale oproeping gedaan ea dezen middag om één uur moeten alle mansperfouen, in onze Stad, boven de 16 en bene den de 60 jaren oud, zich met fnaphanen, fpiesfen, of ander wapentuig- op het Kaadhuis laten vinden. Saltzf. urg den 28 Maart. Volgens alhierontfangen berigtenzou den de Franfchen gisceren te Infpruck binnengerukt zynna dat zy den generaal Kerpen, met een gedeelte van zyn corps, gevangen genomen hadden; zy marcheren nu in twee colonnen tegen Öostenryk; de eene van -frier herwaards, en de andere over Laybaeh. Het hoofdkwartier van den Aardshertog Karei is tans te Klagenfurchin Karinthien, HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noordhollandsche Courant | 1797 | | pagina 1