„ons BLAD" BINNENLAND. Verkeer en Posterijen/ FEUILLETON Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon Zedelijke verheffing van het huisgezin. Binneniandsch fliews, Gemengd Nieuws De wedergevende» dochter No. 125 WOENSDAG 2 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD «nunw Abonnementsprijs; Voor buitfin Alkmaar....f 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. ADMINISTRATIE No. 433 REDACTIE No. 633 Advertentieprijs: Van 15 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegën ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15, „Goede maatregelen op den juisten tijd genomen, bieden de meeste kansen op welslagen." Met deze woorden begonnen we eeni- gen tijd geleden een hoofdartikel in Het Centrum ter aankondiging der spoedige verschijning van een heerlijk opvoedkundig werk: „De Handlei ding voor ouderavonden" door G. P. J. v. d. Burg pr. Het uitkomen van bovengenoemd verdienstelijk boek in Malmberg's Paedagogische Bibliotheek geeft mij eene ongezochte gelegenheid voor onze (ezers in 't kort de beginselen te ont vouwen die den Eerw. schrijver er toe brachten genoemd werk 't licht te doen. zien en ons er toe brachten met verlangen naar het verschijnen sit te zien. „De wereld zucht en martelt onder Sen druk van talrijke rampen. Ang stig zien velen de zoo onzekere toe komst tegemoet. Godsdienstloosheid, weeldezucht en wereldzin vieren hoog tij. Immer dieper vreet de tijdgeest in, in de gemoederen van oud en jong. Liefde tot den arbeider verdwijnt, gezagsverhoudingen worden niet nieer erkend, blinde gehoorzaamheid heeft plaats gemaakt voor rebellie en bolsje wisme. Men vergat dat in het leiden van een jvactisch christelijk leven het geheim lag, zich ondanks alles geluk kig en tevreden te gevoelenmen dacht er niet meer aan Hoe gevaarlijk het is, de jeugd van thans het geslacht der toekomst volgens den nieuwen tijdgeest groot te brengen." Deze onze woorden uit de Maasbode van 13 Dec. 1919 zijn nog altijd actu eel. Evenwel mag men gelukkig sinds dien ook eene 'heropleving van de Roomsche idee, alom in den lande r - fs in vele vreemde landen cuusiaieetaseii, die blijde hoop geeft .jjoor de toekomst. Doch een nieuw gedacht vormen, krachtig staand te genover de nog sterke stroomingen van den tijd, zal niet gelukken, als niet vam 't begin f de opvoeding daarop wordt gerich.. Als het huisgezin, dat de kweekplaats van alle deugden, doch ook van alle gebreken kan wezen, goed is, als daar de «christelijke geest heerscht die er heer- schen moet, als de ouders den moei lijken arbeid der opvoeding beschou wen als het streven naar den in eeuwi gen glans van wit licht schitterenden bergtop dien ze slechts kunnen berei ken met behulp van den trouwen gids van ons H. Geloof en den krachtigen steunstok hunner liefde, dan, het is zeker, zullen daar ook de kinderen goecTopgroeien, en gepantserd worden tegen de vijanden van buiten en van binnen. Die Roomsche geest moet in de gezinnen hersteld of versterkt worden. Alleen een krachtige actie voor veredeling van 't huiselijk4even, kan dit heerlijk einddoel doen berei ken een goed toekomstgeslacht. En om dit gewichtige werk te doen is het gewenscht dat de ouders, die voor 't meerendeel niet opzettelijk hun kinderen verkeerd opvoeden, doch vaak al te gemakkelijk bezwijken voor heerschende gewoonten, leeren inzien, dat opvoeden een werk is, dat men niet zoo maar aan het toeval mag overlaten, dat vanzelf wel terecht komt, doch dat het een gewichtige en verantwoordelijke taak is, waarbij heel veel deugd, tact en zelfopoffering noodig is. Toch is 't niet te veel gevraagd als we dit van de ouders eischen. Zelfs kozen ze vrijwillig het huwelijk als levensstaat. De vervulling hunner wenschen bracht mee dat ze begiftigd werden door God met schatten, waarnaar anderen soms een leven lang hunker, den, doch vruchteloos verlangden/ s:hatten, die ttn Overvloede nog gehee- ajhankelijk van hen zijn. Brengen overwegingen van dezen aard er U niet toe, eerlijk toe te geven, dat, wie het opvoedingswerk in goeden zin betracht, eigenlijk niet meer doet dan wat met volle recht gevraagd kan worden,>en dat hij, die 't opvoedings werk vehkeerd behartigt misdadig staat tegenover zijn eigen vleesch en bloed Drgelijke waarheden nu worden op gemoedelijke wijze aan de ouders voorgehouden, benevens de voorbeel den hoe 't soms gaat en hoe 't moest gaan, op de zoogenaamde ouder avonden. Daarom heeft 't werk der ouder avonden ook steeds onze daadwerke lijke belangstelling gehad. En waar we bij het leiden van zeer vele zulke avonden ondervonden hoe gaarne de ouders zelf willen voorgelicht zijn, is 't ons een genoegen grooter dan we zeggen kunnen, dat deze handleiding weer talrijke pioniers voor 't heilig werk der veredeling van het huisgezin en daardoor van de maatschappij kon inspireeren. Gods zegen ruste op --Prof v. d. Burg's arbeid. Amsterdam, Feb 1921. Over loonsverlaging. lil de „Loods", het orgaan van. den Eoonomischcin Bond, die zich thans in het kleed van den „Vrijheidsbond" heeft gestoken, wordt voortdurend propaganda gemaakt voor lager loon. Krachtig treedt een inzender in ge noemd blad daar tegen op. Zoo schrijft hij: „Door mijn werkkring kom ik se dert eenige jaren dag aan dag in aanraking met den minderen man. Het is mij, zoowel vóór als na den oorlog, een droefheid en een erger nis geweest te ervaren ,hoe zwaar in tientallen mij bekende fatsoen lijke arbeidersgezinnen de zorgen om het dagelijksch brood drukken. Ook gedurende en na den oor log. De loonsverhoogingen waren, behoudens enkele uitzonderingen in enkele vakken, niet of ternauwer-i nood evenredig aan de stijging der prijzen. Vóór den oorlog waren d® looncii onvoldoende. Nu zijn ze het veelal nog. Of vindt men een loon van on-i geveer f 40 per week voor een ar beidersgezin voldoende, misschien wel ruim voldoende; men probeere dan eens van het bedrag rond te ka men. Nog kort geleden vertelde mij een gemeentewerkman, die dit loon ongeveer heeft, oppassend is, geen druppel alcohol gebruikt, 4 kinde ren heeft, dat hij voor den Zondag zoo heel erg een nieuw pak noodig heeft de man gaat nog naai- de kerk maar eenvoudig geen kans ziet er een te koopem. En deze man verkeert nog in gun stige omstandigheden: vast weekloon in gemeentedienst. Men denke nu eens aan die duizenden met huil zoogenaamd hooge loonen, telkens bedreigd of reeds aangegrepen door het monster werkloosheid. Zoolang de weelde winkels hun kostbaarheden met zooveel succes aan den man brengen, zoolang de luxe-auto's en dure motor-fietsen bij dozijnen geteld worden (en ons en onze kinderen bedreigen!) zoolang de kristallen kronen schitteren in de overladen salons en zoolang d© fatsoenlijke werkman woont in zijn hofje of in zijn rumoerige etage- woning en moet ltSbben, zwijge men over loonsverlaging van den arbei der. Men verwekt op die manier de revolutie, die men zooi zeer vreest. Erger nog, men lJegaat een misdaad! aain den minderen man, zijn vrouw ©n zijn kinderen. Zij kennen geen weelde, in het gunstigste geval heb ben zij slechts het allevnoodigste. Wanneer er verminderd moet wor den, dan in do paleizen, niet in) de hutten." Nu kan de „Loods" hieronder wel zzetten, dat de man, die dat schrijft, er niets van begrijpt. Maai- als het blad geen krachtiger argumenten, ter beschikking heeft, dan had het beter gedaan er maar niets onder te zet ten. Wij wenschen van deze gelegenheid ge bruik te maken, om, nu van verschil lende zijden pogingen in 't werk geBteld, worden om tot verlaging der loonen van do arbeiders te geraken, ons standpunt in 't algemeen in deze kwestie te bo- palen. In 't algemeen bestaat er o.i. geen reden tot loonsverlaging. Er zijn zelfs arbeiders, vooral onder hen die groote gezinnen bobben, waarin wekelijks een tekort is. Maar, zoo zegt men, er zijn industrieën die zonder verlaging, de loonen niet meer kunnen rendeeren. Good, maar alvorens in zoo'n geval tot loonsverlaging ovkj: f© gaan, dient dan eerst onderzocht te worden, of de winstcijfers niet te boog zijn. Men overtuige dan de arbeiders door te bewijzen, dat met de thans uitbe taalde -loonen geen redelijke winst is te maken. Wij mogen onderstellen, dat de ar beiders vatbaar voor rede zijn en den nijverheid niet willen vernietigen. Trou wens zij zelf zoudeu daarmee allerminst gebaat worden. Ze zouden er door in~ werkloosbeid "vervallen. Zoolang echter met duidelijk aange toond wordt, dat de loonen naar be neden moeten) wil de winst redelijk blij ven, zoolang hebben de arbeiders groot gelijk, als zij van geen loonsverlaging willen weten. De Staatsbegrooting voor Onder wijs. MEMORIE VAN ANTWOORD. Hooger Onderwijs. De Minister van Onderwijs zegt in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Ka mer betreffende de onderwijs-begrooting om., dat het overweging verdient, aan de juridische faculteit te Groningen een pro fessoraat in de landbouw-economie te ver binden en aldaar een doctoraat, verkrijg baar in de juridische faculteit, verkrijg baar te stellen. Inrichting van schoollokalen. Het ontwerp van den algemeenen maat regel van bestuur omtrent bouw, en inrich ting der schoollokalen heeft het departe ment verlaten. Bij het samenstellen van het ontwerp is er naar gestreefd, de eischen, die in de Bouwbesluiten van 1912 waren opgenomen, te verlichten. Bezuiniging op het L. O. Ten aanzien van het lager onderwijs trof de Minister reeds maatregelen om een stelselmatig onderzoek in te stellen naar de vraag, of en zoo ja op welke wijze ook door vergelijking met de in richting van het onderwijsstelsel in het buitenland bezuiniging verkregen zou kun nen worden. INTERNATIONALE KATHOLIEKE JEUGDBOND. Men schrijft aan het „Centrum" r Velen zal het reeds bekend zijn, dat se dert korten tijd er een Internationale Bond voor de Kath. Jeugd bestaat. Welnu, het is een verheugend feit, dat ondanks groote moeilijkheden, deze jonge organisatie zich flink ontwikkelt. Reeds zijn officieel aangesteld een 30- tal vertegenwoordigers, verspreid over 10 naties? in Breslau werd de eerste plaat selijke afdeeling gesticht en binnen een paar weken zullen Pisa en Weenen waar schijnlijk volgen. Een buitengewoon nuttig en interessant practisch werk is ongetwijfeld het door den hond gestidite internationale corresponden tie-bureau voor alle katholieke studenten van middelbare en hooge scholen, welk bu reau het mogelijk maakt, dat in relatie treden kath. jongeren uit alle landen, die over alle mogelijke vraagstukken van ge dachten kunnen wisselen, wat ook tevens hun katholiek eenheidsgevoel sterk' zal be vorderen. (De talen voor die correspondentie kun nen vrijelijk door de deelnemers zelf wor den gekozen, ofschoon de officieele talen, omtrent welks gebruik ieder vrij is, liet 'Esperanto is.) Voorts zullen langs dezen weg ook lief hebberij-objecten worden geruild als b.v. postzegels en munten, ofschoon dit niet hoofddoel is. Men ziet de organisatie is breed opge zet,, het graote ideaal is echten „bevorde ring van Katholiek Internationaal leven met de machtige groote Katholieke Inter nationale in het verschiet." Alle jongeren, welke hiertoe willen medewerken of zich voor het Correspon dentiebureau interesseeren, kunnen zich wenden tot het secretariaat van „Mond- junularoKatotika", Karmeliterplatz 5> Graz (Oestreich). Inlichtingen zijn ook nog te bekomen hij H. Kemmc, Med. Stud., 2de van der Iïflstraat 15, Amsterdam .tjc mvaliditeitszegels. De opbrengst van BESTRIJDING VAN DEN ONDERHUUR- WOEKER. Naar de „Tel." bericht, zal de bemoei ing van de Huurcommissie te Amsler- dam met den onderhuur op 1 Maart in een nieuw stadium treden. Op dien datum zullen twee nieuwe huurcommissics hun- werkzaamheden aanvangen, welke com- mdsies zich nagenoeg uitsluitend met de bestrijding van den onderliuurwoekcr zul len bezig houden. Het ingeslopen kwaad zal liliatis op de allerkrachtigste wijze worden bestreden. INTERNATIONAAL CONGRES DER CHRISTELIJKE LANDARBEIDERS. Het Internationale Christelijke Landar- beiders-Longres, dat op 10 en 11 Maart te Cohlenz zou plaats vinden, is uitgesteld tot 27 en 28 April. Op de agenda komt voor, de oprichting van een Internationale Federatie en de behandeling der (vragen, waarmede de Conferentie' van Genève zich zal bezig houden De secretaris van het Internationaal Christelijk Vakverbond, de heer Serra- rens uit Utrecht, zal een verslag uitbren gen over de Internationale organisatie van den arbeid, de heer A. J. Loerakker uit Haarlem over den achturigen werkdag in den landarbeid, de heer Carols, Brus sel, over de maatregelen ter voorkoming van werkeloosheid, terwijl de heer F. Bohrens, Lid van den Rijksdag te Eerlijn, de andere vragen der Conferentie van Ge nève zal behandelen. HONGAARSOHE KINDEREN. De trein mof Hongaarsche kinderen voor piet R. K. Huisvestings-Ooinitó zal 6 Maart uit Boedapest vertrekken en 9 of 10 Maart in ons land aankomen. De trein zal vermoedelijk 12 Maart naar Boedapest terugkeeren. Er zal gelegenheid zijn om Liebesga- bon voor Hongarije met dezen trein mede to geven. Ze moeten uiterlijk 8 Maart in het bezit zijn van het Centraal Bu reau van het Huisvestings-Comitó te 's Hertogenbosch. ZEGELS OP TRAMKAARTEN. De Haagsohe Tramwegmaatschappij laat voortaan haar abonnementskaarten van den verkoop van Invaliditeitszegels in de v rand Dgc, 1920 bedroeg 2,578,925,075, m j - in de maand Januari 1921 2,006,487,40. eeB zeS&1 Vaa 10' 0eats ~9a- ls Een stellingover het Beedrijfsraden- stelsel. Als een bijzonderheid mag worden aangemerkt, dat onder de „Stellingen", welke de heer Ch. M. J. Herckenrallh op 1 Maart a.s. zal verdedigen ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechts wetenschap aan de Universiteit van Am-, sterdam, eene gewijd is aan het Bedrijfs- radenstelsel. Deze luidt: „In verband met de thans heerschende economische crisis is het noodzakelijk, dat onverwijld worde overgegaan tot de publiekrechtelijke rege ling der bedrijfsradenorganisatie volgens het stelsel neergelegd in de statuten van den R. K. Centralen Raad van Bedrij ven". i HEFFING VAN EEN TABAKSACCIJNS. Het Tweede Kamerlid van de Laar heeft op het wetsontwerp tot-heffing van een tabaksaccijns een amendement voor gesteld, waardoor de belasting op rook tabak, pruimtabak en snuif vervalt. ENCYCLIEKFEESTEN. Naar het „Centr." verneemt, zal de aan gekondigde groote Encydiekmeeling, te Utrecht te houden door den Dioc. Bond van R. K. Werkliedenvereendgingen in het Aartsbisdom, met het oog op het Vakbu- reancongres niet doorgaan. Besloten is met de gevoteerde gelden de onder leiding van het Bondsbestuur te houden Districtsmee lings te steunen. GEEN UITZETTING. Naar de „Tel." meldt, is de kwestie met den Nederlandschen journalist de Jong van Beek en Donk, die in verband met be palingen nopens de vreemdelingen in Zwitserland verblijf houdend, kans gèloo- pen heeft dit land te moeten verlaten, is op bevredigende wijze geregeld. daartoe verplicht, omdat de kaarten zelve dienen als kwitantie. Zwenking. De Vrijz.-Dem. Kiesver- eenigiug 1e Opsterland kan zich niet meer vereenigen met het program van den Vrijz. Dem. Bond, en heeft tot afscheiding besloten. De vereeniging is omgezet hl een Vrijzinnige Kiesvereenigng. STAANGELD BIJ DE SPOORWEGEN. Door het Verhond van Nederl. Eabri- kantenvereenigingen is een adres gerocht tot de Tweede Kamer waarin gewezen wordt op het feit, dat door de spoor wegmaatschappijen ondanks het invoe ren der 45-urige arbeidsweek, waardoor het aan de industrieëlen onmogelijk wordt gemaakt op Zaterdagmiddag de voor hen bestemde spoorwagens te lossen nog steeds des Zaterdagsmiddags na 1 uur hot z.g. staangeld wordt gevorderd voor elk uur gedurende hetwelk niet gelost wordt. Dit is oen onhoudbare toestand. Ter wijl eenerzjjds de industrieëlen en met hen al degenen, voor wie de nieuwe arbeidswet geldt, gedwongen worden den arbeid des Zaterdagsmiddags step te zet ten, wordt anderzijds de industrie ge noodzaakt in den vorm van staangeld boete te betalen voor het niet-arbeiden op den Zaterdagmiddag, waarc^j zij van overheidswege tot werkloosheid is ge doemd. 't Verbond zou er niet toe zijn over gegaan deze kwestie onder de aandacht der Tweede Kamer te brengen, wanneer niet zijn pogingen to bevoegd er plaatse, diennaangaando ingesteld, geen resultaat hadden opgeleverd. Dat in het bijzonder de minister van Watarstaat uit de invoering van de 45- urige arbeidsweok niet het gevolg heeft willen trekken, dat het niet gerechtvaar digd is voor het niet-lossen van spoorweg wagens des Zaterdagsmiddags na 1 uur staangeld te heffen, heeft het Verhond in het bijzonder teleurgesteld. In het adres wordt de hoop uitge sproken, dat de Kamer in deze afwij zende beschikking der regeering aanlei- ■óng mag vinden haar invloed aan te wenden, opdat zoo spoedig mogelijk een einde wordt gemaakt, aan den ontoe- laatbaren oïseh, dat des Zaterdags na 1 uur staangeld wordt betaald. De met den minister van Waterstaat en de directie der H. IJ. S. M. ge voerde correspondentie is ih afschrift aan het adres toegevoegd. Overdruk van brie/kaarten. De nog voorhanden briefkaarten van 5 cent, zul len door een overdruk veranderd worden in briefkaarten vali 7 1Z, en 12 ('2 cent. De briefkaarten van 12)4 cent zijn nog niet gereed en dus nog niet aan de kan toren verkrijgbaar. AUTO-ONGELUK. In de gevaarlijke bocht te Eerukum ge meente Barncveld, waar reeds zooveol ongelukken zijn gebeurd, is de auto v u den heer L. Nienhaus, uit Apeldoorn, w dhr in hij met zijn echtgenoote was ge zeten, totaal over don kop geslagen. Me vrouw N. bekwam een ernstige hoofdwon de en een diepe wonde aan haar req^ter- hand, doch de eigenaar die geheel onder, de auto terecht kwam, bleef verwonderlijk genoeg, ongedeerd. SCHANDELIJKE TOESTANDEN BIJ HET VEEVERVOER. De Haagsohe afdeeling van de Neder- landsche Ver. tot Bescherming van Die ren meldt dat op 26 Eebruari omstreeks half 3 te 's-Gravenhage S.S. een vee wagen uit Leeuwarden aankwam, waarin niet minder dan 7 groote stieren, met 20 één-jarige stierkalveren geladen wa ren op een bodemoppervlak van 17.1 vierk. M,., zonder afscheiding. Van de één-ja rige dieren, bleken er vier dnod, vertrapt dooï de grapte stieren, die de touwen, waarmede zij gebonden waren, hadden losgerukt. Een stierkalf lag met gebro ken achterpoot; do anderen op en over, elkaar. Door de afd. Den Haag der Ned Vereen, tot Besch. van Dieren is onmid dellijk van oen en ander kennis gegeven: aan het hoofdbestuur en de commissie voor veevervoer der vereeniging. DE MOORD TE ZEYEN. Omtrent dezen moord vernemen we de volgende bijzonderheden In het café van Hensema te Zeyen waren eenige personen uit Haulenwijk, Norg en Zeyen. Toen men naar buiten ging waren van enkele rijwielen, die bui ten stonden, de banden loeggeloopea Daarover ontbond ruzio. De vermoorde: kwam er tussehen zeggende„maak toch niet zooy«1 drukte om zoo'n kleinigheid'^ De woede was toen tegen hem gekeerd. Hij kreeeg een steek in het hart en in de rechterborst en was onmiddellijk dood. De vermoedelijke dader J. H. te Norg kan niet worden gehoord, daar hij; zelf- een steekwond in den rug heeft. EEN UITGEVER(?) VAN EEN ADRESBOEK. 0. J. T. de bewoner van het Stations plein te 's Ilage, die voor eenige weken werd gearresteerd wegens oplichting hij b^jft zich voorgedaan als uitgever van Nederlandseh fabrikaat is, na voorloopig op vrijen voeten gesteld, thans opnieuw aangehouden in kwaliteit van een adresboek voor het Westland. Ook thans moet hij weder gedeelten van be dragen voor advertentie-contracten vooruit hebben geïnd, terwijl het adresboek niet verschijnt. .Naar het Fransch .van' RAOUL DE NAVERY, bewerkt door E. M. VAN PINXTEREN, R. K. Pr. Van nu af had Flavienne bescher mers en hernam haar rang in de we reld. Niet alsof zij. door het verhaal van Grand-Hunier alleen, reeds geschikt was een langdurig gesprek te voeren Haar geschokt verstand was spoedig vermoeid van het denken. Zij ont vluchtte somwijlen het gezelschap, om zich te verbergen in het park, waar ihet wilde meisje haar weldra volgde. Deze maakte iederen dag nieuweren voortgang in de beschaving. Zij wilde nog wel haar kleed van huiden niet afleggen, maar droeg toch haar knots niet meer aan hare zijde. Sedert ver scheidene dagen had "zij zich in het diepst van het park verborgen en bracht or uren door, "Wat deed zij daar? Niemand wist diet. Als zij begreep, dat men haar zocht, als de stem vaji mevrouw de Flessigny of van E dennette haar riep, dan antwoorde zij met één van die melodiën, die zij volmaakt wist na te bootsen, en verscheen kort daarna glimlachend, alsof zij iets gedaan had dat aan hare vurigste verlangens vol deed. Dikwijls bracht zij van hare toch ten wilde bloerrfen mede, die zij tus sehen Flavienne en mevrouw d'Epinoy verdeelde. Als zij Antonin ontmoette werd zij verlegen Zij kon dien strengen blik niet vergeten, waarmede hij haar bestraft had voor hare wreedheid je- »ens een onschuldig dier. Op een van de laatste warme herfst- Flavienne onder een bosch bloemen, terwijl het wjjde meisje doelloos door het park liep. Niemand volgde haar meer, want men was zeker, dat zij zou terugkomen. Eensklaps verscheen zij voor hunne oogen, getooid met oen kroon van bla deren van den wilden wijngaard, terwijl een keten van ronde bessen om haren hals hing; zij voerde bij de hand het jonge hert, dat zij zes weken te voren bijna geüo-od had, en dat haar gewillig volgde. Het diertje zelf was ook ge tooid, als een slachtoffer, dat door de priesters van een vreemde godheid ten offer gevoerd werd. Het kind nam het jeugdige dier in de arm^n, omheslde het en bracht het toen aan de voeten van Antonin, terwijl zij den officier met een smeekenden blik aanzag. Zoo vroeg zij vergiffenis voor hare daad. Zij sprak, geen woordl,, maar hare handelingen spraken luide. „Mal moet ik doen?" zeide Antonin tot zijne zuster. „Als ik dit kind toe spreek, zal het mij niet begrijpen." Een plotselinge opwelling deed' hem hot jonge hert opnemen, op zijne kn.eèn zetten en liefkoozen. Het diertje ant- dagen stonden Antonin, Etiennetto "Sir wooriklo. daarop met een, geblaat van 1 T-1 vreugde en het wilde meisje stond op en liet de trillers van den nachtegaal hooren. Zij begreep, dat tussehen haar en Antonin vrede gesloten was. Drie dagen daarna bood mevrouw de Flessigny baar een lang, wijd kleed aan. dat zonder haar ©enigszins in hare be wegingen te hinderen, toch weer tot de gewone kleederdracht nadefde; het iwil- de meisje zuchtte, maar trok het aan. Haar schapenvacht, knots en gordel bergdie zij zorgvuldig in, een koffer Deze gewilligheid van hot arme kind was een belangrijke schrede op den weg der 'beschaving, weldra hield zij ook op zich slechts, zooals tot nu toe. mot vruchten te voeden. Zij sprak reeds eenige volzinnen, maai' steeds gemakke lijker! m het Spaaiischl dian in het Fransch. Ook Etiennetto sprak het Spaansch. Op zekeren dag vond zij in het salon van mevrouw d'Epinoy eene viool; zii beschouwde haar oplettend, tokkelde zachtjes de snaren en alsof zij zich plotseling herinnerde dergelijk speeltuig meer te hebben gezien, draaide zij aan den sleutel om het te stemmen, daarna ontlokte zij er zachte tonen aan. Zij zocht klaarblijkelijk naar e.on bekende maar .vergeten melodie, maar dj.e niet kunnende vinden, logde zij de viool spijtig neder, doch den volgenden dag gaf zij haar met een smeekenden blik aan mevrouw de Flessigny. Deze gaf toe aan don wensch van het kind en speelde een. Greoolscho slepende melo die. Het hcoren daarvan maakte op het arme schepsel den di ep sten indruk. Weldra nam zij zelve het speeltuig weder ter hand én herhaalde de me lodie bijna geheel. Van, dag tot dag werd zij. kalmer, en gewende zich meer aan de eischen der beschaving. Een enkel teelten van me vrouw d'Epinoy was genoeg om haar een bevel te geven een glimlach van Flavienne was daartoe reeds voldoenoe Antonin was bijna bang vart de ver andering, die in drie maanden bjj haar 'had plaats gehad. Hare gestalte werd slanker, hare houding minder"' irotscli maar tevens werd hare kleur beangsti gend bleek. Zij kon nog wel geen ge regeld gesprek voeren, maar toch vele vragen verstaan en beantwoorden, hoe wel gebaren dikwijls de woorden die haar ontbraken moesten vervangen. Als mevr-ouw Epinoy haar vroeg waai' zij geboren was wees zij op een boom. Hare herinneringen brachten haar geen andere wieg voor don jpest. Langzamerhand echter begon de scha- dpw van een moeder, die haar in de armen droeg, over de duisternis van haren geest te zweven. Zij had in een groot bosch geleefd en herinnerde zich niet menschan gezien te hebben. Zij be vond zich sinds, een maand in do om streken van Songy, toen Aulic hare schuilplaats ontdekte. Het «ogenblik Iiarer gevangjeoneming kon zij zich niet zonder sidderen herinneren, maar om den droevigeu indruk daarvan weg te nemen omhelsde zij hare -vriendinnen: en bedankte haai* dat zij haar gered: hadden. De gedachte het park té ver laten beangstigde haar. Mevrouw de Flessigny had van hare Greoolsche gebruiken de mantilje over gehouden, dien zij over hare witte ha- reu droog. Het wilde meisje volgde haar daarin gaarne en geleek don bijna op Flavienne. Eindelijk brak de dag van vertrek aan. Het wilde meisje doorliep het park in alle richtingen^ om de herinnering a-an de plaats waar een nieuw leven baar geschonken was, levendig te hou den. Terwijl men de bagage in ten tweede rijLuig pakte, verdween Antonin on mijnheer d'Epinoy was reeds ver wonderd over de achteloosheid van zijn schoonbroeder, toen deze aankwam'met het jonge hert in zijne armen, dat hij op de knieën van het wilde meisje nederzette. „Nina mia," zeide hij, „ziehier wal u in de hoofdstad aan Songy zal her inneren.1 (Wordt vervolgd.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1