EZ „QWS BLAD" 1 BINNENLAND. Abonnementsprijs; f 2.- f 2.50 f 0.50 hooger. Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: rIdactierhoIE633 433 Advertentieprijs: DE LENTEMAAND. Binnenfondsch Nieuws, FEUILLETON Je wedergevonden dochter No, 1261 DONDERDAG 3 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met'Geïllustreerd Zondagsblad Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt weike hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 40Q,—f 200,—f 10Q,— f60,— f35— f 15 Een gunstige reputatie heeft de Len temaand in ons vaderland niet. En toch, wat een schitterende maand 't vorig jaar. We hadden 1171/2 uur zon, tégen 88 lA uur normaal. Gemiddeld over de gehcele maand was de tempera luur bijna 3 gr., het dageüjksdhe maximum 3 5 4 gr. en het minimum ruim 2 gr. C. boven nor maal; de laatste 10 dagen waren de ver schillen zelfs nog grooler. Den 29sten werd te Helder een stand van 20 gr. C. en Ie Leeuwarden van ruim 21 gr. C. bereikt, waarmede de tot dusverre sedert 1851 verkregen maxima overschreden werden. De hoeveelheid regen was maar 2)5 van de normale maandsom. een droge, war me, zonnige Maart dus. De peren bloei den al op 28 Maart! Het ziet er naar uit, dat 't weer zoo zal gaan. En toch kan 't nog wel anders loo- pen. Veel regen, wind, vorst, 't kan al les nog komen. Het water wast in deze maand vaak sterk; dan doorbraken. On weer ontbreekt zelden; „De eerste donder in Maart, Vat de elft bij zijn staart". Maar verleden jaar hadden we geen onweer. De zon komt 1 Maart up 0,48 en gaat 6,39 onder; op 31 Maart 5,37 en onder 6,34. De buitenlui zien Maart liefst droog. April nat. Zoogdieren. Egels, eekhoorns, mollen, wezels, muizen en rallen tieren welig. Hazen, konijnen en marters wer pen jongen. De smaivleugelige vleermui zen fladderen nu; de vliegende insecten wereld begint te ontwaken. Vogels. Nu komen veel vogels terug. Maart is de ooievaarsmaand. Gewoonlijk komen de voorvliegers al inFehruari. Hel oude versje zegl: Met St. Petrussloel (22 Febr.), Komt de ooievaar in 't gewoel; En met St.Pelrusbanden (10 Aug,), Vertrekt hij naar de wanne landen. Kwikstaart, leeuwerik, reiger, rood borstje, komen in groolen getale, bonte kraaien, sijsjes en wilde eenden ver- Door ons urn n'n a a r '\i ei?N o orïi er^1 Pn ook pestvogels, kramsvogels en rietganzen. Wilde eenden en kieviten hebben eieren; het eierzoeken begint. De eieren van kie viten mag men rapen van 1 Febr. tot en met 28 April, en ze mogen worden ver kocht tot en met 30 April, en zoo die dag op Zondag valt, wat dit jaar niet 't gerval is tot en met 1 Mei. De geelgors en het kneutje zingen; de kuiileeuwerik doet mee. Kwikstaartje en ekster bouwen eesten. Patrijzen paren. Amphibeën. Padden, kikkers en water salamanders ontwaken uit Iran winter slaap en komen voor den dag. De bruine kikker legt eieren en spoedig zien wij kikkerdril. De groene kwaken. De jongens gaan salamanders in de sloot vangen. De aquariums worden in gereedheid gebracht. Kruipdieren. Slangen, hagedissen en iiaizelwormen verlaten de winterverblijven en koesleren zich lekker in het zonnetje. Wie zijn terrarium wil vullen, kan ge woonlijk half Maart op jacht gaan, doch «Heen als de zon er is. Insecten. Het groote inseclenlegér aomt in beweging. De insecten, die als. volwassen dier overwinteren; sommige, vlinders (Atalanta, kleine vos, 't citroen tje), hommels, kevers en wespen beginnen .e vliegen en zijn te vinden op de eerste Jloeinen, o.a. op bloeiende wilgen. Vooral veel hommels, die aanvangen met den jestbouw. De overwinterde exemplaren lijn wijfjes, die kolonies gaan stichten. 's Nachts vliegt de uil van de gestreepte iennenrups. De rups van den gevreesden Kleinen wintervlinder komt uit het ei en >egint de knoppen te bewerken. De roode mier vertoont zich in de dennenbosschcn sn de bijen beginnen te verzamelen. In uuis beginnen wij al last te krijgen van de steekmuggen, die in de kelders en op andere koele plaatsen hebben overwinterd. Men make ze dood; het zijn allen wijfjes, die straks eieren gaan leggen en daardoor een nieuw leger van lastige dieren te voorschijn roepen. Ook komen er meer huisvliegen voor den dag. Men make ook daar jacht op. In huis kunnen we geen insecten gebruiken. In de vrije natuur en in de parken. Els, populier, wilgen, Chineesch bloeihoul, Japansche kwee, taxus en peperboomtje bloeien, iep en gele kornoeltje zijn door 't mooie weer al bijna aan het einde van den bloei, zoo ook: sneeuwklokje; winter- aconiel, Maartsch vioollje, speenkruid, klein en groot hoefblad, eereprijs, purpe tegen te houden, en met alle hun ten dienste staande middelen ageeren tegen wetten of instellingen, welke dit doel be vorderen kunnen. Deze allen, en nog velen meer, zijn de echte, de meest ijverige propaganda ten van de revolutie, en zij, die dagelijks met het volk moeten omgaan, zien mei schrik, dat het werk dezer propaganda ten flinke resultaten begint te krijgen, en ze zijn niet bij machte, om met succes daartegen den strijd aan te binden. Straks komt de debacle en gaat men de oorzaken nasporen, dochdan is het wellicht te laat. Er zullen er zijn, die zeggen, dat wij deliefje, vroegelimg en herdcrstaschje. 't Sneeuwklokje is bijna uitgebloeid. Er is nu al veel werking in de natuur; meer dan normaal. Dat danken wc aan hot zachte weer in de beide vorige maan den. ren doovcnetcl, crocus, kruiskruid, ma- overdrijven, maar dan komt dit alleen hieruit voort, dat men niet de gelegen heid heeft, het oor te luisteren te leggen bij de arbeiders zooals wij dat dagelijks kunnen en moeten doen. Ieder vakbondbestuurder echter zaï met.ons moeten getuigen, dat de geestes gesteldheid der arbeiders momenteel van dien aard is, dat werkelijk alle aan dacht daaraan moet geschonken wor den. De geheele wereld moest zich opma ken om het echte revolutie-gevaar en de juiste propagandisten te bekampen. Thans wordt de actie gevoerd in de verkeerde richting, althans het front, waarvan,.."het meeste gevaar dreigt, is nagenoeg nog onbeschermd. De strategen in het revolutionnaire k'amp lokken hunne bestrijders maar steeds naar dezelfde richting, de richting, welke zij verkiezen wel wetende, dat daardoor de aandacht wordt afgeleid van dat deel van het gevechts front, waar juist het grootste gevaar* dreigt. Zoo spoedig mogelijk moet deze fout worden goedgemaakt, wil men een de bacle voorkomen én voor de meest krachtige en ingrijpende maatregelen wil men thans nog het kwaad keeren. Onze bemerkingen hierboven vloeien Revolutie-Propagandisten. In het „Hooge Ambacht" treffen wc hieromtrent een artikel, dat de aandacht vraagt. De ergste revolutiepropagandisten, zoo zegt het blad, zijn niet socialisten of communisten, maar ze schuilen elders. Het blad schrijft: „Wij willen liet u zeggen, maar schrik niet als ge misschien in uwe onmiddel lijke omgeving zoo'n sujet gewaar wordt. De minst gevaarlijke, maar toch ijverige propagandisten zijn die goede, brave zielen, die zich absoluut niet laten beïnvloeden door de 20-eeuwsche nieu- wigheitljes, welke, ofschoon ook door de hoogste kerkelijke overheden aanbevolen en geleeraard, door hen worden betiteld met niets anders, dan narigheid, onnoo- dige lastpotterij en malligheid, en dien tengevolge zweren hijhet oude; die niet aanvoelen dc geestesgesteldheid, welke zich in steeds sneller tempo bij de massa openbaart; die absoluut niet het minste begrip Hebben, en dit nïet dus de aanvraagbiljetlen in briefvorm Iaat onderteekenen, dan zijn die brieven vrij van zegel en alle moeilijkheden zijn van de baan. Ongewenschte vreemdelingen. In de maand Februari zijn 16 ongewenschte vreemdelingen over de grenzen geleid, terwijl 6 anderen, als gevaarlijk voor de openbare orde en veiligheid, overgebracht zijn naar het vreemdelingenkamp te Har derwijk. Een interpellatie. Het Tweede Ka merlid Duys heeft een interpellatie aan gevraagd over het conflict tusschen B. en W. van Wortmerveer en over dc poli tiek van den burgemeester en de Regee ring inzake de volkshuisvesting aldaar. Heden, Woensdag zal over dit verzoek worden beslist. R. K. MIDDENSTANDS-CONGRES. Het 4de R. K. Middenstandscongres zal te Roermond gehouden worden in Sep tember a.s, Lijn hersteld. De door de Duitschers tijdens de bezetting van België opgebro ken tramlijn MaesyckKessemeh, aan sluitend aan de lijn RoermondBelgische grens, is bijna weer hersteld; binnenkort zal ze weer in gebruik genomen worden. MOTIE IN ZAKE HET BEDRIJFSRADEN- STELSEL. In de vergadering van de R. K. Kies- vereeniging Rijkskieskring 's-Gravenhage is met groote meerderheid van stemmen de volgende motie aangenomen; „De R. K. Kiesvereeniging „Rijkskies kring" 's-Gravenhage, in algemeene ver gadering bijeen op 28 Februari 1921; overwegende, dat sinds geruimen tijd door de geheele R. K. Vakbeweging wordt voorgestaan een democratische organisatie van het Bedrijfsleven, die een volledigen waarborg kan geven voor socialen vrede ook in tijden van de meest ernstige econo mische depressie: overwegende voorts, dat in dezen tijd voort uit onze dagelijksche practische on- van crisis en werkeloosheid het gevaar dervinding." j meer dan ooit bestaat, dat ons economisch leven terug zinkt in de toestanden van het We durven zeggen zoo besluit het i. aud-liberalisihe, of geplaatst wordt I£il'xltr*"fhbfi3v.izir d.o* uorvten en briinef- I blad dat, wanneer niet spoedig en mei ,U/. treden tegen oe uuui yua „cu—Crat i 1 treden tegen cc uuui wa de wereld, de laatste jaren vooral, het zaad( dat er in niet9, absoluut niets veranderd is. Het zijn verder die lieden, die den mond maar steeds vol hébben over de verspilzucht en de luiheid der arbeiders, en zelf nog maar steeds de grootst moge lijke weelde en genotzucht ten toon spreiden. Zij, -die om eigen financiëele belangen rondbazuinen, dat de wereld niet anders te redden is dan door meer productie, steeds meer productie, en om dat zelfde eigen-belang op een gegeven moment de productie kunstmatig beperken, zij, die bij iedere gelegenheid beweren, dat het besluit noodzakelijk is, dat de loonen der arbeiders aanmerkelijk verlaagd worden, doch angstvallig er voor waken en daarvoor desnoods de heele econo mische orde het onderst boven gooien dat aan hun al te hooge winsten niet zij het dan ongewild door hen is uitgestrooid, spoedig wortel zal schieten en weldra rij pen zal en dat anderen in rijke mate den oogst zullen binnenhalen. De heer Van VollenhovenUit Ma drid komt de tijding der verloving van den aftredenden Nederlandschen gezant aldaar, den heer M. W. R. van Vollen- hoven, met eene prinse* de Bourbon, eene dochter" van wijlen den Hertog van D ureal. Eindelijk uitbetaald. De N. U. M. heeft het bedrag van zeven millioen gul den, ter afdoening van het crediet aan Oostenrijk-Hongarije, uitbetaald gekre gen. geraakt wordt; zij, die de daad bij het Daarmte behoort het crediet zelf weer woord voegen, en sommige toch al te lol het verIeden. lage loonen met io, 20 of meer procen ten durven verlagen, om daarmee strak's een behoorlijk dividend te kunnen uit- lteeren aan de respectieve aandeelhouders DE HAAGSCHE TRAM EN DE ZEGEL WET. De „N. R. Ct." wijst er op, dat de di- ,ii reclie van de Haagsche Tramweg Mij. Z,J ook, die, zoodra de hooge winsten I wijzc 20u klmncn m gevaar dreigen te komen, eenvoudig dat werkmans-weekkaarten hunne werkplaatsen sluiten, en er zich - r- v absoluut niet bezorgd over maken of van 80 a 90 cent met daardoor honderden arbeiders in de P«- moeten worden verhoogd, tengevol- grootst mogelijke ellende komen; die van de toepassing van de Zegelwtt, op werkgevers, die contractbreuk plegen, of aanvragen om uitreiking van ie aar en. anderen, die van hunne oogenblikke- Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere lijke macht misbruik maken, om overi- aanvragen. gens gerechtvaardigde eischen der ar- Het bestuur der registratie heeft n.l. beiders botweg van de hand te wijzen beslist bij P. W. (Periodiek Woorden- of verslechteringen invoeren; die men- boek) dat brieven in geen geval aan for- schen, ten slotte, die in het openbaar of maatregel onderworpen zijn, behoudens in het geheim, bewust of onbewust, de een niet ter zake doende uitzondering, emancipatie van den arbeid trachten Wanneer de directie van de H. T. M. noodzakelijk is, dat de Katholieke Staats partij alles in het werk stelt voor een on middellijk omzetten van de verlangens der R. K. Vakbeweging, die trouwens in het Bedrijfsradenstelsel een begin van uitvoe ring kregen, in concrete wettelijke rege lingen; spreekt de wenschelijkheid uit, dat de algemeene vergadering van den Alge- meenen Bond van R. K. Rijkskieskring- organisatics in Nederland (R. K. Staats partij) het Bondsbestuur opdraagt met bekwamen spoed voorstellen te doen tot wijziging van het program der R. K. Staatspartij overeenkomstig bovenstaande overwegingen." DE VERWARRING IN DEN MELK HANDEL. Na-ar aanleiding van het bericht van een te Utrecht gehouden vergadering der afdeeling Melkverzorging van de Neder landsche Melkindustrieele Vereeniging deelt men in het „Hbl." nog mede, dat verleden week een conferentie tusschen de inrichtingen en de fabrieken heeft plaats gehad, waarop men heeft getracht •tot een overeenkomst te geraken inzake de bijlevering van melk, zoodra het Zui- velkanloor zijn medewerking eindigt. Men is op die conferentie echter niet tot overeenstemming kunnen komen. Houdt op 12 Maart het Zuivelkantoor op toeslag aan de inrichtingen te betalen en daartoe zal het bij gebrek aan midde len zeker moeten komen, aangezien de expoTtheffingen zoo goed als van geener lei beteekenis meer zijn, dan komen de inrichtingen in 't gedrang. Eerstens door dat de fabrieken haar concurrentie aan- ten tweede door de mededinging der slij ters, wier exploitatiekosten beduidend geringer kunnen zijn. Vooral te Amster dam en Den Haag verkeeren de inrich tingen in ongunstige positie, Rotterdam staat er door de vrije overeenkomsten die daar tusschen verscheidene inrich tingen en fabrieken bestaan, beter voor. Wordt de melk geheel vrijgelaten, dan zal zeker de prijs omhoog gaan en zul len de inrichtingen deze consequen tie zit nu eenmaal aan het vrije bedrijf vast gedwongen zijn een prijs te be talen, die uitgaat boven dien, welken de fabrieken besteden. Vrachtverlaging voor het steenkolen- vervoer. Naar de „Tel." verneeml wor den ingaande 2 Maart van de havensta tions te Rotterdam, Amsterdam, Dord recht, Hoek van Holland, Vlissingen Harlingen en Delfzijl voor het vervoer van steenkolen en anthraciet naar alle overige stations der Nederlandsche Spoorwegen verlaagde tarieven ingevoerd Het vervoer zal geschieden tegen de zelfde vrachtprijzen als thans gelden voor de steenkolen uit de Limburgsche mijnen. NIEUWE NEDERLANDERS. In de Dinsdagavond gehouden korte ver gadering der Eerste Kamer, zijn niet min der dan een kleine 500 lieden genaturali seerd, d.w.z. tot Nederlander gepromo veerd. Tegen revolutionnaire propaganda in Indië. Het lid der Tweede Kamer, de heer Van Ravesteijn heeft den Minister van Koloniën gevraagd of het juist is, dat aan alle sollicitanten voor den Indischen Staatsdienst hier te lande, o.m. de ver plichting wordt opgelegd van een verkla ring omtrent hun politieke, niet-revoiu- tionnaire gezindheid. Hij vraagt, of een dusdanig onderzoek naar de meening der Regeering, in overeenstemming is met Je Grondwet, alsmede van welke controle middelen de Minister zich bedient bij het onderzoek naar de juistheid-der genoemde verklaring van politieke onschuld. -fftfea w -J-.- Minister van Financiën geantwoord, dat een regeling, tengevolge waarvan fabrikan ten van reuk- en toiletwaters in het -genot kunnen worden gesteld van vrijdom voor de helft van den accijns van door hen voor de vervaardiging hunner producten te bezigen gedistilleerd, tot stand is gekomen bij ministerieele beschikking van 8 Fe bruari 1.1. Door de nieuwe accijnsverhooging zou deze nijverheid te zwaar getroffen worden en de noodige waarborgen zijn gegeven tegen het aanwenden van reuk- en toilet waters voor inwendig gebruik. De elei tricitcitsvoorziening. Het be stuur deT „Centrale van Technici" heeft zich met een adres tot de Kamer gewend, waarin 't betreurd wordt, dat bij de sa menstelling van den raad van commissa rissen van de N. V. voor de Electriciteits voorziening, de Centrale Organisatie der Technici is voorbij gezien. Naar dc over tuiging van adressant zouden ok de tech nici in de door dit college te behandelen verschillende vraagstukken met succes ge hoord kunnen worden. Verzocht wordt voor de technici de gelegenheid te openen, ook op dit terrein van arbeid hun Centrale organisatie dienstbaar te maken. Tentoonstelling te Mijdrecht. Te, Mij drecht wordt door de beide midd-enstands- vereenigingen een tentoonstelling georga niseerd, welke gehouden zal worden in de laatste week van Mei. Ter opluistering zul len muziekuitvoeringen en sportwedstrij den gehouden worden. Voorzitter van het uitvoerend comité is de heer C. Knigge, lid der Prov. Staten; secretaris de heer Joh. Verwey. VAN VISSCHER TOT SCHIPPER. Een aantal schippers van 't eiland Mar- doen bij den aankoop bij de boeren en ken, dat op de schippersvakschooi van d* Naar hel Fransch, van RAOUL DE NAVERY, bewerkt door L. M. VAN P1NXTEREN, R. K. Pr. jjGracias, don Antonio," antwoordde dj. „Gij zij t zoo goed." Mijnheer d'Epinoy was hiermede slechts matig ingenomen, maar gaf toch ioe, om wille van zijne echtgenoote. Hij ivas echter niet voornemens zioli in /Parijs met de ongelukkige vondelinge Ste.zig te houden, daarom zeide hij haar ,Buiten kon die gril er door, 'maat je Parijs zal 'hei zeer belachelijk schij nen." Graaf d'Epinoy was niet kwaad, maar teer baatzuchtig. Hij vreesde, dat de genegenheid, aan een ander bewezen, aem zou berooven van de zorgen waar- <p hij zelf recht had. Bovendien bemin- le hij de vermaken van Parijs en vrees- ie dat de zorg voor de opvoeding van iet meisje een last voor zijn eihtge- loiote zou wordea, Deze^ die zijne vrees begreep, zeide hem dan ook: „Vrees niet. mijn vriendin zal zich uitsluitend met haar belasten." De reis was Eng en moeilijk vooral voor liet ongelukkige meisje, eu ang stig en bevreesd voor de zwarte huizen rijen kwam zij eindelijk Parijs binnen, waar zij met mevrouw de 'Flessiguy haar intrek nam in het huis der Epi- nov's. HOOFDSTUK VII. BIJ PBOFESSOR DE LA CON- DAMINE. Het kabinet van den geleerde, die zijn naam zou geven aan ontdekkingen waarop Frankrijk recht heeft trotsch te zijn, geleek op een museum, door een geleerde, die tevens dichter was, aangelegd. Alles was miet den fijnster) smaak verzameld en gerangschikt. Ne vens prachtige bladeren schenen de vlie- gen-vogelljes en colibris als in hun eigen omgeving te vliegen. Witte rei gers, op één poot staande, beschouw den vol aandacht een blok onbewerkt goud. Op tafeltjes zag men een menigte voorwerpen van het fijnste aardewerk, geschilderd met een kleur ctie dooj* de jaren niet verduisterd was. Zij stelden halfgeopende bloemkelken, ineen ge kronkelde slangen, neergehurkte afgo den voor. Dan weer waren in een ge wilde wanorde opeengehoopt parelen, die door het mes van den werkman nog niet van de moederscbaal waren losge maakt kostbare steenen nog in htm omhulsel besloten, doorschijnende kris tallen en bloemen van edelgesteenten. Langs de muren hingen zonderling ge weven stoften, mantels gemaakt van de vergulde huid van vreemde vogels, schilden van strujsvogelveeren, waarvan de Ai dianen uit het land der Inca's zich bedienden op hun feesten,, en vreemd soortige wapenen. Aan beide zijden der deur stonden reusachtige- afgodsbeel den. Evenals alle ware geleerden was professor 'de la Condamine goed, on baatzuchtig en godsdienstig Hij be schouwde het als een plicht zich op te ofleren om het peil der wetenscliap in zijn hand te verheften„ maar iedere ongelukkige, die aan zijne deur klopte, was zeker er troost en hulp te vindeu Op zekeren avond, dat hij met vee) zorg zijne zeldzame schatten rangschik te, kwam de eenige bediende dien hij hield hem zeggen, dat een jonge n>xu de eer verzocht door hem ontvangen te worden. De naam van den bezoeker was den g("leerde onbekend maar toch ontrukte hij zich aan zijnen arbeid en bevel den vreemdeling binnen te laten. „Mijnheer," zeide deze, „ik moet be ginnen met mij te verontschuldigen, dat i'k u ontruk aan een arbeid die ge heel Frankrijk tot eer strekt, maar het gaat over een dienstbewijs dat gij alleen mij kunt bewijzen, en ik weet dat gij goed zijl." „Wat kan ik voor u doen?" vroeg de professor. „Leest gij den „Mercurius van Frankrijk" (Een dagblad van die da* gen.) „Neen," antwoordde de geleerde met een glimlach. „Men vindt er wel aange name verzen in, maar deze sterrekun- clige werktuigen en mijne ontzaggelijke oude boeken boezemen hem vrees in." „Welnu, mijnheer, één van de laat ste nummers bevatte het verhaal van een waar feit, gebeurd op hel kasteel van mijne zuster, de gravin d'Epinoy. Een verwilderd meisje van ongeveer 16 jaren is gevonden, or liever gevangen, in, de bpsschen van Songy, IFat kind, door ons opgenomen, begint zich lang zamerhand te schikken naar de ge bruiken der beschaving. Mijne zuster en een barer vriendinnen hebben zich aan dat bekoorlijk schepsel toegewijd en behandelen haar als een zuster. Maar het is ons niet voldoende haar te ïee- ren spreken en aan onze gebruiken Ie wennen, wij zouden ook als liet moge lijk is willen weten van waar zij af komstig is en door welke ramp zij er toe gekomen is om in hare jeugd in de bosschen te moeten leven „Als gij mij niet een ernstig man leekt," antwoordde de professor, „dan zou ik mij afvragen ot gij mij niet ecu droom verhaalt, of wel ot gij het slachtofter zijt van een mystificatie." „Ik ben officier van de zeemacht van Zijne Majesteit," zeide Antonin, want hij was de bezoeker, „dat staat u borg voor den ernst van deze* ge schiedenis. Wij bevinden ons tctenover een raadsel, dat wij vurig wenschen op te lossen, en ik kom u de hulp uwer wetenschap vragen." „Gaat hel dan over een vraagpunt der volkenkunde 1" „Neen, mijnheer. Ik heb evenals gij Peru, Chili en Nieuw-Grcnada door- Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoer-! der? bij de Binnenvaart daar ter plaatse theoretisch onderwijs fyad genoten, heeft onder leiding van den direc.eur, den heer D. dc Waart, een practische oefentocht gemaakt aan boord van een tjalk. Deze tocht kan ais geslaagd worden be-i schouwd. Begunstigd door goed weder, werd langs het Merwedekanaal naar Vrees wijk, vervolgens naar Dordrecht* en terug over Rotterdam, Gouda en Amsterdam ge varen. Bijzondere belangstelling toonden de ex-visschers voor het Internaat voor Schipperskinderen te Vreeswijk, aan welke instelling een bezoek werd gebracht. Met een sleepboot werd een rondvaart door de Rotterdamscbe haven gemaakt. Aan boord werd liet theoretisch ge leerde aan de practijk getoetst en het bleek hierbij, dat de visschers na het genoten on- derwijs, dat slechts enkele maanden ge duurd heeft, volkomen berekend waren voor de taak van binnenschipper. Over eenige weken zullen deze visschers exa men doen voor binnenschipper. Zoo zullen dan de eerste visschers, die tengevolge van de drooglegging van de Zuiderzee hun be roep niet meer zouden kunnen uitoefenen, in staat zijn in een aan hun vroegeren werkkring verwant bedrijf in het levens onderhoud van hen en van de hunnen te voorzien. Luchtverkeer. I BELANGRIJKE INTERNATIONALE CONFERENTIE. Te Brussel werd, naar de „Msb." ver neemt, Maandag j.l. een internationale conferentie gehouden van de voornaamste luchtvaart-ondernemingen. Op deze confe rentie werd een maatregel goedgekeurd, waarvan de bedoeling is de tarieven voor reizigers aanmerkelijk te verlagen, zoo danig, dat zij weinig meer zullen bedragen dan de maximumprijzen, welke men thans betaalt in het internationaal treinverkeer BrusselParijs. Het vervoer pqf auto van het vliegterrein naar het centrum der stad inbegrepen, zal niet meer dan 150 francs bedragen. BrusselLonden, onder dezelf- hebben, te beginnen met 14 April a.s., Parijs, Brussel, Amsterdam, Kopenhagen, Bremen en Hamburg met elkaar in ver binding te stelten. Dagelijks zal een vliegtuig te II uur uit Parijs met landingen te Brussel en te Rotterdam, naar Amsterdam vertrekken, waar het omstreeks 3.30 zal aankomen. Uit Amsterdam zal een vliegtuig ver trekken te 9 uur, om tegeft 1.30 te Pa rijs te landen, in 4% uur, drie maal snel ler, dan met den trein, zonder de beslom meringen bij het overschrijden der grens. Wanneer het vliegterrein in Antwerpen in gereedheid is gebracht, zal ook daar een landing plaats hebben. Tijdens het badseizoen zullen de vlieg tuigen op de lijn LondenBrussel ook Ostende aandoen. Verkeer en Posterijen. Bevordering rijkstelefonisten. Het lid der Eerste Kamer, de heer Polak, heeft den minister van Waterstaat verzocht, andt e deelen, waarom de Rijkstelefonis ten niet genoemd worden in den dezer dagen gepubliceerden staat, van rangbe vordering van het kantoorpersoneel dtr posterijen en telegrafie. Uit onze Oost. OVERSTROOMING. Tengevolge van een groote overstroo ming op midden-Madoera is de verbin ding met SampangPamekasanSoè- menep geheel verbroken. Dc stoomtram- baan Baleg-e—Tordjoen is verschoven en vele woningen zijn vernield. Er zijn vijf menschèn verdronken. EEN TIJGER OP BANDOENG. In het Zuidwestelijk gedeelte van Ban doeng in de Preanger, op Kandang Sapi, kruist, ik ken alle of bijna alle Indi sche typen Dat kind behoort tot het blanke" Europeesche ras. Maar het kan ergens vér weg geboie t zijn, door een storm op de kust in het noorden of westen geworpen, of midden in een bosch verloren zijn. De gemakkelijk heid waarin lict^zicli in het Spaansch liever dan in het Fransch uitdrukt, doet mij denken dat het in rei Spa n- schu kolonie geboren is. Hoor nu aan welke proef mijne zuster het \v;l ouaer- werpen. Gij bezit, zoo volledig moge lijk, een verzameling van vruchten in was', van opgezette vogels, van kunst voorwerpen uit die verre sl e.ien. Als dat kind zich bevond te minden van die voorwerpen, die ik li;er z e zou bet missehfen eenige)daarvan he: kennen, die haar vroeger bekend yvaie „Gaarne, mijnheer, zal ik u bij die proef Helpen. Wij zijn beiden :cri"ers. dat wil bijna zeggen vrienden, lienn c> t dat kind zich eenige woorden, die zij vroeger gehoord heeft'?" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1