BINNENLAND. jr ^Qj^g BLAD" Bureau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: 433 Van een schoenmaker en een leest. Binneniandsch Nieuws, Kerk ©n School. Kunst en Kennis. ORDE EN ARBEID. Gemengd Nieuws. No. 127 VRIJDAG 4 MAART 1921 14e JAARGANG DAGBLAD Abonnementsprijs; Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaarf 2.50 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 0.50 hooger. i Advertentieprijs Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbod bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. Aan alle abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van f 500,—, f 400,—, f 200,—, f 10O,—f 60,—, f 35,—, f 15, De vorige week zond het roode N. V. V. (Nedérl. Verbond van Vakverecnigingen) een telegram naar Londen, aan niemand minder dan aan den Engelschen eersten minister Lloyd tieorge, waarin krachtig geprotesteerd werd tegen de voorwaarden der schadeloosstelling, door de- Parijsche Conferentie van Duitschland geëischt en welke eischen nu op de conferentie te Londen opnieuw en krachtig naar voren worden gebracht. Hel N. V. V, protesteerde, omdat, werd de voorgestelde schadevergoeding van Duitschland afgeperst, hierdoor jarenlange slavernij aan millioenen arbeiders zou worden opgelegd. De machtige Lloyd George heeft zjch bij al zijn drukke bezigheden nog verwaar digd liet telegram van het Nederlandsche N. V. V. te lezen en was zelfs zoo beleefd daarop te -antwoorden, een antwoord, dat den gladden Engelschen staatsman ten voeten uit uit leekeni. Ik ben verbaasd, seinde hij terug, een telegram van hel N. V. V, te ontvangen. li', herinner mij niet zegt hij verder dat de Nederlandsche vakverecnigingen cen.g protest hebben aangeleekend toen tijdens den oorlog de keizerlijk Duitsche rcgccring trachtte om de arbeidende klas sen ia Frankrijk en België van hun vrij heden te berooven. Evenmin herinner ik in ijdat zij geprotesteerd hebben tegen het deporteeren van de Belgische en Fransche arbeiders naar Duitschland, waar zij sla venarbeid moesten verrichten. Voor zoover Lloyd George begreep, was het bedoelde protest alleen berekend om aan de arbeidende klassen, vooral van Frankrijk en België, niet alleen de kosten van" den oorlog op te leggen, maar ook de geweldige lasten van het herstel van de schade, veroorzaakt door den oorlog, die hun door de voormalige Duitsche regee ring was opgedrongen. Hel was daarom zeker rechtvaardig dat de Bewerkers van den oorlog, wier land niet verwoest was, een billijk aandeel op zich zouden nemen van de kosten tot herstel der door hen verwoeste landen. Wat zal nu, hebben wij ons afgevraagd, het N. V. V. met dit telegram doen? Zal Oudegeesl hel in een lijstje zetten en aan een der wanden van liet Secretariaat hangen? Daar is het inderdaad merkwaar dig genoeg voor. Of zat men de polemiek met den Engelschcn premier voortzetten met de zekerheid, dat de Londensohe conferentie, doorgaat alsof er geen N.V.V. bestaat en men te Amsterdam geen ver der antwoord meer krijgt? 1) Men voelt de belachelijkheid van het geval. Dit is nu de tweede maal, dat de leiders van het Nederlandsche roode vak verbond zich blameeren. Eerst Edo Fimmen voor bet zoogenaam de Internationale Vakverbond, met den boycot van Hongarije; nu weer met een protest tegen de Londensche Conferentie, dal aandoet als het steken van een mug naar een olifant. In onze gelederen is nu al jaren en jaren van hoven af het parool gegeven; politiek hoort thuis in polilieke, econo mische ltweslies in de sociale organisa ties.. Dus geen politiek in de vakvereeni gingen. Dit bevel is niet altijd gemakke lijk op le volgen; het eischt vaak zelfver loochening en discipline. Maar men ziet er dagelijks bel nut en de noodzakelijk heid van; meestal in 't klein, soms ook in 't groot, zooals hier. Waarvoor hebben wij onze Kamerleden, ons departement van buitenlandsche za ken, onze regeering, onze gezanten noodig, wanneer de vakvereenigingen de buiten landsche politiek gaan voeren? Zulke bemoeiingen op vreemd terrein Jciden óf wel tot gevaarlijke uitspattingen als de stakingsbeweging voor den boycot van Hongarije, waardoor men aan de Re geering van een vreemd land den koers van binnenlandsche politiek wilde aange ven met als dreigement een uithongering met behulp der internationale arbeiders beweging; of wel lot een protest, dat klinkt als de slem van een baby op de tribune van een parlementszaal. En dan heet het ten overvloede nog, dat het N. V. V. niet aan politiek doet! 1) „Het Volk" meldt, dat men vandaag een antwoord zal opstellen, waarin zal worden uiteengezet, wal in het bijzonder het N, V. V. gedurende den oorlog heeft gedaan om de belangen en Vrijheden der Belgische en Fransche arbeiders te be schermen. Nadruk zal worlen gelegd op de stappen, die gedaan zijn, om een einde te maken aan de deportatie van die arbei ders naar Duitschland, stappen, die voor een niet gering deel met succes werden bekroond. Dat kan het N. V. V. wel beweren, maar niemand in Engeland, Frankrijk of België, die 't gelooft! Minister Aaiberse en de 8-urige arbeidsdag. In de Memorie van Antwoord op het voorloopig verslag der Eerste Kaïmer. deelt de Minister van Arbeid mede, dat hij ktachtens art. 26 der Arbeidswet ver gunning voor overschrijding van de 45- urige werkweek, heeft toegestaan aan dak- pannenfabrit-ken, metaalfabricken, email leerfabrieken, Brandkastenfabrieken, kachel fabrieken, instrumenten- en uurwenkfa- brieken, seintoestcllen- en telefoonfabrie- ken, electrischc apparatenfabrieken, che- misch-technische industrieën, pharmaceutl- sche fabrieken, bronswerkenfabrieken, een vensterglasfabriek, de pijpen- en aarde werk-industrie te Gouda, de speelgoedfa brieken te Waddinxveen, een borstelfa- briek, een pickerfabriek en een fabriek van melkproducten. Ook krachtens art. 28 der Arbeidswet zijn met liet oog op de buitenlandsche .con currentie verschillende vergunningen ver leend, deels 0111 in een twee- of drie ploe- genstelsel te werken in gevallen, waarin het Werktijdenbesluit niet voorziet, deels óm de 45-urige werkweek (soms vrij be langrijk) te overschrijden en wel aan een tapijtfabriek/ aardewerkfabrieken, scheeps werven en machinefabrieken, 't smidsbe drijf te Nieuwkoop, gloeilampenfabrieken, electro-teclmische industrieën, weverijen van metaalgaas, een fabriek van kruiwa gens, een cartonnage-fabriek, een fabriek van boekdrukkers- gn letterkasten, een sna- -renfabrick, een lcderfabriek, fabrieken vaii zilverwerken, oliefabrieken, margarinefa- brieken, stoomcichoreifabrieken en stoom- bleekcrijen. Eindelijk zijn aan een groot aantal 011- derncmingën couponboekjes verstrekt 0111 zonder vérgunning van het districthoofd gedurende ten hoogste 24 dagen per jaar te mogen overwerken (art. 29 der wet.) Naar aanleiding van hetgeen in het Voorloopig Verslag omtrent dep arbeids duur in het buitenland wordt opgemerkt, -unto* de minister rr o- dat in 'Rug-eland ingevolge overeenkomsten tusscnen üe werkgevers en arbeidersverenigingen in de textielindustrie niet langer dan 48 uren per week, in de metaalindustrie en gewerkt wordt. Ook in Duitschland wórdt de 8-urige werkdag vrij algemeen in acht den scheepsbouw niet langer dan 47 uur genomen. Zij, die van meening zijn, dat de 8-urige arbeidsdag, zooals die hier is ingevoerd, leidt tot onhoudbare toestanden, letten te veel op de wet zelf, te weinig op de toe passing, die daara'an is gegeven krachtens üe artikelen 25, 26, 27, 28 en 29! Van ge- nerahseeren is geen sprake. Uitzonderingsbepalingen voor de kleine bedrijven is de Minister bereid te treffen, voor zoover het scizoembedrijven zijn (bijv. de smederijen ten plattelande en het rij wiel en motorherstellersbedrijf) of door een verlengden werktijd het algemeen be lang gebaat wordt (b.v. dc bevordering van den bouw van volkswoningen) en einde lijk in 4e zeldzame gevallen, waarin die bedrijven met de buitenlandsche concurren tie te worstelen hebben. Ofschoon de Minister dus een open oog heeft voor de moeilijkheden, waarvoor ver schillende bedrijven in den overgangstijd komen te slaan, en hij steeds bereid was, om, waar inderdaad noodig, van de hem gegeven bevoegdheden gebruik le maken, 0111 langer dan 45 uren per week arbeid te verrichten, zoo wil hij toch uitdrukkelijk verklaren, dat hij niet bereid is mee te doen pan de reactie, welke zich thans te- geen den achturendag openbaart. Hij zou het zeer bedenkelijk achten, wanneer de Arbeidswet 19X9, kort geleden mei vrijwel algemeene stemmen der Staten-Generaal lot sland gekomen, thans weer aanmerkelijk zou worden verzwakt. Dit zou ongetwijfeld 'den schijn wek ken, alsof zij toch gelijk hebben gehad, die beweerden, dat deze wet slechts tot stand kwam uit vrees voor revolutie-gevaar, zoo dat, wat toen afgedwongen werd, thans, nu dit gevaar minder dreigend schijnt, wel weer zoü worden teruggenomen. De Regee ring heeft steeds met nadruk de valschheid van deze voorstelling betoogd. Zij heeft hare wetsvoorslellen ingediend, niet onder dwang, maai- uit eigen oveutuiging. Niet ernstig genoeg kan daarom worden ge waarschuwd legen een agitatie, die redelij ken grond mist en, had zij gevolg, onder de arbeiders rechtmatige verbittering zou wekken. Het vertrouwen, dat velen hunner in de Regeering hebben gesteld, zou er ernstig door worden geschokt. Hoewel dus bereid, om .gebleken fouten le herstellen en met werkelijke moeilijkheden rekening te houden, is de Minister niet genegen, met voorstellen, die een reactioamiair karakter dragen, te komen. De samenwerking met Soc.-Dem. Wethouders. „De Standaard" noemt de TJtrechtsche Wethouderskwestie een verschijnsel van beteekenis voor heel onze gemeente-po litiek en dat kan leiden tot gewichtige consequenties. Verder herinnort het blad aan het geen in Rotterdam en Amsterdam voor» viel. 1 „In Rotterdam bleek een en ander maal dat de sociaal-democratische Wet houders er niet voor terugdeinsdon hun positie te misbruikon om de revolutio naire gezindheid van het gemeenteperso- neel aan te wakkeren on tot een aanslag op de wettige orde aan te vuren. Rn in Amsterdam gaan de socialistische „knappe kerels", hun plaats in hot gemeentelijk loven misbruiken, om gemeenie-ambte- naren, die hun pljcht verzuimden, en een aanslag op liotrstaatsleven ondersteun den, door te staken, de gerechte straf to doen ontkomen. Zoo bewijst de practijk, welke de Be teekenis is van de Beschouwing dat de socialistische Wethouders voor de partij „vooruitgeschoven posten" zijn in het kas teel van de kapitalistische orde, om vóór alles ons staatsgebouw te ondermijnen. Als dezo stand van zaken hij do S. D. A. P. als de normale wordt aan vaard, dan hebben anderen groepen, al-, dus het anti-rev. orgaan, nader te over wegen, hoe zij hun houding bij de sa menstelling van het college van 33. en W. behooren te bepalen. Er dreigt hier een niet gering gevaar. UTIBREIDING VAN 'T GETAL RECHTERS. Naar ia de Memorie van Antwoord op de Justitiebegrooting (Eerste Kamer) wordt medegedeeld, is een ontwerp van wet tot samenstelling van dc gerechten en uit breiding van het Santal rechters hij het Departement van Justitie in voorbereiding. He kan spoedig worden tegemoet gezien. DE GEWIJZIGDE RIJNVAART OVEREENKOMST. Ingediend is een wetsontwerp in zake voorbehoud der bevoegdheid van Neder land, tot toetreding der gewijzigde Rijn vaart-overeenkomst no j-otuteri Ospen. v verneemt, heef al liet dienstplichtig perso neel dat bij de militaire politietroepen onder de wapenen is, een verbintenis aan gegaan bij den vrij willigen landstorm. Deze verbintenis eindngt, desgewenscht, op het tijdstip waarop zij in het genot van groot verlof worden gesteld. Aan het blad werd medegedeeld, dat door deze vrijwillige verbintenis dit per soneel geacht wordt onder 'de wapenen te zijn tot handhaving van de openbare orde en op grond hiervan in het genot kan wor den gesteld van de kostwinnersvergoeding, voorgeschreven voor den vrijwilligen land storm, in dergelijke gevallen verkeerende. De gedwongen leening. Het lid der Tweede Kamer, de heer Van Dijk, Heeft aan den minister van Financiën de volgen de vragen gericht Is de minister bereid te bevorderen dat aan de lijsten van uitloting der schuldbe kentenissen voor de gedwongen leening 1919 in veel ruimere mate openbaarheid worde gegeven dan geschiedt door middel van aankondiging in de „Staatscourant" en het ter inzage leggen bij de ontvangers der directe belastingen en de betaalmees ters? LLOYD GEORGE'S ANTWOORD AAN HET N. V. V. In antwoord op het telegram van het Ncd. Verbond van Vakvereenigingen, waarin krachtig geprotesteerd werd tegen de voorwaarden der schadeloosstelling, om dat die jarenlange slavernij aan millioenen arbeiders zoudlcn opleggen, zegt Lloyd George -dat hij verbaasd was een telegram van protest van het N. V. V. te ontvangen. Hij herinnert zich niet dat de Nederl. vak vereenigingen cenig protest hadden aange- teekend toen tijdens den oorlog de keizer lijk Duitsche regeering trachtte om de arbeidende klassen in Frankrijk en België van hun vrijheden te berooven. Evenmin herinnerde hij zch dat zij geprotesteerd hadden tegen het deporteeren van dc Bel gische en Fransche arbeiders naar Duitsch land, waar zij slavenarbeid moesten ver richten. Voor zoover Lloyd George begreep, was het bedoelde protest alleen berekend om aan de arbeidende klassen, vooral van Frankrijk en België, niet alleen de kosten van den oorlog op te leggen, maar ook de geweldige lasten van het herstel van 3e schade, veroorzaakt door den oorlog, die hun door de voormalige Duitsche regeering was opgedrongen. Het was daarom zeker rechtvaardig dat de bewerkers van den oorlog, wier land niet verwoest was, een billijk aandeel op zich zouden nemen van de kosten tot herstel der door hen ver woeste landen. Dr. P. J. H. Cuypers f. Men seint ons uit Roermond: Dl'. IP. J. H. Cuypers is hedenmorgen overle den. Petrus Josephus Huhertus Ouyyers werd in 1827 te Roermond geboren, stu deerde tot 1849 aan de Academie te Ant werpen, daarna onder leiding van den grooten bouwmeester Viollet—le Due. Daarna vestigde hij zich als architect te Amsterdam. Tot zijn voornaamsto wer ken behooren: het Rijksmuseum cn het (lontraal-station in de Hoofdstad. Katho lieke kerken te Amsterdam, Den Haag, Breda, Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, enz. Vele waar devolle gebouwenn worden door hom ge restaureerd, zooals de St. Servaaskerk to Maastricht, do Munsterkerk te Roor- mcfad, de St. Bavo to Haarlem, hetMui- dorslot, het kasteel Haarzuilen bij Har- melen, het Binnenhof te 's Hage. Do overledene was eere-doctor der Unievorsiteit te Utrecht en dor Tech nische Hoogeschool to Delft. Samenwerking der drie rechtsche groepen. In do Woensdag gehouden zitting der Eerste Kamer, heeft het Christelijk-his- torisch lid, do 'lieer De Vos van Steen- wijk meegedeeld, dat ten opzichte van do samenwerking der 8 rechtsche groe pen, de band tusschen deze groepen nog steeds dezelfde blijft, niettegenstaande te genstanders hebben gemeend dat do gronden hiervoor door het eindigen van den schoolstrijd verdwenen zouden zijn. De heer De Vos van Steenwijk waB overtuigd, dat deze samenwerking is ge grond op de éénheid in Beginsel als uit gangspunt, n.l. het christelijk beginsel. Er zal z.i. heel wat noodig zijn, om het content dat deze éénheid Bindt, te verbreken. Do afgevaardigde eindigde met de verzekering, dat hij en zijn politieke vrienden den grootsten prijs zullen Blij ven stellen op een stevige samenwerking der drie partijen. Uitvoer van Groenvoer. Met ingang van 2 Maart is do uitvoer van gras, kla ver en ander groenvoeder in vorschen en geconserveerden toostand, woer too- Verkeer en Posterijen.. Zomerdienstregeling -spoorwegen Het ontwerp voor de zomcrdienstrcgeling ic|2i, aangeboden door de Nederlandsche spoorwegen, wordt ter kennisneming door jlanghcbbenden nedergelegd ter griffie onderscheidene provinciën et» ter se- opmerkingen moeten, teneinde voó'r de' vaststelling van de dienstregeling in over weging te kunnen worden genomen, recht streeks ingezonden worden vóór 15 Maart aan het Dep. van Waterstaat, 1 I. Geen aansluiting bij het N. V. V. Naar de Rotterdamscho socialistische .Voortwaarts" verneemt, is wederom bij referendum van den Bond van Neder landsche Onderwijzers de op het congres aangenomon aansluiting bij het N.cV. V. verworpen. Te Rotterdam waren uitgebracht X96 voor en 382 tegen; te Amsterdam 465 voor en 603 tegen en in, de afdecling 's-Gravenhagc 199 voor en 155 tegen de aansluiting. PELGRIMSREIS NAAR LOURDES. Evenals verleden jaar, zal ook wederom dit jaar een groep pelgrims naar Lourdes gaan onder de geestelijke leiding van pater A. Abels Heerenweg te Utrecht, ter wijl het reisbureau van Era. Clais te Ant werpen, de verdere verzorging op zieli neemt. De datum is vastgesteld op 2 Augustus. Op den heenweg een dag opont houd le Parijs, terwijl op de terugreis waarschijnlijk Biarrilz zal worden aange daan. Inschrijvingen kunnen nu reeds ge schieden. (Msb.) leest. Uitslag robus: De verborgenhe den van 't woud. De Nederlandsche tentoonstelling te Parijs. De Parijsche berichtgever van het „Hbl." verneemt, dat het doorgaan van do Nederlandseho tentoonstelling thans verzekerdis. Zij zal worden gehou den in de Salie de Jeu do Pamno, zod"- als oorspronkelijk was bepaald. DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, bevat deze week het volgende: Platen: Het morgen-onderricht.'Het hoofd van een nogerstaat. Een kra nige hond. Terwijl mama haar stem biljet invult. Voorjaarsvreugde in de huisdieren-teelt (2 foto's). De weg naar buiten. Op wandeling in het bosch. De lente komt (4 foto's). Jufferhondjes die hun kost waard zijn (3 foto's). De industrie in Opper- Silezië, (4 foto's). Eon wedstrijd in hardloopen. (2 foto's)-. Spoelhoek. Personen over wie men spreekt (4 fo to's). 't Lijkt een arrestatie uit een sensatie-roman. Een grooto brand te Antwerpen (2 foto's"). - De zanger en zij V lied, naar eenteekening van Jan "Wieg man. Een reis om de wereld (2 foto's). Tekst: Moedertje-twee, roman doorH. B. v. d. Sande. Ode aan een barbier, door Maks. - Wandelen, door Louis Kuiten brouwer. Een reis om de werold in 62 dagen, door M.' Berden. Baby's vriendschap, door Ph. Lusko. De be koring door H. .Weber. iWat je al nie WERKLOOZEN-STATISTIEK, Zooals blijkt uit de mededeel ingen van den Rijksdienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemidde ling, waren op 31 Januari 1921 bij de belangi'ijkste organen dier open bare arbeidsbemiddeling (54 arbeids- beui-zen en correspondentschappen in gemeenten boven 10.000 inwoners) in- gesclii'even in totaal pl.m. 47.000 man nelijke werkzoekenden van 18 jaar of ouder. Van deze pl.m. 47.000 ingeschrevenen behooren tot de groep diaman toewer kers pl.m. -8000, bouwbedrijven enz. 8277, houtbewerking enz. 1450, klee ding eu reiniging 605, schoenen, le der enz. 440, metaalbewerking enz. 3523, textielnijverheid 1446, bereiding van voedings- cn genotmiddelen (o. a. sigaren 5428, landbouw enz. 43% vis- schci'ij enz. 1423, warenhandel 1219, vei'keerswczen 4085, vi'ije beroepen 1258, arbeiders zonder bepaald be- i'oep 8398. Rekent men hierbij voor dc perso nen beneden 18 jaar 10 pCt., dan wordt het aantal pl.m. 52000, Dit aantal geeft echter niet het juiste aan tal werkloozen aan, en wel om de volgende redenen a. arbeiders, die een gedeelte van de week arbeiden, dus in dienst van den werkgever blijven, z.ijn hieronder niet begrepen; b. arbeidei's, die niet tegen werk loosheid zijn verzekerd, laten zich niet steeds als werkzoekenden inschrijven bij werkloosheid. c. onder de pl.m, 52000 zijn ook personen, die niet wexkloos zijn, doch van betrekking willen vcrandei-en. Het aantal ingeschreven werkzoe kenden bedroeg op 31 Jan. 1919 bij 30 arheidex-sbeurzen en bij de corres pondentschappen uit 23 districten der - 21 26072. Slapte in handel en bedrijf. Op de bont- cn dekenwevcvij van de fir ma Diddens en van Asten te Helmond zijn wegens slapte in het bedrijf 70 arbei ders aangezegd, dal zij over 14 dagen zijn onlslagen. De arbeiders van de Koninkl. Melaal- warenfabriek J. N. Daalderop Zonen te Tiel, werkzaam in de afdeeling mc- laaldraaierij, hebben aanzegging ontvan gen, dat ze voortaan 2 dagen per week minder zullen werken. In deze fabriek werken nu reeds 3 afdeclingen geheel en 1 gedeeltelijk maar i'A dag per week. DE BRAND ÏN HET HULPZIEKEN HUIS TE SCHEVENINGEN. Omtrent dezen ernstigen brand, die betrekkelijk goed afliep, worden nog de volgende bijzonderheden gemeld; In barak 8 was de verloskundige af deeling gevestigd. Er bevonden zich in het geheel een veertigtal vrouwen met haar kindertjes in. In het gedeelte, waar de brand ontstond, zullen zich misschien een acht- a tiental vrouwen bevonden hehben. De gesteldheid in alle barakken, wat de verwarming betreft, is, dat een kachel in hot midden van bet vertrek staat en een lange kachelpijp langs dc houten zolde ringen loopl en door een gat in den zol der naar buiten uitsteekt. Hierin schijnt voor zoover men na de cersle verwar ring meende le kunnen vermoeden, de oorzaak gelegen te zijn van den brand. Er zal nog een nader onderzoek worden ingesteld. Hoe dit zij, de zusiers, die nachtdienst hadden, zagen de vlam cn liet allereerste werk dat zij, plichtsgetrouw, meenden te moeien doen, was niet liet harerzijds waarschuwen van de brandweer, maar een onmiddellijk kalm en energiek aanpak ken, 0111 de aan hun zorg toevertrouwde in de onmiddellijke nabijheid verblijvende zieken, in allerijl over te brengen naar een plek, waar zij althans vooreerst in veiligheid konden zijn. Dit is gelukt. Inmiddels trokken de hoog oplaaiende vlammen de aandacht van een op den straatweg langs hel zie kenhuis surveilleerenden agent van poli tie, die dadelijk de brandweer alarmeer: de. In een oogwenk kwam daarna op hel terrein van het ziekenhuis zelf alles in beweging. De lot dit ziekenhuis behoo- rende geneesheeren en de inmiddels ge waarschuwde en spoedig op hel terrein verschenen fcneeslieer-directeur van het groote Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuidwal tc 's Gravenhage, dr. E. A. Koelt, leidden met groote kalmte en bezadigd heid de overige verpleegsters, bedienden enz. bij het werk, om de verpleegden uit jle gedeeltelijk brandende barak 8 voor zichtig over te brengen naar en te ver doelen over andere barakken. Verschil lende politieagenten, die uil alle hoeken van de»stad zich voor dienst meldden, verleenden daarbij zeer goede diensten, tot niet geringe tevredenheid van den burgemeester, mr. Palijn en den hoofd commissaris van politie, den heer Van '1 Sant, die mede spoedig op het terrein aanwezig waren. De vuurgloed maakte 'L bijna onmoge lijk in de nabijheid van de barak te blij ven. Het uitgestrekte terrein bood ove rigens een vreemd schouwspel. Men zag donkere gedaanten die oen brancard voort duwden en gestalten op wier armen moei zaam een zieke in nachtgewaad steuntje, zich langzaam voortbewegende naar een veiliger plek. Binnen in de verlichte, ver van den brand gelegen andere barakken, waren alle zieken wakker. De pas overgebrachte kindertjes hoorde men zwakjes schreien. De pleegzusters traden bemoedigend cn kalmecrend op. 't Bleef daar de „gerou tineerde bedaardheid" van een ziekenhuis in de meest normale omstandigheden. Inmiddels deed het gerucht de ronde dal een kort geleden bevallen vrouw haar kindje miste. Gelukkig bleef hel bij dit gerucht, want korten tijd daarna werd vernomen dat het kind terecht was. Wel is er, zooals reeds gemeld, bij dezen brand een sterfgeval 1e betreuren van een vrouw, die, een zestal dagen geleden ge opereerd, tijdens den brand aan hartver lamming overleed, klaarblijkelijk door den schrik. Zoo althans werd het geval van medische zijde medegedeeld. De fa milieleden werden dadelijk met dit plot seling overlijden in kennis gesteld. Ten 4 a 4% uur in den morgen was het vuur gedoofd. Zooals gezegd van de cene helft van de barak is niets overeg- bicven. Men mag niet denken aan het geen er gebeurd zou zijn indien een ster' ke- wind dc vlammen zou hebben doen overslaan naar de andere barakken-com- den commandant cn dc zijnen ohï uen brand tot het terrcingedëelle waarop ba rak 8 stond te beperken. E11 daarin is de brandweer prachtig geslaagd. Uit 's Gravenhage word t nog gemeld, dat de brandweer als de oorzaak aan neemt, dat <l>e pijp van een heet-gestook- le kachel, die in het midden van barak 8 slond, niet brandvrij was gelegd en te dicht langs het houten plafoifti liep. Er waren in de barak ongeveer 40 vrouwen aanwezig en 30 baby's. DE OORZAAK VAN DE SPOORWEG- ELLENDE. Wo knippen uit het „Vad.": „Al komt er wat verbetering in de spoorwogtcestan- den, de klachten zijn nog legio. En niemand wist maar precies, waar 't 'm eigenlijk in zat. Men durfdo 't eenvoudig niet zeggen, maar nu is ,t er uitgeflapti Nog wel in een officieel stuk van een zoo deftig college als do Eerste Kamer over de Waterstaatsbegrooting 1921, wordt do opmerking-gemaakt, „dat de sneltrei nen uit Utrecht bij aankomst to Zwolle tot ver buiten het perron rijden alleen om do locomotief gemakkelijk van water to voorzien, zoer tot ongerief van de reizigers, die zich nu een lange wande ling moeten getroosten." En dan wordt voorzichtig geïnfor- meord: „Zou het niet overweging ver dienen, de locomotief alleen naar de wa terplaats te doen gaan?" Wat ieder fatsoenlijk mensch sinds zijn bewaarschool jaren steeds doet, dat doen de Nederlandsche locomotieven nu nog niet. Wat zit daar achter? Tot meerdere duidelijkheid zeker draagt het officiëclo staatsstuk, waarin deze mystificatie wordt geopenbaard, het num mer100!" DE BEROOVING VAN f 33000. Te Amsterdam werd op 3 September j. 1. in de St. Olofssteeg 9 een looper van een der groote induatriëelo onder- norningon, dio op dcji morgen van dien dag een som yan f 33.100 had ontvan gen, van zijn portefeuille, waarin dit be drag was geborgen, berooid. Naar het „Hbl." meldt, zijn thans in verband met deze berooving door de politie aangehou den een 27-jarig zeeman en diens vriendin, huizende in hun gemeenschap pelijke woning in do Marnixstraat. Te vens werden gearresteerd een 31-arigo expeditieknecht en de 40-jarige vrouw, waarmee hij in de Polanenstraat samen leeft. De vrouwen moeien c'ea geldloo- per het rooihol hebben binnengelokt. Be boide kerels sloegen daarna hun slag. 40-JARIGE EOHTVEREENIGING VAN DEN EX-KEIZER EN ZIJN GEMALIN. Uit Doorn wordt gemeüd, dat de 40- jarigo Echtvereeniging van den gewe zen Duitsehen Keizer on Keizerin, in stilte is voorbijgegaan. De toestand der ex-^fiizerin ia van dien aard, dat aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1