E ONS BLAD binnenland. ss Abonnementsprijs: f 2.- Bifineniantiscfr Nieuws, Landbouw en Visscherij. Kunst en Kennis. Orde en Arbeid Gemengd Nieuws Nd. 13# DINSDAG 8 MAART 1921 14e JAARGANG NOORD AGBLAD 33 Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met Geïllustreerd Zondagsblad f 2.50 f 0.50 hooger. Bmeau: HOF 6, ALKMAAR. - Telefoon: 433 Advertentieprijs: Van 1—5 regels f 1.25; elke regel meer f 0.25; Reclames per regel f 0.75; Rubriek „Vraag en aanbQd bij voor uitbetaling per plaatsing f 0.60. „Wij spannen alle krachten in om de economiclie moeilijkheden te overwin nen, maar wij nemen daarbij niet in aanmerking, dat binnen onze sovjet- instellingen zich een vijand bevindt, die de organen der producjje, der distribu tie en dér, controle stevig in handen heeft. De oorzaak van het stilstaan of van den jammerlijken toestand onzer be drijven moet jiiet alleen gezocht worden in de moeilijke buiteniandsche toesta r- den. Immers werken en bloeien de par ticuliere ondernemingen onder het mas ker van verschillende vercenigingen en e heeft zich ook alweer een bourgeois- Jciasse gevormd. Maar de oorzaken moe ten vooral gezocht worden in den alge- meenen speculatie-geest, die zich ook van onze sovjet-ambtenaren meester gemaakt heeft. Elke particuliere ondernemer be taalt in de sovjet-instellingen iedereen en alles; hij betaalt om een bestelling te krijgen, hij betaalt voor de berekening van de prijzen, hij betaalt voor het recht om in baar geld uitbetaald te wordon. En dan betaalt hij de ontelbare massa's controleurs en commissies. Omkoopings- geld neemt iedereen aan. Elke nieuwe onderneming, elke herziening beteekent in den grond der zaak niet^ anders als een nieuwe omkooping. .,V an zijn salaris alleen kan men niet leven," dat is de redeneering, waarmee de ambtenaren zich rechtvaardigen. Maar dit tegen geld diensten bewijzen aan particuliere ondernemingen is no maar één kant van de zaak. De andere kant is deze, dat de hoop op den terug keer der oude 'kapitalistische toestanden nog niet vervlogen blijkt te zijn. Op dit «ogenblik is men bezig met het opslaan van voorraden. De bedrijven, die niets voortbrengen, stellen niettemin aan de autoriteiten eischen tot verschaffing van grondstoffen, machines enz. in de vaste overtuiging, dat al die zaken eens weer eigendom van de vroegere bezitters zul len worden." 4 Wat blijkt uit bovenstaande beschou wingen, die door de „Prauda" worden ten beste gegeven, natuurlijk niet voor haar genoegen, maar gedwongen door de ijzeren, onafwijsbare noodzakelijkheid, de strenge .waarheid?. Er blijkt vierderlei uit; 1. dat er in Sovjet-Rusland onder het mom van vereenigingen, particuliere onder nemingen bestaan. 2. dat er zich een bourgeois-ielasse aan it vormen is. 3- dat er in de instellingen der Sovjet ongelooflijke corruptie en omkooperij heerscht 4- dat, in weerwil der bolsjewistische dictatuur, die nu al 3 jaren duurt, de in- 1 dustrieën voorraden opslaan voor de toe komstige particuliere bezitters. f och blijft het onverdroten in de „Tri- - lie eten, dat communistische ge dachte zich in Sovjet-Rusland tot de daad heef omgezet en dus verwezenlijkt. GIFTEN. Wij ontvingen voor den „diasporancod in Duitschland" onder motto „Voor een Genezing" 5. NEDERLAND EN BELGIE. BELGISCHE EERETEEKENS AAN NEDERLANDERS. 1 De (Katholieko) „Libre Belgiquo" ci teer'. het vugende stukje uit de „Nieuwe G azet" (Antwerpen) Onder de Hollanders, die tijdens den Oorlog diensten hebben bewezen aan do vluchtelingen en gèmterneerde Belgen, openbaart zich oen groote ontevredenheid waarvan de weerklank tot in Brussel is gehoord. Deze Hollanders verklaren openlijk, dat alle Belgen „ondankbaren" zijn. Zoo verliest d.us België zijn laatste vrienden in Holland, tot grooto vreugde van dmt Ilollandscherf minister van buitenland scha zaken, Jhr. van Ilarnebeek, wiens Duitsehgezinde gevoelens gonoegzaam zijn bekend.' Ik hob te bovoegder plaats in formaties ingewonnen om de o^„-neid te weten en vernam, dat men niets liévor had dan te kunnen overgaan tot bot. decoreeren van do betrokken Hollanders De lijst is sinds langen tijd klaar. Maar," wanneer men over de Belgische ridder orden zal gaan confereeren, dan wil het gebruik, dat het Belgische gouvernement aan de Hollandsobo regeering in Den Haag de goedkeuring vraagt. Een eerste maal reeds lang geleden hooit Jhr. van Karnebeek de, Belgische regee ring doen .weten, dat men beter deed, do Hollanders niet te deeorcoron, om dat hij betreurenswaardige incidenten duchtte als weigering enz. Zes maanden daarna belastte de Belgische regearing den Prins de Ligne, o.izen minister to s-Gravenhage met do opdracht de "V>1- landscbe regeering te vragen, of betroc- genblik nog niet gekomen was, om over te gaan tot de aandeeling der Belgische on- (Erscheiuingsteckene. Jhr. van rvar—eueck antwoordde aan onzen minister, dat men naar zijne meaning" nog b-te- zou wach ten. Nog kort geleden heeft de Belg.sciie regeering een derde maal - hrvan Kar- nebeok dit voorgedragen en voor do derde maal heeft de Hollandsche minister ob stinaat geweigerd mee te gaan ot do inzichten van de regearing te Brussel. DE NEDERLANDSCHE WEEK TE MADRID.. Op «e in Mei a.s. te. honden 'Nederl. week te Madrid, zal, naar gemeld wordt, onze zuivel-nijvcrheid goed vertegenwoor- died zijn. Behalve de verschillende soorten van kaas en een kleine hoeveelheid holer, waarvoor gelijk vanzelf sprekend, eenige plaats wordl ingeruimd, zal een groote collectie foto's eenige statistieken en diverse tonnetjes etc. naar Madrid worden gezonden. Deze laatste bedoelen een over zicht te geven van de wijze van verpakking van de verschillende zuivel-artikelen in ons land. Op het Departement van L., N. en H. te 's-Hage zijn verschillende artikelen, die voor de Spaansche week bestemd zijn, in een der zalen tentoongesteld. Vooreerst is er een groot doek, dat een typisch Hol- landsch landschap voorstelt, met boeren in huil landelijke kleederdracht en wei landen met vele koeien, terwijl in een ka naal eenige schepen varen, beladen met Hollandsche kaas. Vele foto's brengen bo-erderijen en zuivelfabrieken in Noord en Zuid-Holland en Friesland in beeld, zoowel het in- als exterieur. Foto's van de kaasmarkt te Hoorn (in volle gang), het botercoutrolestation te Leeuwarden en het Zuivelstation te Leiden zijn eveneens in de collectie opgenomen. Naast foto's van de gewone formaten, Rijkskaas- en -boter-merken, zullen tevens eenige zeer vergroote opnamen hiervan mede naar Madrid worden gezonden. Twee statistie ken geven den loop weer van het aantal kaas- en botermerken, dat door het Rijk in de laatste jaren op onze zuivelproduc ten gestempeld zijn. Wat hel aantal kaasmerken belreft is in het afgeloopen jaar een enorme groote stijging op te merken van G miliioen in 1919 steeg het tot 17 miliioen in 1920. Dit schijnt vooral toe te schrijven te zijn aan het verboden zijn van uitvoer van ongecontroleerde kaas. Behalve door het Departement van Landbouw zal aan deze inzending deel genomen worden door den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond, de Vereeni- ging van Zuivelfabrikanteu in Neder land, de Coöperatieve Producten Han- delsvereeniging te Gouda en door de Bo ter- en Kaas-Controlesl aliens. - In het midden van het tentoonstel ling sgedeel te le Madrid, beschikbaar ge steld voor onze zuivel nijverheid, wordt ten slotte nog eenige riiimte in beslag ge nomen door een Hollandse!» boerinnetje, dat gekleed in de typische Zeeuwsche kleederdracht, den bj roekers in de gele genheid zal stellen de Hollandsche kaas te proeven. Zij zal zich nl. belasten met den .verkoop yan biscuitjes me' kans, WAT ER IN MAART TE DOEN IS. Op den akker. Er wordt nu gezaaid zomerrogge, gerst en haver. Klaver wordl gezaaid voor groenvoer, hooiwinning of grocribemesling. Weiland wordt bemest. De moestuin. Nu moet de gronid he inest cn gespit zijn, want nu .wordt van alles gezaaid: spinazie, peterselie, wortels, rapen, knollen, erwten, booncn, enz., zoo inen het al niet gedaan heeft. Men legt nieuw» aardbeibedden aan en de oude bedden worden schoongemaakt, de ran ken weggenomen en korte, goed'e vergane mest wordt voorzichtig onder gehakt. Z.g. zaadwinners zet men op hun plaats: kool, wortelen, ajuin, nien, andijvie, enz. Geeft bij alles wat men zaait of poot wal stikstofmest, dat zet groeikracht bij. Jaag de mollen weg, want zij stichten hier on heil. Men steekt takken van walnoten of Vlierstruiken in de loopgraven^, Als ze aan 't graven zijn, kan men ze wel scheppen: zorg daarbij „onder den wind" le blijven. De boomgaard. Snoeien en aanbinden der vrudhtbooimen; aalbessen- en kruis- bessemstruiken, hazelnoten,enz. worden nog verplant. Ook in 't begin van de maand nog vruchttoooimen'. De bloementuin. De vaste planten wor den gescheurd en bij het mesten niet veTgeten. Rozen worden van het dek ont daan. Geef ze wat koemest of kunstmest. De knollen van Gladiolus, Monbretia en de klauwtjes vam anemonen en ranon kels worden in den grond gelegd. In de tweede helft der maand kan men. als 't weer gunstig is, enkele éénjarige bloemen zaaien: Oost-Indische kers, Papavers, Afrikaantjes enz. Lelies kan men nü plan ten. Men kan Dahliastoelen nu reeds deelen en in potten zétten, om ze in* Mei buiten te planten. Bloemperken worden nu bezet met Vergeet-mij-niet, Silenen en yiolen, dig voos 'n deel reeds Moeien In den tuin bloeien: Crocus,. Hepatiea, muurbloemen en m.a. In huig. Alle planten, welke wij for ceerden, staan in bloei. Volop in de azalea's. Men kan met liet verpotten be ginnen. Zorg voor de. bemesting dei- planten. De strijd tegen de bladluizen moe nu reeds aanvangen. Aan aile abonné's wordt op aanvrage gratis een polis verstrekt, welke hen verzekert tegen ongevallen tot een bedrag van'f 500—, f 400,—, f 200,—, f 100,—, f 60,—, f 35,—, f 15,- Bedrijfsraüenstelsel en Staats program. Volgens „Het Centrum", zal op een ver gadering op Vrijdag 11 Maart le Den Haag van het hoofdbestuur der R.-K. Werk- geversvereeniging, de bestuursleden van de onderaf deelingen en van de bij hel R.-K. Verbond aangesloten Vakvereenigin- gen de vraag worden belranlev I: „Moet de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geplaatst worden op het program der R.-K. Staatspartij?" Naar „De Tijd" meldt, zal nog vóór de verkiezingen in 1922 de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op het programma der R.-K. Staatspartij worden geplaatst. Dit zou ook gebeurd zijn, al zou er door den R.-K. Centralcn Raad van Bedrijven of door sommige kieskringen geen vvensch in dien zin worden uitgedrukt. Naar aanleiding van het door de „Tijd" gemelde, zegt de „Maasb.", dat de mcdc- deeling van dit blad, met de noodigc reserve dient aanvaard, aangezien de zegs man van „De Tijd", lioe stellig zijn ver klaring ook is, toch zeker ten dezen niet heeft te beslissen. De politieke organisatie toch zal zich hier over hebben uit te spreken, meent het RotterdamSch orgaan. Omkooperij en Corruptie in Sovjet-Rusland. Als de berichten van geioofwaardigen en ter zake kundigen, die in-Rusland de toe standen onder het Sovjet-bestuur van nabij hebben gevolgd; zijn het er over eens, dat, van verwezenlijking van het ideaalde socialisatie der productie, geen sprake is. Dat „ideaal" heeft alleen geleid tot een bureaucratiseering van het maatschappe lijke leven, die, onder de absolute heer schappij der bolsjewisten, verderfelijk voor het geheele organisme van het volksleven «geworden is. Dat wordt door de bolsjewisten zelf, niet meer ontkend. De „Prauda" te Moskou, die een offi cieel bolsjewistische redactie heeft; klaagt steen en been over de corruptie in de Sov jet bureaucratie, als het schrijft: SAMENWERKING DER RECHTSCHE l PARTIJEN. Nu heeft ook de heerDiepenhorst na mens de anti-revolutionnairen in de Eerste Kamer op het voetspoor van den Chris- telijk-Hist. afgevaardigde de Vos van Sleenwijk over. de samenwerking der rechlsche partijen een verklaring afgelegd, die, aan duidelijkheid niels Ie wenschen overlaat: „Wat het tweede algemcene politieker' punt betreft, herinnert de heer Diepen horst er aan, dat ook bij de aanneming van de schoolwet-Mackay gevraagd werd of het Kabinet nu niet politiek demissio nair was. Het is dus begrijpelijk, dat men die vraag ook thans stelt. Maar wie zuiks doet, vergeel, dat er een hechter funda ment ligt, als basis van samenwerking der drie rechterpartijcn. Zooals een Roomsch Staatsman eens heeft geze.gd, zal de revolutie, die begonnen is met een verklaring van de rechten van den mènsch, niet eindigen dan met eerbiediging van do i-echten van God. In een tijd nu als deze, waarin door rcvolutionnaire propa ganda de grondvesten onzer maatschappij schudden, zit deze Regcering er als sym bool van de geestelijke eenheid der drie rechlerpartijen- (Spreker wordt door vele leden gelukgewenscht). VERGADERING MIDDENSTANDSVAK BONDEN. Het algemeen weekblad „De Midden slandsbond" meldt: Woensdag der vorige week heelt te Amsterdam een vergadering plaatst gehad, uilgeschreven door den Middenstandsbond, om met afgevaardigden van landelijke Middertstandsvakvcreenigingen van gedach ten te verwisselen over de mogelijkheid, een groote, krachtige centralisatie van de -bestaande organisaties tot stand te bren gen. De vergadering was druk bezool t, een groot aantal vertegenwoordigers v.-cn verschillende vakbonden woonden ha,'r bij. Zij stond onder leiding van den he v Iïd. G. Sclnirmann, voorzitter van du» Middenstandsbond. De besprekingen hadden plaats aan TfairS van het rapport, dat door één conP missie, benoemd op een vorige samen komst, was uitgebracht, en dat te voren jn afdruk aan alle organisatiën was toege-" zonden. Vele sprekers hebben daarover het woord gevoerd. Het resultaat was, dat hel rapport te- ruggewezer? werd naar de commissie, die het zal herzien, daarbij rekening houden de met de op de vergadering geuite mec- ningen. Na affloop van de besprekingen gaf de heer Van Binsbergen een uiteenzetting van de komende Ziektewet, waarbij hij de organisatiën krachtig aanspoorde, vóór 1 April het noodigc te verrichten om eigen ziekenkassen op te richten, die geheel vol doen aan de eischen van de wet. - Verkeer en Posterijen. Spoorwegpersoneel. In eén conferen tie deelde de Directie van de Ned. Spoor wegen mede, dat de kringen, waarbij het spoorwegpersoneel is ingedeeld in ver band met de lootten, niet zullen worden ge wijzigd voor de nieuwe loonregeling. (Centr.) De Uitvaart van Dr. Cuypers. Onder algemeene deelneming heeft Za terdag de begrafenis van Dr. P. J. H. Cuypers plaats gehad. Roermond rouwde om den dood van zijn grooten burger onder statig klokgelui, zoowel van Kathedraal als Munster, die zijn bouwmeester zag grafwaarts brengen. Nageoogd door een eerbiedige menigte, welke langs den weg naar de kerk en het kerkhof stond geschaard, zetté de onafzien bare lijkstoet zich om tien uur in bewe ging, geopend door de Koninklijke Har monie, den trcurmarsch spelend van Cho pin. De brandende lantarens op den te vol gen weg waren omflocrsd. Een groot aan tal personen van gezag en naam bevonden zich in den lijkstoet. Jhr. mr. Ch. Ruys de Becrcnbrouck, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad; Minister König; E. ba ron van Ilövell tot Westerflicr, Commissa ris der Koningin in Limburg; de Iloog- Eerw. pater Van Breda, provinciaal der Dominicanen; het bureau der commissie van monumentenzorg) jhr. B. W. F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van het Rijks museum te Amsterdam; dr. W. Vogel sang, hoogleeraar te Utrecht; ir. Henri Evers, hoogleeraar te Delft; mr. M. J. Duparc, administrateur van Kunsten en Wetens'chappen; Karei Alberdingk Thijm, J. M. L. Alberdingk Thijm; de architec ten dr. H. P. Bcrlage, Jan Stuijt en W. te Ricle; C. H. W. Baard, conservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam; vele geestelijken en de gemeenteraad van Roer mond, de directeur en personeel van ge meentewerken en de hoofden van de tak ken van dienst. De indrukwekkende stoet naderde qnder voortdurend neervallenden regen om half elf de Kathedrale ïerk. Het hooge koor droeg een stemmige rouw- vërsicring. De lijkkist werd op een door brandende waskaarsen omgeven katafalk geplaatst. De familieleden namen plaats achter het lijk in het middenschip, de hoo ge autoriteiten ter weerszijden in de ka- nunnik'enbanken. Z. D. FJ. Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond en Mgr. dr. P. Mannens, vicaris-generaal, waren gezeten op het priesterkoor. De plechtige lijkdienst werd opgedragen door Mgr. L. N. le Bron de Vexela. ple baan-deken van Roermond. Na de soute zong de Kon. Zangv. Roermond's Mannen koor het Ecce quomodo moritur justus op imponeerende wijze. Ook was aanwezig jhr. mr. G. Ruys de Beereiïbrouck, oud-Commissaris der Ko ningin en mede de hoogere klassen der lagere en middelbare scholen, H. B. S., teeken- en ambachtsschool. Op de lijkkist lagen de talrijke ordetcekenen van den overledene. Een groot aantal kransen werd op een tweetal draagbaren in den stoet meegedragen. Ten gevolge van cën defect aan den electrischen kabel staakten, toen de lijkstoet de kerk nog niet genaderd was, opeens de klokken met luiden en werden de honderden, rondom het hoofdaltaar aan gebrachte electrische lichtjes plotseling ge doofd; ook kon het orgel niet bespeeld worden. Na afloop der kerkelijke plechtigheid werd het stoffelijk overschot in een lijk wagen naar het kerkhof aan de Kapel in 't Zand gebracht, om daar in den fa miliegrafkelder te worden bijgezet. Ook nu weer ging de Kon. Harmonie, hare treijr- marjehen spelend, het lijk vooraf, gevolgd door de familie en de in een negental rij tuigen gezeten autoriteiten. Op het kerkhof werd het woord gevoerd door tal van vooraanstaande personen. De Minister-President sprak het eerst. SIGNIAALINRICHTING VOOR DUIK- BOOTEN. Wanneer een duikboot oen bandels- schip wilde toflgedeeren, moest zulk een vaartuig eerst op de een of andere ma- schip wilde torjpedeeren, moest zulk een waarschuwing maakte het bovenkomen van de duikboot noodzakelijk, waardoor ze zich veelal aan groot gevaar bloot stelde. Om» dit gevaar ijiu te vermijden, heeft men in Duilschland een nieuwe rignaalinricJilang welen te conslrueeren, waaroip reeds patent verkregen is- en waardoor de duikboot een óf ander han delsschip dat ze wil aanhouden, waar-' schuvyen kan, zonder boven water le ko men, en zelfs zonder haar plaats in hef water le verraden. Het signaal is dan ook pas hoorbaar of zichtbaar, nadat de onderzeeboot zich reeds op grooten afstand van de plaats, waarop het signaal werd gegeven, heeft verwijderd. De nieuwe inrichting bestaat volgens „Schiffbau", 1-XII, '20, uit een buiten boord bevestigd lichaam, dat kan op- Kijven pn van sen signaal-apparaat is voorzien. Eerst gernhnen lijd na het op drijven >vordt door het lichaam een hoorbaar of zichtbaar signaal gegeven, zoodat de boot in dien tijd de gele genheid heeft gehad ziel» ver genoeg van de plants waar liet apparaat kwam opdrijven, te verwijderen, en dus zichzelf op die manier niet aan gevaar bloot te stellen. EEN PORTRET VAN MINISTER AALBERSE. Het Centraal Bureau Ier R. K. Vak organisatie le Utrecht zal ter gelegenheid van den SOsten verjaardag van minister Aalbersc uitgeven een reproductie in kleu ren naar diens portret onlangs gemaakt door den kunstschilder Anton Molkenboer. Het geett den minister weer aan zijn bu reau aan den arbeid op zijn departement. UIT BOEK EN BLAD. Inhoud. Taal en Letteren, uitgegeven door Docenten der R.K. Leergangen (Jan. 1921) lo. Dr. J. F. M. Stcrck: Vonders eerst gedrukte gedichten, 2o. L. C. Mi-' chels: Stalpaert I, .'lo. Fr. Th. Horsten. Katholiek-Geestelik Toneel, 4o. J. Moor- nan: Louter Lckoris. Een levende ge heimtaal III, 5o. Tijdschriften-schouw. ONDERSTEUNING WEEKLOOZE ZEELIEDEN. De Minister van Binneniandscke Zaken heeft naar aanleiding van het adres der Zeeliedenvereeeniging „Eendracht" inzak de werkloosheid onder de zeelieden, een schrijven aan deze organisatie gezonden, waarin de ontvangst van het adres be richt en bovendien medegedeeld wordt, dat de Minister zich voorstelt spoedig op deze zaak terug to komen. TOEN WAS ER WEL RUIMTE. Als^Jtistorisch wordt uit een grensge meente. van Odstejukj-GijogtojreF. jiemeidi, Ekele personen, -onder wie vrouwen, gingen onder geleide van een gemeente ambtenaar naar Utrecht, op vermoeden door een dollen hond te zijn gebeten. Na de behandeling en het onderzoek te Utrecht, zou de terugtocht naar huis aan vangen. Helaas, alle trcincoupé's waren be zet en een zitplaats voor het zestal en den ambtenaar was niet te krijgen. Staande in een der wagons krijgt de laatste een idee dat hij zijn medereizigers meedeelt. Brommend zegt hij, dat zelfs voor patiënten, die aan hondsdolheid lijden, geen plaats in den trein is. Zijn mede reizigers beginnen te blaffen, maar...... blaffen slechts kort, want onder groote hi lariteit liep de coupé leeg en hadden allen goede zitplaatsen. GEEN CEMENTFABRIEK IN HET GEULDAL. In het laatst van 1919 heeft een inge zetene van Berg en Terblijt (Limb.) aan Burgemeester en Wethouders van Hou them vergunning verzocht tot het oprichten van een cementfabriek. Daar de ze fabriek en hinderlijke, ontsiering van het Gculdal zou zijn, verzocht de Bond Heemschut aan Burgemeester en Wethou ders, de vergunning te weigeren, wat d'it college bij zijn besluit van 20 Januari 1920 deed. De aanvrager stcld'c tegen dit besluit beroep in bij den Raad van State, doch heelt dit beroep onlangs ingetrokken, zoo dat het'Geuldal niet door eet» cementfa briek zal worden ontsierd. LETTERLIJK DOODGEDRUKT.^' Vrijdagmiddag heeft op een bouwwerk aan het Spaarneplein te 's Hage, een droe vig ongeluk plaats gehad. De werkman P. C. D., wonende Govert Flinckstraat 21, geraakte door onvoorzichtigheid met het hoofd bekneld onder een neerdalende lift," waardoor hij terstond werd gedood. De bodem van de lift moest gedeeltelijk wor den uitgezaagd om den verongelukte te bevrijden. Als tragische bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat twee zoons van den verongelukte eveneens op het bouw werk werkzaam waren. DE TYPÏIUS TE AALSMEER. De typhus te Aalsmeer heeft haar hoogte punt overschreden. Wel doen zich nog nieuwe gevallen voor, doch het aantal aan getasten neemt successievelijk' af. Tot op heden zijn 9 personen overleden aan de ziekte. DE BRAND IN HET HAAGSUHE ZIE KENHUIS. In de Haagscho pers werd do Haagsche Brandweer .van nalatigheid beticht inzake het ontstaan van den brand in het Hulp ziekenhuis aan den Tapijtweg. Naar aanleiding van deze uitlatingen had het Haagscho Correspondentiebureau een onderhoud met don waarneinenden commandant der brandweer aldaar, den heer B. 0. Spoelstra. Deze wees erop, hoe de brandweer steeds diligent is is weost inzake de beveiliging van het Hulpziekenhuis. Toen de barakken nog bestemd waren voor de Engelsche inva- lieden, was daarin een b'iiten-brandloiding aangebracht op initiatief van het Rijk. Toen in Juni 1919 do barakken werden ingericht voor Hulpziekenhuis en aan da gemeente overgingen, wees de toenmalige commandant der brandweer, do heer Tüc- kerman er de gemeente op, dat de brand leiding dringend verbetering noodig' had, dat voorts de gebouwen op te korten afstand van elkaar stonden. In overleg met gemeentewerken i's toen verbetering gekregen. Er werd op vijf plaatsen blusohmatei-ioal aangebracht, zoo dat bij het ontstaan "an brand, deze on middellijk krachtig zou lcunnon wordon aangetast, door inwonend personeel. Wat nu den brand van Woensdag j.I. betreft, het is ten eerste nog niet uit gemaakt, dat de ligging van de pijp de oorzaak is. Gesteld echter dat de door voering van do pijp door het plafond niet-hrandvrij is geschied, de brandweor zou daaraan in geenen deele schuld heb ben, daar do pijp is gelegd door Gemeen tewerken en niet door de brandweer. Ookhet onderhoud berust bij Gemeen tewerken. De brandweer staat dus hier geheel buiten. t Door de brandweer is van den hoofd post, Seheveningen, uit een dag- en nachtbewaking ingesteld ter geruststelling van da zieken. 4' EEN JEUGDIGE AVONTURIER. Vrijdag is door de Rotterdaimsche re-, cberche in een h-otel aan het Spui te 's-Gravenhage aangehouden de 15-jarige kantoorbediende M. J. v- T., verdacht van. een op 22 Februari gepleegd e verduiste ring van een aangeleekcmden brief, in houdende 2000, ten nadeele van zijn patroon, de firpia A. v. V. en Co. aan de Nieuwe Haven, te Rotterdam. Op* 22 Februari werd hij belast met de verzendjüg van twee aangeteekende brie ven, één van 2000 en één van f 2500. De Malste heeft hij verzonden. Uit dien vam 2000 non» hij echter een zilverbon van 1 om naar de bioscoop te gaan, me: ue bcüueljng den -rtwgemien -fcudcig. wanneer hij zijn zakgeld ontving, het geld weder in le sluiten cn den brief dan le verzenden. Het toeval wilde evenwel, dat de jon gen dien Zondag geen zakgeld kreeg. Hij is toen uit vrees voor ontdekking van huis weggeloopen. Na eerst twee dagen in Den Haag ver toefd te hebben, vertrok hij vandaar naar Amsterdam, waar hij vijf dagen verbleef, waarna hij weder naar Den Haag terug keerde. j Daar verzond hij een postwissel van f 1450 aan zijn patroon, die de politie, waarschuwde met het bekende gevolg. De jeugdige avonturier was nog in het bezit van f 200 en van een gouden hor loge, dat hij zich tegelijk met een nieuwe regenjas had aangeschaft. Hij dr-oeg nog een lot van de Holl. Grondcredietbank bij zich, waarmede hij een prijs hoopte te winnen, die hem in staat zou stellen het opgemaakte geld! terug le geven. NEGATIEVE VOORSCHRIFTEN IN AMERIKAANSCHE ONDERNEMIN GEN. Ontmoedigt geen ingevingen. Houdt er geen glnstelingen op na, daar zij er u zelden erkentelijk voor zijn. Zit niet op uw geldkist, vrekkigheid is geen zuinigheid. Vergeet niet, dat er ten minste altijd twee lezingen van een geschiedenis zijn. Wantrouwt uw ondergeschikten niet indien zij niet te vertrouwen zijn, ont slaat gij ze. Vergeet niet, dat een zekere weg om al les te dooden, het belachelijk te maken is. Zijt niet anders dan een man en een gentleman, indien ge loyalen en trouwen dienst wenscht. Duldt geen oneenigheid tusschen afdee- lingen; gebrek aan samenwerking is een treurige staat. Weest niet onredelijk, indien de men- schen een grief hebben; brengt het in orde als het kan. Plaagt de hoofden der afdeelingen niet door onverplicht ingrijpen bij belzelingen. Verwacht van een onvoldoende bevolkte af deeling- niet groote partijen werk te lcrij- gen in een korten tijd. Laat uw ondergeschikten zich nief af sloven om kleinigheden dit vermindert hun arbeidskracht. Weest niet stroef tegen een nieuwen be diende; hij voelt zich waarschijnlijk als een kat in een vreemd pakhuis. Schaft geen ding of mehouj af, zonder ze door iets te vervangen, dat actueel bctcr is. Verbeeldt 11 niet, d!tt iemand, zelfs u zelf, onfeilGaar is en verwacht het bijge volg ook niet. Houdt er geeft ongeëvenredigd 6ysteem van kunstmatige verlichting of luchtvcr- versching op na, dit is een poovere spaar zaamheid. Adverteert niet bij horten en stooten of schijnbaar bij gelegenheid een gesta dig volhardend systeem is beter. (Conf. Fabr.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 1