BUITENLAND. Korte Berichten. Handel en nijverheid. Kerk en School Parlementaire Kroniek INSLUIPING TB UTRECHT, i Toen oen bewoner van de Daendelstraat Ie Utrecht Kondag j.l., zijn woning een tijdje had verlaten, hebben onbevoegden hiervan gobruik gemaakt, om in zijn wo ning eens te gaan snufl'elen. Mot behulp Van oen valschon Bloutel opende men do voordeur. In oen achterkamer werd de deur van oen linnenkast geforceerd en een bedrag van f 100 m zilvergeld, dat zich in do kast -bevond, moegonomou. Uit een ltistjo ontvreemddo men bovendien een aantal bankbiljetten vau tien gulden, zoodat in totual ongeveer f 200 werd ge stolen. Van do dieven was, naar het U. tl. meldt, bij terugkomst van den bewouer, geen spoor meer te bekennen. Do politie «telt een ondorzeok in. WIE ZAL DAT BETALEN? Voor sommigen, die niet aan nuttige bezigheid of ontspanning gewend zijn, kan de Zondagmiddag recht saai en vervelend zijn. Dat vond een 13-jarigo bengel in de Hoofdstad van 't Sticht ook en hij be dacht oen leuk spelletje om den tijd door te Brengen. De jongen zocht een aantal projoctiolen in den vorm van steonen, nam een gunstig plaatsje in on ging proboeren hoo ver hij wel over hot water kon gooien. Een uitstekende oefening, hot sterkt do «armspieren zoo. Maar zij moet niot uit gevoerd worden in do stad, dat is te go- 'vaarlijk. Want op een zeker oogenblik cwcrd de werpkracht van den knaap zoo groot, dat desteenen heeloinaal tot aan den overkant tegen de huizon van 'den Weerdsingel wist te krijgon. Toon vloog ooh steentje mot al te voel vaart (door oen groote winkelruit van f 150. DE STHIJD TEGEN DE NACHT HUIZEN. De politie te Amsterdam is opnieuw Öen strijd begonnen tegen de nachthuizen aldaar, die in den laatSfen lijd weer ais paddestoelen uit den grond zijn verre- Ben. De eergle aanval, die Zaterdagnacht door een politiemacht werd ondernomen, iwas gericht legen een nachthuis op iden Oude Zijds Achterburgwal. Toen de portier van het nachthuis de politie zag naderen, sloot (hij de deur en waarschuwde de bezoekers door toepas sing van het z.g. „3 bellen-systeem", dat Cr onraad was. Daar de deur gesloten Woef, hak le de politie met een bijl het pa neel door en kroop door 't gat naar bin nen. Met den revolver in de vuist traden de politiemannen het huis binnen en 1 kwamen in een kamer, die als cabaret zaal was ingericht en waar een dertigtal nachtvlinders en dcngelijken bijeen wa ren. Het bevel van „Hands up" werd on middellijk opgevolgd', waarna de „hecren" door de politie werden gefouilleerd. Op Jb:n werden 4 revolvers ep een «dolk ge vonden, die in beslag werden genomen. Hetzelfde geschiedde met de aanwezi gen voorraad sterken dranlk en cham pagne, ter awarde van ettelijke honderden guldens. Vervolgens werd het geheels gezelschap naar het bureau Wai-nvoes- straat geleid, waar rij verhoord worden. Tegen den houder van het huis werd proces-verbaal opgemaakt wegens o-ver- Itrecfrng der drankwet. ERNSTIG ONGEVAL OP DE MAAS. Maandagmorgen om 6)4 uur had op de Maas le Rotterdam, een ernstig ongeval plaalg. Van 't zand'haakje „Sophia" stoot 'te de mast legen «een peiler van dé Wil lemsbrug, tengevolge waarvan bet scheep je omsloeg en begon te zinken. Aan boord bevonden zich de 28-jarige schipper Ger- rit van Leeuwen, tuitGouderak, diens tvrouw en een kindje van 10 maanden. Toen Van Leeuwen en zijn vtouw za gen, dat het vaartuigje naar de diepte ging, spriJiig de viou.w in een roeiboot, terwijl de schipper de roef in ging, om Zijn kind te halen. In enkele seconden [was hij terug om ook vanboord tegaan. Het achterste deel van hét scheepje was echter al onder water en Van Leeuwen kon imet het kind niet meer langs het. gangboord in de roeiboot koinen. De man Werd met het kind naar de diepte ge trokken door de zuiging, die ontstond itoen de „Sophia" geheel verdween. 'De vrouw sprong toen ook te water, idocih kon zich vastklampen aan cenige tslukken hont, die waren losgeraakt. Nabij de Draaisteeg, waarheen zij door iden stroom werd gevoerd, werd zij ge red door personeel van «een sleepboot. Per brancard werd zij naar het zieken huis aan den Coolsingel gebracht. De rivierpolitie had om 9 uur het lijk je van het kind gevonden. Er werden nog pogingen gedaan, om ook «het lijk van den schipper te vinden. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Zondagavond tegen 6 Pi uur heeft een ernstig auto-ongeluk Ipaats gehad op den Leidscben straatweg ie 'sHage nabij het Bosohhek, waar een in volle vaart rijdende auto is omgeslagen, waardoor de beide inzittende chauffeurs G. C. G., wonende Mallemolen en J. C. A. D. wo nende in het Bczuidenhout, uit den wa gen werden geslingerd. De 20-jarige D. was onmiddellijk dood én werd door den Gemeenlelijken Ecrsle Hulpdienst saar het posthuis aan de Ko- .Jiingsbrug vervoerd, terwijl de 23-jarige G. in bewusteloozen toestand naar het Gemeenteziekenhuis werd' gebracht. Naar verluidt, was Maandagmiddag het bewustzijn nog niet teruggekeerd. De auto werd zwaar beschadigd. EEN PROCES OVER DE MELKCONTROLE. Den 7den Februari j.l. voerde de „Am- Bterdamscbe Melkinrichting en Elesschen- tmelkfabriek Holland", per scimit 140 bus pen melk, inhoudende ongeveer 6000 L. uit haar fabriek te Leimuiden te Am sterdam aan. Do gemeentelijke keurmeesters onder zochten deze melk op soortelijk gewicht ■met het resultaat, dat 19 bussen in beslag .werden genomen. Deze bussen warden door 'Ren Gezondheidsdienst van de Da Costa- kade gebracht naar de Melkmarkt, Prins 'Hendrikkade. I's D.rectie van de „Holland", gowaar- soliuwa aoor haar personeel, begaf zich terstond mot getuigen naar do Melkmarkt en eisebto monsterneming, wat haar eerst werd geweigerd. Na zich in verbinding te hebben gesteld mot do directie van don Gezondheidsdienst, werd monsternoming toegestaan. De bussen waren reeds ge nummerd; do monsters krogen gelijke nummers en werden verzegeld; daarna werden zij „ouracht naar bet laboratorium van Dr. A. O. Plioater. Don volgenden dag ontving de „Holland" 9. govulde oussen terug; later op don dag ook de 10 andere, doch die waren leeg. Do nummers op' do bussen waren intus- sclien verwijdord. Het resultaat van het ondorzoek in het laboratorium van Dr. Pliestor was, dat do molk van 17 bussen volmaakt ir ordo was; 't vetgehalte b.v. varieerde van 3,15 tot 3,50 proeent, terwijl de gemeentelijke verordening- slechts 2,85 pro cent eischt. Ook het onderzoek op soorte lijk gewicht en bot percentage droge stof, gaf uitstekende resultaten. In twee bussen was schijnbaar water ge komen; hoe is feitelijk niet na le gaan en evenmin Waar en door gien 't zou zijn geschied, vóór of gedurende hel mon- sternemen op de schuit aan de Da Costa- kade. Intusschen was het vetgehalte van deze twee bussen toch nog 2,90 en 3,10, zoodat daarop niets viel af le dingen. De „Holland" is overlitigd, dat de melk niet vervulsclit was en dat de Gezond heidsdienst dus ten onrechte den inhoud van genoemde 10 bussen totaal 500 L. 'heeft achterwege gehouden en eischt daarom schadeloosstelling. Te dien einde is de gemeente Amster dam gedagvaard. Het bestuur van „Her- mes", vereeniging van Amsterdamsche melkinrichtingen heeft zich deze zaak aan- geirokken. Op haar kosten zal het proces worden gevoerd. BANG IN 'T DONKER. In een Engelsdh tijdschrift vertelt een vrouw, hoe zij haar kinderen al spelend leerde, niet bang fn 't donker te zijn. „Luister kinderen, ik weet een prachtig spelletje. We gaan samen naar de gang". „Maar daar is 't heeleinaal donker," zeiden een paar angstige stemmetjes ten antwoord. j „Ja dat weet ik. Maar 't is juist een spelletje, dat in 't donker gespeeld moet worden.r. Ergens wordt oen bal verstopt. Wie 't eerste ham kan vinden, die kreeg een reep lekcre chovolade. Ik leerde hun daarbij hoe zij hun handjes moesten gebruiken o«m zich niet te slooten nergens tegen aan te botsen. Nog meer spelletjes in 't duister werden gespeeld. Terwijl we saanen in een don kere kamer zaten kregen we allerlei din gen te voelen en te tasten en te raden, wat 't wel zijn kon. In T duister liepen we do trappen op, hand aan band, We voelden, we telden de treden. We speelden, da>t ik de reus was, die hen ollen wilde vangen, maar die hen vrij wilde laten, als zij heel alleen in H a-itefccr de trap durfden op en neer te gaan...» In 't begin waren de peuters wel een beetje bang in 't donker, maar spoedig werd 't beter en beter en'ik geloof heusch, zoo zegt de schrijfster, dat ik m'n kinderen door deze spelletjes van htm bange kippékuurtjes genezen heb. Doodelijk ongeluk. Op eten Amstel bij Ouderkerk had een crnsliig ongeluk plaats. De 45-jarige schipper R. viel bij de duisternis door een openstaand luik der schuit, met het g-exolg, dat hij na enkele bogen/blikken overleed. Te Kuiure is het gebouw der electri- sche centrale geheel door brand vernield. De oonraak is onbekend. Brand te Nfjmegen. Door onbokeudo oorzaak heeft Vrijdag een heevige brand gewoed in de Nij- meegsehe kinderwaenfabriek aan den Weurtscheweg. De brandweer wist het vuur te beperken tot de uitgebreide tim merwerkplaats. Verschillende machines en motoren werden .vernield; bet bedrijf kan worden voortgezet. Inbraak te Rotterdam. Maandag avond s tijdens afwezigheid der bewoners ingebroken, in het pand aan de Henegou wer laan te Rotterdam, bewoond door de families H. en de N. Verschillende kteedingstukken, benevens armbanden, ringen, horloges en een bedrag van 150 Worden vermist. Plotselinge dood. Zaterdagavond werd door een agent van politie op den Schiedamschen Singed te Rotterdam, een man n bewusteloozen toestand aangetrof fen. - Per branaard'naar het groote zekennns overgebracht, was hij bij aankomst reeds overleden. De man bleek' te zijn de 48-jarge schil der H. E., gewoond hebbende Tothuislaan. Hartverlamming was de oorzaak. Griezelige vondst. Tc Baarn werden bij liet uitgraven van het terrein voor de nieuwe R.-IC school op ongeveer een meter diepte verscheidene geraamten gevonden. Woonschip gezonken. Te Nieuwer- Amstei is in de Ringvaart het woonschip van de familie G. gezonken. Met veel moeite slaagde de man er in zijn vrouw en kinderen te redden. De. familie is thans dakloos, terwijl haar meubeltjes mede 111 de diepte zijn verdwe nen. Als verdacht van diefstal van een aan deel heeft de recherche te Amsterdam, al daar een 21-jarige kantiorbediend'e aange houden Woningtoestanden op 't platteland. Dat het met de woningtoestanden op het platteland dikwijls treurig is gesteld, moge 'dijken uit liet feit dat dezer dagen in de gemeente Boilen {Drente) een woning is verkocht voor45.-In dit krot woon de een gezin van 9 personen. Herleving van de textielindustrie, p- Men meldt aan het „Hbid," uit Twente: Dé Werkloosheid In 3e TextldKnifustrTc'' in Twente begint hier en daar iets te verminderen. Bij de firma Van Heek en Co., op de Rigtersbleek te Enschedé wordt weer de volle week gewerkt en iok' de arbeiders der K. S. W. te Nijvcrdal, voor zoover ze nog op de fabriek zijn, werken de geheéle week. Een request van 'den melkhandel. Meerdere temden van melkhandelaars heb ben een request gezonden aan den Minister van L, N. en II., o.a. de Nat. Bond van Mclkslijtcrs in Nederland, de Ned. Bond van Coöperatieven Centrale Melkinrichtin gen te Amsterdam; de R.-K. Bond van Molkhandelaren te Ddlft; en de R.-K. Bond van Melkcentralen te Delft. Zij hebben met leedwezen k'ennis geno men van het voornemen om eerstdaags den gehcclen melkhandel vrij te laten en ver zoeken dringend de regeeringsbemociin- gen voorliopig te handhaven; zij het dan ook zoodanig, dat langzamerhand! naar normale toestanden kan worden terugge keerd, naarmate zulks zonder te groote stagnatie voor dén melkhandel en het pu bliek mogelijk is. Loonsverlaging in de glasindustrie.. In dn glasindustrie hebben dé werkgevers den arbeiders een ontwerp-collectief con tract voorgesteld met loonsverlaging van 22 tot 35 pet. en een werktijd zoover als de wettelijke «bepalingen zullen toelaten. De «besturen der arbeidersvereenigingen zijn uigcnood'igd om over dit ontwerp on derhandelingen'met de werkgevers tc voe ren. MGR. BOS. Z. D. H. Mgr. Pacifius Bos is inct zijn reisgenooten behouden in Pontianak (Bor neo) aangekomen. Diefstallen van effecten. Ten nadeele van een firma te Amsterdam, is een be drag groot 2700 .aan effecten ontvreemd. Damianusstichting. Naar men ons meldt, zullen de Eerw. Paters van de H. II. Harten (Damianusstichting)te Grave, wier kloos-ter onlangs door brand ver- nitsld werd, een nieuw klooster bouwen in St. Oedenrode (N.B.) Slapte in handel en bedrijf. De strookartonfabriek De Halm te Hogkerk (Gron.) wondt 12 dezer stop ge zet. Zaterdag is aan ongeveer 150 arbei ders tegen dien datum ontslag aangezegd. De Eleclriciteitsvoorziening afgestemd. In een op zich zelf uitmuntende rede, die 2 uren in beslag nam, heeft de Mi nister van Waterstaat zijn belangrijk ont werp tot electriciteitsvoorziening uiteen gezet en verdedigd. Van dezen Minister kan allerminst ge zegd worden, dat het hem aan bekwaam heid en ijver ontbreekt. Van tact gaf hij blijk door een nota van wijzingen in te dienen> waarin op belangrijke pun ten tegemoet werd gekomen aan bezwa ren, die tegen de oorspronkelijke regeling door Kamerleden van onderscheiden po litieke kleur waren ten berde gebracht. De heer Koning gaf toe, dat hej; voor de Kamer moeilijk is groote bedragen voor een Naamlooze Vennootschap te voteeren, waarin zij geen zeggenschap hoeft; van daar het nieuwe art. 2, waarin voor aan leg van nieuwe, of overneming dan wel aankoop van bestaande inrichtingen en werken tot het voortbrengen van olectri- citeit welke voor anderen beschikbaar zal worden gesteld enz., machtiging bij de wet voreischt wordt. Een belangrijke wij ziging was er die van art. 6 (7), welke beoogt aan de bezwaren van provincies en gemeenten tegemoet te komen. Ook do nieuwe bepaling, dat de N. V. geen leeningen mocht aangaan dau namachigiug bij de wet, is een waarborg, te meer, dat do Staten-Generaal het roer niet geheel uit handen hebben gegeven. Aan 's Ministers verdediging van zijn grootsch ontwerp, ontbrak dan ook geens zins de geschiktheid, niet om de prin- cipiëele tegenstanders, maar om do wei felaars te bekeeren. Zelfs kwam bij tot een besparing van oenige millioenen 's jaars in verband met de electrificatie van de spoorwegen, waarvoor de directie der spoorwegen het oogenblik thans ge komen acht. Intusschen gaf do Minister duidelijk te verstaan, dat volstrekt niet als regel de bestaande bedrijvon zullen moeten worden overgenomen; in vole ge vallen zal zonder overneming voldqende samenwerking met de bestaande centralen te verkrijgen zij. Doel der wettelijke regeling is slechts de grootste economie te bereiken, door de energie der centrales beter uit te nutten; m.a.w. ingrijpen van den Staat is noodig om te voorkomen, 'dat op ondoelmatige wijze kapitaal wordt uitgegeven, doordat gemeenten en provim cies bij uitbreiding barer centrales Uit sluitend op de eigen belangen zouden acht geven. Echter, het fatale voor het ontwerp van den Minister was, dat de motie, van de vrijzinnig-democratische heeren Van Beresteyn en Marchant, na zijn rede, niet werd ingetrokken. Zij waren door de rede van den bewindsman niet overtuigd. Van den heer Marchant verwondert ons dit niet. Deze is zoo goed als nooit, door een tegenstander te overtuigen. De gewijzigde motie, dus zooals die in stemming werd gebracht, luidde: De Kamér, van oordeel, dat een algemeene rege ling noodzakelijk is om de electriciteits voorziening met de geringste kosten voor alle deelen van het land te verzekeren, dat dé Kamer nog niet beschikt over de noodige gegevens om thans reeds vast te stellen, dat het gestelde doel door mo nopoliseering der clectriciteitsproductie in handen van één geoentraliseerd bedrijf het best is te bereiken, noodigt 3e Regeerlng olt hef aanhan gige wetsontwerp in nadere overweging le nemen, en gaat over tot de orde van den dag. Door de indienning dezer motie was de Minister van Waterstaat in een moei lijk parket geraakt. Wat moest hij doen? Nadere gegevens verstrekken, dat was hem onmogelijk. Ver anderingen brengen in den opzet van bet ontwerp, maar dan was het zeker dat er slechts een verschuiving onder de vóór- en tegenstanders plaats zou hebben. Schoof de Minister meer naar de groep van den heer Van Beresteijn toe, dan zouden zijn hcl- "pers ter rechterzijde allicht afvallen. Trachtte hij tegemoet te komen aan de bezwaren van den beer Van Vuuren c.s., dan zou hij waarschijnlijk den steun der sociaal-democraten verliezen. De motie-Van Beresteijn werd met '47 tegen 38 stemmen aangenomen, hetgeen teflpekent, dat u(tstpl voor het oogenblik .hetzelfde beteekent als afstel, althans voor meerdere jdren. Aan de stemming over de motie ging een reeks motiveeringen over stemuitbren- ging vooraf. Vóór de motie stemden: de anli-revo- lutionnairen, de christelijk-historiscben, dc vrij-liberalen, de vrijzinnig-democraten, de neutralen, de communisten, benevens 10 katholieken (de heeren Wintermans, de Wijckerslooth, Van Sasse van Vsselt, Stu- leineyer, Bulten, Swane, Van Groenen- dael, Juten, Reymer en Arts), de Unie-li beralen Van Doorn, Rink en De Kanier en de christen-democraat A. P. Staalman. Tegen de motie verklaarden zich 13 ka tholieken (de heeren Kuiper, v. d. Bilt, Nolens, Deckers, Engels, Van Dijk, Haa- zevoet, Kolkman, Van Rijckevorsel, Van Vuuren, Bongaerls, H. Hermans en Koo ien), 3 Unie-liberalen (de heeren De Mu- ralt, Otto en Lely), de chrislelijk-sociaal Van de Laar, de plattelander Braai, de socialist Koltliek en de S. D. A. P. Uit de verdeeling der voor- en legen- stemjners valt voldoende op te maken, dat aan de aanneming der motie-v. Bere steijn geen politieke gevolgen zijn verbon den. De Conferentie te Londen. 'Nieuwe voorstellen der Duitschers; een voorstel der geallieerden. PARIJS, 7 Maart. (Havas.) De verga dering van den oppersten raad stelde de grondslagen vast, waarop de conferentie nieuwe voorstellen der Duitschers zou kunnen aanvaarden. De bespreking liep over voorstellen van Schroder, staats secretaris van financiën, omvallende aanvaarding der in het accoord van Pa rijs vastgestelde annuïteiten gedurende 5 jaar, met de mogelijkheik van herziening; na die vijf jaar verhooging van de uit- voerbelasting van 12 tot 30 pCt., uilgif- 4. van een internationale leening van 8 mijliard gouden marken en het sluiten van een handelsverdrag, waardoor dc be palingen van ongelijkheid zouden worden opgeheven. Dit alles wordt eóhter afhan kelijk gemaakt van het blijven van Opper- Silezië bij Duilsóhland. Dc geallieerden beschouwden dit aan bod als beslist onaannemelijk en kwa men tot overeenstemming over het vol gende plan, te danken aan het initiatief van Lloyd George: le. dertig vaste annuïteiten van drie milliard gouden marken 2e. een belasting van 30 pCt. op den uitvoer met een vast gegarandeerd mini mum, welke belasting na vijf jaar zes of acht milliard zou kunnen opbrengen. De commissie van herstel zou, na het totaal der schadevergoeding, door Duilscli land verschuldigd, te heben vastgesteld, de waarde der compensaties bepalen, noo dig om het "bedrag te bereiken van de te Parijs gefixeerde cijfers. De Duilsche delegatie stelde zich des avonds in verbinding met Berlijn, dooh kon niet antwoorden of deze regeling die vrijwel geheel gelijkwaardig is met het accoord van Parijs, werd aangenomen. Het ontwerpen der oorspron kelijke Duitschc tegenvoor stellen. Naar de „Deutsche Zeitung" van be voegde zijde verneemt, hoeftdit in strijd met andersluidende berichten de rijksminister van financiën Wirlh ge zamenlijk met dr. Simons en de heeren Bergmann en von Simon de formulee ring der Duitsdhe tegenvoorstellen uit gewerkt. De vorm, welke door deze com missie aan de voorstellen is gegeven, is daarop door hel kabinet goedgekeurd. DE DUITSCteE DELEGATIE VERTREKT UIT LONDEN. Om vier uur opende Lloyd George de bijeenkomst van den Oppersten Raad. Hij verklaarde de nieuwe Duilsche' voor stellen voor volkomen onaannemelijk en zeide dat de geallieerden de inwerking- 1 stelling van de strafbepalingen niet kun nen uilstellen, loibfl- Simons weigerde de overeenkomst van Parijs te aanvaarden; hij protesteerde te gen de strafbepalingen. De zitting werd otn half zeven gesloten. De Duitsche ge delegeerden zullen heden Londen verlaten De Grieksch-Turksche quaestie. Kalogeropoelos, de president van de Grieksche delegatie te Londen, heeft Goe- tiaris, minister van oorlog en leider van «de parlementaire meerderheid, verzocht ten spoedigste naar Londen te komen, aangezien het noodig is van naderbij de onderhandelingen te volgen en daaraan deel te nemen. Goenaris is hedennacht met een torpedo-bootjager vertrokken. De onderhandelingen mislukt? Reuter seinde gisterenavond uit Londen: De conferentie zal niet tot een overeen stemming leiden. De Duitsche delegatie handhaaft aanbiedingen, die do geallieer den eenparig onaannemelijk achten. Do sancties zullen zonder verwijl wor den toegepast, in de eerste plaats dc be zetting van Dusseldorf. Een, bericht uit Londen meldt serder, hul Summa fo' twaalt uur een rede uit sprak waarin hij te verslaan gaf, dat de Duitschers <fe grondslagen van het accoord van Parijs niet konden aanvaarden. Deze rede wordt door de geallieerden als een weigering beschouwd. Daarna werd de zitting opgeheven. Theunis, Lloyd George, Chamberlain en Loucheur werden er mee belast een nota jop te stellen behelzende de weigering der gcealiicerdcn om dc Duitsche tegenvoor stellen 1e aanvaarden. Maatregelen. Do Daily News deelt mede, dat het En- .gelsche ministerie van oorlog aan eenige reserve-lichtingen waarschuwingen liceft gezonden, om zich gereed te houden voor ^vertrek naar de depots. Dit wordt be- chouwd als een voorzorgsmaatregel in verband met een mogelijk gcacliten plol- selingcn keer in den toestand met Duitsch- land. DE ANTI-BOLSJEWISTISCHE BE WEGING IN RUSLAND. De „Populaire" publiceert een'telegram, hetwelk Renaudel, die op het oogenblik te traag vertoeft, liad verzonden en waar in gezegd wordt, dat het blad „Voljakof- f«in" een draadloos bericht publiceert,* af gezonden door de matrozen en arbeiders te Kroonstad, meldende, dat alle macht in handen is' van het voonloopig revolutionair comité, zonder dat bloed werd vergoten, terwijl wordt tegengesproken, dat de stad in bezit zou zijn van generaal Kolowsky. De arbeiders te Kroonstad noodigen allen' uit zich «bij hen aan te sluiten om gemeen schappelijk de lang verbeide vrijheid te hernemen. s Uit Reval: Een nieuwe machtige partij is in Rusland verschenen, n.l. de organi satie van boeren en arbeiders, die .liet be zitrecht en dat van den vrijen handel op- eischt. Het gezag van deze partij over de boeren is zeer groot en Lcnin beschouwt haar als het ernstigste gevaar voor het Russische communisme. Uit Helsingfors: Y°'sens berichten uit KuiU-Rusland is in den geheelen Krim een zeer ernstige opstand uitgebroken. De Tar- taarsche «bevolking is, in wanhoop over de terechtstelling van baar leiders in opstand gekomen tegen de bolsjewiki. Zij hebben Bachozysarai genomen en alle sovjet-com missarissen gedood. Uit Riga: Volgens het Russ. Tel. Ag. meldt een draadloos telegram aan het re volutionaire comité te Kroonstad, dat de bemanningen van alle schepen van de vloot van Kroonstad het gezag erkennen van de nieuwe anti-bolsjewistische regeering. Men heeft den commissaris van de Oostzeevloot, Koesmine, gevangen genomen evenals alle andere politieke commissarissen en den president en de leden van het communis-* tische comité. Een decreet van Lenin en Trotzky stelt alle officieren van de Oostzeevloot buiten de wet. Na de samenstelling van de voorloopigc revolutionaire regeering begonnen dc ma trozen van Kroonstad den aanval op de sovjet-troepen, die de omgeving van Pe- trograd bezet hielden. De matrozen trach ten door te dringen naar Oranienbaum, hetgeen het sovjet-garnizoen intusschen wist te verhinderen. Het revolutionaire co mité zond toen vier schepen om de sovjet versterkingen te bombardeeren. DE TOESTAND IN IERLAND. De strijd met Sinn Fein. Sinn Feiners bobben een afdeeling sol daten overvallen bij Killarney; twee mili tairen werden gedood. Ook bij Kantuck zijn soldaten overvallen, van wie er ver scheidene gedood «of gewond werden. Later werd nog gemeld, dat een briga dier-generaal, een officier en twee soldaten werden gedood bij den overval in de buurt van Killarney en twee soldaten ge wond. BEZUINIGING BIJ DE MARINE. De „Evening Stand'." meldt, dat de Engelsche marine-begrooting, die vermoe delijk Woensdag e.k. wordt ingediend, een totaal zal aanwijzen van rond 77 miliioen pond, tegen 84 miliioen in het vorig jaar. Die vermindering is hoofdzakelijk te wijten aan liet- feit dat het vlootbouw-programma voor het oogenblik voltooid is. Bij het in dienen der begrooting zal Sir James Craig in 't Lagerhuis tevens mededeeling doen van de beslissing der regeering over het" vraagstug: groote oorlogsschepen, of on derzeeërs en luchtvloot. Hoewel niets zeker bekend is heet het dat de deskundigen ge- looven, dat men zal vast houden aan dc politiek der groote oorlogsschepen. Zond/agmorgen werd te Dublin een bom geworpen naar èen militaire auto, die onbeschadigd bleef. De chauffeur van een passeerende particuliere au^o werd echter gedood. Een politic-patrouille vond ecu groep mannen in een vdd «bij Dublin en gaf hun bevel halt te houden, waaraan geen ge volg werd gegeven, De politie vuurde toen, doodde één der mannen en verwondde er twee. Te Newcastle is een poging tot brand stichting gedaan in eeu petroleummagazijn en een houtwerf. Het begin van brand werd gebluseht. Drie mannen, die trachtten een sptri- tualiëu-depót van dé douane binnen te dringen, zijn gearresteerd. Eén hunner was een Ier. EEN GROOTE AMERIKAANSCHE VLOOT. Harding's nieuwe ministers van oorlog, Weebs, en marine, Derby, hebben op een feestmaal van de vloolliga, namens de regeering, dc verzekering afgelegd, dat de regeering de politiek van een groote vloot zal nastreven, en wel de politiek van het hebben van een vloot die sterk genoeg zal zijn om het land te verdedigen tegen welke alldere mogendheid ook mei welke het in conflict zou kunnen gerkaen. „Ik houd van dc vloot" /eide. Derby „en geen ander «ambt, dat de President te vergeven had, zou ik liever hebben ge had dan dit. Ik houd van de vloot; en ik ben van oordeel, dat ik de viool zóó groot moet maken, dat zij voor alle ge beurlijkheden gerekend is." MINISTER-GRIS IS IN CHINA. De, Morning Post verneemt uit Sjang- - bal, dat er een miiu'stcrcrisis h !e Peking. Dc mittister-prcsWcnl, die de laatste kabi- netszitling bijwoonde, dreigt met af te trc> den. G&M8WE BUITENL. BEMföfTEK, ZULLEN DE ENGELSCHE DOKTERS STAKEN? De gemeenlc-ai'lsen in Engeland komen in verzet tegen nieuwe bepalingen, «die het gezondheids-ministerie in bun in structie heeft voorgesteld, waardoor het medisch ambtsgeheim niet langer ge waarborgd zou zijn. Dr. Ernest II. Slaiicomb,» de voorzit ter der „Medisch Politieke Vereeniging" heeft aan dc „Daily Mail" verkjaard,dat de kwestie hoogsternstig is geworden. Indien hel ministerie bij zijn denkbeeld blijft, zullen de dokters mogelijk tot sta king moeten overgaan; aan al'Je dokters in liet land zal dan gevraagd worden hun slem uit le brengen. Reeds hebben tal van dokters verklaard niets «met liet nieuwe stelsel van doen te willen hebben. „Wij weten", zeide dr. Slanconib, „in deze het publiek ach-lcr ons le zullen hebl>en en als het lot slaken 'komt, za.l het geen' staking zijn gericht tegen het publiek, dodii liegen do üx'geering. Het beste bewijs is wel dal vele patienlenons wcigcen le vertellen, heigeen wij hun zouden hebben te vragen." Te Falkcnstein in Saksen is een ter roristische aanslag tegen het stadhuis ge pleegd, dat dobr twee Ontploffingen zwaar is beschadigd. Muren zijn vernield en alle «ruilen le gruizol geslagen. De eerste ontploffing is blijkbaar mei hand granaten, de Iwecdc mei dynamictpalro- ncn bewerkstelligd. Twee wachters zijn ernstig gekwetst. Ook in de naaste om geving van hel raadhuis zijn tal van hui zen beschadigd. Een andere aanslag is gepleegd op het huis van een lexlielfabrikant. I11 diens slaapkamer, waar zich gelukkig niemand bevond, is een bom onlplofl, die het gc- heele vertrek 'heeft vernield. Nachtwakers hebben getracht de da ders te grijpen, maar dezen zijn, na een hevig vuurgevecht, ontkomen. De militaire, gouverneur en de offcier van justitie te Dresden zijn te Falkcn stein aangekomen om een on- dezoeik in tc stellen. In hot stadje, 1 welks bevolking in doodsangst z«it, om dat zij een herhaling van het schrikbe wind van Iloelz (die nog altijd onvind baar blijft) vreest, zal een afdeeling gendarmerie en veldwacürt worden ge legd. Naar Idc Lok al Anzeigcr uit Maag denburg verneem 1, hebben inbrekers Za terdagnacht den grafkelder van het ge slacht Von Gneisenau, waarin ook liet stoffelijk overschot van veldmaarselialk Gneisenau rust, opengebroken. Zij hebben «de zinken deksels van «de lijkkisten ver nield, maar moesten zonder buit aftrek ken. Hel lijk van «den maarschalk is on aangeroerd gebleven. Na een staking vau vier weken zul len de confecliewericers le Berlijn deze weeik den arbeid hervallen. Er is een schikking getroffen, die aan de e'schen. der werklieden in ruime male 'tegemoet komt. Te Grossenmarpe b 'ftetmold vroeg een verloskundige aan den echtgenoot der vrouw, die ze geholpen had, haar thuis te brengen, omdat ze bang was. Toen beiden goed en wel weg waren, ver scheen er een inbreker. De te bed liggende vrouw schoot hem met een revolver, dio haxr man haar achtergelaten had, dood. De inbreker bleek dc echtgenootc der vroedvrouw tè zijn. De FranSche kapitein Anloine Naii- mei heeft in een juwelierswinkel in de Charloltenstrasse te Berlijn de hem be dienende vrouw Van den winkelier een slag tegen den slaap gegeven en is er daar na met ceft parelsnoer vandoor gegaan. De juwelier snelde hem na en wees hem aan de politie dfe hem op dé Gendarmen- markt pakte. De communistische vergaderingen te Berlijn, waar betoogd werd voor een sa mengaan met Sovjet-Rusland, zijn zónder optochten en incidenten afgeloopen. Men denkt dat de communisten zich zoo koest hielden omdat de sovjelregeering duchtig in 't nauw Schijnt le zitten. Te Dublin eischic verleden week een malroos een rcnle voor een ongeluk, dat hem bij stormweer op zee overkomen was. De deur van een kajuit was op zijn linkerhand dichtgeslagen, en daar er geen dokter aan boord was, moesten zijn ver- havende vingers met een schaar afgeknipt worden. e Aan den man werd een rente van 1 p.st. 15 sh. in de week toegekend. Uit Beuthen wordt gemeld, dat Zon dag tegen 11 uur in hel oostelijk deel van de „Köningsgrube" in"~Köningsliüttc een mijnbrand uitbrak. Tot nu toe werden P dooden en 15 lichtgewonden gevonden. De Morning Post verneemt uit Bel grado, dat 14000 Russische vluchtelingen die nog onder het bewind van Venizelos in een kamp te Saloniki ondergebracht waren," van honger omkomen. Hun ellende is onbeschrijfelijk. Dagelijks sterven er wel 50. - Naar het Poolsche gezantschap mee deelt kan de staking in Polen als voor goed mislukt worden beschouwd. De po ging om een algemeene slaking te veroor zaken is niet lot uitvoering gekomen, Naar uit Weenen gemeld wordt, 1» uit een ambtelijk onderzoek gebleken, dat op 86000 Weensche kinderen 10 procent, goed, 50 procent slecht en 40 procent on voldoende gevoed is. Naar de Romeinsche correspondent van het „Berliner Tageblalt" meldt, heb ben onbekende daders het graf van kar dinaal Agliardi tc Birgamo opengebroken. Alle kostbaarheden werden geroofd. Het lijk werd de vinger afgesneden, waaraan zich de bisschopsring bevond,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 2