de streek alkiaar lichten dp. Provinciaal NIbuws f 96.813.80 Opens brief van Jan Romijn aan Pief Tideman, Europa. SPORT EH SPEL ».-■ I LICHTEN OP: 7— 8 Mrt. v. 6.17 n.m. ttot 6-03 v.m. 8— 9 Mrt. v. 6.19 n.m. tot 6 01 v.m. 9—10 Mrt. v. 6.21 n.m. tot 5.59 v.m. 10—11 Mrt. v. 6.23 n.m. tot 5.56 v.m. 1112 Mrt v. 6.24 n.m. tot 5.54 v.m. 12—13 Mrt. v. 6.26 n.in. tot 5.52 v.m. 13—14 Mrt. v. 6.28 n.m. tot 5.49 v.m. 14—15 Mrt v. 6.30 n.m. tot 5.47 v.m. MEDEMBLIK. MEDEMBLIK. Gcmoent raad. Afwezig de heer P. Kooij. lie voorzitter opent de vergadering'. De Secretaris leest de notulen, wel lee onveranderd worden goedgekeurd Becediging va.) den Gemeente-ont- vaiigor. De heer Rientma legt de vereisclite eeden ate De voorzitter feliciteert da nieuw benoemde ontvang: r. Ingekomen is o.a, 2 aanvragen otn 'lankoop van erfpacht va,n het ll.K. Armbestuur en va,n do heer P. W. Vlaming. Wordt, aangehouden- tot een \to'sonde vergadering. Van Ged. Staten zijn ontvangen .eenige modedeelingen inzake een ver ordening B. cn W. meenen dat liier- aan niet voel is te veranderen, en adviseeren aan te nomen, Aldus besloten. Va,n Ged. Staten afwijzende be, schikking over een verzoek van den beer J. Pels, tevens bericht over de heffing van grondbelasting. God. Staten' nraken tevens eenige aanmerkingen aangaande den Ge meente-ontvang r. De gemeente-ontvanger had reeds een brandkast gekocht, cn hoeft voort gestold da,t de gemeente deze huurt tegen een huurprijs bedragende 5Vb p€t der koopsom. De heer Meijer stelt voor, dat de gemeente zelf de brandkast van den Ontvanger afkoopt. Do voorzitter acht dit overbodig, de voorwaarden zijn zeer billijk, en de gemeente heeft haar geld wel noodig. Do heer Meijer blijft aandringen en wenscht aankoop1. De voorzitter handhaaft het voor stel van B. en W. Het voorstel van B. en W. wordt aangenomenmet 4 tegen 2 stemmen Tegen de hoeren Meijer en de Jong. Omrastering Goudblo-emsgracht. In de vorige vergadering is besloten om een deskundigs te laten komen, om een oordeel te vellen over den aan leg van het park. Deze deskundige heeft in het oor spronkelijke plan, een kleine wijzi ging- gebracht, echter van Reen ba- teekenis. De voorzitter stelt vpo-r* do om- rastering even zwaarder te maken, dan oorspronkelijk het plan was, dus dit zal even hoogere kosten mee brengen. "De hoogte zal zijn ongeveer 70 a 80 centimeter. De heer Waijer stelt voor, prikkel draad, in verband met beschadiging, Idpor honden. De heer Vlaming wensciht, dat de afrastering doelmatig zal worden -ge maald. De heer de. Jong zegt, zich niet te zullen wagen aan technische opmer kingen: de verslaggevers hebben in de vorige vergadering niet juist vvger- gegeven wat door hem gesproken is. Vooral de Medemblikker Courant heeft zich in deze brutaal aange steld. Do heer Snel spreekt over aan leg van parken in den Haagg cn in Behagen. Besloten wordt de afrastering te imaken volgens het eerste plan hoog te 50 a 60 o.M. Be voorzitter stelt voor, namens B. en W., om bij het a.s. Harmonie- concours aan bet Haxmonieoo-rps een zilveren lauwerkrans te geven, dit zal f60 a f70 kosten. Aangenomen Wijziging dor gemeente-begraoting. iW o-rdt aangenomen. In verband hiermede stellen B. en |Wvoor de aangevraagde leening van f 2500 niet aan te vragen. Goedgevonden. Plannen tot verbouwing der schcfol jjook voor de Christelijke school) Do vooratter leest hierbij ver schillende toelichtingen voor, de plan nen zijn nu geheel gereed. Hst be stuur der Christelijke school gaat volkomen accoord met de plannen - van den gemeenteraad. Begrooting voor sohoolmeubelen fen ingrediënten is f 3975.— Do heer do Jong zegt, dat da Ctaat. school heel weinig schijnt ie hebben, spreker stelt voor, dat het hoofd der openbare en der Katli. school zullen beoordoelcn wat noodig is. Be heer Bos stelt voor, dit aan te nouden tot de volgende vergadering "lr, Weth. Kooij hiervan niets weet ken zaa^ intussöhen te oaderzoo- stcmt in met het vioioröfcel de Jong, (Wordt aangehouden. Do bouw der schooi is aangenomen Do heer de Jo<ng- vraagt, of er TO-doende drink- en wasohwater voor JJadrg is. De voorzitter zegt, dat hierin wordt vporzien. De voorzitter deelt mede, dat de verhooging va,n salaris door j tiff rouw v. d. Meer in flank is aangenomen. Hondenbelasting. Over 1921 is ïceds aangeslagen en verhooging gaat nu moeilijk'. De voorzitter stelt voor, dit te doen ingaan met 1 Jan. IJ22. iSoedgevonden, Voorzitter deelt mode, flatter geen gymnastiek onderwijs wordt gegeven omreden er geen vergoeding wordt verleend, het leerplan zal zoo gewij zigd worden, dat het tijdens de schooluren kan gego.vcn wórden. Tiendrecht-zaak. Do voorzitter zqgt, mot deze zaak jaren te hebben mee gemaakt, veel dank is de gemeente verschuldigd aan den oud-burgemees ter, van Houweninge. Spr. zag daar om gaarne, dat het nieuwe park zal wórden genoemd naar dezen burgemeester. (Applaus.) De heer de Jong vraagt, hoe- het komt, dat bijna alle monschen in do maand Februari ineer gas heb ben verbruikt, dan in Januari, staat dit in verband met do verlaadde prijs? Do voorzitter zal een onderzoek instellen. De lieer Meijer wenscht, dat d^ beg.ooting gewijzigd wordt, daar er een bedrag van f297 bij moet voor betasting. Spr. zegt, dat reeds liet vorig jaar is besloten, dat dc blik semafleider op de toren zou wor den gemaakt, dgze is echter nog niet «aangebracht, spr. wenscht dat dit spoedig wordt gedaan. Do TOorz. zegt onderzoek' toe. De heer Meijer wenscht art. ,41 dor politieverordening te hpndhaven, in welk artikel bepaald wordt, dat niet op het -plein der Nieuwstrajf wordt gereden, met voortuigen. Spr. "wenscht ook verbetering van het plein De voorzitter zegt, dat het plein juist goed is, zoo- we willen belet ten dat hierop wordt gereden, moeten er borden worden geplaatst, - dat laatste voorstel zal in overweging worden gcno-mCn. Hierna sluiting. WERVERSHOOF. B, K. K«es- vereen i ging. Op Donderdag 10 Maart 'a.s. zal er een R. K. Kiesv.er- eeniging voor vrouwen worden op gericht. Op de oprichtingsvergade ring zal een lezing, gehouden worden door Mevr. BronsveldViitringa van Hoorn, De vergadering zal gehouden worden des namiddags 2 uur in de herberg van G. Oostermeijler. ONDERDIJK. R. K. Kie s-veree ging. Vergadering tot oprichting eener R. K. Kiesvereeniging1. Het doel waarom deze vergadering is belegd wias om te komen (aldus de heer v. d. Geest, Voorzitter der Kiesver. te Werversboof) tot de oprichting eener R. K. Kiesvereeniging. Drie personen Van Onderdijk wefkfe reeds deel uit maakten van het bestuur der -Ktes- vereeniiging te Wervers-hoof, werden dan ook 'door den Keer v.d. Geest ten zeerste aanbevolen. Het Waren de heeren 'C. Zwart, Kj. Smit en Jan Weel. Bij de gehouden stemming! in de vergadering werden alle drie met volstrekte meerderheid Vain stemmen gekozen, terwijl als vierde lid werd gekozen de heer Jb. Manshande, Tot voorzitter der Kiesvereeniging werd gekozen de heer J. A. Bos hoofd eener school. Tot secretaris der Kiesvereeniging werd benoemd de heer Jb. Manshande, tot penningmees ter werd benoemd de Heer Jan Weel. Het bestuur der R. K. Kiesver. is thans geformeerd, zoodat het met zijir werkzaamheden een aanvang maken kan. A.s. Dinsdag vergadering voor de vrouwen, waarom ook' 2 leden zul len Worden gekozen voo-r het bestuur, om met de mannelijke leden van het bestuur te tonnen samenwerken-. Daarna sluiting der vergadering met den Chr. groet. ZWAAü. Te,r invordering gesteld. De burgemeester brengt ter k'ennnis dat 'het kohier der grond belasting en het kohier der Personec- le belasting No. 3 aan den ontvanger ter invordering zijn ter hand gesteld. JAAR VERLAG VAN DEN RAAD VAN ARBEID TE HOuKN u e,R 1920. - (f li Tot het gebied van den Raad van Arbeid te Iloorn belmoren de volgende gemeenten: Abbekcrk, Andijk, Aven- horn, Jueemster, Beets, Berkhout, Blok ker, Bovenkarspel, Edam, Enkhuizen, Gralt, Grootebroek, Ilensbroek, Boven karspel, Hoogwoud^ Hoorn, llpendam, Kwadijk, Medemblik, Middelie, Mid- woud NJbbixwoud, js'ieuwe Niedorp, Obdam. Oostiruizen. Opmeer, Opperdoes Oudendijk. Qude Niedorp, Purmerend, de Rijp, Schellrnkliout, SÓhermer (Zuid eu No-ord), Schcrinerhorn, Sijbekarspel Spanbroek, Twisk, Urk, Ursem, Ven buizen, Warder, Werversboof, West woud. Winkel, Wijdenes, Wijde Wor- mer, Wognuru en Zwaag. De Raad is als volgt samengesteld: Werkgeverslcdcn: J. Best Nzn., Berk hout; D. Rozendaal, Hoorn; E. J. M. huizen. i Stumpel, Hoorn; P. Sluis Nzn., Enk- Plaalsverv. werkgeversleden': A. v. Dokkum, Andijk; R. Eilander, Hoorn; P. Schermer, iloornAiir. Sluis, Enk- huizeu. WerknemersletjenJ. Batema, Hoorn; J. Betlem, Hoorn; G. Edel. Purmerend; A. Koeman Azn., Grootebrock. Plaatsverv. werkn.ledenL. Com pos, Hoorn; D. J. de Graaff, Hoorn; J. Raat, Purmerend; J. F. Sluiits, Hoorn. - Door het bedanken van het plaats verv. werkgeverslid, den lieer Eeltjnk, wegens het aannemen van een betrek king bedoeld ia art. 81 der Radenwei, werd bij K. B. van 10 Juni. 1920, in zijn plaats als werkgever-plaatsvervan gend lid van deu Raad van Arbeid be noemd de heer P. J. Schermer van Hoorn. Het Bestuur van den Raad is samen gesteld als volgt: D. L. Harms, Voor zitter; J. C. Bent, Plaatsvervangend Voorzitter; E. f. M. Stumpel, Werk geverslid; D. Rozendaal, Plaatsvcfvan*- gend werkgeverslid; J. Betlcin, Werk- ucmerslid; J. Batema, Plaatsvervangend werknemerslid; Secretaris (vacature). lil den loop van het jaar werden ge houden 9 llaads- cn 46 Bestuursver gaderingen. Dc Begroeting voor het dienstjaar 1921 werd door den Raad vastgesteld tol een totaal van ontvangsten ad f 150.— en uitgaven ad f 87,498.51 .eu vóór 1 Januari 1921 aan den Verzekeringsraad ter goedkeuring 1 gezonden. Indien van dc zijde van werkgevers en werknemers in alle opzichten mede werking was verleend bij de uitvoering van de Invaliditeitswet, zoo zou de gang der administratieve werkzaam he den vrij wat gemakkelijker zijn gegtiaö. Op ongeveer 40 pCt. der ingekomen routekaarten was onjuist of in 't geheel niet geplakt. Gevolg was het zenden van le en 2e aanmaningen, navorde ringen, eventueel gevolgd door dwang bevelen. In dit verband zij mede ge wezen op het in verhouding zeer groo ts. bedrag aan navorderingszegels bin nengekomen, alsmede op het zwaar be last zijn, van den Buitendienst, waar omtrent hieronder nadere gegevens voorkomen. Veel extra arbeid werd ge vorderd door de bekende uitspraolc van den Gerünalen Raad,, waarbij in den regel inwonende kinderen niet verze keringsplichtig geacht worden. De be paling, vervat in art. 188b, dat de ver zekerde zelf over de kalenderweek, waari nhij geen .werkgever heeft, de premie- niet. moet betalen, ontmoet in de toepassing niet veel sympathie bij de betrokken verzekerden. Over deze bepa ling, vooral in het land- cn tuinbouw bedrijf herhaalde malen toe te passen, moet veel met betrokkenen worden ge correspondeerd. De minder gunstige toestanden in het visschersbedrijt' maakten in Volendam een tweetal con ferenties noodig om regelmatige pre miebetaling te bevorderen. Gemoedsbezwaren tegen de verzeke ring kwamen in het gebied Hoorn zeer sporadisch voor. De beangrlijke beslissing van den Central cn Raad van Beroep, inzake aan genomen werk, het betrof het uit baggeren van slooten, bij een werkgever te Groslhuizen-Avenhorn, door arbei ders „aangenomen" tegen een gepaald bedrag uit te voeren en waarbij de be doelde arbeiders verzekeringsplichtig werden gerekend was voor veel werknemers in het land- en tuinbouw bedrijf van belang. Evenwel zijn door latere uitspraken, inzake eenigszins soortgelijke gevallen, de" beslissingen anders uitgevallen, zoodat inderdaad een nadere definitie in de I. W., wat onder „arbeider" (art. ,4 I. \V.) is te verstaan, niet overbodig is. Ingeschreven aanmeldingen 23.421 niet verzekeringsplichtig verklaringen 2744; nietig verklaringen 5068; verval lenverklaringen 104; afschrijvingen n. andere Raden 715; gevallen van over lijden 92; gevallen in beliandeliug 37; loopende rontekaar.ten 24.513; aantal vervallen rentekaarten 22.439; aantal Ier vereffening aangeboden 21.496; aantal vereffend naar de Bank 18.698; aantal nog in behandeling 2798; niet ingeko men routekaarten op 31 Dec. 643; aan tal ouderdomsrenten toegekend 148; aantal idem geweigerd 5; aantal aan' vragen in behandeling 8; aantal wedu- wenrente toegekend 3; aantal idem ge weigerd 1; aantal aanvragen nog in be- nandeiing 2; aantal weezenrenteu toe gekend 8aantal idem geweigerd 1aan tal aanvragen nog in behandeling 1. Processen-verbaal werden opgemaakt n.l. 1#7 ex. art. .186 I. W., waarop 14 veroordeellngen volgden en in 3 ge vallen vrijspraak, 3 gévallen nog jn behandeling1 ex art. 209 I. W. ge volgd door een vcroordeeling 1 ex. art. 266 1. W. nog aanhangig. Bij den Beroepsrechlcr werden 50 twistgedingen aanhangig gemaakt met den volgenden uitslag: (1) Verzekeriugsplicht v. inwonende kinderen 32 beslissing vernietigd; is aangenomen werk arbeid in loondienst? 2 besl. bevestigd, 2 besl. vern.; loon- ltlasse waarin premie moet betaald wor den 1 besl. bev., 2 nog aanhangig; verz.plicht van arbeiders wien door hel Rijk pensioen is verzekerd 2 besl. bev.; verz.plicht van kulpcoinmies bij de Di recte Belastingen enz. 1 besl. bev., I besl, vera.; vcrz.pUcht van een wa- terniolenaaf 1 besl. vern.is verzekerde ondergeschikt of zelfstandig onderne mer (2), nog aanhangig 2; verz.plicht Vain een volontair ter gem.-secretarie zo- der loon 1 nog- aanhangig; verz.plicht van iémand die ongeveer een hitte uur per dag in loondienst arbeidt 1 nogi aanhangig. Aantal behandelde en nog te behan delen? gevallen 9; door den Raad van Arbeid afgewezen 2: door deu Raad van Arbeid doorgezonden, doch door de U.V.B.'afgewezen 3; in observatie opge nomen 1; ter verpleging opgenomen 2. Mede ten gevolge van de grootc on bekendheid bij werknemers en werk gevers inzake de bepalingen van dc LVV. niettegenstaande de vele vérgade. in- gen in alle cleclen van liJt gebied be legd, de cogferenlies met organisaties gehouden en de schriftelijke mededee- lingen in pers en door circulaires ver strekt was de buitendienst zwaar belast. Behalve de gewone controle op de naleving der wet moesten door den buitendienst 5310 gevallen worden ou- -derzocht, lu 't algemeen kan geconstateerd worden, dat de tegenwerking inzake do uitvoering der wet, in '1 begin meer malen ondervonden, geen blijvend vcr- schijnsel is gebleken. Gcdurei l92o Werden verkocht; Totaal tot eeu bedrag van: weekzegcls dagzegels nav. zegels koslenzegels l60.7TVa 22.0C0.40 1.25 Totaal in 1919 verkocht f U8.9S3.47 690955 Totaal t.m. 31 Dec. 1920 fl25.WU.77 (1) Door diverse ouders tegelijktij- dia aanhangig gemaald. (2) In den loop van het geding bleek, Jat verzekerde in de Rijksinkomsten- belasting was aangeslagen naar een in komen van meer dan f2000.—, zoodat op dien grond de beslissing vernietigd word, hoewel de Raad van Arbeid in het gelijk werd gesteld voo'rzoover het betrof de vraag, of verzekerde onder geschikt was dan ,wel zelfstandig onder nemer. MEVROU.W! ALS U ER PRIJS OP STELT UW WASCHGOËD GEREGELD TERUG TE ONT VANGEN. KOOPT DAN FRANKENBERG's WASCHLIJSTEN. Alvorens gisterenavond de be kende Bloemiendaalsche anti-papist Mr. P. Tideman, in de „Harmo nie" te Alkmaar een bespreking1 zou houden over: „De rol, die Rome thans in Nederland speelt", werden door propagandisten in de onmiddelijke omgeving der „Har monie" circulaires verspreid van dien volgenden inhoud: Zeer Achtingswaardig heer! Een klap in .uw aangezicht zou het zijn, indien ik mijn adres an ders inkleedde. De „trots van Bioemendaal" is wel zoo beroemd, dat eenige na dere adresaanduiding een belee- diging voor u ware, te meer be- leedigend bovendien voor u. die van beleedigen een zoo'n diep- grondigen afkeer heeft! U is nu eenmaal iemand, op wien van toepassing zou zijn het spreekwoord: „Hij is-bekend als de bonte hond.". Vandaar mijn. in zijn eenvoud, u hulde brengend adres. Met belangstelling nam ik ken nis. dat u op 7 Maart in „de Harmonie" revanche komt nemen over een geleden nederlaag. Ofschoon het u een troost mag zijn. dat de edelste verdediger zelfs wel eens fiasco lijdt, kan ik me toch levendig voorstellen, dat ge op een andere plaats te Alkmaar tegenover een u goedgezind pu bliek, tracht te herstellen, hetgeen uwe reputatie „van verdiger van de blanke onschuld" heeft gele den in Alkmaar's Gerechtsgebouw! Bovendien is het zéér juist van u gezien, dat u de toen mislukte anti. katholieke propaganda te Alkmaar, die aan voorbereiding en aan be taalde of te betalen boetegelden, toch een aardig duitje heeft ge kost. weer eens tracht op den been te helpen. Gelukkig kunt ge hierbij rekenen op de voor geld beschik bare ruimte in de Alkmaarsche anti-Roomsche pers, die nog steeds niet een blijmoedig hart door vele katholieken gesteund wordt door abonneinents en advertentiegelden waardoor eens te meer wordt be wezen, dat de naieviteit nog lang niet de wereld uit is. Het comediestuk in 7 bedrijven, hetwelk ge gaat opvoeren, en tot naam heeft: „De rol die Rome thans in Nederland speelt" is dunkt me heel handig geënsce neerd en de reclame wel zeer goochem voorbereid. Het mooie gebaar, de uitnoodiging tot debat van Mr. Leesberg en den heer Speet, zal heel wat kwartjes op brengen!! Natuurlijk rekent u zelf er niet op, dat de uitnoodiging eenig gevolg zal hebben. De ge- heele 'zaak zal afloop-en als volgt: U vertelt in zeven tempo's, het geen reeds duizenden andere, zelfs groo-tere beroemdheden dan u, vóór u, aan sommige» meii- schen hebben kunnen wijsmaken, n.l. „dat Ro-m-e een heel leelijke rol sp-eelt" maar het debat, waar eigenlijk aileen het kwartje entree voor wordt geofferd, blijft uit.... en de publieke vermakelijkheid is afg-eloopen! Apropos! waarom moeten de Alk maarsche burgers nu eigenlijk een kwartje betalen?? Wordt de propaganda-kas vanuit Moskou niet aangevuld? En is de beurs al leeg? Jadan moet er natuurlijk gedokt" worden. En dan kan ik me indenken, dat de prijzen moesten verhoogd worden van 10 tot 25 cent. Enfin ook zonder hulp van bei de invité's kan 't nog wel -een leuke avond vVorden. D'er is altijd een zeker soort publiek dat zeer belust is op fantastische „Room sche schandalen" evengoed als op Marktsigarctten. Op den geur wordt minder gelet; het spectakel van hen die de waar aan den man brengen is hoofdzaak. En, 't is u heusch wel toever trouwd eeris flink van katoen te geven! U staat daarvoor bekend als een celebriteit! 1 Wat inquisitieipraatïes, Oen beetje schermen met gewetensdwang een vergezicht op net streven naar de macht door Rome, hier in Ne derland; vooral flink afkammen van geestelijke leiders der katholie ken; misschien is hier of daar nog wel een of and-er priester- schandaaltje op te snuffelen, en dan vooral wat brandstapels er bij. nou dan is n al e-en heele Piet! I Ik zie het geheele comediestuk al voor me. EERSTE BEDRIJF. ;,De zaak Bilars tegen van Doorn en Vrij." Onder applaus komt u op. Ach ter u volgen, getooid met een mar telkroon van Bloemendaalderkool. blaren v. Do-orn en Vrij. U plaatst zich te midden van hen, in de houding van e-eu pendule met twe-e coupes. Z ij zijn figuranten. U weet waar de klepel hangt; u toont aan hoe Iaat het is, desnoods slaat u maar wat d-o-or over Rifnie! 't Hindert niets! 't Publiek is even goed enthousiast! En die paar ka tholieken, die zich misschien onder uw gehoor bevinden, zijn eendeels lui van den kouden grond, of te wel naam-KathoIieken, anderdeels durven ze toch niets te zeggen. U heeft dus vrij spel! en kunt mooi dat strafzaakje nog eens ophalen, en er van maken wat u wilt. Suc ces verzekerd. Ook de Alkm. Recht bank zit u dan niet in den weg! TWEEDE BEDRIJF: „Drie soorten waarheid". Een erg afgezaagd thema. In hoofdzaak gericht tegen Roo-msche dogma's, en Katholieke gelo-ofs- en zeden leer! Allemaal oude kost.... tenzii u er iets nieuws op weet. Wat dunkt u om er eens van te maken een all-eg-orische voorstelling van de Waarheid der Evangelische Maat schappij. zusterlijk hand aan hand met -de Waarheid van het Revolu tionair Communisme tegemoet tre dend de Waarheid der Christelijk-é beginselen! Men zo-u dan beter uwe persoon lijke situatie begrijpen, men zou dan klaarder inzien, dat ge tracht te zijn een soort conti actleid-er tus- schen hen die Rome vreezen en hen die gepromoveerd zullen wor den om met de vreesachtigen en in dienst van hen, Rome te be strijden met allerlei soort wapenen. Men zou dan beter inzien, dat het verschil tussch-en zoogenaamde rotes tante n en revolutionairen al leen slechts in naam bestaat, en Wijnkoop en -de zijnen in uw oog slechts huurlingen zijn, gereed tot naaf ieen zeteltje op .liet Binnen hof; nooit gelukt! Maar nu. kom1 aan, dn het land der blinden is eenoog koning; in uw nieuwe partijkring lukt het misschien jwel,- en dan.... Nederland kan dan rus tig gijn I ZEVENDE BEDRIJF,: i,Tusschën geboorte eh dood."- Een hoogst tragisch einde! ia. wat gebeurt er al zoo tos- en Geboorte en Dood Bij som mige lui niet heel veel goeds. Er. zijn er, die gebruiken dien korten tijd schier uitsluitend om haat en tweedracht te zaaien, anderen trach ten o-p huil manier, den Wereld vrede te ontdekkenook ziin er die veel van visschen houdenweer anderen verzamelen diamanten; ten slotte heb je ook lui, die het als hun levenstaak beschouwen om de Kerk van Rome omver te praten Begint u daar maar niet- aan. m-eheer Piet. Niks gedaan lio-ov! Is al sinds 2000 jaar geprobeerd. Een voudig gekkenwerk. Intusschen kan de avond van 7 Maart voor u wel een elite-avond worden. D'er zijn er wel hier die van zoo'n giintje houden. Trou wens, als je tegen Rome te keer gaat. heb je meestal applaus. En dan het honorarium! Zoo ge makkelijk te verdienen!' Hcele- maal geen debat! U kunt dus gerust alle oude koeien, paradepaarden, stokpaard jes. etc. etc. in het gareel laten kom-en, ja zelfs desnoods een var kensstal leeg halen, om aan te too- ne.Ii. hoe de vrees voor en de haat te-gen Rome u bezielt, en hoe noo dig het is, dat echte protestanten desnoods een verbond aangaan m-et Tideman en Wijnkoop, om het Roomsche gevaar te keeren. en ho-e gemakkelijk zulks is. aan gezien echte protestanten van uw maaksel en zij die vati revolutie niet afkeerig zijn, het principieel eens zijn. En als u dan. na een avond vol succes, hier wilt uitrusten van alle inspanning, zoek dan een „rustf- ge hotelkamer" op; ook zonder een bijzondere fooi zal de kelfner u daarin wel ter wille zijn! Met de u toekomende achting Uw dienaar, JAN ROMIJN. allerlei anti-Katholieke spandien sten. Die klaarheid zou heusch .wel een kwartje waard zijn! DERDE BEDRIJF: „Het verbond van Vrees en Lui heid." Ook al oeroude kost. Daar zal wel zoo wat inkomen van ban vloek. cn verdoemenis, en van Roo-msche leiders die teren o-p de g-elden der Gelo-ovigcn. Heelemaal niet nieuwü Minstens zo-o oud als de riolen te Bioemendaal. Toch meheer Piet, kunt u het gerust er nog eens mee probeeren. Publiek dat graag bijten wil, och dat bijt o-ok nog wel op oudbak ken korsten. Toch is er- wel wat nieuws van te maken b.v. een aanschouwelijke voorstelling van uw verbond met de Communisten. U zo-udt dan kunnen poseeren ais verpersoonlijking van „de Vrees"; u zoudt dan kunnen ver klaren no-e alle kans op het Leider schap u ontgaan is, tenzii zii die sp-eculeeren o-p luilekkerlandsche toestanden, u aan een of andere waardigheid helpen. Maar pas o-p dan voor Wijnkoop hoor! VIERDE BEDRIJF: .De altijd loopende transport band v?Tn de leugen." Nou, m-eheer Piet, ik wil je niet hoov^ardig maken; maar dat on derwerp is je nou eens echt toe vertrouwd. Daar heeft u kennis van en ook de capaciteiten voor! Al. zoudt u de allernieuwste snuf. j-es van Roomsche leugens al ook weten te phantaseeren, het zou de ro-em van uw specialiteit op dit gebied niet kunnen v-ergrooten! VIJFDE BEDRIJF: - „De zoogenaamde en de echte protestant". Ja.... da's nou eens iets extra's, ik wil wedden, dat u echte pro testanten noemt, hen die speciaal „anti-paapsch" zijn, beter nog hen die liever Revolutionair dan Paapsch zijn; terwijl zoogenaamde Protestanten door u zullen worden geschetst, als overtuigde Christe nen. die met Katholieken samen werken Misschien sp-eelt u het klaar om de lui wijs te maken, dat alleen maar Communisten zelfs Klompen- Communisten, echte Protestanten zijn. Dat wordt beslist een mooi nummer, hoor! ZESDE BEDRIJF: „Wie waakt over Nederland" Wat in dit bedrijf te voorschijn zal komen, nou dat snapt iedereen wel. Rechtsche Regeering deugt nietBurgerwacht poppenkastetc, etc. al die dingen weten ,we al lang. Maar wie waakt er dan svel over. Nederland? U soms?. Ja. ik herinner het me nog: .wel vroeger hebt n verschillende ma ten te vergeefs een bod gedaan VOETBALWEDSTRIJDEN TE MEDEMBLIK. M. F. C. II speelde een wed strijd te Hoorn tegen Hollandia VI Na vinnigen strijd bleef de wed strijd onbeslist, daar beiden 2 pun ten maakten. Stand einde 2—2. M. F. C. I speelde te Hoorn teg-en Hollandia IV, Ondanks dat velen verwachtten dat M.F.C. zou winnen, verloor de ze de wedstrijd met 4—0. Het spel had geen plezierig karakter, o-ok tegenover den scheidsrechter, he-erschte ontevredenheid, en kwam oppositie nog al eens voor. V.V.M. speelde te Andijk een wedstrijd tegen A.S.V. 11. Daar in dit elftal van A.S.V. en kele leden van het eerste elftal rns- despeelden, was V. V. M. niet te gen hun opgewassen en verloor dc wedstrijd met 10—0. De Aspiranten van V. V. M. speelden een wedstrijd tegen de Aspiranten van Vorwarts (Hoorn) te Medemblik. De Asp. van V. V, M. hielden zich kranig en wisten de wedstrijd te winnen met 3—i. De scheidsrechter-Ho-o-gendijk leid de deze wedstrijd naar genoegen. De Aspiranten hebben voor Me demblik dus nog een winnend cij fer weten te beha'en. VOORLOOP! G M ARKTLER ICIT. PURMEREND, 8 Maart. Kleine Fa- brieksltnas z. m. fSO per 50 K.G. Boter 13.20-3.30 per K.G. Runderen, volle i'1.70—2.10 per K.G., gelde t 350—650 eu melk- 1500—950 per stuk, matig; vette kalveren 12.70—3.00 per K.G., nati. nuchtere kalveren" I 25 75, vlug; volte vafkcus f 1.32—1.42- per K.G., vlug; biggen 126-40, matig; schapen 1 45-75; kippeneieren f 3—9 cn eendeneieren fll per 100 stuks. ALKMAAR, 7 Maart. Alkm. ExporL- vclling. itoode kool f 10.2012.80, gele kool 1' 9—10.90, aardappelen.f 4.10—6.90, bieten f 3.60—4.30, uien f 77.40, alles per 100 K.G.Brusselscii»lof 27—47 ct per K.G.prei f5.40—16.30 per 100 hos; spruiten f ll—50 per 100 K.G.spi nazie f 1.38—1.48 per ben; selderie f 10.20—12.0 per 1008 bos; boerenkool 1 3.40—5.50 per 100 stuks. AMSTERDAM, 7 Maart. Vee. 370 vette koeien lc k\v. i'22.10, 2e kW. f 1.65—1.75, 3e kw. f 1.15—1.40 per K.G; 110 melk- en kalfkocien f 500 8.50, 74 raskalveren f 110—175, 279 nuchtere ka) veren f 1525, 26 schapen 150—90, al les per stuk; 467 vette koeien le kw. f 165, 2e kw. f1,62, 3& kw. f 1.58 pci K.G. 'schoon gewicht. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Maart Langed. Groentenvciling. Itoo.de kooi f 1010—14, 2e soort f 8.60—9.60, geit kool f8 30—11.60, witte kool f6.80- f8 50 uien f 6.20—7, losse wort, f 2.8< -310 alles per 100 "K.G. Aanvoer 75 500* K.G. roode kool, 89.275 K-G gele kool, 25.525 K.G. witte kool, 7171 i K.G. uien en 5675 K.G. losse wpp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1921 | | pagina 3